Eerste blad    Vorig blad    Blad 8 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen (zie onder 740).

742 Johan de HOLL, ws. handelaar, geboren te Silezië, overleden in 1731 te Amsterdam, begraven op 23-12-1731 te Utrecht (Buurkerk). Johan d'Holl, laat na mundige erfgenamen (kinderen), is tot Amsterdam overleden en alhier uitgedragen in de Moldersteegh. 8 dragers. * U83b1-199 d.d. 02-10-1676 borgtocht Notaris N. Vonck
Beschrijving: vanwege geleverde wijnen. Johan d' Hol, Utrecht voor Daniel van Es, koopman te Amsterdam
* U76a2-61, d.d. 17-02-1692, Afstand, Notaris W. van Lamsweerde, Utrecht. 1e partij: Teuntgen van Gelder, wed. Daniel van Essen; Johan de Holl x Elisabeth van Gelder; Huijbert van Wijck x Mechtelt van Gelder; Michiel Venroy x Henrina van Gelder; Henrick van Gelder. 2e partij: Gijsbert van Stockum x Catharina van Gelder. Inhoud: van verband op de nalatenschap van hun moeder Elisabeth van Dusseldorp, in leven weduwe van Peter van Gelder, speciaal wat betreft 3 cameren in de Keukenstraat. Bijz: testament + 23-12-1688 voor notaris J. Duerkant beide partijen zijn erfgenaam van Elisabeth van Dusseldorp.
* Inv.nr. U94a2-172 d.d. 05-08-1695 Huur en Verhuur Notaris H. Ribbius Utrecht. 1e partij: Hendrick Denijs, coopman te Amsterdam q.q. Abraham Vermeer Utrecht. 2e partij: Johan de Hol. Inhoud: een kelder en kluijs onder een huis Oudegracht tussen Backerbrug en Beijerbrug aan de Appelmarkt Utrecht.
* Inv.nr. U82a20-14 d.d. 09-04-1703 Voogdbenoeming Notaris A. Houtman Utrecht. 1e partij: Gerard de Wit, weduwenaar van Petronella Juliana de Hol, Utrecht. 2e partij: Johan de Holl, schoonvader etc. Inhoud: voogdbenoeming d.d. 28-03-1703 voor Notaris A. Houtman.
* Inv.nr. U82a20-15 d.d. 12-04-1703 Procuratie Notaris A. Houtman Utrecht 1e partij: Gerard de Wit, weduwenaar van Petronella Juliana de Hol 2e partij: Johan de Holl, schoonvader etc. Inhoud: om tijdens zijn verblijf in het buitenland zijn zaken te behartigen en tevens de goederen van zijn overleden vrouw te beheren. Tevens voogdbenoeming.
* Inv.nr. U82a20-24 d.d. 03-07-1703 Overdracht Notaris A. Houtman Utrecht. 1e partij: Michiel van Venroeij, mr. vuurslotenmaker x Hendrijna van Gelder. 2e partij: Johan de Holl, zwager Inhoud: huur van 4 kameren in de Keukenstraat wegens schuld f. 334,- 3 obligaties d.d. 07-09-1697 voor notaris A. Duerkant.
* Inv.nr. U82a21-20 d.d. 15-04-1704 Procuratie Notaris A. Houtman Utrecht. 1e partij: Gerardt de With, weduwenaar van Petronella Juliana de Holl, chirurgeijn 2e partij: Johan de Holl, schoonvader. Inhoud: om boedel van zijn vrouw te beheren t.b.v. zijn kinderen: onder herroeping van eerdere procuratie d.d. 12-04-1703 voor notaris A. Houtman. Johan de Holl is voogd over zijn twee kleinkinderen, onder seclusie van de momberkamer.
Gerardt de With vertrekt naar het buitenland.
* SA II nr. 1389, Gerrit de With, weduwnaar van Petronella Juliana de Holl, in de Backersteegh, 2 onmundige kinderen : Omschrijving Momboirschap nr. 441 d.d. 10-04-1703 Notaris Adriaan Houtman; 09-01-1704 De seclusie is vertoont den 18-01-1704 is Johan de Holl, vader van de overledene gecompareert ende heeft de momboirschap geaccepteert. Hendrik van Loenen te adduceeren = U82a21-20, procuratie, not. A. Houtman, Utrecht. Gerardt de With,chirurgeijn, vraagt zijn schoonvader de boedel van zijn vrouw te beheren t.b.v. zijn kinderen. Johan de Holl is voogd over zijn 2 kleinkinderen.
* Inv.nr. U128a3, actenr. 106, notaris J. Vonck, d.d. 30-09-1707, actesoort Uitkoop: Betreft Johan de Hol, grootvader, voogd over de kinderen van Johanna de Hol en Hendrik Walschart. : Alsoo in den jaren 1707 in de maand van april alhier binnen Utrecht was comen te overlijden Yohanna de Hol, nalatende to haeren weduwenaar en boedelharder Hendrik Walschaert, mr. kopergieter, ende tot haer onmundigh kind en erffgenaem Jan Walschart, hadde hij boedelhaeder aen Johan de Hol der voorschreven onmundige grootvader en Blotvooghd materueel gedaen opregte ende perfectie openingen des boedels ende nalatenschap van sijnnen overlede huijsvrouw, waervan hij grootvader ook bekende volcomen en genoegsamen kennisse ter hebben ende voorts overwogen ende geconsidereert hebbende wat desen aengaende eenigsints te considereren ende overwegen stonden soo waeren dan vervolgens bij boedelhaerder ter eenren ende den gemelten Johan de Hol in sijn voorschr. quatitie ter andere sijden met den anderen gecomen tot uijtcoop wegens het voorschr. onmundige sijn moeders versterft, in manieren alsvolgt, te weeten dat hij boedelhaeder in vollen ende vrijen eijgendom sall hebben ende behouden alles des boedels goederen en effecten geene vandien uitgesondert mits daer tegens ook weder alleen ende in 't geheel, mede sonder eenige uijtsondering voldoen, aller den schulden en lasten des boedels, met belofte van 't onmundige daer van ten allen tijden te sullen vrijden en dagen ofte huwelijkenstate sall sijn gecomen, uijtte heeren ende voldoen eens de somme van vijftigh Sar. guldens, blijvende den boedelharder - bovendien gehouden, gelijk hij ook belooft bij desen, het onmundige te versorgen ende onderhouden van kost, klederen, drank en huijsvestingh tot sijn mundige dagen ofte dat 't selve sigh buijten last van den boedelharder sal commen erveren, ook 't selve middelen, wijlen 't verlaten leeren, leven en schrijven alsmede een behoorlijke handwerk na des boedelharders vermogen en capaciteit van 't onmundige waermede partijen (?sactrabevaten?) verclaeren alsoo in der nieuwe ten leste van 't onmundige met den anderen te sijn geaccordeerd en overcomen ende daermede volcomen contentement te nemen (?eui Reuinci?). Bij grootvader derhalven ten behoeven van den boedelharder sonder eenige de minste reserve van alle active recht en eijgendom sulx hij in sijn voorschr. gte op den boeldels goederen sprekende hadden met belofte van den boedelhouders oit ofte immer meer diensaengaende in rechten nog daerbuijten te sullen molensteren ofte moeielijk vallen. Est voldoeningen onderhoudingen en aan en enige dese verbinden sij contractanten haere personen en goederen d' selve stellende en sul (uitterende) ten bedwangh als naer rechten consenterende en versoekende de contractanten te samen comparerende voor mij Johannes Vonck openbaer notaris shooffs van Utrecht ende binnen Utrecht residerende hiervan acten die in dese gedaen en gepasseert binnen Utrecht op den 30 september 1707 ten comptoire mijns notaris in presentie van Jacobus van Stockum, meester kopergieter ende Willem van der Dijken, koperslager, borgers en inwonenden alhier als versogte gelooft weerden getuijgen en dels nevens de compareante en mijn notaris mede hebben ondertekent ten jaare en dagen voorschreven.
* 09-11-1707 Hendrick Walschart, weduwenaar van Johanna de Holl in de Lange Viesteegh, onmundige kinderen. De selcusie is vertoond mombers te adduceren. Den 19-12-1707 heeft Johan de Holl vader van de overledene alhier present de momboirschap geaccepteert. Bron: SAII nr. 1389 2 nr. 2019 d.d. 09-05-1707 Momboirkamer Notaris Johannes Vonk.
 
* Inv.nr. U125a1-192 d.d 07-06-1706 Borgtocht Notaris H. Houtman Utrecht. Johan de Hol
* Inv.nr. U125a1-193 d.d. 07-06-1706 Uitkoop Notaris H. Houtman Utrecht. Johan de Holl
* Inv.nr. U126a1-22 d.d. 08-05-1694 Koop en Verkoop Notaris A. Duerkant Utrecht. Johan de Hol
* Inv.nr. U126a1-56 d.d. 31-12-1695 Schuldbekentenis Notaris A. Duerkant Utrecht. Johan de Hol.
* Inv.nr. U126a1-77 d.d. 10-09-1696 Schuldbekentenis Notaris A. Duerkant. Johan de Hol ; f. 140 wegens lening tevens afstand van huur van het huis Sirkzee in de Ballemakerstraat te betalen door Johan Hamburg.
* Inv.nr. U126a1-96 d.d. 07-09-1697 Schuldbekentenis (idem als boven) Notaris: A. Duerkant. f250,- wegens lening tevens afstand van huur van 11 kamers in de Keukenstraat.
* Inv.nr. U126a1-112 d.d. 01-07-1698 Schuldbekentenis Notaris A. Duerkant f. 250,- wegens lening tevens afstand van huur van 11 kamers in de Keukenstraat.
* Inv.nr. U138a2, aktenr. 137, Notaris H. v.d. Mark d.d. 11-12-1705, Borgtocht voor Jan Smits van Johan de Hol.
* Inv.nr. U127a4-1 d.d. 03-01-1709 Schuldbekentenis Notaris D. Houtman Utrecht 1e partij: Johan de Hol 2e partij: Huijbert van Wijk. Inhoud: schuldbekentenis van Huybert van Wijk aan Johan de Hol, zwager. f. 52,- i.v.m. beheer van zijn huizen en vanwege lening met overdracht van de te ontvangen huur.
* Inv.nr. U128a3-106 d.d. 30-09-1707 Uitkoop Notaris J. Vonck Utrecht. Beschrijving: Betreft Johan de Hol, grootvader, voogd over kinderen Johanna de Hol en Hendrik Walschart.
 
* Transport v.e. plecht 20-11-1714, p. 514-517 perceel liggende aan de Noordzijde van de Backersteegh (streckende vooruit deselve tot achterin 't Molensteegje toe of Hamsteegje) OW Gerrit Hendriksz van Ceulen, WW Lambert Fromisse. Bijz.: roerende en onroerende goederen waaronder een huis. Plecht van f. 500,- u. 20 st. 't stuk 6%
* Transport v.e. plecht (verkoop) 15 februari 1725 een perceel bestaande uit een huis en kamer achter, liggende aan de Noordzijde van de Bakkersteeg tot achter in de Molen- of Hamsteegje.
 
* Boedelscheiding 4 oktober 1740, transport van een perceel bestaande uit een huis liggende aan de Oostzijde van de Elisabethstraat.
* Boedelscheiding 4 oktober 1740, transport van een perceel bestaande uit 2 huizen gelegen aan de Zuidzijde van de Backersteegh.
* Boedelscheiding 4 oktober 1740, transort van een perceel bestaande uit een huis liggende aan de Noordzijde van de Backersteegh.
* Boedelscheiding 4 oktober 1740, transport van een perceel bestaande uit een camper liggende in het Jodenrijtje.
* Boedelscheiding 20 januari 1741, transport van een perceel bestaande uit een huis liggende aan de Oostzijde van de Elisabethstraat.
* Boedel 20 januari 1741, transport van een perceel bestaande uit een camer in de Keukenstraat.
* Inv.nr. U174a4-51 d.d. 22-01-1732 Scheiding Notaris: W.J. van Overmeer Utrecht. Beschrijving: nalatenschap van Elisabeth van Gelder en Jan de Hol
* Inv.nr. U1747a7-96, d.d. 09-03-1739, Scheiding, notaris: W.J. van Overmeer Utrecht. Beschrijving: medeerfgenamen van Jan de Hol en Elisabeth van Gelder; Elisabeth de Hol, dochter x weduwe van Willem Jacob Smeer, Juliana de Hol, Jan Walschert zn x Johanna de Hol, en Jan Walschert, kleinzoon. Subdivisie van hun aandeel in de vaste goederen Inhoud: 3/4 huijsinge en erve - naar Elisabeth de Hol OZ Elisabethstraat ZW Arent van der Kop NW Jacobus Kettinghuijsen; 3/4 in 2 huijzen en erven annex ZZ Bakkersteegh, OW Daniel Boudewijn WW Cornelis Vogelsangh. ; 3/4 in huijsinge en erve - naar Elisabeth de Hol, NZ Bakkersteegh, OW Beernt Melder WW. Johanna Melder. - 3/4 in een kamertje Joderijkje; - 3/4 in een kamertje Keukenstraat. Bijzonderheden: Jacobus van Stockum weduwenaar van Zusanna de Hol, dr. van over. Jan de Hol en Elisabeth van Gelder, medeerfgenamen voor 1/4 part.
* Inv.nr. U162a21-134 d.d. 01-10-1740 Scheiding Notaris: C.F. Pronckert Utrecht. Inhoud: - Juliana de Holl, dochter + Jan de Holl + Elisabeth van Gelder. Restant van boedel, nagelaten door Jan de Holl en Elisabeth van Gelder. Acte d.d. 09-03-1739 voor W.J. Overmeer.

Gehuwd voor de kerk op 10-11-1674 te Utrecht (Anthoniegasthuis) (ned.ger.) (getuige(n): Gerrit van Hasselt, sijnen hospes; Elisabeth, huisvrouw van Peter van Gelder, haar moeder) met de 21-jarige
743 Elisabeth van GELDER, schotelverkoopster, gedoopt (ned.ger.) op 06-02-1653 te Utrecht (Geertekerk), begraven op 02-08-1724 te Utrecht (Buerkerk) op 71-jarige leeftijd, huisvrouw van Jan d' Holl laat na de man en mundig kind: in de Backersteegh. 8 dragers. Inventarisnr. U110a2 Aktenr. 241 d.d. 24-11-1688 Schuldbekentenis Notaris: H. van Hees.
- erven van Elisabeth van Gelder
Inhoud: f. 718,- vanwege achterstallig huur van 3 kelders aan de Oudegracht. Zie ook U110a2 Aktenr. 245 d.d. 13-12-1688.
 
