Genealogie APPELS
 
Deze familie is een zijtak van een zijtak die ik globaal heb uitgezocht uit nieuwsgierigheid. Het is een goede aanzet voor degene die rechtstreeks afstamt van de familie Appels. In het notarieel archief van Utrecht is nog veel meer terug te vinden en dan ben ik nog niet eens bezig geweest met Transporten en Plechten. In de toekomst zal ik de DTB gegevens aanvullen, mogelijk dat hier en daar dan een aanpassing in de samenstelling van de families zal plaatsvinden. Al bij al een leuk uitstapje voor mij geweest.

I.1 Thomas APPELS, ceulse schipper, geboren in 1629, * mogelijke vader, of anders identiek persoon.
* U070a001-19, d.d. 08-05-1664, attestatie, not. J. Duerkant, Utrecht. Inhoud: dat hij in 1662 een lading duiksteen vervoerd heeft van Keulen naar Amsterdam voor Jan Hendricksz Cleynpenninck, eveneens Keuls schipper. Attestant: Thomas Appels, oud 35 jaar, Ceulse schipper. Requirant: Jannichgen Jacobs van den Brenck, grutster en samentmaelster wonende in de Weerde.
Kinderen:
1.  Thomas (den ouden) (zie II.1).
2.  Petertien, * zie ook broer Thomas.
* U083b024-58, d.d. 13-12-1701, procuratie, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: procuratie tot transport van huis te Orsou aan Barent Hanties Besier te Orsou. Constituant: Peterken Appels, weduwe Dirk Borgers, wonende in De Weerdt. Geconstitueerde: N.N. Lenning, tollenaer te Orsou.
* U126a002-55, d.d. 04-07-1704, codicil, not. A. Duerkant, Utrecht. Betreft: testament d.d. 05-03-1698 voor notaris N. Vonck. 1e partij: Petronella Appels, weduwe Dirk Borgers, won. buijten de Weerdtpoort.

Gehuwd met Dirk BORGERS van den EMSTER, overleden voor 1696.
3.  Hermen (zie II.6).

II.1 Thomas APPELS (den ouden), sementmaelder, koopman in wijnen en olijslager, overleden voor 1716, * U083b002-34, d.d. 21-06-1677, koop en verkoop, not. N. Vonck, Utrecht. Erven Reyer Evertsen van Doesburgh en Stijntien Joosten Wyntersen van Royen. Verkoper: Evert Reijersen van Doesburg; Erven van Jan Geurtsen van Bennekum en Jannigien Reijersen van Doesburg. Verkopers: Hendrik van Doel x Maria van Bennecum; Fredrik van Bennecum; Hendrik Quint x Reijertie van Bennecum; onmondige kinderen; verdere erfgenamen. Koper: Tomas Appels, wonende te Roeroort (Ruhrort (Nederlands: Roeroord) is een vestingstadje en stadsdeel van Duisburg in Duitsland. Het stadje ligt noordelijk van het punt waar de rivieren Rijn en Ruhr samenkomen. Ruhrort heeft 5.279 inwoners (Peiling: 31 december 2008). Het is een stadsdeel van de deelgemeente Homberg-Ruhrort-Baerl) Bron Wikipedia. Betreft: huijsinge en erve c.a., erffken en opstal van een vervallen huysinge. Belendingen: voor: de voorschreven huysinge van de vercoper, nw. Sweert van Batenburgh, achter: de Weertsgragte, nw. de vercopers met de erven Hermen Boogh, zw. Hermen de Pie en de erven Philips Pietersen Preeften. Gerecht De Weert, wz.
* U083b002-56, d.d. 15-10-1677, voogdbenoeming, not. N. Vonck, Utrecht. Inhoud: als assumtie tot toeziend voogd. Constituant: Thomas Appels, coopman x Cecilia Melis, te De Weert. Geconstitueerde: langstlevende. Bijz. Handtekening ontbreekt.
* U083b004-69, d.d. 01-12-1679, koop en verkoop, not. N. Vonck, Utrecht. Inhoud: van een partij rijstleien voor de opbouw van het pestgasthuijs Leeuwenburg te Utrecht. Verkoper: Tomas Appels, coopman te Utrecht. Kopers: Abraham Mor, leijdekker te Utrecht; Hendrik van Hemert, leijdekker te Utrecht; Geurt Smitser, leijdecker te Utrecht (de laatste heeft niet ondertekend). Bijz.: met assignatie op de rentmeester van het pestgasthuijs Leeuwenburg.
