Genealogie van Herman van BOCKHOVEN
 
I.1 Herman van BOCKHOVEN. Bron Collectie Booth 1051.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Rutger Hermansz van BOCKHOVEN (zie II.1).
2.  Beernt Hermans van BOCHOVEN (zie II.5).
3.  Cornelis van BOCKHOVEN (zie II.7).

II.1 Rutger Hermansz van BOCKHOVEN, cruijdenier, gedoopt op 28-03-1581 te Utrecht, overleden op 27-05-1644 te Utrecht op 63-jarige leeftijd, * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 774, Ruchtger Hermensz van Bockhoven, burger van Utrecht, 30-11-1631.
* Inventaris van de archieven van de financiele instellingen van de landsheer 1529-1581 en de daarop volgende gewestelijke besturen 1581-1810, toegangsnr. 37. Uitgegeven d.d. 13-07-1624: Rutger van Bochoven.
* notaris Willem van Galen (1e deel), nr. 9, d.d.11-06-1627, p. 124. Testament van Rutger Hermanss van Bockhoven, cruijdenier en Jannegen Jansdr.
* U19a10-167, d.d. 28-11-1639, overdracht, notaris G. van Waey, Utrecht. 1e partij: Jan Dirxsz van Eyborch, cramer. 2e partij: Dirck Jansz van Eyborch, zoon, Rutger Hermansz van Bockhoven, zwager. Inhoud:van koopmansbrief f. 1000,- t.l.v. Cornelis Woutersz van Meervelt en Neeltgen Claes, zijn echtgenote, brouwer te Utrecht. Bijzonderheden: tevens procuratie, waarbij zoon en zwager gemachtigd worden zijn zaken in Utrecht te behartigen, van schuldenaars voldoende zekerheidstelling te eisen en al zijn vorderingen te innen. (? Is Van Eede identiek aan Van Eyborch?).
* 29-02-1644 (10), 68vv, notaris Gerrit van Waij; testament van Rutger van Bockhoven. Kinderen: Bernard en Jan - Petronella gehuwd met Rombout van Halen, en Mechtelt.
* U36a14-34, testament, d.d. 01-04-1660, notaris L. van Vuyren, Utrecht. 1e partij: Cornelis van Rhijn, kleinzoon van + Rutger van Bochoven. 2e partij: Abraham van Rhijn, vader, wonende aan de Smebrugh te Utrecht. Betreft: substituut-erfstelling op halfbroer Cornelis van Rhyn bij vooroverlijden van de vader, op last van lijftocht t.b.v. diens moeder, indien geen kinderen worden nagelaten.
* [Bron Ons Voorgeslacht, 1982, pag. 330: Lenen: Gerverskop; 81. 3 morgen land in Gerverskop (1416: in het gerecht van de heer van IJsselstein gemeen in 24 morgen), boven: de heren van St. Pieter, beneden: de vrouwen van Vrouwenklooster te Utrecht (1550: de heren van Oudmunster te Utrecht)., d.d. 12-08-1602: Rudolf van Bokhoven voor de armenpot bij dode van Anton van Zijl, 290 fo. 288. - 06-01-1644: Gerard van Wijk, gewezen potmeester, voor de armenpot bij dode van Rudolf van Bokhoven 291 fo. 158.] (?)
.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 08-01-1604 te Utrecht (Geertekerk) met Lijsbeth Andries van GOCH, geboren te Utrecht, overleden voor 1617.
Ondertrouwd (2) op 25-01-1618 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 01-02-1618 te Utrecht (Geertekerk), hij weduwnaar van Lijsbeth van Goch, wonende aan de Smeebrugge, zij wonende in de Tweijstraet. Echtgenote is Johanna Jansdr van EEDE (van Eijburch?), 26 jaar oud, gedoopt op 23-03-1591 te Utrecht, begraven op 21-06-1630 te Utrecht (St. Claes) op 39-jarige leeftijd, huisvrouw van Rutger van Bochoven, wonende bij de Smedebrug, laat na haar man met echt mundige en onmundige kijnderen.