Inventarisnr. U160a2 Aktenr. 42 d.d. 28-09-1716 Scheiding Notaris: H. Dons Utrecht.
Inhoud: De erven van Elisabeth van Gelder, weduwe.
De boedel van overleden moeder Elisabeth van Gelder.
Testament d.d. 13-03-1694 voor notaris C. de Coole.
Dochter van Peter Roeleffsen van GELDER (zie 1486) en Lijsbeth Peters van DUSSELDORP (zie 1487).
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes, gedoopt (ev.luthers) op 01-08-1675 te Utrecht (getuige(n): Hendrikje Rotberts), bijzonderheden: moeder is schottelverkoopster in de Backersteegh.
2.  Pieternella Juliana, gedoopt (ned.ger.) op 08-03-1677 te Utrecht (Jacobikerk), adres Bakkersteeg, * 4 oktober 1740 : Cornelis Frederik Pronkert, procureur van het geregt als gelaste van Juliana de Holl.
Op 1 oktober 1740 compareerde voor mij C.F. Pronkert Juffrouw Juliana de Holl, meerderjarige dochter en dogter en van een vierde part mede erfgenaam van Jan de Hol en Elisabeth van Gelder in leven echtlieden en enige en universeele erfgenamen van Juffrouw Elizabeth de Holl, in haar leven weduwe van Willem Jacob Smeer, die insgelijks een dochter ene en mede erfgenaam was van de voornoemde Jan de Holl en Elisabeth van Gelder, en bovendien het recht van het comparant en van Jan Walshert, die de enige zoon en universele erfgenaam is van Johanna de Hol, door Johan Walschert aan haar in huwelijk verwekt, en alszoo mede voor eenvierde part erfgenaam is van meer gemelte Jan de Hol en Elisabeth van Gelder, verkregen hadde, volgens acte op de 9e maart 1709 van de notaris Wijer, Jan van Overheem en getuigen binnen deze stad gepasseert ten eenre, Jacobus van Stockum, weduwenaar en boedelhouder van Susanna de Holl, zijn overleden huisvrouw, also voor zijn zelven en als momboir en voogd over de drie minderjarige kinderen door hem aan gemeldte zijne huisvrouw in egte verwekt met namen, Johanna Maria van Stockum, Julianus van Stockum en Wilhelmina van Stockum, item Albertus Coopman als in huwelijk hebbende Elisabeth van Stockum en deselve Elisabeth van Stockum, Daniel van Stockum, Hendrik van Stockum, voor haar lieden zelven en gemelten Jacobus van Stockum, mitsgaders Albertus Coopman en Daniel en Hendrik van Stockum nog als haar lieden te samen en een ider in het bijzonder sterkmakende ende deze te coverende voor Jan van Stockum en Pieter Daniel van Stockum, alle meerderjarige kinderen bij gemelte Susanna de Hol, nagelaten en door den zelven Jacobus van Stockum haar mede in huwelijk verwekt ter andere zijde, dewelke verklaarden dat tussen Elisabeth de Hol, weduwe Smeer, en nu de eerst comparant als haren geinstitueerden erfgenamen voor drievierde part en de laatste comparant te samen voor haar overige vierde part uit de nalatenschap van gemelte hare ouders en grootouders all eerlijk nog gemeen gebleven en gelaten wordende navolgende vaste goederen. Alse een huijsinge en erve, staande en gelegen binnen deze stad aan de oostzijde van de Elisabethstraat daar zuidwaarts Arend van de Kop en Noordwaarts Jacobus Kettinghhuisen naast gehuisd en geerft zijn en de 2 huizen erven en gronden staande en gelegen naast de anderen aan de zuidzijde van de Backersteegh daar oostwaarts Daniel Boudewijn en westwaarts Cornlis Vogelesang, naast gehuist zijn belast geweest met een capitaal van f.1400,- die daarop jegens jaarlijkse interessen waren gevestigt, welke capitaal door opgemelte weduwe Smeer, na overlijden van hare ouders afgelost, alsook nog een huis, erve en grond, staande ende gelegen binnen dese stad aan de Noordzijde van de Backersteeg, haar oostwaarts Barend Melder naast gehuist en geerft is, alsnog belast met een capitaal van f. 800,- daar op jegens (?) renten gevestigd staande ende danook nog zekere camere of woninge medestaande ende gelegen binnen deze stad, in de Keukenstraat, zijnde alle en verdere goederen bij voornoemde Jan de Hol en Elisabeth van Gelder nagelaten als voorlange ? tussen de respective erfgenamen verdeeld, waarvan een ider zijn geregtelijke portie na zich genomenheeft dat de comp. niet genegen zijnde langer in die gemeenschap te continueren met den anderen zijn overeen gekomen en geconvenieerd dat de eerste comp. de voornoemde Juliana de Hol, alleen en in't geheel in volkomen en vrijen eijgendom zal hebben en blijven behoud ende hiervoor gemelte huizen, erve en cameren, also een huis, erve en grond aan de oostzijde van de Elisabethstraat, 2 huizen aan de zuidzijde en een huis aan de Noordzijde van de
Backersteeg, in derzelven erven en gronden, een 1 camer in het Joderijtje mitsgaders en 1 camker in de Keukenstraat en dat met alle het toebehoren van dien ende 't geene daarinne aarde ende nagevast is, en zodanige gerechtigheden en (?) t wijlen als daartoe en aan van oudds ten active quam passive zijn specterende en behorende alle dewelcke de laatste comparant in dezelver, resp. qualiteiten voor zoverre het hen lieden betreft aan en ten behoeve van de eerste comparant hier mede verklaren tot te schrijven en te verdeelen en over te geven zonder dat zij lieden daarop off aan nog aan de huize daer op verschenen in haar lieder resp. qualiteiten enige (?) regt, eigendom of toeseggens reserveeren, met belofte vandaar van des noods (?) nader en geregtelijke vertigtte zullen doen; En waartegens de eerst comp. voornoemde Juliana de Hol tot haar particuliere lasten neemt het voorschreven capitaal van f. 800,- op de voorschr. huis aan de Noordzijde van de Backersteeg gelegen, gevestigt staande en danook de rente daar van verschenen mitsgaders de respective ongelden de welke wegens de voorschreven vier huizen en 2 camers, bereijds zijn verschenen en in 't vervolg verschuldigt zullen werden, van alle dewelke de eerst comp. de verder comp. belooft koste en schadeloos te zullen houden en waarmede de eerste comp. de verdere comp. ook kwiteert van haar vierde part van het capitaal van f. 1400,- en verschenen interesse van dien als op de hier voorgemelte 2 huizen aan de zuidzijde van de Backersteegh staande is gevestigd geweest en door de voornoemde weduwe Smeer afgelost en voldaan zo als ook de eerste comp. gemelte Juliana de Ho de voorsnoemde Jacobus van Stockum en verder comp. mits deze queteert van het capitaal van f. 550,- en de daarop verlopende interesse van dien als dezelver Juliana van Stockum bekent heeft aan de hiervoor en gemelten Jacob Smeer en de helft, huisvrouw Elisabeth de Hol verschuldigt te zijn volgens acte Obligator in dato 7 januari 1729 waar en boven de eerste comp. gemelte Juliana de Hol en verdere comparanten tesamen in extinctie de nalatenschap van de voornoemde Jan de Holl en Elisabeth van Gelder en alle verder actien en pretensien de welke sijten lasten van de voorschreven boedel niet alleen, maar ook ten laste van de eerste comp. en de voornoemde weduwe Smeer gehad hebben off hadden komen sustinere uit wat (hoofd?) het ook wezen mogt bedagt off onbedagt zal moeten uit keren en voldoen een som van f. 800,- hetwelke zij hier mede (con neem te) mits deze belooft waarmede de verdere comp. zo voor haar lieden als in qualiteit voorschreven de eerst comp. bij deze queteerd en van alle hetgeene voorschreven is voor voldaan en betaalt houden zonder enig de minste reserve, alle het welke de comp. den anderen beloven te zullen nakomen en voldoen onder verband van haar lieden personen en goederen met submissie als na regten. En versogten hier van acte de welke deze is aldus gedaan verleden en gepasseert binnen Utrecht voorschreven ter presentie van Pieter Adriaan Pronkert en Adriaan van Schermbeek als getuige hiertoe versogt, was getekend Juliana de Hol, Jacobus van Stockum, nog met dusdanige een merk + waarom gestond (?), dit merk is gesteld bij Daniel van Stockum, Albertus Coopman, Elisabeth van Stockum, Hendrik van Stockum. P.A. Pronkert, A.J. Schermbeek en C.F. Pronkert, notaris; 4 oktober 1740 U162ao21 (oude transcriptie nogmaals kijken)
.
Gehuwd voor de kerk voor 1703 met Gerardt de WITH, chirurgijn, * U82a21-20, d.. 15-04-1704, procuratie, not. A. Houtman, Utrecht. Zie Johan de Holl.
* Vertrekt in 1704 naar het buitenland.
* U082a020-11; U125a001-192; U125a001-193.

3.  Susanna de HOL (zie 371).
4.  Johanna de HOL, gedoopt (ned.ger.) op 07-12-1679 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in de Bakkersteegh, huwt Hendrik Walschart, mr. kopergieter. Inventarisnr. U174a4 d.d. 22-01-1732 Scheiding Not. W.J. van Overmeer, 1e partij: kinderen van Jan Walschart en Johanna de Hol; Jan Walchert zn x Anna Margaretha Munsters, Amsterdam, Susanna de Hol x Jacobus van Stockum, Elisabeth de Hol x Willem Jacob Smeer, Johanna de Hol. Inhoud: van de nalatenschap van Elisabeth van Gelder en Jan de Hol.
5.  Pieter, gedoopt (ev.luthers) op 12-03-1682 te Utrecht (getuige(n): Elisabeth van Gelder, als grootmoeder in de Backersteeg tot de schotelverkoopster).
6.  Pieter Danielis, gedoopt (ev.luthers) op 11-10-1685 te Utrecht (getuige(n): Elisabeth van Gelder (als grootmoeder)), adres: in de Backersteegh.
7.  Elisabeth, huwt Willem Jacob Smeer.

744 Antonie Laurensz GORDIJN, herbergier van de herberg De Valk buijten de Catharijnepoort, geboren circa 1665 te (Leiden?) (gezindte: Oud Kath.), overleden na 1722, * Binnenkomende Burgers Utrecht: Antony Laurensz Gordijn, Thes.rek. 1689/90.
* Inv.nr. U82a14 Aktenr. 43 d.d. 02-10-1689 Huur en Verhuur Notaris A. Houtman. 1e partij: Maychien Cornelis van Isendoorn, weduwe van Michiell Gerritss de Coole. 2e partij: Anthonis Laurensen Gardijn, postillion; Jan Roelofss Quint, aanstaande schoonvader. Soort onroerend goed: huijsinge sijnde een tapstede, tegenover het Leijtseveer buijten de Catharijnepoort. Bijzonderheden: met toestemming van de huidige huurder, de herbergier, Anthoni van Brevelt (!verwant aan Van Halen!).
* U83b21-2, d.d. 05-01-1698, voogdbenoeming, notaris N. Vonck, Utrecht. 1e partij: Antonij Gardijn, herbergier x Jacomina Jans Quint, wonende buijten de Catharijnepoort. 2e partij: langstlevende. Met uitsluiting van de momboirschappe.
* U123a1-149, d.d. 16-06-1692, attestatie, not. M. van Lobbrecht, Utrecht. 1e partij: Jacomijna Quint x Anthonij Gordijn; Cornelia van Beusecum x Gerrit Cool. 2e partij: Johannes van Keulen. Betreft: over verkoop van kleding door Aletta van Bambergen, kleindochtertje van Jan Aertsz van Meerwijck, aan Anna Teunis.
* Inv.nr. U83b21 Aktenr. 41 d.d. 01-06-1698 koop en verkoop Notaris N. Vonck. 1e partij: Wijert Citsies (Wijert Sitses), torfschipper, uit Groeningen.
2e partij: Antony Gardijn, herbergier, buiten de Catharijnepoort.
Inhoud: akte van turfschip.
* U83b21-46, d.d. 20-06-1698, attestatie, Notaris N. Vonck.
1e partij: Anthony Gardyn, Evert van Rosedaell, schippersknecht van Utrecht op Den Haag. 2e partij: Jan van Eck, schipper van Utrecht op Den Haag.
Inhoud: over aanvaring. Bijzonderheden: Alewijn van Egmont, Nicolaas van Bijlevelt, Aert van Lent, Jacob Borra; Pieter Borra, schippers uit Utrecht en Leiden, verklaren aan horen van de attestatie dat requirant geen schuld heeft aan het gebeurde. - Een tegemoetkomende schipper voer te dicht langs de wal bij het passeren van het schip van Jan van Eck bij het Weeshuis van Leijden, moest Jan van Eck scherp uitwijken, niet wetende dat de andere schipper achter zijn schip een praam met varkens had vast gemaakt. Deze praam kwam overdwars op het water te liggen waardoor men het niet meer kon ontwijken en het schip van Jan van Eck met het voorsteven de praam raakte. * (d.d. 13-06-1741 vind er een openbare verkoping plaats van huijsinge, erve en grond in 3 woningen geapproprieert met het regt van hoefsmederije. Voorheen tapstede de Valk, op de hoek van de Hoendersteeg, buijten de Catharijnepoort.)
* Begraven een mundige dochter van Antoni Gordijn buijten de Catharijnepoort bij de eerste blijck aan de Leijdsevaert. St. Jobskerk 18-09/07-09-1730 Utrecht, gratis.

Ondertrouwd op 04-10-1689 te Utrecht (Buiten de Weerd), gehuwd voor de kerk op 19-10-1689 te Utrecht met
745 Jacomijntje Jans QUINT, geboren circa 1667 (gezindte: Oud Rooms), begraven op 10-12-1722 te Utrecht, huisvrouw van Antony Hardijn/Gardeijn, buiten de Catharijnepoort omtrent Leidse Veer. Laat na man en onmundige kinderen. (checken)13-12-1722 Utrecht Gratis. Dochter van Jan Roelofss QUINT (zie 1490) en Grietgen LOEVEN (zie 1491). Inv.nr.83b21 Aktenr. 2 d.d. 05-01-1698 Voogdbenoeming Notaris N. Vonck.
1e partij: Antony Gardijn, herbergier x Jacomina Jans Quint.
2e partij: langstlevende.