* U083b005-43, d.d. 03-08-1680, procuratie, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: om f. 40,- te vorderen van Hendirk Sevenbergen, cementmeter en kalkmeter te Amsterdam, wegens geleverd cement. Constituant: Tomas Appels, coopman te Utrecht. Geconstitueerde: Jacobus de Meij, coopman te Amsterdam.
* U083b006-57, d.d. 23-10-1681, attestatie, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: over overeenkomst met Frans Foppen, schipper te Amsterdam, om cement naar Hamburg te vervoeren en kolen uit Elletshoorn naar Amsterdam terug te brengen. Attestant: Thomas Appels, coopman en sementmaelder wonende in de Weert. Requirant: Pieter Egberts, capiteijn ter zee.
* U083b007-29-2, d.d. 28-06-1682, overdracht, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: van schuld van Jacobus van Domburgh ter voldoening moederlijk erfdeel. Overdrager: Hendrik Aelbertss, schipper van 't trekschuijtenveer van Utrecht op Amsterdam. Ontvanger: onmondige kinderen Hendrik Aelbertss. Voogd: Joris Manuelss, oom, coopman te Amsterdam. Voogd: Tomas Appels, oom, coopman te Utrecht. Bijz. voogden accepteren de overdracht.
* U083b008, d.d. 31-08-1683, attestatie, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: over betalingsregeling met Johannes van der Hiele, koopman in Amsterdam. Attestant: Tomas Appels, coopman en sementmaelder in de Weert. Requirant: Christoffel Rijkers, inspector van N.N. de ceurvorst van Brandenburgh.
* U083b009-38, d.d. 27-06-1684, procuratie, not. N. Vonck, utrecht. Betreft: om van Gijsbert van Halewijn te Haarlem, geld voor geleverde cement te innen. Constituant: Thomas Appels, coopman en sementmaelder te Utrecht. Geconstitueerde: Pieter Buys te Haarlem.
* U083b009-59, d.d. 17-10-1684, koop en verkoop, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: 6 cameren c.a. en hof; locatie cingel. Belendingen: nw. Thomas Appels, ww. erffgenamen Gijsbert Verweij, ow. des Weertsdijk en grachten. Gerecht buijten de Weertpoort. Verkoper: Thomas Appels, coopman en sementmaelder in de Weert. Koper Pieter van Dulcken, coopman te Utrecht.
* U083b010-23, d.d. 02-03-1685, koop en verkoop, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: trekschuit, nagelaten door + Hendrik Alerts, en een jaar van gratie. Verkoper: Joris Emanuels, coopman te Amsterdam. Gemachtigde: Thomas Appels, coopman en sementmaelder, wonende in de Weert. Kopers: Schippers op 't trekschuytenveer van Utregt op Amsterdam: Gerrit van Doorn, deeken; Jeuriaen Dankvoort, quartiermeester; Gerrit Bosch, quartiermeester; Jan de Bruijn, boekhouder; overige schippers op 't trekschuijtenveer van Utregt op Amsterdam. Bijz.: jaar van gratie inmiddels overgedragen aan Joris Emanuels gevolgd door kwitantie d.d. 08-06-1686 ondertekend door Joris Emanuelsz.
* U083b010-24, d.d. 03-03-1685, repudiatie, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: repudiatie van de nalatenschap van Hendrik Alertss van Gelder. Verwerper: Gijsbert Hendriks, onmondige zoon van + Hendrik Alertss van Gelder en + Geurtgen Aeberts de Veer. Voogd: Thomas Appels, koopman en sementmaelder in de weert. Verw.: transport d.d. 06-04-1678 voor schout en gerecht van de Weerd. Bijz.: Thomas Appels is plaatsvervangend voogd, aangesteld door Dirck Rijcken, koopman en rijnschipper tussen Keulen en Holland.; met acceptatie van huis c.a. en inboedel in de Weerd.
* U083b010-89, d.d. 29-12-1685, schuldbekentenis f. 400,- en 2 rijksdaalders, vanwege resterende kooppenningen voor de vrachtschuit en jaar van gratie van + Jacobus van Domburgh. Betreft: van Gelder, Thomas is weer voogd.
