Parenteel van Gijsbert van HELSDINGEN

Net als Van Haerlem is deze familie nog in onderzoek. Deze familie is duidelijk aanverwant, de familie Van Haerlem is weer aan de familie Van Helsdingen verwant. De benoeming van nicht of neef (van iemand) moet je dan ook héél ruim nemen.
 
I.1 Gijsbert van HELSDINGEN, slager, beleend met een leengoed in Helsdingen (1456), ouderman van de Oudewantsnijdersgilde (1455, 1457) hoeksgezind, overleden voor 1462, * Bronnen: Booth, Nederlandsche Leeuw (o.a. 1899), Ons Voorgeslacht.
* Helsdingen 5 16. Twee hofsteden in Helsdingen, groot 3% hont, strekkend van de Haagwetering (1433: tot de voorstraat en) tot de achterwetering. 28-09-1456: Gijsbert van Helsdingen bij overdracht door Katharina Beyers, 10 fo. 76. - 13-04-1462: Steven en Hendrik, zoons van Gijsbert van Helsdingen, bij overdracht door Jan Beyert voor Katharina, dochter van Gerard die Voogd, diens moeder, elk met de helft 10 fo. 97. - 17-07-1464: Nikolaas, hun broer, heeft opgedragen, 10 fo. 97. - 11-11-1466 Ernst Schade Hermansz bij overdracht door Steven en Hendrik, zoons van Gijsbert van Helsdingen, te komen op zijn twee jongste zoons bij Ida Mauritsd, 10 fo. 113. Bron: Ons Voorgeslacht 1986, p. 626.

Kinderen:
1.  Steven (zie II.1).
2.  Klaas.
3.  Geertruijd.
4.  Hendrik.

II.1 Steven van HELSDINGEN, slager (1472), ouderman van de brouwersgilde (1481), raad (1483), koopt het waardijnschap (= veilingmeester) van de vis (1493), overleden in 1495, * grafzerk bestaat nog steeds in de Buurkerk, bevat het alliantiewapen Van Helsdingen / De Wijs. Zie voor afbeelding het boek "Aards, betrokken en zelfbewust" door Llewellyn Bogaers, pag.423, afb.151. Zoon van Gijsbert van HELSDINGEN (zie I.1).
Gehuwd met Katrijn Hendrik Aerntsz. de WIJS, * huurde na de dood van haar man nog voor 1 jaar de eerste vleesbank (1496/97). Dochter van Hendrik Aerntsz de WIJS (van Schevickhoven).
Uit dit huwelijk:
1.  Adriaen (zie III.1).
2.  Cornelis, overleden in 1510.
3.  Klaas, overleden in 1524.
4.  Antonis, vermeld in 1531.
5.  Geertruid, handelde in vis, overleden in 1560.
6.  Joost, overleden in 1531.
7.  Margriet, overleden in 1533.
8.  Liesbeth, overleden in 1500.

III.1 Adriaen van HELSDINGEN, raad (1520-1550), ouderman van de viskopers (1524), schepen (1536), kerkmeester van de Buurkerk (1535-1560/61), gematigd Hoeksgezind, geboren in 1494, begraven circa 1561, * o.a. "het geslacht (van Beuningen) van Helsdingen, door R. van Beuningen van Helsdingen in de Nederlandsche Leeuw jrg. 1899 no.8 pag. 113 e.v. Er staat Steven vermeld i.p.v. Adriaan, met huwelijk De Jonge (= foutje).
* koopt het halve ambt van de viswaardijn terug voor 528 gulden.
* Wilger Jacobsz van Moerendaal was een aangetrouwde oom van moederszijde.
* Adriaan behoorde in 1532 tot de 240 rijkste inwoners van de stad. Zie Aards, betrokken en zelfbewust; De familiegeschiedenis van Adriaan van Helsdingen, kerkmeester van de Buurkerk (1535-ca. 1561), door Llewellyn Bogaers (pag. 419-428)
* heeft nog een kind in bastaardij.
Zoon van Steven van HELSDINGEN (zie II.1) en Katrijn Hendrik Aerntsz. de WIJS.
Gehuwd voor de kerk voor 1512 met Lijsbeth de JONGE, vrouwe van Heemstede te Baarn (1543), overleden in 1565, * in NL 2004 huwt zij Adriaen van Helsdingen voor 1557. *22-03-1557 zijn Adriaen van Helsdingen en Jan Loufsz van der Meer wegens hun huisvrouwen erfgenamen van Brecht van der Mast, weduwe van Jan Gerritsz.
* het goed Heemstede komt in 1519 in de familie (De Jonge).
Dochter van Heijndrick de JONGE, kanunnik van St. Peter te Utrecht, resp. vicaris van 't Oude Munster (bron: transporten en plechten 30 september 1533 SA I 704, pag.107), raad (1508...1521), en Aeffgen Hendriksdr. van DAMASTEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Steven (zie IV.1).