Uit dit huwelijk:
1.  Johannes, gedoopt (Oudrooms) op 08-07-1690 te Utrecht (Buiten de Weerd), begraven op 20-07-1690 te Utrecht (Jobskerk), 12 dagen oud. NN Gordijn, kind van Antony Gordijn. Gratis. Gesonken.
2.  Johanna, gedoopt (Oud rooms) op 23-07-1691 te Utrecht (Buiten de Weerd), begraven op 10-08-1691 te Utrecht (Jopskerk), 18 dagen oud. NN, kind van Antony Gordijn. Gratis. Gesonken.
3.  Johannes, gedoopt (Oudrooms) op 28-07-1692 te Utrecht (Buiten de Weerd), overleden voor 1696.
4.  Johanna, gedoopt (Oudrooms) op 06-10-1693 te Utrecht (Buiten de Weerd), begraven op 23-10-1693 te Utrecht (Jobskerk), 17 dagen oud. NN, kind van Antony Gordijn. Gratis.
5.  Margareta, gedoopt (Oudrooms) op 19-10-1694 te Utrecht (Buiten de Weerd), begraven op 09-01-1695 te Utrecht (Jobskerk), 82 dagen oud. NN, kind van Antony Gordijn, Gratis.
6.  Johannes GODIJN (zie 372).
7.  Johanna, gedoopt (Oudrooms) op 15-04-1697 te Utrecht (Buiten de Weerd), begraven op 02-05-1697 te Utrecht (Jopskerk), 17 dagen oud. NN, kind van Antony Gordijn. Gratis. Gesonken.
8.  Margarita, gedoopt (Oudrooms) op 25-09-1698 te Utrecht (Buiten de Weerd), begraven op 12-10-1698 te Utrecht (Jopskerk), 17 dagen oud. NN, kind van Antony Gordijn. Gratis. Gesonken.
9.  Gerardus, gedoopt (Oud Rooms) op 22-01-1700 te Utrecht, begraven op 02-05-1700 te Utrecht (Jobskerk), 100 dagen oud. NN, kind van Antony Gordijn. Gratis.

746 Johannes ADELAAR, gedoopt (ned.ger.) op 18-06-1667 te Utrecht (Catharinakerk), adres Vreedenborgh, begraven op 17-01-1725 te Utrecht (Jacobikerk) op 57-jarige leeftijd. Gratis begraven. Laat na sijn vrouw en mundige kinderen in de Slooresteegh. Verkoop, transport v.e. plecht, 18 november 1766 van een perceel bestaande uit een kamer en grond aan de Noordzijde van het Sakkerdragerssteegje. Oostwaards Herberge de Sak. Zoon van Arnold ADELAAR (zie 1492) en Fennichje Lucas van BEGGENDORP (zie 1493).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 02-06-1691 te Utrecht (Anthoniegasthuis) (geref.) (getuige(n): Arnoldus Adelaar, zijn vader; Lijsbeth Joris, haar moeder), beiden wonende in de Watersteeg, zij weduwe van Henderick Jansz Beecken met de 41-jarige
747 Annichie Andriese van DUSSENBROECK, gedoopt (ned.ger.) op 16-12-1649 te Utrecht (Catharijnekerk), adres op de Nieuwe Camp, begraven op 21-12-1740 te Utrecht (Jacobikerk) op 91-jarige leeftijd. Weduwe van Johannes Adelaer in de Groenesteegh, laat na mondige kinderen. Gratis begraven. Dochter van Andries van DUSSENBROECK (zie 1494) en Elisabeth JORIS (zie 1495).
Gehuwd voor de kerk (1) op 35-jarige leeftijd op 20-04-1685 te Utrecht (Jacobikerk) (getuige(n): Lijsbeth Joris, bruids moeder), zij wonende in de Watersteeg, beroep man is soldaat onder de prins van Nassau toestemming van de kapitein met Henderick Jansz BEECKEN (Beukingh), soldaat onder de prins van Nassau, * ? U90a1-129, d.d. 22-12-1676, procuratie, notaris G. van Zuijlen, Utrecht. 1e partij: Barnardt de Roy, ingenieur en lantmeester staten van Utrecht. 2e partij: Maximilliaen Yvoy, generael ingenieur en quartiermeester. Inhoud: om geld te innen van Henrick Beecken, ingenieur, voor geleverd paard.
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 02-06-1691 te Utrecht (Anthoniegasthuis) (geref.) (getuige(n): Arnoldus Adelaar, zijn vader; Lijsbeth Joris, haar moeder), beiden wonende in de Watersteeg, zij weduwe van Henderick Jansz Beecken met Johannes ADELAAR, 23 jaar oud (zie 746).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Elisabeth, gedoopt (ned.ger.) op 08-06-1693 te Utrecht (Domkerk).
2.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 13-02-1695 te Utrecht (Domkerk).
3.  Femmichie, gedoopt (ned.ger.) op 24-02-1696 te Utrecht (Jacobikerk).
4.  Andries, gedoopt (ned.ger.) op 30-01-1698 te Utrecht (Jacobikerk).
5.  Magdaleentje, gedoopt (ned.ger.) op 17-10-1700 te Utrecht (Jacobikerk).
6.  Johanna ADELAER (zie 373).

748 Willem van WANKOM, gedoopt (ned.ger.) op 06-06-1669 te Utrecht (Jacobikerk), adres buiten de Weerdpoort, zoon van Cornelis van WANKUM (zie 1496) en Lijsbeth van HALEN (zie 1497).
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 26-12-1696 te Utrecht (Domkerk) (Geref.) (getuige(n): ouders van beide kanten), beiden wonende in de Lauwerecht met Maria Willems GROENEVELD (zie 749).
Ondertrouwd (2) op 17-04-1711 te Westbroek, * Den 17 april 1711, sijn alhier in ondertrouw opgenomen Willem van Wankom, weduwnaar van Maria Groeneveld en Lena Swagers, jongedochter van Utrecht, aen welken den 3 maij attest is gegeven om tot Utrecht te trouwen.
* Proclamatien te Westbroek - acte gesien - ondertrouw te Westbroek.Getuige: Blasius Paauw van de kerk aldaar
, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 05-05-1711 te Utrecht (Anthoniegasthuis) (Geref.) met Lena SWAGERS, geboren te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Gijsbartus, gedoopt (ned.ger.) op 13-05-1697 te Utrecht (Jacobikerk), overleden op 15-08-1699 te Utrecht (Jacobikerk) op 2-jarige leeftijd, als N.N. is dit Gijsbartus?. Adres Lange Lauerstraat.
2.  Hermannus, gedoopt (ned.ger.) op 05-02-1699 te Utrecht (Jacobikerk), wonende in de Lauwerecht buiten de Weerdpoort. NN 't kind van Willem van Wankom, Gratis begraven (kan ook kind van andere Willem van Wankum zijn).
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 26-05-1729 te Utrecht (Jacobikerk) (Geref.) (getuige(n): vader van de bruid, Willem van Wankum, zij attest v. Dinslaken get. J. Rutgerus) met Geertruij STELMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 03-10-1730 te Utrecht (Catharijnekerk), hij weduwenaar van Geertruij Steelmans, wonende Hoge Jacobijnenstraat; zij wonende Catrijnegasthuis met Johanna NIEUWIJDE.
3.  Gijsbertus, gedoopt (ned.ger.) op 12-04-1701 te Utrecht (Anthonygasthuis).
Gehuwd voor de kerk op 12-04-1701 te Utrecht met Hendrijntje van LAKEMOND.
4.  Willem (zie 374).
Uit het tweede huwelijk:
5.  Anna Maria, gedoopt op 03-11-1713 te Utrecht (Domkerk) (getuige(n): Gerrichje Swagers; moeder lidmaat), wonende in de Lauwerecht.
6.  Lijsbeth, gedoopt op 02-02-1716 te Utrecht (Jacobikerk), wonende in de Lauwerecht.
749 Maria Willems GROENEVELD, geboren te Utrecht (gezindte: ned.ger.), begraven op 02-10-1710 te Utrecht (Jacobikerk), huisvrouw van Willem van Wanckum, buiten de Weerdpoort in de Lange Lauwerecht. Laat na man met mundige en unmundige kinderen. Gratis gesonken. Dochter van Herman Bastiaenssen GROENEVELD (zie 1498) en Gijsbertje Cornelis van der VEEN (van Westbroek) (zie 1499).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 748).

750 Frederick Danielse van der CARRE, soldaat, gedoopt (ned.ger.) op 05-12-1674 te Haarlem (getuige(n): Hendrickjen Janss; Sara Steck), zoon van Daniel Danielsz van der KARRE (zie 1500) en Margriete Hubrechts van der VOS (zie 1501).
Ondertrouwd op 19-04-1693 te Den Haag. NB rest bewijs van wederzijds ouders met
751 Magtelt SCHIERS, geboren circa 1674 te Meurs.
Uit dit huwelijk:
1.  NN van der KARRE, gedoopt (ned.ger.) op 05-09-1694 te Den Haag (Nieuwekerk) (getuige(n): Hendrik Schiers; Jannetie van der Karren), misschien Sophia?
2.  Sofia van der KARRE (Sophia) (zie 375).
3.  Hendrina van der KARRE, gedoopt (ned.ger.) op 03-07-1707 te Den Haag (Grootekerk) (getuige(n): Abraham Aldewerelt; Angenis Schiers).
4.  Daniel van der KARRE, gedoopt (ned.ger.) op 29-04-1710 te Den Haag (Nieuwekerk) (getuige(n): Albert van Harlens; Gerardina Strengmans), * Huwt op 28-11-1734 Scheveningse kerk te Den Haag (70) met Elisabeth la Baren uit Den Haag.
5.  Margareta van der KARRE, geboren te Den Haag (gezindte: ned.ger.). Huwt op 17-07/31-07-1729 Scheveningse kerk te Den Haag met Pieter van der Burg (114v).

754 Seger Aelbertse DEIJS, gedoopt (ned.ger.) op 10-02-1665 te Lienden, overleden na 1733, zoon van Aelbert DEIES (zie 1508) en Geertgen NN (zie 1509).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1698 met Anne HAMBACT (zie 755).
Gehuwd voor de kerk (2) op 68-jarige leeftijd op 16-08-1733 te Lienden (ned.ger.), hij weduwenaar van Anneken van Hambagt, zij weduwe van Klaas Gerritss Loef. Echtgenote is Willemijntje Franss van BROECKHUIJSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Geertruijt Segerse, geboren circa 1688 te Lienden, zie 1059 151 3 ; 02-04-1713 T. Huwt 02-04-1713 Lienden met Andries Henrickse jongeman van Mouryo (?), soldaat in de comp. van de heer majoor van Delberg onder regiment van de heer Keppel fox.
2.  Elsebeth Segerse (zie 377).
3.  Ariaentje Zegerse, geboren circa 1710, huwt op 11-04-1734 Lienden met Teunis van Schaijck jm van Ingen. zij tot Meerten onder Lienden.
755 Anne HAMBACT, geboren circa 1665 te Amsterdam? Begraven op 16-12-1724 te Lienden. Anne Hambag, vrouw van Zeger Deijs.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 754).

756 Willem Jans van OFFEREN, geboren te Buren (gezindte: ned.ger.).
Ondertrouwd (1) op 07-11-1691 te Buren, gehuwd voor de kerk op 25-11-1691 te Buren (ned.ger.), voor het bed van de bruid also in deselve sieck in tegenwoordigheijt van commissarissen van houwelijckse saacken in ondertrouw opgenomen. Beiden van Buren. Echtgenote is Lijsbeth Jans van WESEL, geboren te Buren (gezindte: ned.ger.).
Ondertrouwd (2) op 17-02-1703 te Buren, gehuwd voor de kerk op 04-03-1703 te Buren (ned.ger.), hij weduwenaar van Lijsbeth Jans van Wesel met Lijsbeth de HAES (zie 757).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johanna, gedoopt op 18-09-1692 te Buren.
2.  Jan, gedoopt op 17-05-1694 te Buren.
3.  Maijke, gedoopt op 19-04-1696 te Buren (getuige(n): Metje Jans).
4.  Jannitje, gedoopt op 06-02-1698 te Buren.
Uit het tweede huwelijk:
5.  Rijck (zie 378).
6.  Jan, gedoopt (ned.ger.) op 19-08-1705 te Buren.
7.  Susanna, gedoopt (ned.ger.) op 02-02-1707 te Buren.
8.  Jacob, gedoopt (ned.ger.) op 01-04-1709 te Buren.
757 Lijsbeth de HAES. Lijsbeth de Haas wed obiit van Offeren, de naam Rijck komt van haar kant af.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 756).

758 Formijn WOUTERSEN (van Alphen), geboren te Ophemert (gezindte: ned.ger.), overleden voor 1741, zoon van Wouter N.N. (zie 1516).
Ondertrouwd op 15-02-1690 te Buren, gehuwd voor de kerk op 09-03-1690 te Buren (ned.ger.), hij jongeman wonende tot Ophemert, zij jongedochter wonende alhier te Buren. Echtgenote is
759 Lijsbeth Christiaanse van GORCOM, geboren te Buren (gezindte: ned.ger.), overleden 06-1741 te Buren. Lijsbeth van Gorcum wede obit in juni 1741 Vermeijn, dochter van Christiaan Meertensen van GORKOM (zie 1518) en Jantje FRANSEN (zie 1519).
Uit dit huwelijk:
1.  Jantje van ALPHEN, gedoopt (ned.ger.) op 15-11-1690 te Buren, * Gehuwd met Rijk van Haarlem. In 1740 is hij gevlucht onder suspectie van diefstal. In 1741 van haar vertrek zonder kerkelijke attestatie.
2.  Lijntije van ALPHEN (Lijntje Vermijn) (zie 379).
3.  Christiaan van ALPHEN, gedoopt (ned.ger.) op 09-03-1704 te Buren.