* U083b011-30, d.d. 06-05-1686, procuratie, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: tot het innen van schulden van Jacobus Bye en Jan Boon, kooplieden te Dordrecht. Constituant: Thomas Appels, coopman te Utrecht. Geconstitueerde: Jacobuus van Hensboom, notaris en camerbewaerder tot Dordregt.
* U083b011-47, d.d. 11-08-1686. ; U083b011-50, d.d. 20-08-1686. ; U083b011-51, d.d. 20-08-1686. ; U083b011-67, d.d. 04-11-1686. ; U083b013-50, d.d. 27-06-1690. ; U083b013-52, d.d. 30-06-1690. ; U083b013-85, d.d. 27-11-1690. ; U083b014-18, d.d. 23-05-1691. ; U083b014-44-1, d.d. 02-09-1691. ; U083b014-56, d.d. 01-10-1691. ; U083b015-66, d.d. 20-08-1692. ; U083b017, d.d. 16-06-1694. ; U083b017-56, d.d. 18-06-1694. ; U083b018-59, d.d. 04-07-1695. ; U083b019-38, d.d. 01-05-1696.
* U076a002-62, d.d. 18-03-1692, koop en verkoop, not. W. van Lamsweerde, Utrecht. Verkoper: Philips van Lamsweerde. Koper: Thomas Appels te Utrecht. Betreft: 4 mergen weijlandts; de wegh ontrent de Saeghmolen. Belendingen: achter; Blauwcapelschewech, ow. Goosen van Wijck, ww. Dirck Peterss op de Veengracht. Gerecht Oostveen. Verw.: transport d.d. 25-04-1687 voor het gerecht van Oostveen. Bijz.: met garantie, inzake aanspraken van Lijsbeth van Heymenberch, weduwe van Peter Henrickss Beulingh, huurster.
* U083b020-18-2, d.d. 18-02-1697, verklaring, not. N. Vonk, Utrecht. Betreft: verklaring dat hij Elbert van de Hogelande, Grietie Cornelis van Rosendaell en Heijltien Rijken hun diefstal van raapolie kwijtscheldt. Verklaarder: Tomas Appels, koopman en olyslager in De Weert.
* U3b021-17, d.d. 05-03-1698, testament, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: testament. Testateur: Petertien Appels, weduwe van Dirck Borgers, in De Weerdt. Erfgenaam: kinderen broer Thomas Appels bij + Hendrikie Dallhuijse en Celiken Melis. Erfgenaam: kinderen broer + Hermen Appels. Bijz: hoofd voor hoofd; lijftocht voor ouders van erfgenamen; met benoeming van Thomas Appels tot executeur en voogd.
* U110a007-111, d.d. 11-01-1704, testament, not. H. van Hees, Utrecht. Inhoud: inboedel en lijftocht langstlevende. Testateur: Thomas Appels, coopman in wijnen, wonende in de Weerde x Cecilia Meiles. Bijz.: met benoeming van langstlevende tot voogd.
* U110a007-146, d.d. 24-06-1704, codicil, not. H. van Hees, Utrecht. Betreft: codicil, aanwijzing gesubstitueerde erfgenamen. 1e partij: Thomas Appels, coopman van wijnen x Cecilia Meles, in de Weerde. 2e partij: idem. Verw.: codicil d.d. 11-01-1704 voor notaris H. van Hees.
* U113a003-59, d.d. 23-04-1704, schuldbekentenis, not. C. de Coole. Betreft: schuldbekentenis f. 1000,- wegens lening voor herstel van huis op het Oudkerkhof. Schuldenaar: Thomas Appels den jongen, boeckverkoper. Borg: Thomas Appels den ouden, vader, coopman buijten de Weerd. Schuldeiser: Jacob Snoeck den ouden, buijten de Weerd.
* U160a001-4, d.d. 27-04-1714, procuratie, not. H. Dons, Utrecht. Betreft: procuratie om de boedelzaken van Tomas Appels te regelen. Constituanten: Cicilia Meiler, wed. Thomas Appels den Ouden te Utrecht; Hendrik Appels, uitlandige zoon; Dirck Appels, uitlandige zoon, Johan Ham, konincklijcken tollesier x Hendrina Appels, te Rees. Geconstitueerde: David Houtman.