Gehuwd voor de kerk (3) op 54-jarige leeftijd op 18-05-1635 te Utrecht (St. Jacobskerk), hij weduwnaar van janneken Jans, wonende aan de Smebrugge, zij jongedochter, wonende aan de Neude met Jannichgen Antonis de WIJCKERSLOOT, begraven op 03-04-1671 te Utrecht (Nicolaaskerk), weduwe van Rutger van Boeckhoven, wonende aan de Volderbrugh, begraven met een swarte baer, 16 dragers, 1 knecht. Vastgoed. * d.d. 30-06-1648, (40) Testament van Johanna de Wijckersloot, weduwe van Rutger van Bockhoven op familieleden
* d.d. 27-08-1655 (90), notaris Gerrit Houtman (2e deel) (1652-1669), inv. niet genoemd. Testament van Johanna van Wijckerslooth, weduwe van Rutger van Bochoven op familielede.
* Transport van een plecht, d.d. 31-03-1655, Utrecht, pag. 93-94. Oude Eigenaar: boedel + Gijsbert Janss van der Well. Nieuwe Eigenaar: Janneken Antonis de Wijckersloot wedue van Rutger van Bokhoven. (Zie 1655: 13-15 bijz.; 1671: 114-146 bijz.; 1605: 348-351; 1636: 22-33.) Verwanten: n.v.t. Betreft: Huis. Plecht van f. 500,- bij Geertruijd Rutgersdochter van Bocholt, weduwe van Willem Coenraadss Coevoet op 27-01-1623 t.b.v. Gijsbert Janss van der Well, gepasseerd (getransfixeerd).
* Plecht, d.d. 18-11-1663, Utrecht, pag. 397-398. Oude Eigenaar: Abraham van den Linden, smid x Aelbertgen Cornelis van Wijck. Nieuwe Eigenaar: Johanna van Wijckerslooth, weduwe van Rutger van Bockhoven. Betreft: camere, lootze met een plecht f. 300,- a 5% (4%), Oostzijde Korte Lauwerstraet. ZW Sr. Attevelt. NW. Egbert Frerickss van Swoll.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Herman van BOCKHOVEN, gedoopt op 02-10-1604 te Utrecht, begraven op 25-01-1630 te Utrecht (Reguliers) op 25-jarige leeftijd. Harman Rutgersz(en) van Bochoven, jongeman, laat na echte vader en moeder bij de Smedebrug. [datum is dag van aangifte].
2.  Hillegonda (Hilligjen) van BOCKHOVEN, gedoopt op 13-03-1606 te Utrecht, begraven op 19-07-1640 te Utrecht op 34-jarige leeftijd. Belichgen van Bockhoven, huijsvrouw van Abraham van Rijn. (overluijdingen Dom), * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 771, Hillegunda van Bochoven (e. 6587), 16-03-1639, 153.
Gehuwd met Abraham van RIJN, * U36a14-34, d.d. 01-04-1660, testament, notaris L. van Vuyren, Utrecht. 1e partij: Cornelis van Rhijn, kleinzoon van za. Rutger van Bochoven. 2e partij: Abraham van Rhijn, vader, wonende aan de Smebrug te Utrecht. Inhoud: sbustituut-erfstelling op halfbroer Cornelis van Rhijn bij vooroverlijden van de vader, op last lijftocht t.b.v. diens moeder. Bijzonderheden: indien geen kinderen worden nagelaten. GScan.
3.  Josina van BOCKHOVEN, gedoopt op 13-11-1607 te Utrecht, overleden 00-01-1635 te Utrecht.
4.  Andries van BOCKHOVEN, Utrechtse kunstschilder, gedoopt op 01-09-1609 te Utrecht, overleden op 02-12-1634 te Utrecht op 25-jarige leeftijd.