760 Ott HERMSENS (van Roselaer), landbouwer, bewoonde de boerderij 'Rootselaar' (1717-1755), gedoopt op 02-09-1677 te Barneveld, begraven op 15-10-1755 te Barneveld op 78-jarige leeftijd, * Begrafenissen van kinderen: 20-07-1754, 28-11-1758, 15-07-1762, 02-08-1786, 03-05-1786. Zoon van Harmen BESSELENS (Rootselaar) (zie 1520) en Grietje (Gerritje) OTTEN (zie 1521).
Relatie met
761 Jacobje JANS, gedoopt op 12-03-1676 te Barneveld, of 14-12-1684 te Barneveld, begraven op 17-03-1742 te Barneveld op 66-jarige leeftijd, kerkhof, kosten 2-10-, dochter van ws Jan CLAESZ (zie 1522) en ws Geertje HENDRIKS (zie 1523).
Uit deze relatie:
1.  Willem Otten (van ROOTSELAAR) (zie 380).

770 Garrit HENDRIKX, * meerder Garrit Hendrikxen aanwezig.
Gehuwd voor de kerk circa 1662 met
771 Fennigjen HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannes GARRITS, gedoopt op 30-03-1662 te Hattem, alleen vader genoemd: Garrit Hendrikx.
2.  Hendrik GARRITS, gedoopt op 19-05-1667 te Hattem, vader: Garrit Hendrikx. Adres: in de Voscuijl. Overleden voor 1668.
3.  Seine GARRITS (zie 385).
4.  Hendrik GARRITS, gedoopt op 15-11-1668 te Hattem, vader: Garrit Hendrikx de Oude.
5.  Berentjen GARRITS, gedoopt op 19-02-1671 te Hattem, alleen vader genoemd: Garrit Hendricx.
6.  Agnes GARRITS, gedoopt op 25-08-1672 te Hattem, alleen vader genoemd: Garrit Hendrikx.
7.  Angeniet GARRITS, gedoopt op 28-10-1675 te Hattem, alleen vader genoemd: Garrit Hendrikx.
8.  Lubbert GARRITS, gedoopt op 11-11-1677 te Hattem, vader: Garrit Hendrikx.
9.  Goosen GARRITS, gedoopt op 07-09-1679 te Hattem, vader Garrit Hendrikx en Fennigjen Hendriks.

776 Dirk JANS (Vissien), pachter, geboren te Windesheim (Ov.), begraven op 10-05-1710 te Kampereiland, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 8/derde erf van de Mandjeswaard: 14-11-1675 - M1683 - M1693 - M1703 - 10-05-1710.

Gehuwd voor de kerk op 14-11-1675 te Kampereiland met
777 Aaltje GERRITS, begraven op 28-02-1717 te Kampereiland, * Pachters van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 8/derde erf van de Mandjeswaard: 1675 - 14-11-1675 de weduwe van Zwier Zwiers; 10-05-1710 - M1713 weduwe van Dirk Jans samen Willem Dirks, zoon van Dirk Jans.
Erf 51/eerste erf van de Warder: M1713 - 28-02-1717 weduwe van Dirk Jan alias Vissien.

Gehuwd voor de kerk (1) op 14-04-1672 te Kampereiland met Zwier ZWIERS, geboren te Haatland, overleden voor 1675.
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-11-1675 te Kampereiland met Dirk JANS (Vissien) (zie 776).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Geertje Dirks RUITENBERG, gedoopt op 07-04-1678 te Kampereiland, begraven op 26-10-1734 te Kampereiland op 56-jarige leeftijd, huwt Jochem Lubberts Boom op 14-11-1706 Kampereiland.
2.  Gerrit Dirks (RUITENBERG) (zie 388).

784 Hendrik Coenraetsz SPEEK, geboren circa 1660 te Munster. ORA Haarlem Transporten inv. 76-96 G folio 28; ORA Haarlem inv.nr. 76,107G, folio 163 verso.
Gehuwd voor de kerk op 31-10-1683 te Haarlem met
785 Anneke PIETERS, geboren circa 1660 te Hersbeeck.
Uit dit huwelijk:
1.  Agnes Hendricksz, gedoopt (Rooms Katholiek) op 13-08-1684 te Haarlem (getuige(n): Geertruijt van Daelen).
2.  Harmen Hendricksz, gedoopt (Rooms Katholiek) op 11-10-1685 te Haarlem (getuige(n): Harmen Harmesse).
3.  Pieter HENDRIKSZ, gedoopt (Rooms Katholiek) op 17-11-1686 te Haarlem (getuige(n): Pieter Vermeulen).
4.  Jan Hendriksz, gedoopt (R.k.) op 10-09-1688 te Haarlem (getuige(n): Jan Coeurt), overleden voor 1690.
5.  Jan Hendriksz, gedoopt (R.K.) op 31-01-1690 te Haarlem (getuige(n): Lijsbeth Teunis Versprong).
6.  Agniesje, gedoopt (r.k.) op 29-03-1691 te Haarlem (getuige(n): Catharina Bichers).
7.  Claesje, gedoopt (rooms kath.) op 23-09-1692 te Haarlem (getuige(n): Claes Gerritse).
8.  Michiel Hendriks (zie 392).

790 ? Peter ? LUCKERHOF, * zoek ook in Kampen.
Relatie (1) met Anne Margrete NN.
Relatie (2) met Anne BARTHOLOMEUS (zie 791).
Relatie (3).
Uit de eerste relatie:
1.  Adam van LUCKERHOF.
Ondertrouwd op 27-11-1728 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 20-12-1728 te Zwolle, soldaat onder de kapitein Arkelens met Geertruit Jans HULSEBOS.
Uit de tweede relatie:
2.  Catrina (van Ooy) (zie 395).
Uit de derde relatie:
3.  Bartholomeus LUICKERHOF. Bartholomeus Lukerhoff 03-05-1749 zijn vrouw is getuige bij de ondertrouw van Gerridina Straatsburg Bron: RBSO 732 blz. 128
 
Zie ook: Correspondentie 80G160 Bartholmeus Luickerhof met 8 kinderen.

Ondertrouwd op 07-10-1719 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 06-11-1719 te Zwolle (getuige(n): voor hem: de huisvrouw van Jan van Osen; voor haar: de vader) met Geertruid WANDERS.
791 Anne BARTHOLOMEUS.
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 790).

824 Gerrit EGBERTS, geboren circa 1630 te Wilpe, zoon van Egbert JANSSEN (zie 1648).
Ondertrouwd op 11-03-1660 te Voorst, inschrijving 16 februari 1660. proclamaties 10, 19 en 20 februari 1660,
met attest naar Wilp
, gehuwd voor de kerk te Wilpe met
825 Beertje DERKSEN (Hissinck), geboren circa 1630 te Voorst (Gld.), dochter van Derk Thomassen HISSINCK (zie 1650).
Uit dit huwelijk:
1.  Geertjen GERRITS, gedoopt op 06-01-1661 te Voorst, wonende in Gietel.
2.  Gerritjen, gedoopt op 20-07-1662 te Voorst, wonende in Gietelo. (juiste benaming), begraven op 29-05-1740 te Voorst op 77-jarige leeftijd. Overluijd, * huwt 1) Voorst 24-05-1696 met Willem Roelofs (van de) Rackhorst. 2) otr. Voorst 04-09-1701 met Albert Bartholts Gerrits. Bron: VG 1987 no. 3 blz. 157.
3.  Jenneken, gedoopt op 21-02-1664 te Voorst.
4.  Egbert Gerrits BRINK (zie 412).
5.  Claes HISSINCK, gedoopt op 10-01-1669 te Voorst, te Gietelo.
6.  Hendrik BARTELS, gedoopt op 01-01-1671 te Voorst, wonende te Gietelo.

832 Jan Aerts van het HATELANDT, pachtboer, geboren te Haatland, gedoopt op 24-08-1631 te Kampen, begraven op 24-01-1715 te Kampen op 83-jarige leeftijd, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 23/eerste erf van de Kuinreturfwaard: 24-05-1665 - (feb.) 1668 samen met Dirk Antonies van den Bos. (feb.) 1668 - (P1674) samen met Steven Segers. (P1674) - 1677 Steven Segers zeer waarschijnlijk samen met Jan Aarts. (1677) - M1683 samen met Willem Wessels. M1683 - M1693 samen met Peter Willems.
Erf 13/Ketelersrugge: (ca. 1686) -M1693 - M1703, M1703 -P1734 gecombineerd met Erf12/Kattenwaard)
Erf 12/Kattenwaard: 24-05-1665 - (P1674) - M1683 - M1693 - M1703 - M1713 - 18-01-1715.
Zoon van Aert JANS (zie 1664) en Trude SWEER (zie 1665).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 28-04-1665 te Kampen met
833 Geertruijd Louws van't EYLANDT, geboren te Kampereiland, overleden op 18-07-1714 te Kampereiland, begraven op 24-07-1714 te Kampen. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 23/eerste erf van de Kuinreturfswaard: (1664) - 24-05-1665 weduwe van Lubbert Peters Groen samen met Dirk Antonies van den Bosch.
Erf 12/Kattenwaard: (1664) - 24-05-1665 weduwe van Lubbert Peters Groen samen met Dirk Antonies van den Bosch.
Dochter van Louw PETERS (zie 1666) en Aaltje JANS (zie 1667).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-09-1660 te Kampen met Lubbert Peters GROEN, 32 jaar oud (zie 1756).
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-04-1665 te Kampen met Jan Aerts van het HATELANDT, 33 jaar oud (zie 832).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Louw LUBBERTS (zie 878).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Lubbert Jans van der WEERD (zie 416).
3.  Trude JANS, gedoopt op 05-06-1668 te Kampen.
4.  Aaltje JANS, gedoopt op 02-10-1670 te Kampereiland.
5.  Aert JANS, gedoopt op 10-08-1673 te Kampereiland, begraven op 18-02-1718 te Kampereiland op 44-jarige leeftijd, huwt Lutgertjen Rutgers.
6.  Dirkjen JANS, gedoopt op 26-03-1676 te Kampereiland.
7.  Jan JANS, gedoopt op 05-01-1679 te Kampereiland.
8.  Sweer JANSEN (van de Weert) (zie 870).
9.  Peter JANS, gedoopt op 02-02-1685 te Kampereiland, huwt Maria Avings.

834 Frerick Jansen BACKER, pachtboer, gedoopt op 04-03-1653 te Kampen, begraven op 07-01-1693 te Kampereiland op 39-jarige leeftijd, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 34/eerste erf van de Heultjes: (ca. 1667) - (P1674) - M1683 - (juni) 1686.
Erf 47/de Grote Heupe: (maart) 1686 - jan. 1693.
Zoon van Jan HARMS (zie 1668) en Aeltjen FRERICKS (zie 1669).
Ondertrouwd (1) op 01-09-1665 te Kampen met Aaltje Willems (VOGEL), 25 jaar oud, gedoopt op 27-12-1639 te Kampen, dochter van Willem Dirks VOGEL (zie 1738) en Trude LUBBERTS (zie 3561).
Ondertrouwd (2) op 15-06-1673 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 29-06-1673 te Kampereiland (Grotekerk) met Neeltien ALBERTS, 21 jaar oud (zie 835).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Aeltien, gedoopt op 12-04-1674 te Kampereiland, overleden voor 1680.
2.  Marretie Frericks (zie 417).
3.  Albert, gedoopt op 16-12-1677 te Kampereiland, overleden voor 1682.
4.  Aeltien, gedoopt op 27-06-1680 te Kampereiland.
5.  Albert ROODERBAERT BACKER, gedoopt op 06-08-1682 te Kampereiland.
6.  Anna, gedoopt op 30-12-1683 te Kampereiland, overleden voor 1688.
7.  Jan, gedoopt op 27-09-1685 te Kampereiland, overleden voor 1687.
8.  Jan, gedoopt op 13-02-1687 te Kampereiland.
9.  Anna, gedoopt op 12-08-1688 te Kampereiland.
10.  Annitje, gedoopt op 17-08-1690 te Kampereiland.
11.  Catharina, gedoopt op 31-01-1692 te Kampereiland.
12.  Frederickje, gedoopt op 11-06-1693 te Kampereiland.
835 Neeltien ALBERTS, gedoopt op 07-04-1652 te Kampen, begraven op 28-10-1693 te Kampereiland op 41-jarige leeftijd. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 47/de Grote Heupe: Jan. 1693 - M1693 weduwe van Frederik Jans Backer.
Dochter van Albert EVERTS (zie 1670) en Marrigje WILLEMS (zie 1671).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen (zie onder 834).

836 Hendrik GERRITS, pachtboer, geboren te Kamperveen, overleden voor 1699, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 15/de Kleine Pijper: 26-05-1656 - P1664.
Erf 16/de Grote Pijper: P1664 - 1666.
Erf 31/zesde erf van de Heultjes: (maart) 1666 - (P1674) - M1683 - M1693 - (ca. 1698).

Gehuwd voor de kerk op 26-05-1656 te Kampen met de 28-jarige
837 Niesje GERRITS, gedoopt op 14-12-1627 te Kampen, begraven op 13-12-1683 te Kampereiland op 55-jarige leeftijd. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 15/de Kleine Pijper: weduwe van Hendrik Jans
, dochter van Gerrit STEVENS (zie 1674) en Gijsseltje Egberts (VEESMAN) (zie 1675).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 27-04-1651 te Kampen met Hendrik JANS, geboren te Brunnepe, overleden voor 1656.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 26-05-1656 te Kampen met Hendrik GERRITS (zie 836).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Stijntjen HENDRIKS (zie 875).
2.  Dries HENDRIKS (zie 418).

844 Hendrik Jans KOK, geboren te Grafhorst, * Pachters van de stadserven op het Kampereiland
Erf 75/eerste erf van de Zuiderwaard: (P1674) - (ca. 1676) samen met Wessel Willems. ; (ca.1676) - M1683 - (1690) samen met Timen Jans Kok (mogelijk broer) ; (1690) - M1693 ; M1693 - M1703 samen met Egbert Jans Scholte (zijn schoonzoon).
Erf 76/Erf van het St. Nicolaasbos: (jan.) 1707 - (1707).

Gehuwd voor de kerk (1) op 20-04-1664 te Kampen met Hendrikje WESSELS (zie 845).
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-06-1707 te Kampen met Hendrikje PETERS, geboren te Mastenbroek.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Trijntien KOCK, gedoopt op 18-09-1670 te Kampereiland.
2.  Greetien KOCK, gedoopt op 24-03-1672 te Kampereiland, overleden voor 1673.
3.  Greetien KOCK, gedoopt op 24-08-1673 te Kampereiland, overleden voor 1683.
4.  Wessel KOCK, gedoopt op 15-11-1674 te Kampereiland.
5.  Jan Hendriks (zie 422).
6.  Willem KOCK, gedoopt op 24-08-1679 te Kampereiland, overleden voor 1684.
7.  Greetien KOCK, gedoopt op 12-08-1683 te Kampereiland.
8.  Hendrickien KOCK, gedoopt op 12-08-1683 te Kampereiland.
9.  Willem KOCK, gedoopt op 28-12-1684 te Kampereiland.
845 Hendrikje WESSELS, geboren circa 1642 te Kampen, begraven op 20-03-1695 te Kampereiland, dochter van Wessel WILLEMS (zie 1690) en Lubbigje DANIELS (zie 1691).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 844).