* U127a011-27+28, d.d. 04-07-1716, scheiding, not. D. Houtman. Betreft: de boedel van Tomas Appels den ouden en Cecilia Meiler. Eerste Partij: Cecilia Meiler, wed. Tomas Appels den ouden ; Erven Tomas Appels den ouden: Tweede Partij: Agneta Appels, dochter, wed. Jan Bor den jongen; Tomas Appels den jongen, zoon; onm kinderen van + Herman Appels, zoon, in leven predicant tot Soest; onm. kinderen van + Beligie Appels, dochter by Dionys Pauw. Voogd: Dionys Pauw, vader; Dirck Appels, zoon; Johan Ham x Henrina Appels, dochter; Hendrik Appels, zoon, uytlandich. Onroerend goed: twee huysingen annex naar Dionys Pauw; Soort object: twee huysingen annex naar Dionys Pauw, wz van de sluyse, buyten de Weertpoort. Bijzonderheden: bevat staat van de boedel Tomas Appels den jongen is mede voogd over de minderjarige kinderen van + Beligie Appels en met Dionys Pauw voogden over de minderjarige kinderen van + Herman Appels.
Zoon van Thomas APPELS (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1677 met Hendrikie DALLHUIJSE.
Gehuwd voor de kerk (2) in 1677 met Celiken (Cecilia) MEILER, overleden na 1716.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Belia, begraven op 12-02-1703 te Utrecht (Buurkerk). Beeligjen Appels, huijsvrouw van Dionis Pauw, wonende op 't Oude Kerkhoff in Doms toorn. Laat na haar man met onmondige kinderen. Aangegeven op 19-02-1703. wijze van begraven: met 12 dragers (met een eerst geboren kind).
Ondertrouwd op 03-06-1691 te Rotterdam, hij weduwnaar wonende op de Leuvehaven. Zij jongedochter wonende te Utrecht. Gehuwd voor de kerk op 23-05-1691 te Utrecht. Huwelijkse voorwaarden, zie akte U38b14-18. Echtgenoot is Deonies Jansz PAUW, koopman in wijnen te Utrecht, eerder in Rotterdam, geboren te Arnhem, begraven op 04-04-1719 te Utrecht (Buerkerk), aangegeven op 17-04-1719, laat na zijn vrouw met mundige en onmundige kinderen, wonende aen het Oudekerckhoff. Wijze van begraven: gesonken. Kosten: f. 63,-,-. * U83b14-18, d.d. 23-05-1691, huwelijkse voorwaarden, notaris N. Vonck, Utrecht. 1e partij: Dionijs de Pauw, weduwnaar van Anna Catharina Altroggen, coopman in wijnen, wonende te Rotterdam. 2e partij: Beligie Appels, ass. Thomas Appels, vader, coopman in wijnen, geass. met stiefmoeder Celigie Melis te Utrecht. Aanbreng bruidegom: huijsinge gelegen in de Leuvehaven te Rotterdam. Verwijzing: testament d.d. 28-11-1680 voor notaris Z. van der Brugge te Rotterdam. Bijz.: bruidegom heeft 4 onmondige kinderen. Bruid heeft recht van voorkeur op huis.
* U083b018-59, d.d. 04-07-1695, koop en verkoop, not. N. Vonck. Verkoper: Davit Navoge, hospes in den Domstoorn te Utregt. Koper: Dionys Pauw, coopman van wijnen te Rotterdam, borg: Thomas Appels; Bitterus van Rydt. Betreft: huijsinge, gelegen aan de noordzijde van het Oudekerkhoff, genaamd den Domstoorn, van outs den Groten Hulk. Belendingen: ww. N.N. Diemerbroek, apothecaris; oostw. Jan Gode, met van outs den Domstoorn; noordw. wed. van den procureur Johnnes Duerkant.
* U083b019-38, d.d. 01-05-1696, schuldbekentenis f. 600,- wegens lening, not. N. Vonck, Utrecht. Schuldenaar: Dionys de Pauw, koopman van wijnen te Utrecht. Borg: Tomas Appels, koopman in wijnen. Schuldeiser: Gijsbert Blockhuys. Voogd: Fredrik van Bennecum; Hendrick van Doell.