5.  Petronella Hermans van BOCKHOVEN, gedoopt in 1614, begraven op 03-03-1694 te Utrecht (Nicolaeskerk). Piternel van Bokhoven, huijsvrouw van Jacob van Scherven, laat na haer man met een mondige dochter en onmondige dochterskinderen, wonende op de Niwe Graft bij de Magdalene Brugge. Aangegeven op 12-03-1694 Utrecht. Geeft: f. 63:-:-. * U59a2-119, d.d. 15-12-1666, protes, not. E. van Rhee, Utrecht. 1e partij: Petronella van Bockhoven, wed. Rombout van Halen, gemachtigde: Petrus van Halen, procureur gerechte van Utrecht, zoon; Adam van Halen, oom van Petrus van Halen, coopman te Amsterdam. Inhoud: voortzettig door Petrus van Halen van proces van Petronella van Bockhoven en Adam van Halen tegen Henrick van Kerckhoff geschiedt m.b.v. aanspraken op Henrick van Suylen, procureur voor gerecht van Utrecht wegens dienstverzaking.
* U93a25-70, d.d. 05-12-1693, testament, notaris H. van Woudenbergh, Utrecht. 1e partij: Petronella van Bockhoven, eerder weduwe van Rombout van Halen, gehuwd met Jacobus van Scherven, wonende aan de Magdalenebrugh te Utrecht. 2e partij: Mechtelt van Halen, dochter, weduwe van Jacobus van Vianen. Inhoud: in eenderde deel van haar nalatenschap. Bijzonderheden: institutie voor 1/3e deel op de kinderen van Mechtelt van Halen wordt herroepen.
* U93a26-36, d.d. 13-03-1694, overeenkomst, notaris H. van Woudenbergh, Utrecht. 1e partij: erven Petronella van Bockhoven, eerder weduwe van Rombout van Halen, voogd: executeur test. Johannes van Bockhoven; voogd: Casparus van den Elaert. 2e partij: Benjamin van Holckenburgh, te Utrecht. Inhoud: over kost en inwoning van Jacob van Scherfen, weduwnaar van Petronella van Bockhoven.
* U60a26-9, d.d. 30-03-1689, testament, notaris C. van Doorn, Utrecht. 1e partij: Petronella van Bockhoven, dochter van za. Rutger van Bockhoven, gehuwd met Jacob van Scherffen, wonende op de Nieuwegrafte bij de Magdalenenbrugh te Utrecht. 2e partij: kinderen van + zoon Peter van Halen; kinderen van dochter Mechtelt van Halen en + Jacobus van Vianen; Catharina van Herenveen, dochter van dochter Hillegonda van Halen. Betreft: huysingen tot 2 woningen gesepareert met den hoff daerachter met noch de 2 woningen in denselven hoff staende,- deze gaat naar de kinderen van za. Peter van Halen. Ligging perceel: zuidzijde Tuchthuyssteechje tegenover de poort van 't Tuchthuys, op een na de laetse woninge na Nicolaikerckhoff aen gelegen; huyssinge, erven ende hoff - naar de kinderen van Mechtelt van Halen en za. Jacobus van Vianen, gelegen aan de oostzijde van de Nieuwegracht bij de Magdalenenbrugh. Een huysinge c.a., gaat naar Catharina van Herenveen, huis is genaamd 't Haesje' gelegen aan de oostzijde van 't Wijstraet, hoeck Tuchthuyssteechje. - 3 woningen annex, gelegen in 't Tuchthuyssteegje, voorschreven huysinge te Utrecht. Verwijzingen: testament d.d. 03-03-1683 voor notaris C. van Doorn. Bijzonderheden: met benoeming van haar neven Joannes van Bochoven en N.N. van den Elaert tot mede-executeurs en medevoogden naast haar zwager Adam van Halen en in de plaats van za. Johan Smout en Jacobus Vuchter.
* U77a6-110, d.d. 21-11-1689, huur en verhuur, notaris F. van Merkerck, Utrecht. 1e partij: Jacob van Scherffen x Petertgen van Boeckhoven, te Utrecht. 2e partij: Nicolaes van Merkerck; Johanna Bosch te Utrecht. Betreft: huijsinge, genaamd 'Het Haesje" liggende aan de oostzijde in 't Wystraat op den hoeck van 't Tuchthuyssteechie, Utrecht.