846 Aart Klaas WAGTER.
Relatie met
847 Grietje HENDRIKS.
Uit deze relatie:
1.  Jacobje Arends (zie 423).

848 Dirck DURGELO (van Bremen), schoolmeester, gedoopt op 07-02-1644 te Bremen (St. Stephanuskerk), zoon van Luder DORGELOHE (zie 1696) en Metke (zie 1697).
Relatie met
849 Lijsabeth WEGHMANS.
Uit deze relatie:
1.  Jan Berent Derks DORGELO (d'Orgelo) (zie 424).
2.  Gerrit, gedoopt op 15-08-1686 te Dalfsen.
3.  Elisabeth van BREMEN, gedoopt op 14-08-1689 te Dalfsen.

850 Reijndt HERMSEN, mulder (in't kerckdorp?), geboren te Dalfsen.
Gehuwd voor de kerk op 28-01-1683 te Dalfsen, hij jongeman, mulder te Dalfsen, zij jongendochter te Wijhe. Attest gegeven op Wijhe te huwen. Echtgenote is
851 Maria Dircksen DWARS, geboren te Wijhe.
Uit dit huwelijk:
1.  Anneghijn REIJNTS, gedoopt op 09-11-1684 te Dalfsen (in 't kerckdorp).
2.  Hermen REIJNTS, gedoopt op 27-06-1686 te Dalfsen.
3.  Peternelle Reijnts SNEL(le) (zie 425).

852 Jurrien Stevens MEULENHOFF, handelaar in bouwmaterialen, gedoopt op 10-09-1674 te Zwolle, begraven op 29-06-1735 te Zwolle (Betlehemsekerk) op 60-jarige leeftijd, meer kinderen aanwezig, zoon van Steven Harmsen MEULENHOFF (zie 1704) en Elsje JURRIAANS (zie 1705).
Ondertrouwd op 22-04-1699 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-05-1699 te Zwolle (getuige(n): zijn neef Kers Lans; haar moeder) met
853 Geertje Jansen ten SANDE, gedoopt circa 1673 te Zwolle, overleden op 17-04-1757 te Zwolle. Geertjen ten Sande, weduwe van Molenhof, moeder van Hermen Molenhof 12 januari 1742 (Bron: Testamenten bl. 210), dochter van ws. Jan ten SANDE (zie 1706).
Uit dit huwelijk:
1.  Steven, gedoopt op 23-12-1700 te Zwolle, begraven op 26-11-1727 te Zwolle (Bethlehemse kerk) op 26-jarige leeftijd, huwt op 28-10-1725 te Zwolle met Hendrikjen Maathuijs.
2.  Jan (zie 426).
3.  Elsjien, gedoopt op 28-10-1711 te Zwolle.
4.  Berend, gedoopt op 14-04-1715 te Zwolle.

854 Gerrit Peters van den BOSCH, caraveelschipper, gedoopt op 24-04-1670 te Zwolle, begraven op 13-01-1711 te Zwolle (in de Michielikerk) op 40-jarige leeftijd, * 6 juni 1700; Gerrit van den Bosch, voor hem is een doodkist geleverd
Bron: Kwitanties rekening Armenkamer blz. 9.
* Gerrit Peters van den Bosch, wonende aan de Aa, doet belijdenis december 1698 Bron: NH Lidmatenboek 2 blz. 139
* Uit een onderpandsakte blijkt dat er verdere betaling van het caraveelschip, het schip in totaal 3090 car. gulden heeft gekost.
Zoon van Gerrit Peters van den BOSCH (zie 1708) en Albertje JANSEN (zie 1709).
Ondertrouwd op 21-01-1693 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 07-02-1693 te Zwolle (getuige(n): zijn zwagers, haar moeder) met
855 Marrigje KOSTER, begraven op 08-12-1716 te Zwolle (in de Michaelikerk). Marrigie Kosters, wonende op het water, doet belijdenis april 1690 Bron: NH lidmatenboek 2 blz. 65, dochter van ? Egbert COSTER (zie 1710).
Uit dit huwelijk:
1.  Egbert, gedoopt op 30-08-1694 te Zwolle.
2.  Alberta, gedoopt op 18-02-1696 te Zwolle.
3.  Gerrit, gedoopt op 14-10-1697 te Zwolle.
4.  Johanna, gedoopt op 13-12-1699 te Zwolle.
5.  Albertus, gedoopt op 27-09-1701 te Zwolle, begraven op 07-10-1702 te Zwolle op 1-jarige leeftijd.
6.  Albertus, gedoopt op 09-05-1703 te Zwolle.
7.  Maria (zie 427).
8.  Hillegonda, gedoopt op 17-10-1706 te Zwolle.
9.  Peter, gedoopt op 04-03-1708 te Zwolle.
10.  NN, begraven op 25-11-1707 te Zwolle (in de Broerekerk).
11.  NN, begraven op 23-12-1707 te Zwolle (in de Kruiskerk).

868 Gerrit Hendricksen VELTHUIS, pachtboer, begraven op 28-05-1692 te Kampereiland, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 62/Erf de Kruishoop: M1683 - (feb.) 1686 (Veldhuis?)
Erf 18/eerste erf van het Raas: (jan.) 1685 - mei 1692.
* Ingeschreven 13-11-1679 Gerrit van Velthuijs; burgerboek 1672/1868 niet weidene.
* Momberstellingen 1682-1701 Fol. 96 datum 16-11-1692:
Gerrit Henricksen + x Truide Willems, kinderen: Henrick Gerritsen, Willem Gerritsen, Jan Gerritsen. Voogden: Rutger Willemsen, Teunis Jacobsen, Jan Snell.
[* Burgerboek 1672/1868: Gerrit van Velthuijs ingeschreven d.d. 13-11-1679, niet weidene]?
Zoon van Henrick Rutgersz VELTHUIJS (zie 1736) en Jannichjen GERRITS (zie 1737).
Ondertrouwd op 01-01-1680 te Kampereiland met de 24-jarige
869 Trude Willems VOGEL, gedoopt op 28-01-1655 te Kampen, begraven op 13-11-1694 te Kampereiland op 39-jarige leeftijd. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 18/eerste erf van het Raas: mei 1692 - (nov./dec.) 1692 M1693/ pacht niet aanvaard/ pachtster voordien gehuwd weduwe van Gerrit Hendriks Veldhuis.
Dochter van Willem Dirks VOGEL (zie 1738) en Lubbigje JANS (zie 1739).
Ondertrouwd (1) op 01-01-1680 te Kampereiland met Gerrit Hendricksen VELTHUIS (zie 868).
Ondertrouwd (2) op 04-11-1692 te Kampereiland met Hendrik Jans SNEL, geboren te Dieze, overleden 10-1718. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 18/ eerste erf van het Raas: (nov.dec.) 1692 - M1693 - M1703 - M1713.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrick, gedoopt op 05-12-1680 te Kampereiland.
2.  Aeltien GERRITS, gedoopt op 11-03-1683 te Kampereiland.
3.  Jan Gerrits (zie 434).

870 Sweer JANSEN (van de Weert), pachter, gedoopt op 27-02-1681 te Kampereiland, begraven op 07-03-1744 te Kampen op 63-jarige leeftijd, * Pachters van de stadserven op het Kampereiland
Erf 58/Seveningen: M1705 - M1713 - M1723 - M1733/P1734 - P1744 - maart 1744.
Erf 15/de Kleine Pijper: een derde deel (samen met anderen), (jan.) 1714 - M1723
, zoon van Jan Aerts van het HATELANDT (zie 832) en Geertruijd Louws van't EYLANDT (zie 833).
Ondertrouwd (1) op 06-08-1701 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-08-1701 te Kampen (Grotekerk), beiden afkomstig van de Weerd. Echtgenote is Berendje RUTGERS, overleden op 20-10-1707 te Kampen.
Ondertrouwd (2) op 09-06-1708 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24-06-1708 te Kampereiland (Grotekerk), hij weduwenaar van de Weerd, zij jongedochter van Harstenhorst met Aaltje Jans VOERMAN, geboren te Harsenhorst/Wilsum, overleden op 14-01-1709 te Kampereiland.
Ondertrouwd (3) op 10-10-1709 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 12-11-1709 te Kampereiland (Grote kerk), hij weduwenaar van de Weerd, zij jongedochter van het Kampereiland. Echtgenote is Johanna Gerrits BOSCH (zie 871).
Gehuwd voor de kerk (4) op 41-jarige leeftijd op 18-10-1722 met Annigje Jans POST, begraven op 20-09-1777.
Uit het derde huwelijk:
1.  Geertruijd SWEERS, gedoopt op 21-09-1710 te Kampereiland, overleden voor 1715.
2.  Aaltjen SWEERS, gedoopt op 13-12-1711 te Kampereiland, overleden op 08-02-1714 te Kampereiland op 2-jarige leeftijd, obiit.
3.  Jan SWEERS, geboren circa 1714, begraven op 10-02-1714 te Kampereiland.
4.  Geertruijd LOUWS, gedoopt op 12-05-1715 te Kampereiland, overleden voor 1716.
5.  Geertruijd LOUWS, gedoopt op 13-09-1716 te Kampereiland.
6.  Willemina (Wijntje) ZWIERS (van der Weerd) (zie 435).
7.  Trude ZWEERS, gedoopt op 28-04-1720 te Kampereiland.
Uit het vierde huwelijk:
8.  Trude ZWIERS, gedoopt op 14-08-1732 te Kampereiland.
9.  Steven ZWIERS, gedoopt op 03-12-1741 te Kampereiland, overleden voor 1743.
10.  Steven ZWIERS, gedoopt op 10-02-1743 te Kampereiland.
871 Johanna Gerrits BOSCH, geboren te Kampereiland, begraven op 11-04-1722 te Kampereiland, dochter van Gerrit BOSCH (Gansepanne) (zie 1742) en Aleida BOSCH (zie 1743).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 870).

872 Gerrit Klaas VOS, pachtboer, gedoopt op 07-11-1658 te Kampen, begraven op 20-10-1689 te Kampereiland op 30-jarige leeftijd, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 47/de Grote Heupe: (ca. 1695) - 20-10-1698.
Zoon van Klaas Gerrits VOS (zie 1744) en Stijntje HERBERTS (zie 1745).
Ondertrouwd op 08-11-1689 te Kampen met
873 Lubbigje Alberts BLANKERT, geboren te Mastenbroek, overleden na 1727. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 47/de Grote Heupe: 20-10-1698 - 21-05-1699 weduwe van Gerrit Klaas Vos. 17-09-1721 - M1723 - 16-10-1727 weduwe van Jan Stevens Post.
Dochter van Albert Lubberts BLANCKHERT (zie 1746).
Ondertrouwd (1) op 08-11-1689 te Kampen met Gerrit Klaas VOS, 31 jaar oud (zie 872).
Gehuwd voor de kerk (2) op 21-05-1699 te Kampereiland met Jan Stevens POST, 30 jaar oud, pachtboer, gedoopt op 23-09-1668 te Kampen, begraven op 17-09-1721 te Kampereiland op 52-jarige leeftijd, zoon van Steven Aertsz POST (zie 1748) en Trijne DRIES.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Gerrits (zie 436).
2.  Herbert Gerrits, pachtboer, gedoopt op 27-02-1698 te Kampereiland, overleden op 13-05-1747 op 49-jarige leeftijd.

874 Rutger Stevens POST, pachtboer, gedoopt op 15-01-1664 te Kampen, begraven op 29-12-1715 te Kampereiland op 51-jarige leeftijd, * Pachters van de stadserven op het Kampereiland
Erf 31/zesde erf van de Heultjes: (ca. 1698) - M1703 - M 1713 - 29-12-1715
, zoon van Steven Aertsz POST (zie 1748) en Geertje RUTGERS (zie 1749).
Ondertrouwd op 02-12-1698 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 01-01-1699 te Kampereiland met de 31-jarige
875 Stijntjen HENDRIKS, geboren te Krommedijk, gedoopt op 20-01-1667 te Kampen, begraven op 13-06-1732 te Kampereiland op 65-jarige leeftijd. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 31/zesde erf van de Heultjes: 29-12-1715 - 14-01-1720, weduwe van Rutger Stevens Post.
Dochter van Hendrik GERRITS (zie 836) en Niesje GERRITS (zie 837).
Ondertrouwd (1) op 02-12-1698 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 01-01-1699 te Kampereiland met Rutger Stevens POST, 34 jaar oud (zie 874).
Gehuwd voor de kerk (2) op 52-jarige leeftijd op 14-01-1720 te Kampereiland met Hendrik Roelofs SMIT, geboren te Windesheim, begraven op 22-10-1745 te Kampereiland.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Geertje Rutgers (zie 437).
2.  Niesjen, gedoopt op 28-01-1703 te Kampereiland.

876 Louwe JANS, geboren te Wilsum, overleden voor 1685, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 11/de Zwarte Welle: (1678) - M1683 - (1685).
Zoon van Jan AARTS (op 't Oever) (zie 1752) en Dirkje LOUWS (zie 1753).
Ondertrouwd op 16-06-1678 te Kampereiland met
877 Annigje Jans SOETER, begraven op 05-01-1693 te Kampereiland. Pachter van de stadservenop het Kampereiland.
Erf 11/de Zwarte Welle: (1685) - (mei/juni) 1686 weduwe van Louw Jans.
Dochter van Jan Willems SOETER (zie 1754) en Geertje JACOBS (zie 1755).
Ondertrouwd (1) op 16-06-1678 te Kampereiland met Louwe JANS (zie 876).
Ondertrouwd (2) op 07-05-1686 te Kampereiland met Willem KLAAS, geboren te Uiterwijk/Wilsum, overleden op 09-11-1702 te Kampereiland.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aart LOUWS (van de Weerd) (zie 438).