* U083b019-41, d.d. 08-05-1696, schuldbekentenis, not. N. Vonck. Betreft: f. 1200,- wegens lening. Schuldenaar: Dionys de Pauw, koopman van wijnen. Schuldeiser: Petronella Appels, tante, weduwe van Dirk Borgers van de Emster.
* U083b021-37, d.d. 20-05-1698, schuldbekentenis, not. N. Vonck. Betreft: f. 600,- vanwege lening. Schuldenaar: Dionys de Pauw, koopman van wijnen. Schuldeiser: Fredrik van Bennecum, wonende te De Weerdt. Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 01-05-1696 voor notaris N. Vonck.
* U126a002-11, d.d. 13-09-1701, attestatie, notaris A. Duerkant. Betreft: ruzie met Abraham Morgen, schipper van Utrecht op Middelburg. Attestant: Dionys Pauw, wijnkoper in den Domtoorn; Egbert van der Penningh, beurtman van Rotterdam op Utrecht. Requirant: Daniel de la Motte en N.N. de Nolthenius, koopluyden uit Rotterdam
* U113a3-27, d.d. 22-06-1703, attestatie, notaris C. de Coole, Utrecht. 1e partij: Isaacq van Vlooten; Dionisius Pauw, wijncooper, te Utrecht. 2e partij: Willem Hendrick Nieupoort, te Utrecht. Inhoud: requirant woont al twee jaar in Utrecht.
* U122a004-52, d.d. 23-09-1713, kwitantie, not. P. van Liender, Utrecht. Betreft: voor voldoening van wederzijdse vorderingen. 1e partij: Dionisius Pauw, koopman in wijnen te Utrecht. 2e partij: Catharina Teykmaker, wed. Cornelis Hartman, zoon van Cornelia Martens. Assistent: Judocus van Wijngaerden, baillau van Cabau en schout van Willige Langeraek. Verwijzingen: testament d.d. 23-05-1710, voor notaris J. Huijsman te Schoonhoven. Bijz.: Catharina Teykmaker en Judocus van Wijngaerden zijn in ondertrouw, Cornelis Hartman woonde in Schoonhoven.
Zoon van Jan Jacobsz (Johan) PAUW, koopman te Amsterdam, en Agatha MAIRE.
2.  Thomas (zie III.3).
3.  Agneta, overleden voor 1742.
Gehuwd met Jan BOR (den Jongen), grutter en cementmaker, overleden voor 1716, * bezitten een grutterij en sementmakerije, erft over naar Sibilla Bor (innocent). Zoon van Jan BOR (den Ouden).
4.  Herman (zie III.7).
5.  Dirck, soldaat bij de VOC, * uitlandig in 1714
* VOC opvarenden: Dirck Appels uit Uijtrecht, soldaat, in dienst d.d. 06-11-1708, uit dienst in 1715. Uitgevaren met het schip Samson (Kamer Amsterdam), invnr. 5585, fol. 168, vertrek d.d. 06-11-1708, aankomst Kaap d.d. 05-05-1709, vertrek Kaap d.d. 30-05-1709, aankomst d.d. 08-08-1709 te Batavia. Reden uit dienst: Gerepatrieerd. Waar: Huis te Hemert. Schuldbrief: ja. Terugvaart met Huis te Hemert (Kamer Hoorn), vertrek d.d. 26-11-1714, aankomst Kaap d.d. 26-02-1715, vertrek Kaap d.d. 05-04-1715. Aankomst d.d. 06-08-1715, Texel
* VOC opvarenden: Dirck Appels uit Uijtreght, soldaat. In dienst: 10-10-1717. Uitgevaren met de Amsterdam. Maandbrief nee. Datum uit dienst 20-09-1718, overleden te Azie. Schuldbrief nee.
- Schip Amsterdam (Kamer Amsterdam), invnr. 5702, folio 251, DAS- en reisnr. 2318.1. Vertrokken op 10-10-1717, aankomst Kaap 27-02-1718, vertrek 19-03-1718, aankomst Batavia 29-06-1718.

6.  Henrina.
Gehuwd met Johan HAM, konincklijcken tollesier.
7.  Hendrik, adelborst in dienst van de VOC, * uitlandig in 1714 en 1716.
* VOC opvarenden. Hendrik Appels uit Utrecht, adelborst, in dienst d.d. 22-09-1698, uitgevaren met het schip Stad Keulen. Uit dienst in 1703, gerepatrieerd, waar Grimmestein, schuldbrief nee.