Gehuwd (1) met Rombout Peters van HALEN, schoenmaker, geboren voor 1623, * 10 kinderen.
* Octrooi om te testeren: 2580. Rombout Petersz van Halen, schoenmaker, Utrecht, 29-06-1632, 17. ; 2581. Rombout Petersz van Haelen, schoenmaker, Utrecht, 29-06-1633, 17.
* U19a10-165, d.d. 24-11-1639, overdracht, notaris G. van Waey te Utrecht. 1e partij: Rombout van Halen gehuwd met Petronella Hermans van Bockhoven (Petronella van Haelen), te Utrecht. 2e partij: Jan Dirxsz van Eyborch, wonende te Utrecht. Inhoud: losrentebrief van f. 800-0-0 ten laste van de Staten van Utrecht.
* U93a25 akte 70, d.d. 05-12-1693, testament, notaris H. van Woudenbergh. Hun dochter heet Mechteld van Halen, weduwe van Jacobus van Vianen.
Zoon van Peter Adamszn. van HALEN en Geertruijt Rombouts van ES.
Gehuwd (2) met Jacob van SCHERVEN, * U80a2-49, d.d. 21-10-1670, testament, notaris W. Zwaerdecroon te Utrecht. 1e partij: Jacob van Scherfen, kleermaker x Anna Bartholomeusdr te Utrecht. Inhoud: lijftocht langstlevende, met seclusie van de momberkamer.
* U93a26-44, d.d. 30-03-1694, akkoord, notaris H. van Woudenbergh, Utrecht. 1e partij: Jacob van Scherfen, weduwnaar van Petronella van Bockhoven, te Utrecht. 2e partij: erven Petronella van Bockhoven, voogd: executeur test. Johannes van Bockhoven, voogd: executeur test. CAsparus van den Eelaert. Inhoud: over regeling nalatenschap Petronella van Bockhoven. Verwijzing: codicil d.d. 03-03-1683 voor notaris C. van Doorn.
* U93a26-46, d.d. 03-04-1694, akkoord, notaris H. van Woudenbergh te Utrecht. 1e partij: Jacob van Scherffen, weduwnaar van Petronella van Bockhoven. 2e partij: Benjamin van Holckenburgh. Inhoud: ter aanvulling op de overeenkomst van kost en inwoning . Verwijzingen: overeenkomst d.d. 13-03-1694 voor notaris H. van Woudenbergh. Bijzonderheden: tevens schenking van roerende goederen aan tweede partij.