IV.1 Steven van HELSDINGEN, schepen te Utrecht (10-11-1576), geboren circa 1524, overleden voor 1578, * Utrecht Archief, rooms-kath. (rk): kartuizerklooster te Nieuwlicht bij Utrecht (1346-1811); - (14) Akte van overdracht door Jan Loeffzone van der Meer en Alijdt Henrick die Jonghendochter en Steven van Helsdingen te Utrecht, mede namens zijn vrouw Marien, aan het Kartuizerklooster bij Utrecht, van een viertel land, veen en vulling (gedempt water) te Tienhoven, St. Pietersgerecht (jr. 1555, 10gr-v). Zoon van Adriaen van HELSDINGEN (zie III.1) en Lijsbeth de JONGE, vrouwe van Heemstede te Baarn (1543).
Gehuwd voor de kerk rond 1550 te Utrecht (Buurkerk) met Marieke Ellert Andriesz BOELENSDR (Maria Catharina Boelens), overleden op 29-02-1636 te Utrecht (Buurkerk), * burgemeestersdochter uit de Amsterdamse Boelenclan (vader Allard Andries Boelens en moeder Maria Bamme).
* Protocollen Zwammerdam 1580-1590. Inv.nr. 15 bl. 1, d.d. 04-08-1580 (streekarchief Rijnlands Midden): Hagen Govertsz, wonende te Nieuwkoop, is schuldig aan Marijtjen Ellert Zeulensdr, weduwe van Steven van Helsdingen, wonende binnen de stad Utrecht, 23 gulden. Onderpand is: 6 morgen land op de Burch in een weer land groot 16 morgen, strekkende uit de Rijn tot over de Achterdijk, belendende ten oosten Pieter Dircxz Cappeteijn, westwaarts Willem Dircx van de Waeter. Geroijeerd d.d. 14-11-1608.
* Protocollen Zwammerdam 1580-1590: d.d. 16-06-1585: vermeld Maritgen Boelen weduwe van Steven van Helsdingen
* Protocollen Zwammerdam 1580-1590, inv.nr. 15A, bl. 118v, d.d. 11-10-1598, zie Gerart van Haerlem of Henrick van Helsdingen.

Uit dit huwelijk:
1.  Agatha (Aaltje), geboren circa 1560, begraven op 08-12-1633 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk op 09-08-1584, huw. voorw. Echtgenoot is Henrick Aertsz van SCHUYLENBURCH (den Tesselaer), baljuw van Texel, beleend met het goed 'Ten Velde', burger of martensman van Utrecht gerechtigd tot de jacht, overleden in 1599 te Utrecht.
2.  Maria, geboren te Utrecht, ongehuwd overleden.
3.  Allard, gecommiteerde raad ter Admiraliteit te Amsterdam wegens Utrecht sedert 20-09-1597, schepen (1601), raad (1603, 1604), burgemeester (1605, 1606, 1610) ontvangen van het Oudschild- en Consumptiegeld (17-10-1608), * huwde Van Hondhorst.
4.  Hendrik (zie V.5).
5.  Geertruijd, * huwde d.d. 29-09-1599 Utrecht, op attest van Rotterdam, met Johan van Beest van Heemskerk, geboren te Rotterdam, overleden te 's-Gravenhage, zoon van Frank van Beest van Heemskerk en van Margaretha Mattheusdochter. Hij hertrouwde met Godfrida Both van der Eemdr.
6.  Adriaan (zie V.8).
7.  Elisabeth, ongehuwd overleden.

V.5 Hendrik van HELSDINGEN, burgemeester (1610), ontvanger van het Oudschild en der Consumptiegelden, vroedschap Utrecht (1614-1617), geboren te Utrecht, overleden te Amsterdam, * verbannen omdat hij de Utrechtse regering omver probeerde te werpen. Zijn goederen werden voor de helft verbeurd verklaard.
 