- Schip Stad Keulen (kamer Amsterdam), invnr. 5452, folio 174. DAS- en reisnr. 1782.2. Opm. folio's na folio 209 ontbreken. Schip vertrokken d.d. 22-09-1698, aankomst Kaap 23-01-1699, vertrek 07-02-1699, aankomst Batavia 24-04-1699.
- Schip Grimmestein (kamer Rotterdam) DAS-en reisnr. 6081.3. Schip vertrokken d.d. 29-11-1702, aankomst Kaap d.d. 15-03-1703, vertrek d.d. 10-04-1703, aankomst d.d. 07-08-1703 in Goeree.


II.6 Hermen APPELS, overleden voor 1704, * U110a007-140, d.d. 03-06-1704, procuratie, not. H. van Hees, Utrecht. Betreft: procuratie om met medevoogd Gijsbert Schoen, goederen te beheren uit de nalatenschap van Herman Appels en Belia Rijkers, grootouders van de onmondigen. Constituant: onmondige kinderen + Herman Appels. Voogd: Thomas Appels, oudoom, wijnkoper in de Weerd. Geconstitueerde: Thomas Richars, coopman te Dordrecht. Zoon van Thomas APPELS (zie I.1).
Gehuwd met Belia RIJKERS, overleden ca. 1706.
Uit dit huwelijk:
1.  Thomas Hermanss, * U083b029-32, d.d. 24-06-1706, procuratie, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: procuratie tot het innen van penningen uit de boedel van zijn moeder. Constituant: Thomas hermanss Appels, zoon + Belia Rijkers, in leven weduwe van Herman Appels. Geconstitueerde: Johannes Pop te Dordregt.

III.3 Thomas APPELS, boekverkoper, boekbinder, makelaar binnen Utrecht, overleden voor 1748, * U124a001-130, d.d. 08-09-1697, testament, not. J. Munster, Utrecht. Betreft: lijftocht langstlevende. Testateur: Thomas Appels, boeckverkoper x Cornelia Bartha Borstius, te Utrecht.
* U083b021-76, d.d. 27-09-1698, attestatie, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: attestatie over scheldpartij door Gerrit van der Burg, kalkdrager, waarbij hij Jan Bor, zwager van requirant, beschuldigde. Attestanten: Lubbert Lubbertsen, schipper en coopman te Huyssen; Ellwien Peterss, schipper en coopman, wonenden boven Husen, aen de Brouketel; Jan Joosten Dons, herbergier in de Stadt Keulen, in De Weert. Requirant: Thomas Appels, coopman van wijnen, Utregt.
* U083b022-22, d.d. 27-02-1699, schuldbekentenis, not. N. Vonck, Utrecht. Betreft: schuldbekentenis f. 1000,- vanwege lening. Schuldenaar: Thomas Appels, boekvercooper, x Cornelia Borstius, Utregt. Borg: Thomas Appels, coopman van wijnen in de Weerdt. Schuldeiser: Petronella Appels, tante, weduwe Dirck Borgers, te Utregt. Bijz.: Thomas Appels stelt zich slechts voor f. 500,- borg.
* U126a001-138, d.d. 27-04-1699, afstand, not. A. Duerkant, Utrecht. Betreft: afstand van het recht van legaal hypotheek op huis te Rotterdam. Cedent: Thomas Appels x Cornelia Borstius, te Utrecht. Cessionaris: Daniel Rollock. Bijz.: Cornelia Borstius is medeerfgename van Bartha van Alsem in leven gehuwd met Joan Borstius.
* U094a002-267, d.d. 31-10-1700, schuldbekentenis, not. H. Ribbius, Utrecht. Inhoud: f. 6068,1. vanwege geleverde boeken. Schuldenaars: Antonij Schouten, boeckverkoper te Utrecht; Tomas Appels, boeckverkoper te Utrecht; Francois van der Plaats, boeckverkoper te Amsterdam. Schuldeiser: Johannes Ribbius.