Uit het tweede huwelijk:
6.  Bernard van BOCKHOVEN, gedoopt op 12-03-1619 te Utrecht, overleden in 1648.
7.  Mechtild van BOCKHOVEN, gedoopt op 28-11-1622 te Utrecht, overleden in 1646, * gehuwd met Johan van Houten?
* Notaris Claes Verduijn II (1633-1650), d.d.11-08-1646, pag.268 (zie ook p. 286), Testament van Johan van Houten en Mechtgelt van Bockhoven.

8.  Johannes van BOCKHOVEN, zilversmid, gedoopt op 16-03-1626 te Utrecht, overleden in 1688, * *038a001-202, d.d. 0202-04-1666, procuratie, not. G. de Coten. Constituant: Metje Adriaens van Rossum te Utrecht. Geconstitueerde: Cornelia van Rossum, nicht, gehuwd met Hendrick van Bockhoven te Utrecht. Inhoud: om bij de VOC te Amsterdam de gages te innen die Arent Martenss van Rossum als bosschieter (kanonnier) verdiend heeft.
* U070a002-176, d.d. 12-10-1668, schenking, not. J. Duerkant, Betreft: van f. 250-0-0 voor haar getrouwe dienst en voor zijn verdere verzorging. Donateur: Johannes van Bockhoven. Donataris: Petronella Mom, dienstmaagd. Inhoud: met afstand van deze schenking d.d. 05-01-1669 voor notaris H. van Zuijlen t.b.v. Geertruijt van Soestdijk, gehuwd met Johannes van Bockhoven.
* U048a00-16, d.d. 25-03-1673, schenking, not. H. van Zuijlen. Betreft: schenking van zijn goederen. Donateur Johannes van Bockhoven geh. met Geertruijt van Soes(t)Dijck. Zoon: Johannes van Bockhoven. Inhoud: indien schenker zijn vrouw overleeft; vruchten van goederen van schenker en van goederen na te laten door zijn vrouw, zullen dienen voor alimentatie van schenker en zijn zoon, beheer zal geschieden door Steven van Soestdijck en Henrick van Soestdijck; curatele over schenker zal voortduren.
* mogelijk gehuwd met Geertruijd van Soestdijck. Heeft dan ook een zoon Johannes van Bockhoven. 02-10-1674.
* notaris Gerrit Houtman, 2e deel, (1652-1669), d.d. 29-06-1663 (70), Testament van Johan van Bockhoven gehuwd met Geertruijt van Soestdijck
* mogelijk tweede huwelijk met Maria van Beeck. (of zoon)
* U107a1-31, d.d. 23-04-1683, overdracht, notaris W. van Gartsen, Utrecht. 1e partij: Godert Willem van Tuyll van 's Heroskercken, te Utrecht. 2e partij: Geertruydt van Soesdijck, gehuwd met Johannes van Bockhoven. Inhoud: twee obligaties t.l.v. provincie Utrecht. Bijzonderheden: Geertruydt van Soesdijck is door het gerecht van Utrecht geauthoriseerd tot het administreren van de boedel van haar man.
* U106a5-30, d.d. 16-12-1687, procuratie, notaris J. van Noortdijck, Utrecht. 1e partij: Johannes van Boeckhoven gehuwd met Geertruydt van Soestdijck. 2e partij: Johannes van Boeckhoven, zoon, clerck. Inhoud: om huis te verkopen.
* U106a6-3, d.d. 02-03-1688, voogdbenoeming, notaris J. van Noortdijck, Utrecht. 1e partij: Johannes van Boeckhoven, clercq staaten, gehuwd met Maria van Beeck, wonende op de hoeck van Domstrans te Utrecht. 2e partij: Roelandt van Beeck, advocaet hoven van Utrecht. Inhoud: over de onmondige kinderen en erfgenamen. (zoon?)
.
9.  Elisabeth van BOCKHOVEN, gedoopt op 03-03-1628 te Utrecht, overleden in 1636.

II.5 Beernt Hermans van BOCHOVEN, * Koop 28 februari 1573 een perceel bestaande uit een camer aan de zuidzijde Vroujuttersteech.
* In de collectie Booth vind ik een Henrick Beertszn van Bochoven en zijn echtgenote Hillegond van Zijll Roelofsdochter en hun kinderen terug. De naam Van Zijll komt ook terug in een transport d.d. 19-03-1653 (zie Adam van Halen) Ook een waarschijnlijk verwante Anthonis van Bochoven met zijn familie. Zie Coll. Booth 1051.

Gehuwd voor de kerk circa 1573 met Joesgen Henrick GERRITSSDR.
Uit dit huwelijk:
1.  Anneke Beernts van BOCHOVEN, geboren circa 1565, * Bockhoven: I 82, 90; III 120, 148; IV 96, 97; VI 23; VII 4, 9, 122.
* Een Cornelis van Bockhoven wordt genoemd in de collectie Booth 1051, mogelijk een neef van Anneken Beerents van Bockhoven.

Gehuwd voor de kerk voor 1589 met Adam Petersz van HALEN, burger van Utrecht, geboren circa 1560 (gezindte: ned.ger.), overleden op 06-07-1642 te Rotterdam, 's morgens tusschen 2 en 3 uuren godzalig gestorven en op den 30en July 1642 O.St. tot Utrecht begraven. Begraven op 04-07-1642 te Utrecht (Buerkerk), weduwnaar laat na echte mondige kinderen. Adam Peters van Halen, nalatende dochter, mundige kinderen mit overleden dochters onmundige kijnders ende daervan de Deurwaarder Dionijsz vader is. Groefbidder De Geest, 04-07-1642 Buerkerk f. 8.-0. Overleden te Rotterdam. Dom tweede geluid.
* Overluidingen van de Dom 1562-1751: Adam Peters van Halen 27-06-1642.
* Op 28 augustus 1604 ligt Adam Petersz. van Halen ziek in bed en maakt dan samen met zijn vrouw Elisabeth Verheul een gezamelijk testament op. Notaris
is Joh.Anth. Wtenwael I invnr. 189 1594-1614, bl. 117.
* Index personen aan wie door het Hof van Utrecht octrooi is verleend om te testeren, voorkomend in de octrooiregisters (1603-1640): 2573. Adam Petersz van Halen (e.v. 7743), burger van Utrecht, d.d. 28-08-1607.
 