* Voshol, - 81. Oud-Voshol, de Wijk en 's-Gravenbraek. - 81A Met f. 114,-: d.d. 28-02-1584: Dirk Pijl, burger van Utrecht, bij overdracht door Gerard van der Burch, procureur postulant bij het Hof van Holland, voor heer Reinout van Brederode LRK 1325 fo. 385-389v. - 29-05-1592: Hendrik van Helsdingen voor Marietje Pijl, zijn vrouw, bij dode van Dirk, haar vader LRK 138 fo. 32v. - 28-05-1598: Hendrik van Helsdingen voor Steven, zijn zoon, bij dode van Marietje Pijl, diens moeder LRK 139 fo. 146v-147. - 23-09-1615: Anton de Goyer voor Dirk van Helsdingen, zijn zwager, die buitenlands is, bij dode van Steven, diens broer LRK 141 c. Nd. Holland fo. 61. - 06-01-1628: Dirk van Zwanenburg, burger van Utrecht, bij overdracht door Cornelis van der Schuur, deurwaarder van de Generaliteits-Rekenkamer, voor Dirk van Helsdingen, burger van Utrecht, gehuwd met Alathea Pijl, LRK 291 fo. 1-2v. Bron: OV 1985, p. 724. Gaat verder onder Aaltje van Leemputten.
* Protocollen Zwammerdam 1580-1590, invnr. 15A, bl. 12,d.d. 09-02-1592: inhoud: Anthoenis Thijssoon, wonende te Zwammerdam in o.a. 8 gulden rente per jaar schuldig aan Henrick Stevensz van Helsdingen te Utrecht.
* Protocollen Zwammerdam 158-1590, invnr. 15A, bl. 118v, d.d. 11-10-1598: Anthoenis van Middelcoop en Henrick van Helsdingen, met volmacht van Vrouwe Helena, gravin van Maderscheijt en Blanckenhem, vrouwe van Brederode, weduwe, procuratie voor notaris Jan de Man, d.d. 25-09-1598, dragen over op Maria Brant, weduwe van Gerart van Haerlem, de douarie, de gravin toekomend, van de heerlijkheid Voshol met de landen, tienden etc. in Ter Aar, Zwammerdam en Reeuwijk, mede volgens akte voor Peter Ketlingh, notaris te Delft, van 04-06-1598
, zoon van Steven van HELSDINGEN (zie IV.1) en Marieke Ellert Andriesz BOELENSDR (Maria Catharina Boelens).
Gehuwd met Maria Dirks PIJL (Pijll), overleden in 1598, * dochter van Dirk Pijl(l), schepen van Utrecht, overl. 1592, en van Elisabeth van Qoirde. Dochter van Dirck Dircksz PIJL, schepen van Utrecht, cameraar (1589), en Davidgen van HAERLEM.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk (zie VI.1).
2.  Theodora (zie VI.4).
3.  Steven, overleden in 1615.

V.8 Adriaan van HELSDINGEN, brouwer, door Keizer Karel benoemd in de vroedschap van Utrecht, schepen Utrecht (1537), zoon van Steven van HELSDINGEN (zie IV.1) en Marieke Ellert Andriesz BOELENSDR (Maria Catharina Boelens).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1600 met Catharina BENNINCK, overleden voor 1615, * dochter van Gerrit Benninck en Jannetie Lam.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-01-1615 te Utrecht met Hillegont HOEVENAERS, geboren circa 1594, overleden op 02-05-1657 te Utrecht, * dochter van Lambert Hoevenaar (ca. 1535-1613), stadsburgemeester van Culemborg 1597-1600 en van Elisabeth Peter Gerritsdr.
* 2) huwt 25-07-1624 Utrecht Mr. Thomas Heurnius, overl. 06-05-1633, weduwnaar van Deliana Hessels
.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Emmerentia (zie VI.7).
2.  Maria, overleden op 07-04-1637 te Utrecht, begraven op 16-04-1637 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk op 25-10-1630 te Utrecht met Mr. Johan van HEURN (Heurnius), advocaat, kanunnik, raad in de vroedschap en rentmeester-generaal van 's lands domeinen, overleden op 05-01-1655 te Utrecht, * zoon van Thomas van Heurn of Heurnius en van Deliana Hessels.
* hertrouwde Margaretha Uytenbogaard Pietersdochter.
* U48a4-7, notarissen, UA.