878 Louw LUBBERTS, begraven op 14-10-1711 te Kampereiland, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 71/Slickertoomsrugge: (juli) 1689 - M1693 - M1703 - 14-10-1711.
Zoon van Lubbert Peters GROEN (zie 1756) en Geertruijd Louws van't EYLANDT (zie 833).
Ondertrouwd op 01-04-1689 te Kampereiland met de 26-jarige
879 Marrigje Lamberts BOLTER, gedoopt op 12-11-1662 te Kampen, begraven op 18-10-1732 te Kampereiland op 69-jarige leeftijd, * Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 71/Slickertoomsrugge: 14-10-1711 - M1713 - M1723 weduwe van Louw Lubberts, M1723 - (okt.) 1732.
Erf 67/Tanneke Blox Erf: M1723 - P1724, weduwe van Louw Lubberts.
Dochter van Lambert Berends BOLTER (zie 1758) en Grietje HARMS (zie 1759).
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje LOUWSEN (zie 439).

880 Peter Fransen SELLES, boer, gedoopt op 16-09-1666 te Kampen, overleden voor 1713, * Burgerboek 1672-1868, 62; Peter Fransen Cellis geboren te Kampen, den 09-01-1708 heeft zijn zoon Mense Peters de burgerschap ontvangen, ingeschreven 05-02-1699 in 't Burgerboek 1672/1868 weidene
, zoon van Frans Claesz SELLES CELS (Sule, Sol, Sellegsen, Modderman) (zie 1760) en Adriaantje JELIS (zie 1761).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 28-04-1690 te Kampen (Buitenkerk) (geref.), jongeman van Kampen, zij jongedochter van St. Nicolaesdick met Geesje LUCAS, geboren te St. Nicolaesdick, overleden voor 1692.
Ondertrouwd (2) op 14-10-1692 te Kampen, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30-11-1692 te Kampen met Jannigje MENSINK (zie 881).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Mense Peters (zie 440).
881 Jannigje MENSINK, geboren te Ulsen (Graafschap Bentheim) (Dtsl.). Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 60/Slag de Kruishoop: M1713 - (ca. 1719) Jannigje Mensink.

Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 880).

884 Klaas Jans van de CAMP, pachtboer, geboren te Grafhorst, * Pachters van de stadserven op het Kampereiland
Erf 15/de Kleine Pijper: M1703 - (ca.1710), M1713/pacht overgedaan 28-03-1713.
Erf 16/de Grote Pijper: M1713/pacht overgedaan 14-11-1713.
Erf 51/eerste erf van de Warder: (ca. 1710) - M1713.

Ondertrouwd op 06-12-1690 te Kampereiland met
885 Grietje ADOLFS, geboren te Blankenham ?
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Klaas, pachter, gedoopt circa 1700, overleden na 1748, huwt te Dalfsen otr. 25-08-1726 Jannigje Jans van Dijk.
2.  Harm Klaas, pachtboer, gedoopt op 16-11-1704, begraven op 29-04-1731 op 26-jarige leeftijd, huwt te Dalfsen otr. 03-08-1727 met Elisabeth Jans.
3.  Adolf Klaas (zie 442).

888 Barteld Jans van DIJK, pachter, geboren te Zwartendijk, begraven op 16-10-1736 te Kampereiland, * Pachters van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 68: M1703/pacht overgedaan 28-08-1703.
Erf 52/de Lage Es: (maart) 1705 - M1713 - M1723 - (ca. 1731).
Erf 57/de Hoge Es: (feb. 1727) - M1733/P1734 - okt. 1736.

Gehuwd voor de kerk (1) op 13-04-1705 te Kampereiland met Hendrikje ALBERTS, 22 jaar oud, gedoopt op 02-11-1682 te Kampereiland, begraven op 17-08-1719 te Kampereiland op 36-jarige leeftijd, dochter van Albert Egberts en Berendje Harms.
Gehuwd voor de kerk (2) op 02-06-1720 te Kampereiland met Arendje Willems BACKER, 32 jaar oud (zie 889).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Trijntje Bartelds, gedoopt op 17-01-1706, begraven op 13-04-1750 op 44-jarige leeftijd.
2.  Albert Bartelds, gedoopt op 29-01-1708, begraven op 11-02-1764 op 56-jarige leeftijd.
3.  Hendrina Bartelds, gedoopt op 06-07-1710, begraven op 09-06-1774 op 63-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Willem Bertelds (zie 444).
889 Arendje Willems BACKER, gedoopt op 05-06-1687 te Kampereiland, begraven op 01-08-1758 te Kampereiland op 71-jarige leeftijd. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 57/de Hoge Es: okt. 1736 - P1744 - 22-11-1744 weduwe van Barteld Jans van Dijk.
Dochter van Willem Jans BACKER (zie 1778) en Lammigje PETERS (zie 1779).
Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 02-06-1720 te Kampereiland met Barteld Jans van DIJK (zie 888).
Gehuwd voor de kerk (2) op 57-jarige leeftijd op 22-11-1744 met Thomas Hendriks HUISMAN, geboren te Ommen, overleden op 07-01-1672.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder 888).

890 Willem Rutgers VOGEL, pachtboer, gedoopt op 21-03-1686 te Kampereiland, begraven op 02-05-1743 te Kampereiland (Buitenkerk) op 57-jarige leeftijd. Zie ook: Zerkenlijst OLV- of Buitenkerk Kampen door H.C. Diender 1984:
(1/2 blauwe zerk) 12e 1743 2 Mey (Willem Rutgersen Vogel.
* Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 57/de Hoge Es: 14-02-1712 - M1713. (feb.) 1714 - M1723.
Erf 18/ eerste erf van het Raas: M1713 - (feb.) 1714.
Erf 55/eerste erf van het Nijland: M1723 - M1733/P1734 - april 1743 P1744/pacht niet aanvaard/pachter voordien overleden. april 1743 - 10-11-1743, erfgenamen van Willem Rutgers Vogel.
* Ingeschreven lidmatenregister Kampereiland Willem Rutgers Vogel op Kersttijd 1719.
Zoon van Rutger Willems VOGEL (zie 1780) en Lubbigje WOLTERS (zie 1781).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 14-02-1712 te Kampereiland met de 26-jarige
891 Aaltjen Bartelds van der SCHERE, gedoopt op 05-07-1685 te Kampereiland, begraven op 21-02-1733 te Kampereiland op 47-jarige leeftijd. Pachter van de stadserven op het Kampereiland.
Erf 57/de Hoge Es: 07-04-1711 - 14-02-1712 weduwe van Lambert Jans van Schellen.
Dochter van Barteld Reinders van der SCHERE (zie 1782) en Hendrikje Willems VOGEL (zie 1783).
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-jarige leeftijd op 10-12-1702 te Kampereiland met Lamber Jans van SCHELLEN, geboren te Zwolle, begraven op 07-04-1711 te Kampereiland.
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-jarige leeftijd op 14-02-1712 te Kampereiland met Willem Rutgers VOGEL, 25 jaar oud (zie 890).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Hendrikje, gedoopt op 13-11-1712 te Kampereiland.
2.  Rutger, gedoopt op 11-02-1714 te Kampereiland.
3.  Geertjen, gedoopt op 23-02-1716 te Kampereiland, overleden op 22-01-1748 op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 10-11-1743 met Jochem Aarts STEGEMAN, geboren circa 1714 te Mastenbroek, begraven op 20-09-1769 te Kampereiland.
4.  Wolter, gedoopt op 03-10-1716 te Kampereiland.
5.  Reijnder, gedoopt op 24-09-1719 te Kampereiland, overleden voor 1723.
6.  Trude Willems (zie 445).
7.  Lubbechien, gedoopt op 21-09-1721 te Kampereiland.
8.  Reijnder, gedoopt op 25-07-1723 te Kampereiland.
9.  Jannechien, gedoopt op 17-02-1726.

896 Harmen Hendricx STAM, geboren circa 1650, overleden te Wanneperveen, * lidmaten Wanneperveen d.d. 24-06-1670: Harmen Hendricx en Geertje Jans, echtlieden, belijdenis.
* Wanneperveen Zoutgeld 1694: Westerkluft; Harmen Stam verarmt en kan niet betalen 0:10:0.
* Wanneperveen Zoutgeld 1702: Westerkluft ofte Wanneperveen; d' weduwe van Harmen Stam 0-15-.

Gehuwd voor de kerk voor 1670 met
897 Geertje JANS.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik (zie 448).

924 Jan de GOEDE, geboren circa 1650 te Belt, zoon van Geert Harms de GOEDE (Goe Geert) (zie 1848).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Geert JANS (de Goede) (zie 462).

926 Thijs Harms BOXEN, geboren circa 1675.
Relatie met
927 Trijne N.N.
Uit deze relatie:
1.  Merrigje Thijs (zie 463).
2.  Jacob Thijs.
Gehuwd voor de kerk voor 1762 met Hendrikjen JANSZ.

940 Huig GERRITS, geboren circa 1675, begraven op 03-07-1741 te Wanneperveen, zoon van Gerrit ARIENS (zie 1880) en Neeltje HUIGEN (zie 1881).
Relatie met
941 Margien BARTELS.
Uit deze relatie:
1.  Gerrit HUIGEN (zie 470).

948 Stoffel Geerts LOK, geboren circa 1680, overleden voor 1736, * lidmaten Wanneperveen 1625-1814: d.d. 25-12-1709 Stoffel Gertse(nen?) en Aaltjen Jans, e.l. (HCO 515a 433).
* Vuurstedengeld 1726: Sandbelt: Jacob Modderman nu Stoffel Geerts met 1 haard.
* gevonden (dochter?) Lidmaten Wanneperveen: Nietjen Geerts Lok, j.d. belijdenis van de Zandbelt d.d. 21-03-1769.

Gehuwd voor de kerk op 01-01-1709 te Giethoorn met de 25-jarige
949 Aaltje Jans LOCK, gedoopt op 02-09-1683 te Beulake, overleden voor 1736, dochter van Jan Jansen LOCK (zie 1898) en Tijssen ANDRIJN (zie 1899).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 01-01-1709 te Giethoorn met Stoffel Geerts LOK (zie 948).
Gehuwd voor de kerk (2) op 52-jarige leeftijd op 26-02-1736 te Beulake met Hendrik Jans NETTERS.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Geert Stoffels (zie 474).
2.  Jan Stoffels.
3.  Annichje STOFFELS (Lok).
Gehuwd voor de kerk op 25-08-1743 te Wanneperveen met Luite Sijmens SOK.
4.  Gerrit STOFFELS, huwt Roelofje Hendriks op 30 november 1749 te Wanneperveen.
5.  Peter STOFFELS, huwt Annegje Jacobs op 12 december 1745 te Wanneperveen.
6.  Thijsjen STOFFELS, huwt Jan Thijs.

960 Hildebrand (LAMBERTS).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan HILLEBRANDSZE (zie 480).

962 Coenraet LAMBERTSEN (Westerink), zoon van Lambert Coertsen MULDER (zie 1924) en Elsie JANSEN (Westerink) (zie 1925).
Ondertrouwd op 24-02-1695 te Elburg met
963 Grietien JACOBS.
Uit dit huwelijk:
1.  Lambert KOERTSEN, molenaar te Amsterdam, Kampen, gedoopt op 27-10-1698 te Elburg, huwt 1) Amsterdam otr. 16-05-1722 G. Versteeg 2) Amsterdam 27-03-1739 S.A. Vermolen.
2.  Jacob, gedoopt op 21-04-1700 te Elburg.
3.  Jan, gedoopt op 17-12-1702 te Elburg, overleden voor 1712.
4.  Gerritge KOERTS (Westerink) (zie 481).
5.  Elsjen, gedoopt op 20-01-1709 te Elburg.
6.  Jan, gedoopt op 31-07-1712 te Elburg.

964 Andries van GELDER, overleden voor 1730, * Functies Stadsbestuur Elburg: Elburg Almanak op het Schrikkeljaar MDCCLXVIII/inv.nr. 37: - Diaken: Andries van Gelder 1767 (ws. kleinzoon).
Gehuwd voor de kerk voor 1698 met
965 Petertje DERKS (Dirks), overleden na 1730, * Samenvatt. protocollen v. vrijw. rechtspraak Elburg, inv.nr 125, 1729-1739. 1730, folio 21 of later. Verscheen Jannetje Claas weduwe van Hendrik Gerritsen, verkoopt voor f. 200,- aan Petertje Dirks weduwe van Andries van Gelder, een huis in de Westerkerkstraat tussen de stege ende weduwe Schraa staande, coram Witte en Erkelens. Get. 02-06-1730.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk Andriesz (ten Gelder) (zie 482).
2.  Aaltje, gedoopt op 28-12-1700 te Elburg.
3.  Barber, gedoopt op 11-02-1703 te Elburg.
4.  Matthijs, gedoopt op 02-02-1706 te Elburg.
5.  Gerrigje, gedoopt op 20-09-1708 te Elburg.
6.  Gerrit, gedoopt op 22-11-1711 te Elburg.
7.  Jan ten GELDER ? Speldemaker, coopman, begraven op 28-08-1759 te Elburg, * broer?
* huwde Jannitien Dries, ged. 08-09-1701 Elburg, begr. 19-11-1740.
* Burgerboek Elburg: no. 238 Jan ten Gelder (woonde Noorderkerstraat 18)
.

966 Andries COOPMAN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Geertruijt Dries (Geertje) (zie 483).
2.  Gerrit.
3.  Harmen.

972 Reijer Jacobs ROOSEBOOM, gedoopt op 26-12-1671 te Oldebroek, zoon van Jacob LUBBERTS (zie 1944) en Marritjen PETERS (zie 1945).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-12-1699 te Oldebroek met
973 Evertje BERENTS, geboren te Doornspijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Berent REIJERS, gedoopt op 01-07-1703 te Oldebroek.
2.  Aaltjen REIJERS, gedoopt op 26-07-1705 te Oldebroek, overleden voor 1711.
3.  Jan Reijersen (zie 486).
4.  Lubbert REIJERS, gedoopt op 02-06-1709 te Oldebroek.
5.  Aaltjen REIJERS, gedoopt op 23-08-1711 te Oldebroek.
6.  Gerrit REIJERS, gedoopt op 11-02-1714 te Oldebroek.

974 Rijk LUCASZ, geboren te Oostrik.
Gehuwd voor de kerk op 12-09-1706 te Heerde met
975 Jantje LUBBERTS, geboren te Oostrik.
Uit dit huwelijk:
1.  Annechje RIJKS (zie 487).
2.  Lubbetje RIJKSZ, gedoopt op 11-01-1711 te Heerde.