* Cruijff boeken: Notaris Claes Verduijn I, inv. 192, (1612-1633), d.d. 03-02-1629, fol. 138, pag. 205-206. Bartholomeus van Halen, Johan van Brevelt gehuwd met Anneken van Halen, Adam Peters van Halen als vader en voogd over Johan ende Aeltgen van Halen, kinderen van zaliger Elisabeth Verheul en Adam Peters van Halen (machtig)
 
* Transport v.e. Plecht (= hypotheek) = nieuwe eigenaar; 9 augustus 1577, p 56-57, een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge, hofstede en hof, aan de westzijde van de Lijnmerckt. 2x plecht van f. 150,-.Naam is hier Peter Adamss van Halen, corwanier (zijn vader?).
* Transport v.e. Plecht 25 april 1586, p. 224-225, een perceel bestaande uit een huis en hofstede genaamd 'Het Cleijn Paradijs', Oostzijde onder de Laeckensnijders, = oude eigenaar. Plecht f. 500,- 6 1/4%.
* Koop 25 april 1586, p. 225-226, een perceel bestaande uit huis, hofstede en kelder genaamd 'Het Cleijn Paradijs' onder de Laeckensneiders. Bewoond door Adam Peters. Outeigen: een halve gouden Peter.
* Transport v.e. Plecht 4 augustus 1612, p. 72-73, een perceel bestaande uit een camer aan de zuidzijde van Vrouwjuttensteech. Plecht f 200,- 6 1/4%.
* Oude Eigenaar: 1) Adam Peterss van Halen x Elijsabeth Verheul 2) Lubbert Janss Verheul, wonende te Gorinchem. Verkoopt d.d. 10 november 1613, (p. 342-344) aan Jan Sweers, muntgesel, een perceel, bestaande uit een camer aan de Zuidzijde Hollestraet. Volgens het testament van Anthonia Claes Tielmans weduwe, onbelast.
* Transport v.e. Plecht 7 januari 1615, p. 8-11, een perceel bestaande uit een huis en hofstede aan de Oostzijde Wittevrouwenbrug, Noordzijde Wittevrouwenstraat op de hoek van deselve straet. Plecht f. 200,- - 6%,Plecht f. 500,- 5 1/2%..
* Boedelscheiding 27 april 1643 een perceel, bestaande uit een huijsinge genaamd 'Cleijn Paradijs' aan de Oostzijde onder die Laeckensnijders (noordwaards het huis genaamd 't Paradijs) Erfgenamen/verwanten: genealogie van Halen, van Bijlert, Van Aelst, Vlugh, Van Breevelt, van Cuijlenburgh, Dionyss. Transport 5 fiches 1e fiche p. 251-255.
* Boedelscheiding (transport v.e. plecht) 27 april 1643 een perceel, bestaande uit een huijs aan de Noordzijde Wittevrouwenstrate westwaards van de Wittevrouwenbrugge. 5 Fiches 2e fiche, p. 251-288.
* Boedelscheiding (transport v.e. plecht) 27 april 1643 een perceel, bestaande uit een huijs aan de Westzijde Hoeck Coornmerckt (ter vervanging van eencoopmansrentebrief datum: 1565 en vestenisbrief datum: 2 juni 1573; t.b.v. Jan Janss Schrijver; t.l.v. Evert van Schaijck; doorgesteken 03-06-1578 t.b.v. Adam Peters van Halen). 5 fiches 3e fiche
* Boedelscheiding (transport v.e. plecht) 27 april 1643 een perceel, bestaande uit een huijsinge en hoffstede aan de Noordzijde Steenstrate. 5 fiches, 4e fiche p. 151-155.
* Boedelscheiding (transport v.e. plecht) 27 april 1643 een perceel bestaande uit een huijsinge en hofstede aan de Zuidzijde Steenstrate. Bezitter Herman Damen. Plecht van f. 300,- t.b.v. Adam Peterss van Halen. 5 fiches, 5e fiche p. 151-155.