VI.1 Dirk van HELSDINGEN, bewindhebber van de WIC (1627), * Er waren regelmatig klachten over hem als bewindhebber waarvoor hij zih elke keer verantwoordde (26-05, 09-06, 16-06, 08-09-1628 etc). 03-07-01629 neemt de vroedschap zijn geld in bewaring. 05-04-1630 wordt hem aangezegd zich naar Amsterdam te begeven en 24-05-1630 staat hij zijn bewindhebberschap af.
* Groene Hart Archieven (streekarchief Rijnlands Midden): protocollen Zwammerdam 1629-1642, inv.nr. 19, bl. 28v, d.d. 12-10-1630: Diedrich van Helsdingen, oud bewindhebber van de WIC te Amsterdam, draagt op aan Johan Hallingh, oud burgemeester van 's-Gravenhage, rentmeester van de exploicten van den hove, de helft van een hofstede, zijnde patrimoniaal goed, als huis, berg, schuur, met 25 morgen, 1 hond en 2 roeden land, liggend in 2 weren in de Binnenpolder, strekkend uit de Rijn tot over de Dammekade; het huisweer, groot 18 morgen, 90 roeden, belend ten noorden de Molenvliet en Bouwen Claesz en ten westen burgemeester Meerman te Delft, het buitenweer, groot 7 morgen, 12 roeden, belend ten oosten de universiteit van Leiden en ten westen Maritge Beuckelsdr, waarvan de andere helft toekomt aan de kinderen van Theodora van Helsdingen, getrouwd geweest met Anthonij de Goijer, en overleden zuster van voornoemde Diedrich. Al het land in gebruik van Dirck Ariaen Pietersz. De landen zijn belast met 3000 gulden en verder 'geaffecteerd' bij testament van Steven van Helsdingen, overleden broer van voornoemde Diedrich met een bedrag van 1225 gulden, de totale belasting van 4225 gulden. * Zie ook Inv.nr. 19, bl. 53v d.d. 20-10-1631, protocol.
Zoon van Hendrik van HELSDINGEN (zie V.5) en Maria Dirks PIJL (Pijll).
Ondertrouwd 00-03-1617 te Utrecht met Alijd PIJLL (Pijl), * dochter van Dirk Pijll en Margaretha van Waye.
Uit dit huwelijk:
1.  Johan, gedoopt op 29-06-1628 te Utrecht, begraven op 25-07-1653 op 25-jarige leeftijd.
2.  Stephanus (Steven), gedoopt op 14-07-1630 te Utrecht, begraven op 23-06-1662 te Utrecht op 31-jarige leeftijd.

VI.4 Theodora van HELSDINGEN, overleden voor 1630, dochter van Hendrik van HELSDINGEN (zie V.5) en Maria Dirks PIJL (Pijll).
Gehuwd met Anthony de GOYER, raad en schepen te Utrecht, eerste burgemeester (1634).
Uit dit huwelijk:
1.  Anthonie, * onmondig in 1634.

VI.7 Emmerentia van HELSDINGEN, geboren in 1602, begraven op 01-12-1662 te Utrecht, dochter van Adriaan van HELSDINGEN (zie V.8) en Catharina BENNINCK.
Ondertrouwd op 09-11-1623 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 23-11-1623 te Utrecht met Jacob SPLINTER, schepen en raad van Utrecht, overleden voor 1662, zoon van Johann Splinter (Jan) van LOENERSLOOT, raad in de vroedschap, cameraar, hoogheemraad van de Lekkendijk Bovendams (1604), en Walburg van HONTHORST.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina, * Nl. 1919, p. 418.
Gehuwd voor de kerk op 04-03-1663 te Utrecht (Domkerk) met Justus VERMEER, raad in de Vroedschap van Utrecht, ontvangen van Haar Ed.Mog. tol.
2.  Walburg, overleden op 10-10-1708.
Gehuwd voor de kerk op 15-05-1660 met Johan van MANSVELT, 25 jaar oud, gedoopt op 24-11-1634, overleden op 17-02-1700 op 65-jarige leeftijd.

Homepage | E-mail