* U094a002-281, d.d. 03-11-1702, ontslag, not. H. Ribbius, Utrecht. Betreft: ontslag uit zijn deel in de koop, gedaan ten huize van Johannes Ribbius. Verleners van het ontslag: Antoni Schouten, Tomas Appels, beiden boeckverkoper te Utrecht. Ontvanger van een ontslag: Francois van der Plaets, boeckverkoper te Amsterdam. Bijz.: met toestemming van Johannes Ribbius.
* U110a007-90, d.d. 20-09-1703, akkoord, not. H. van Hees, Utrecht. Betreft: akkoord van levering en betaling van boeken, waarover eerste partij rechtszaak heeft gewonnen. 1e partij: Thomas Appels, boeckverkoper te Utrecht. 2e partij: Petrus van Maastright, professor s.s. theologie 't Utrecht.
* U126a002-42, d.d. 07-02-1704.
* U126a002-65, d.d. 04-02-1705.
* U110a007-197, d.d. 19-03-1705, procuratie, not. H. van Hees, Utrecht. Betreft: tot het voeren van proces tegen Johan Bruijn en Thomas Delcourt. Constituanten: Thomas Appels; Johan de Geest; Jacob de Keijser; Gijsberta van Lockhorst. Geconstitueerde: Pieter van Aken, procureur gerechte van Amersfoort. Bijz.: medecrediteuren van Guilliam Teekman, gewezen burgemeester van Amersfoort.
* U126a002-69, d.d. 16-05-1705.
* U126a002-71, d.d. 27-05-1705.
* U118a002-448, d.d. 29-08-1707.
* U118a004-454, d.d. 15-12-1720.
Zoon van Thomas APPELS (den ouden) (zie II.1) en Hendrikie DALLHUIJSE.
Ondertrouwd op 27-11-1695 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 14-12-1695 te Rotterdam. Thomas Appels, jongeman van Utrecht, wonende te Utrecht. Cornelia Borstius, jongedochter van Rotterdam wonende op de Groote Mart. Echtgenote is Cornelia Bartha BORSTIUS, 25 jaar oud, gedoopt op 06-02-1670 te Rotterdam (getuige(n): Jacobus Borstius; Neeltie Bastiaense; Adrijaen Bastiaense; Bartha Schull), * achternicht en medeerfgename van Gerbrand Albertse Blokemaker, overleden te Zaandijk x Trijntje Claas.
* U142a003-73, d.d. 03-06-1721, attestatie, not. J. Both. Betreft: i.v.m. de gewelddadige dood van N.N. focking, zoon van burgemeester N.N. Focking van Deventer. Attestanten: Johan Iman Cauw van Dussen; Jacob Willem Bosschert; Cornelia Barta Bortius, gehuwd met Thomas Appels, boekverkoper, wonende aan het Oude Kerkhoff. Requirant: Johannes Alexander Roel, professor in de regten binnen Deventer.
Dochter van Johannis BORSTIUS, schout bij de Cool te Rotterdam, en Bartha van ALSEM.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria, overleden na 1775, * U247a014-62-1, d.d. 20-05-1775, Utrecht, not. D.W. van Vloten. Tgnr. 34-4 not. Utrecht (1560-1905).Testateur: Maria Appels, weduwe Jan Pauw, in leven predicant te Zegveld, wonende Oudekerkhoff te Utrecht. Erfgenaam: Maria Sara Johanna van Weezel, kleindochter van +Maria Johanna Pauw en Gerard van Weesel. Betreft: Bartha Appels, zuster, krijgt lijftocht aan helft van huis op het Oudkerkhof dat zij samen bezitten en bewonen met subsituut-erfstelling. Met benoeming van Bartha Appels, zuster tot ececutrice en van de momberkamer te Utrecht tot voogd. Ondertrouwd op 17-07-1729 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 02-08-1729 te Utrecht, 14-07-1729 huwelijkse voorwaarden met Jan (Johan) PAUW, predikant te Zegveld, overleden voor 1733, * U162a010-94, d.d. 14-07-1729, huwelijkse voorwaarden, notaris C.F. Pronckert. Bruidegom Jan Pauw, bedienaer des goddelijcken woordts te Zegvelt, geass. met Maria van Adorp, stiefmoeder, weduwe van Dionys Pauw, in leven coopman in wijnen te Utrecht. Bruid Maria Appels, geass. met Thomas Appels, vader x Cornelia Bartha Borstius. Bijz. met benoeming van langstlevende tot voogd.