* Adam Petersen van Halen, getuigen bij Jonckheer Willem van Zuijlen van Nijevelt mede crediteur van Jonckff. Cornelia Bolle en Anthonis van Cuijck, brugnelle-mochtigh. I.v.m. het kopen van stukken veenen. d.d. 30-04-1597 (838r).
Ook getuige bij het testament van Willemtge Janssdr. weduwe Bartholomeus Lubbertge Knijff. d.d. 10-12-1604, notaris Jacob van Herwaerden III 1600-1612 inv. 188.
Ook getuige bij machtiging van Jacob Steijn aan Anthonis van Flori, procureur in de hove van provincie van Holland.
* Octrooien om te testeren Utrecht: Adam Petersz van Halen no. 2574 te Utrecht d.d. 28-08-1607
* 19-03-1653: Bernt van Halen, Sara van Halen, weduwe van Gijsbert Jans Vlugh, Maria van Halen (uit Gorinchem), Harman Holl, de heer Roeloff van Zijll, raedt in de vroedschap van Utrecht, Geertruij van Zijl, weduwe van Lubbert Spruijt, Anna van Cloetinge, weduwe van Volcken van Baern, Jan van Boschoven, Rombout van Halen, gehuwd met Petertgen van Bockhoven en Abraham van Rijn als vader en voogd van zijn onmundig kind gepr. bij Hillichgen van Bockhoven, erfgenamen van Rutger van Bockhoven, mitsgaders Gijsbert en Hendrick van Zijll, haar luiden sterk makende over haar broeder en zusters alle zes erfgenamen van Engeltgen van Zijll, die een mede erfgenaam was van den gemelden Cornelis van Bockhoven (transport). Notaris Nicolaes van Lostadt (1616-1653) inv.nr. 188.
* gevonden ene Willem Adamsz van Halen, antycksnijder (bron: transp. en plechten 08-01-1625)
* Bron: Toegang 37, Archief: Financiele instellingen van de Landscheer 1529-1581 en de daarop volgende gewestelijke besturen 1581-1810. - Akten van erfelijke losrenten uitgegeven door de staten t.l.v. de ontvanger van de generale middelen, 1626. Inv. 1739 Adam Petersz van Halen. 1 charter. (Pas in najaar 2010 in te zien ivm. verbouwing Utrechts Archief)
, zoon van Peter Adamsz van HALEN, cordawanier (=schoenmaker die werkt met Spaans leer), en Alidt van SCHROYESTYN.
2.  Hendrick Beerntss van BOCHOVEN (zie III.15).
3.  Maria Beernts van BOCHOVEN, overleden in 1639 te Utrecht, * notaris Claes Verduijn II (1633-1650), inv.nr. 192, pag. 163, d.d. 19-03-1634. Testament van Maria Berntsdr van Bockhoven weduwe zaliger Claes Janss de Leeuw.
* Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 773, Maria Beernts van Bockhoven (e.v. 3629), 24-11-1603.
* U19a10-173, d.d. 04-12-1639, procuratie, notaris G. van Waey, Utrecht. 1e partij: Jan Willemsz Holl, Utrecht. 2e partij: Rutger van Bockhoven. Inhoud: om in het sterfhuis van Maria Beernts van Bockhoven, in leven weduwe van Claes Jansz de Leeuw, zijn tante, mede in zijn naam, haar boedel te laten inventariseren. Verwijzingen: testament d.d. 14-12-1637 voor notaris W. Brecht. Bijzonderheden: Jan Willemsz Holl en Rutger van Bockhoven zijn beiden executeur van het testament van Maria Beernts van Bockhoven. Jan Willemsz Holl is vanwege een verwonding aan zijn been niet in staat zijn werk als executeur uit te voeren.
* notaris Claes Verduijn I (1633-1650), invnr. 192, pag. 94, d.d. 22-11-1633. Testament van Maria Berntsdr van Bockhoven weduwe van Claes Janss de Leeuw, legateert Claesgen Both, eenige dochter van Mr. Thomas Both, in sijn leven, advocaat 's hooffs van Utrecht en Josina de Leeuw, haar dochter saliger.