976 Hendrik DOCTER, geboren circa 1684, * zie ook Veluwse Geslachten: jrg. 17 nr. 3 1992.
Gehuwd voor de kerk circa 1705 met
977 Eibertje HARMS (Hoogland), dochter van Hermen HARTGERSEN (Hoogland) (zie 1954) en Martentjen EIBERTS (zie 1955).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1705 met Hendrik DOCTER (zie 976).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1705 met Crijn DRIESSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Harmen Hendriks (zie 488).
2.  Aalt, gedoopt op 13-12-1711 te Elburg, * huwt 23-11-1738 Doornspijk met Fennigje Hartgers, dochter van Hartger Gerrits en Jannigje Gerrits.
3.  Cornelis (Cnelis), geboren circa 1716.
4.  Gerrit, geboren circa 1718.
5.  Hartger, geboren circa 1720, * gevonden: Oosterwolde Begraven: - Hartger Docter 31-08-1762; een kind van Hartger Docter 28-04-1749; een kind van Hartger Docter 28-04-1749; een kind van Hartger Docter 19-12-1751; vrouw van Hartger Docter 08-03-1752.
6.  Marten, geboren circa 1722.

978 Morre HENDRIKS.
Gehuwd voor de kerk op 22-02-1705 te Oldenbroek met
979 Beertje CORNELIS, * belijdenis Oldenbroek d.d. 29-03-1714 Beertje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendri MORRE, gedoopt op 06-12-1705 te Oldenbroek.
2.  Grietje MORRE (zie 489).

980 Arent Henderix BIJBO, zoon van Henric BIJBAU (zie 1960) en Lucretia (zie 1961).
Gehuwd voor de kerk voor 1696 te Heerde ? / Epe ? Echtgenote is
981 Grietje Janss TORSSING, dochter van Jan Jansz TORSIUS (zie 1962) en Megteld JANSDR. (zie 1963).
Uit dit huwelijk:
1.  Lucretia BIBO, gedoopt op 06-12-1696 te Epe.
2.  Mechtelt, gedoopt op 15-05-1698 te Epe.
3.  Zwaantje, gedoopt op 14-01-1700 te Epe.
4.  Henrick Arents (zie 490).
5.  Jan, gedoopt op 26-10-1704 te Epe.
6.  Annigjen, gedoopt op 29-07-1708 te Epe.
7.  Peter, gedoopt op 21-06-1710 te Epe, * otr. 21-03-1733/tr. 19-09-1733 Heerde met Derkje Hendriks van den Dullingen, j.d. te Heerde.
8.  Barend, gedoopt op 10-06-1712 te Epe.

984 Tuenis Evertsen VOS, gedoopt op 23-09-1683 te Apeldoorn, * Lidmaten Epe: Teunis Evertsen Vos met attest van Vaassen Pinxteren 1709. Zoon van Evert Gerritsen VOS (zie 1968) en Lijsbeth Jansen de GOIJE (zie 1969).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-01-1709 te Epe met de 26-jarige
985 Jentjen ROELOFS (Timmerman), gedoopt op 06-01-1683 te Epe, in 't dorp. Lidmaten Epe: Op paaschen 1709 aangenomen Jentjen Roelofs. Dochter van Roeloff Gerrits TIMMERMAN (zie 1970) en Lisabet PETERS (zie 1971).
Uit dit huwelijk:
1.  Evert (zie 492).
2.  Gerrit, gedoopt op 01-10-1713 te Epe.
3.  Janna, gedoopt op 06-10-1722 te Epe.

986 Gerrit ROLOF (van Zuuk), gedoopt 31-09-1666 te Epe, in 't dorp, * wapen: in goud 3 lelies. Helmteken: een zwevende lelie tussen een vlucht. Zoon van Roeloff Gerrits TIMMERMAN (zie 1970) en Lisabet PETERS (zie 1971).
Ondertrouwd te Epe met
987 Aartje GERRITS.
Uit dit huwelijk:
1.  Weimpje Gerrits van ZUUK (zie 493).
2.  Aart Gerrits TIMMERMAN, * huwt Elisabeth Janss Vorstelmans. Kinderen Aartjen ged. 15-06-1727. Fijtjen ged. 22-04-1725.

988 George JOLIN (Jolijn), betaald poortersgeld zonder dat een beroep genoemd wordt, geboren te Sao George Del Mina (Ghana) (gezindte: Waals), begraven op 20-01-1740 te Amsterdam (Nieuwe kerk). D312; George Jolin - f. 8:-:-. * Poorters 1701-1750 no. 474. : George Jolin, van Delmina, 1 Poorter 1721, Beroep 1, 20 februari. Gehuwd met nr. 15, 11 schoonvader 206. : 20-02-1720 George Jolin van Delmina heeft x het poortergeld betaalt. Gehuwd met nr. 15. 11 schoonvader 206.
* Overlijden kinderen: D312 26-09-1716 (? checken) Amsterdam, een kind van George Jolijn op de Princegracht bij de Vijselstraat f. 4,-. ; D312 21-06-1731 Amsterdam, een kind van George Jolijn op de Princegracht f.4,- (Nieuwe kerk) ; George Jolin kind van, 27-06-1731 NK 1058/64; betreft ws. een familiegraf.
* George Jolin koopt in 1730 een huis en erf staande in de 2e Weteringdwarsstraat, band 104 (4Y) fol. 173; en in 1732 een huis staande in de Korte Leidsedwarsstraat Band 106 (5A) 97v.
Bron Ordinaris kwijtscheldingen Amsterdam 1563-1803
Inhoud: 9-1730, het betreft een huis en erve, waarde f. 3175,-; staande ende leggende in't Noordse Bosch, aan de zuijdsijde van de Middelstraat, tussen de Vijselgracht en Weeteringstraat geteekent no. 60. Verkocht door Emanuel Beukers en Margareta Elsebe Brugmans.
Inhoud: 25-01-1732, het betreft een huis en erve, waarde f. 2900,-; staande ende geleegen in de Cleijne (= Korte) Leijdse dwarsstraat aan de Westzijde het vierde huijs van het Leidse plein nader uitgedrukt in de oude brieven van quijtscheldinge. Verkocht door Willem Tobias en Gerritje Kleuvinks.
Zoon van Michiel JOLIN (zie 1976) en Cecilia de SWARTIN (zie 1977).
Gehuwd voor de kerk op 09-10-1722 te Amsterdam (Waalse fiches) (getuige(n): voor hem Abraham van Grol (loodgieter) ; voor haar Hendrik Kerfbijl broer), * hij 26 jaar, wonende op de Prinscegracht, ouders dood ; zij 28 jaar, wonende in de Lijdsestraat, ouders dood.
* Waalse Fiches: ontvangen van het recht op het trouwen te Amsterdam 07-10-1722 George Jolin en Anna Maria Kerfbijl, in den klasse van f. 12,-
met de 29-jarige
989 Anna Maria KERFBIJL, gedoopt op 20-09-1693 te Amsterdam (N.Z. Kapel), begraven op 27-01-1779 te Amsterdam (Nieuwe kerk) op 85-jarige leeftijd, 3e Cl. Kerfbijl: Wap. 1920; Bijdr. tot de genealogie van het geslacht Kerfbijl, p. 231 - 241.
 
Film no. 5046 Neg. Amsterdam Weeskamerarchief [P.A. 5004, no. 12,13,14]. 5 delen, register 12, weeskamer begraafregister. Den 31 maart 1740 heeft Anna Maria Kerfbijl, de weduwe, vertoont 't mutueel testament George Jolin, Keijzersgragt, weduwe van de overledene bij de Vuijlstraat, 20 januari 1740, deze benevens haar gepasseert op den 31 november 1722 (klopt) voor de notaris Laurens van Gangel, en getuigen waarbij de weeskamer is gesecludeerd. Weled. de heeren Mr.J. Backer en Mr. W. Backer, weesmeesters.
 
5776 inv. Notarisarchief no. 5, blz. 483, 1722 januari t/m december Laurens van Gangel Inv.not.arch. no. 3, 40502-8308. Door brand zodanig beschadigd dat het testament niet meer te achterhalen valt.
Dochter van Symon KERFBIJL (zie 1978) en Sara GEESTEVELD (zie 1979).
Uit dit huwelijk:
1.  Michiel JOLIJN (zie 494).
2.  Simon JOLIJN, gedoopt op 22-08-1725 te Amsterdam (Niewezijds kapel) (getuige(n): Wouter Kerfbijl; Martina Sweerts), begraven op 21-09-1725 te Amsterdam (Nieuwe Kerk), 30 dagen oud, * een kind van George Jolin op de Princegracht bij de Vijselgraft f. 4,-.
3.  Simon JOLIJN, gedoopt op 04-09-1726 te Amsterdam (Zuiderkerk) (getuige(n): Wouter Kerfbijl; Martina Sweerts), begraven op 25-09-1726 te Amsterdam (N.K.), 21 dagen oud, * ontvangen op het recht van begraven Amsterdam in den klasse f.3,- Simon Jolin.
4.  Sara Maria JOLIJN, gedoopt op 09-11-1727 te Amsterdam (Nieuwezijds kapel) (getuige(n): Wouter Kerfbijl; Martina Sweerts), begraven op 26-06-1731 te Amsterdam op 3-jarige leeftijd, * ontvangen van het recht op begraven Amsterdam in klasse van f. 6,- Sara Maria Jolin.
5.  Cornelia Johanna JOLIJN, gedoopt op 25-09-1729 te Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) (getuige(n): Marinus Penning; Johanna Fredrica Wildeman), begraven op 23-06-1807 te Zutphen (Grote kerk) op 77-jarige leeftijd.
6.  Simon, gedoopt op 13-05-1731 te Amsterdam (Nieuwezijds kapel) (getuige(n): Hendrik Kerfbijl; Sara Heems), begraven op 27-06-1731 te Amsterdam, 45 dagen oud.
7.  Sara Maria, gedoopt op 18-01-1733 te Amsterdam (Nieuwezijds kapel) (getuige(n): Wouter Kerfbijl; Martina Sweerts), overleden voor 1736.
8.  Sara Maria JOLIJN, begraven op 12-09-1811 te Amsterdam, regt op begraven Amsterdam, huwt op 8 juni 1786 Amsterdam: Gerrit Smit, van Velthuijsen, geref. wed. van Johanna van der Voort, op de Lauriergracht (bij vrouws doot goed) en Sara Maria Jolijns, van Amsterdam, geref., oud 50 jaar, op de Louriergracht, ouders dood, geadsisteerd met Jan Vos, wonende in de Boomstraat. Bron: nr 631 bl 309 kerk otr.
9.  Anna Maria, begraven op 02-05-1745 te Amsterdam, * ontvangen van het regt op begraven in de klasse f.-.

990 Derck FRANCKEN, stadsapotheker van Zutphen vanaf 1712, gedoopt op 22-12-1685 te Zutphen, overleden na 1752, * Zie ook: Oud-Zutphen, 6e jaargang, nr. 4, dec. 1987, "Bronnen voor de geschiedenis van de farmacie te Zutphen" door Ch. de Backer.
* Leerling Gymnasium Zutphen 30-03-1695.
* Index pers.namen Rechtelijk Archief inv.nrs. 355-368 Zutphen: Franken inv.nr. 363, testament, fol. 220-221, d.d. 17-06-1763, comparanten Lubberta Moonen (wede v. Derk Franken) (met: Willem Klomps). Andere betrokkenen: G.A. Francken (dr. van. L. Moonen); kinderen van Michiel Jolijn; Derk Franken (zn. van Hermen Henrik Franken en Mechteld Valkenborg; Abraham Walraat; Nicolaas van Huet.
- inv.nr 363 fol. 230-232, d.d. 23-11-1763, testament, comparanten Louis Meijs (wednr. v. Johanna Agnita van Dillen). Andere betrokkenen: Michiel Jolijn en Geertruit Aleida Franken, Hendrica Franken; Abraham Franken (zn. van Arnold Franken en Elisabeth de Leus); Gerarda Bourgeois (dr. van Pieter Bourgeois en Agnita van Bronkhorst (= van Dillen); Mechteld Wolff (dr. van Willem Wolff en Johanna van Nimegen). Bijz.: Opening van de test. dispositie v. 01-06-1763 van Louis Meijs.
* Deventer Blauwe Boek 299, pag. 76. Johan Dapper, Joan Arnold Rouse, schepenen. - Derk Franken, geadsisteerd met de secretaris Martinus van Doorninck als momber, Wenceslaus Ernestus en Harmen Hendrik Franken, en bekende voor een ten genoegen voldaane en wel betaalde summa van penningen verkogt, gecedeert en overgedragen te hebben, sulx doende in en mitsdesen, aan de Heer Overste Christoffer IJssel, des selfs Eheliefde vrouw Aleida ten Brink en hun lieder Erfgenamen, een obligatie grood tweeduisend vierhoderd Car. gulden met de daarop te goede sijnde in deresse, tot laste van de Knie (=companie) deser Vereenigde Nederlanden, staande op toon der deses, en dus in blanco gedagtekend in 's-Gravenhage den 20 october 1649, geregistreerd, Fol. 232 verso N 202 B en geaggreeerd bij de Here en Raden van Stade den elfden mei 1650 (laatste of eersten) daar van den erffelijken profijte behoeve van koper en voorscrn. (voorschrevenen) vertijende ende afstand doende, gelijk alhier en regt en gewoonte is. S.A.L. Actum Coram pdts ddnes Scabinis den 25 februari 1752.
 