Zoon van Deonies Jansz PAUW, koopman in wijnen te Utrecht, eerder in Rotterdam, en Belia APPELS.
2.  Hendrina.
Ondertrouwd op 21-02-1723 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 11-03-1723 te Utrecht, 11-02-1723, huwelijkse voorwaarden met Hermannus PAUW, exploicteur van de stadsmiddelen van Utrecht, overleden voor 1763, * U168a001-92, d.d. 11-02-1723, huwelijkse voorwaarden, notaris W. Rabrink, Utrecht. 1e partij: Hermannus Pauw, geass. met Maria van Adorp, stiefmoeder, weduwe van Dionijs Pauw, in leven koopman in wijnen, Thomas Pauw, voogd, Dirk Buyn, voogd. 2e partij: Hendrina Appels, geass. met Thomas Appels, vader x Cornelia Barta Borstius. Bijz.: met erfstelling op langstlevende; kinderen in de legitieme portie; met benoeming van langstlevende tot voogd. Zoon van Deonies Jansz PAUW, koopman in wijnen te Utrecht, eerder in Rotterdam, en Belia APPELS.
3.  Bartha.
4.  Jan (zie IV.6).
5.  Thomas.
Gehuwd met Hendrina van den BOSCH.
6.  Cornelia.

III.7 Herman APPELS, predikant tot Soest, overleden voor 1716, zoon van Thomas APPELS (den ouden) (zie II.1) en Hendrikie DALLHUIJSE.
Gehuwd met Machdelana HUIJSMANS.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrina.
Gehuwd voor de kerk op 26-10-1718 te Utrecht, huwelijkse voorwaarden met Gerardus van SCHUIJLENBURCH, predikant te Tienhoven.
2.  Thomas.

IV.6 Jan APPELS, notaris van hof van Utrecht, * ? een ander Jan is gehuwd met Sibregta van Weede, hij is overleden voor 1704, in leven wijnkoper. zijn zwager is Thomas Appels. Zoon van Thomas APPELS (zie III.3) en Cornelia Bartha BORSTIUS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 13-11-1732 te Utrecht, huwelijkse voorwaarden met Henrica Humana van den BERGH, overleden voor 1748.
Gehuwd voor de kerk (2) op 18-07-1748 te Utrecht, huwelijkse voorwaarden. Echtgenote is Elizabeth BONNIOL.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Thomas, predikant te Bodegraven, begraven op 13-09-1788 te Schoonhoven. Kosten f. 30,-. Heer Thomas Appels. Gaarder begraven. * Groene Hart Archieven: Streekarchief Rijnlands Midden: protocollen Oudshoorn 1769-1778, invnr. 24, bl. 44, d.d. 23-08-1770. Inhoud: Thomas Appels, predikant te Bodegraven, voor zichzelf en met last van de broers en zusters Mr Adrianus Baartmans en Nicolaas Baartmans, Geertruij Alida Baartmans, gehuwd met Johan Hendrik Perron, luitenant-kolonel van de infanterie en 1e adjudant van her Regiment Zwitserse Gardes, Antonia Clasina Baartmans, meerderjarig en ongehuwd, Catharina Johanna Baartmans, gehuwd met Ernst Erdwijn Robert, luitenant-kolonel, Adriana Baartmans, huisvrouw van dominee Thoams Appels te Bodegraven en Johanna Francina Baartmans, allen erfgenamen en kinderen van Jannetta Helena van Rijk, in haar leven weduwe van Johannes Baartmans, commissaris ter inspectie van 's lands militaire kleding etc., (procuratie op 19-09-1769 voor notaris D. Soutman in Den Haag, zie folio 40v en procuratie op 29-09-1769 voor schout en schepenen te 't Loo, zie folio 42v.), verkopen aan Jan Jansz Outshoorn een erf of hoekje grond in de Vierambachtspolder aan de noordzijde van de Ridderbuurt op het kaartje der huiserven getekend nr. 23, groot 180 roeden, strekkende uit de Noordwetering tot de koper, belend ten oosten en westen de koper. Koopsom 200 gulden.
Gehuwd met Adriana BAARTMAN, begraven op 20-10-1792 te Schoonhoven, weduwe van Thomas Appels. Kosten f. 30,-.

Homepage | E-mail