Gehuwd met Claes Jansz de LEEUW.

II.7 Cornelis van BOCKHOVEN, * niet geheel zeker of dit een zoon is.
Kind:
1.  Heinrick Cornelissen van BOCKHOVEN, * U37a1-194, voogdbenoeming, d.d. 27-09-1649, notaris T. Masius, Utrecht. 1e paritj: Henrick van Bochoven (Heynderick Cornelisen van Bockhoven) x Cornelia Meertens van Rossum, wonende aan de westzijde van de gracht aan de Bemuerde Weert. 2e partij: Meerten Willems; Wouter adriaenss van Rossum, beiden te Utrecht. Betreft: over na te laten kinderen.
* U38a1-348, protest, d.d. 20-01-1669, notaris G. de Coten, Utrecht. 1e partij: onmondige kinderen van Hendrick Corneliss van Bockhoven en Cornelia Martens van Rossum, in leven echtelieden; Sara Hendrix; Marten Hendrixs; voogd: Marten Plaet, oom, koeckebacker. Inhoud: het begraven van Hendrick van Bockkhoven houdt geen aanvaarding van de nalatenschap in.

Gehuwd voor de kerk voor 1649 met Cornelia Meertens van ROSSUM.

III.15 Hendrick Beerntss van BOCHOVEN, oud-hopman te Utrecht, overleden op 07-12-1594 te Utrecht. Henr. Bernardrsz van Bockhoven. * zie Booth 1051.
Gehuwd voor de kerk circa 1589 met Hillegond Roelofs van ZIJLL, overleden op 21-06-1618 te Utrecht. Hildegondis Rudolphi de Zijls filae, quonda Henrici Bernardi de Bockhoven. Dochter van Roelof Anthoniss van ZIJLL, erfhuijsmeester (1534, tot 1569), en Alith Zeger KNOOPSDR (van Merenburch).
Uit dit huwelijk:
1.  Sara Hendriksdr. van BOCHOVEN, geboren in 1585, * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 775. Sara Henricksdr van Bockhoven, Utrecht, d.d. 03-12-1624, p. 176.
2.  Roelof Henricks van BOCHOVEN, raad (ca. 1601), overleden op 02-03-1643 te Utrecht, overluijd Roeloff Henricksz van Bockhoven, oud raed, * in 1589 18 jaar oud, woonde enige jaren in Amsterdam, daar bedreigde hij zijn nicht N.N. Vels, en verwekte bij haar een zoon.
* Testament, 10-09-1597, Roelof Henricksz van Bochoven en Weijntgen Henrick de Jongen (NB zij tekent 'de Jonck').
* Transport, notaris Claes Verduijn I, inv.nr. 192, (1612-1633), d.d. 04-12-1615, pag. 40. Roeloff Henricx van Bockhoven gehuwd met Weijntgen Henrick Ghijsbertsz de Jonge dr. transporteren rentebrieven op Evert van Voorn, nachtmeester in de tijt deses stadt en zijn huijsfrouw Jannichgen Bruningsdr.

Gehuwd voor de kerk voor 1594 met Weijntgen Henricksz de JONGENDR (Jonck), dochter van Hendrik Gijsberts de JONGEN.
3.  Herman Hendriksz van BOCHOVEN.
4.  Cornelis Hendriksz van BOCHOVEN, begraven op 14-09-1629 te Utrecht (St. Jacobs). Cornelis Henricxz(en) van Bochoven, laat na mundige collaterale erffgenamen met een bastert kijnt. Wonende in de Lauwerstraet. * Octrooien om te testeren: 772. Cornelis Henricksz van Bockhoven, b. Utrecht, d.d. -3-12-1624, 176.

Homepage | E-mail