* Gevonden in index op het Kramersgildeboek (OAZ III) KG II Derk Francken f1719-1732 blz. 261 gildemeester geweest.; 1719 Derk Franken (Oudsten) 1732 Derk Francke (Oudsten).
* Verkoop Hendrick Becker en Agnieta van Rijssen aan Warnerus Imminck
Datum: 16-02-1713 (volgnr. 7500)
Straat: Markt
Object: huis, bewoond door de apotheker Derck Francken
Opmerking: Warnerus Imminck, predikant te Eibergen
Verponding: 607
Kadaster: F 1147
* Verkoop Anna Lomeijer aan Derck Francken
Datum: 22-08-1718 (volgnr. 7498)
Straat: Houtmarkt
Object: Huis en hof
Verponding: 607
Kadaster: F 1147 1148
* Verkoop Jan Jurrien Weijerman en Anna Tieben aan Derk Franken.
Datum: 13-02-1736 (= volgnr. 8681)
Straat: Markt
Object: een keukentje of schuurtje achter hun huis
Opmerking: hof Derk Franken achter diens huis aan de Markt
Verponding: 664
Kadaster: F 2757
* Hartebult (1789): Andere aanduidingen: Reijnds Bulte (1700), de H.Geest (1722), Mooiland (1989). De naam de Heilige Geest komt daar vandaan dat het ooit eigendom was van een H. Geestgilde (van Bronkhorst). Dat was een liefdadigheidsinstelling. Adres: Broekstraat 7. Geschiedenis: 1617 "Heilige Geest Landt". Toen stond daar dus waarschijnlijk nog geen huis. 1647 "Heilige Geest landt", pechter Gerrit Cock, in sijn Gen(ade) Predicants Vicarije:. "Sijn Genade" was de heer van Bronkhorst. Waarschijnlijk had hij de Heilige Geestgoederen in beheer. 05-11-1700: Derk Wentink en Grietje Lubbers kopen 'Reijndst Bult' van Maria, Gravin van Bronkhorst. 14-11-1716: Peter Harten en Gerritien Alvers kopen 'de Heilige Geest' (het huis is van pachter Arend Britsen) van Gerrit Wentink met Anna Grietjen Lubbers en Engbert Wentink met Megteld Tijben. 24-04-1724: Peter Harten en Grietjen Albers hebben verkocht en dragen over aan Eric Bruininck en Mechteld Franken, huis, hof, bouwland en 2 weiden 'den Heiligen Geest' genaamd.
01-05-1739 Derck Francke, apotheker in Zutphen, koopt dit van de kinderen van wijlen Eric Bruinnink en Megtelt Franken. 24-03-1765: Magescheid tussen de erven van Liberta Moonen, wed. Derck Franken. Haar zoons zoon Derck Franken krijgt dit goed. 30-05-1782: Gosselink Garretsen met Hermina Wassink en Evert Waanders met Gerritjen Horstink kopen dit goed van Derck Francken. etc. (achter het erve Spittaal, bouw en weiland of 2/3 van het Heilige Geestlandje)
* (misschien nog een zoon Abraham?, zie Register van belijdenis met attest vertrokken, en ingekomen Deventer: Abraham Vranken, belijdenis wonende in de Nieuwstraat d.d. 29-09-1789, vertrokken naar Burg Steinfurt op 20-06-?, aangekomen vanuit Burg Steinfurt in de Nieuwstraat met Pasen 1793.
* Weeskamer fiche XVI blz. 245 : Venerus den 26 Maij 1780, door de curatoren over de goederen bij Lubberta Moonen weduwe van Derk Francken aan haar onmondige kleinzoon Derk Francken nagelaten, overgegeven sijn de rekening van ontvangst en uitgave beginnende met den 24-03-1765 en eindigende met den 23-05-1780, heeft zich, na examinatie van diens, bevonden den ontvangst te bedragen de som van f. 5811,2,-. - f. 6236,16,- = f. 425,14,0. De uitgave daar en tegen zulks dat de onmondigen aan de curateuren schuldig blijft. (de uitkomst). Erschenen Derk Francken oud in zijn 22 jaar en heeft zijne voogden en curateuren voor derselven goede administratie en gedane entricktingen bedankt J.A.L. (Behorende bij testament Harmen Hendrik Francken bl. 245.
Zoon van Arnold FRANCKEN (zie 1980) en Geertruid van DILLEN (zie 1981).
Ondertrouwd op 25-09-1712 te Zutphen, attest nae Deventer, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-10-1712 te Deventer met de 26-jarige
991 Liberta MOONEN, stadsapothecaresse van Zutphen na haar mans dood, vanaf 1745, gedoopt op 01-09-1686 te Deventer, begraven op 21-06-1764 te Zutphen op 77-jarige leeftijd. Doodschulden door den inventarisant betaalt en verschoten.
- voort waaken en uijtkleden f. 10-10-0;
- aan de dragers 44-2-0;
- aan de Scholt en Dienaers 3-0-0;
- aan de kerkendienaers 1-2-0;
- aan de Roeijdrager Harmsen 6-0-0;
- voort huijs brengen van 3 ankers wijn 0-18-0;
- voor pijpen en tabak 2-0-0;
- aan de schenkers 3-0-0;
- aan Cavalje voor t laaken 0-12-0;
- aan L. Lebbink voor de kist lg 16-0-0;
- aan J. van Ruurlo lg 10-16-0;
- aan H. VanderSpijck Lg 5-1-0;
- aan Bloemsaad voor de glasen Lg 0-15-0;
- aan J. Du Pree L:g: 5-0-0;
- aan de coster Dumoulin L:g: 18-14-0;
- aen den doodgraver Trelker L:g: 6-7-0;
- aen de wijnkooper Willink L:g: 24-10-0;
- aen de wijnkooper van Holten daer onder een vorige Leverantie L:g: 28-10-0.
* Nota's t.l.v. nalatenschap L. Moonen wed. D. Franken
nr.12 huis binnen Devener in de Polstraat tussen het stifthuijs van de vrouw abdisse van Ter Hunnip ten eenre en het huijs van de heer burgemeester J. Rouse ter andere zijde. Oorspronkelijk v. Liberta Moonen, verkocht 08-03-1766.
nr. 7 nieuwe vloer in de Polstraat. Etc. pak rekeningen.
 
* door Michiel Jolijn.Magescheid.
 
Ongerede goederen.
- Halfscheijd van de erve en goed de Roos genaamt, onder Steenderen in Baak gelegen, bestaande in huijs, hof, boomgaard, bouw- en wijdelanden en houtgewasch, waar van de wederhelft aan de erfgenaeme van wijlen Johanna Agneta van Dillen in leve ehevrouw van Louis Meijs, toebehoort;
- een plaatsjen de Hartenbult genaamt in't Baakse Broek agter het erve Spittaal gelegen;
- nog een stukjen land daar naest aan gelegen;
- een stuk land het Capellen Campjen genaamt met een huijs daar op staande bij de Baakse Capelle gelegen;
- een hoff alhier binnen Zutphen in de Polsbroek gelegen, een woonhuijsjen daar naast aan staande;
- een vierde part aan een huijs binnen Deventer in de Polstraat staande, nevens een vierde part aan een hoff aldaar over de IJssel gelegen, waar van de overige drie vierde parten van wijlen de Predicant Noordbeek en derselver suster toebehooren;
 
Gerede goederen.
- een obligatie groot in capitaal eene somma van 1200, ten laste van de Provincie van Holland, insgelijks op losrenthe en deselve naam staande, de dato 1 november 1654;
- een doosje waar in: 2 goude penningskes, 18 silvere scheepjes schellingen, en nog een partijtjen silvere en andere penningen;
 
Silverwerk.
- een silveren coffijkan met 3 kraanen;
- een silvere theekeetel met een lampconfoor;
- een cerpentijnsteenen kan met silveren beslagen;
- een silvere sauskom met een dito deksel;
- een dito kom sonder deksel;
- een silvere mostertpot met een leepeltjen;
- een silvere peeperbus;
- een silvere suijkerdoos;
- een silvere theebusjen;
- een silveren vergulden beeker met een dito deksel;
- twee vierkante silvere candelaeren;
- een silveren snuijterbak met een snuijter;
- twee silveren armen met spiegels daeragter;
- een groote silvere soupleepel;
- twee dito kleijndere;
- een silvere vergulde medicij leepel;
- een ingelegde ijvoore snuijfdoos met een silver randje;
- een silver confituur leepeltjen met een vorksken;
- een silveren trouffel;
- een douzijn groote messen met silveren hegten;
- een douzijn dito kleijne;
- een bloedsteentjen met silver beslagen;
- een half douzijn silvere leepels en een half douzijn silvere fourchetten, welk douzijn samen, bij dispositie van overledene de dato den 5 junij 1763 aan haeren kleijnzoon Derk Francken zijn gemaakt;
- een sakerdaansche houten kast, met alle de kleederen, linnen en wullen tot het lijf van de overledene hebbende behoort, daar onder mede een kerkboek met gouden knippen, zijn door de overledene bij gemelte haere dispositie van den 17 juni 1763 aan derselver dogter Geertruijd Aleijda Francken ehevrouw van de inventarisant, voor uijt gemaakt;
 
Beddegoede.
- een ledikants bedde met twee penluiven en twee kussens;
- een dito bedde met een peulun en vier kussens;
- drie kleine kussens;
- een stroo matras;
- een hairen matras met gestreepte catoene baaij overtrokken;
- een geele sautijne gestikte deeken;
- een roode chitse deeken;
- een witte chitse deeken;
- twee catoene deekens;
- twee witte wollen deekens met roode streepen;
- een gemeene witte wollen deeken;
- een groene wolle deeken;
- 9 trijpen stoelkusjens waer onder een voor een armstoel;
- een eijken ledicant met een roodt behangsel wit geboort;
- een vuuren ledicant met eeb blaauw behangsel;
- een pavillioen met een blaauw behangsel;
- een rustbank met een hairen gestreepte matras;
 
Linnen en tafelgoedt.
- 16 paar breeddoekse lakens;
- 2 paar vijf vierendeel doekse lakens;
- nog 2 paar dito;
- 4 paar halfdoekse lakens;
- 6 paar sloopen met binnewerk;
- 7 paar dito;
- 3 paar dito;
- 4 paar dito;
- 3 paar dito;
- 13 stuks gemeene sloopen;
- 8 paar kleijne sloopen;
- 18 pellen tafellaakens;
- 3 dito kleijne;
- 23 servetten met een groote ruijt;
- 25 servetten met een roosjen;
- 13 servetten met een ruijt;
- 13 nieuwe pellen servetten;
- 13 pellen servetten;
- 11 dito;
- 18 servettenmet een roosjen;
- 12 servetten;
- 12 dito;
- 12 dito;
- 8 dito;
- nog 8 dito;
- 30 dito;
- 3 slegte servetten;
- 8 pellen handdoeken;
- 6 gansoogen handdoeken;
- 4 gemeene handdoeken;
- 2 oude pellen glasgordijnen met valletjes;
- 9 1/2 fijn breeddoek;
- 3 kasten kleedjes;
 
Porceleijn.
- twee groote blaauw en witte schotels;
- 4 blaauw en witte schaaltjes;
- 3 blaauw en witte spoelkommen;
- 3 blaauw en witte bakken met platte randen;
- 4 dito wat kleijnder;
- 4 dito nog wat kleijnder;
- 14 blaauw en witte porceleijne borden;
- 3 blaauw en witte dito vlessen;
- 1 dito kom met een deksel;
- 2 dito groote geribde kommen;
- 2 blaauwe dito met schilden;
- 2 vlesjes;
- 2 blaauw en witte geribde spoelkommen;
- 1 blaauw en witte spoelkom;
- 1 blaauw en witte geribde trekpot;
- 2 blaauw en witte candeel kommen met deksels;
- 1 kleijn blaauw en wit stelletje van vijven;
- 4 blaauwe beekertjes met oortjes;
- 2 witte spoelkommetjes met blaauwe randen;
- 1 dito blaauw en wit;
- 1 stelseltjen van vijven blaauw en gout;
- 8 paar geribt chocolaede goedt;
- 9 paar theegoed blaauw met bloemwerk;
- 6 schoteltjes en 4 copjes dito theegoedt;
- 7 paar dito met schildjes;
- 10 paar bruijn chocolaede goedt;
- 7 bruijne thee schoteltjes;
- 3 dito met coppes;
- 1 blaauw en witte coffy cop;
- 6 geamillieerde schaaltjes;
- 6 dito borden;
- 6 dito kantige schooteltjes;
- 7 Japansche beelden;
- 2 Japansche spoelkommen;
- 2 dito groote kommen;
- 3 Japansche beelden;
- 3 dito kleijne beeldjes;
- 10 dito kleijne vlesjes;
- 1 dito spoelkommetje met 3 schoteltjes;
- 2 kleijne Japansche suijkerpotjes;
- 6 paar Japans theegoed met bloemwerk;
- 12 paar Japans theegoed met visjes;
- 2 Japanse suijkerpotjes;
- 2 Chineesche suijkerpotten;
- 3 roode trekpotten;
- 2 fraaije getakte hoorns;
- 6 Delftsche schotelels;
- 12 Delftsche fraaije borden van den Actie handel;
- 1 Delftsche blaauwe booterpot met een deksel.
 
Glaswerk.
- 6 bocaalen met deksels;
- 3 dito beschadigt;
- 2 groote fraaije bierglasen met deksels;
- 1 groot bierglas sonder deksel met eenoor;
- 2 heele groote bierglasen;
- 1 confituur glas;
- 1 dito schulp;
- 1 glase fluijt;
- 2 groote wijn kelken;
- 2 dito kleijnder;
- 3 gesleepen bierglasen;
- 1 bierglas met een tinnen lidt;
- 1 glase kan met een oor;
- eenige confituur glaasjes;
- 1 kleijn bierglaasjen;
- 2 glaasen spiegelbollen;
- 1 urinaal.
 
Schilderijen.
 
Groote camer.
1. een heel groot stuk verbeeldende de komst derdrie oosterche koningen te Betlehem;
2. een Bijbelsche historie;
3. de twee oude Philosoophen Heraclijt en Demoerijt;
4. een vierkant stuk verbeeldende oudt Scheveningen;
5. een vierkant fruijtstuk;
6. twee agtkante tafelstukjes;
7. een vierkant stukje verbeeldende een veldslagh;
8. een landschapje;
9. een fraaij vierkant fruijtstuk;
10. tweevierkante stukjes met beelden;
11. een heel fraaij ingelegd kasjen van binnen met gevogelte met waterverv geschildert;
12. een vierkant boere stukjen;
 
in de voorcamer.
13. een boeren geselschapje;
14. een haringvrouwtje;
15. twee heel fraaije vierkante stukken;
16. drie vierkante vheestukjen met olijven lijsten;
17. een landschap;
18. een heel fraaij vierkant stukjen verbeeldende het leven van Sodoma;
19. een vierkant vhee stukjen;
20. een kleijn vierkant winterstukjen;
21. een vierkant vastenavonds stukjen;
22. twee boerengeselschapjes met gesneden lijstjes;
23. twee dito geselschapjes met gladde swarte lijstjes;
24. een vierkant stuk verbeeldende een wintergesight;
25. een dito;
 
in'd agter camer.
26. een vierkant stukjen verbeeldende de sondvloed;
27. twee vierkante stukken met beelden;
28. een vierkant stuk verbeelde de tijdt;
29. een stukje swarte konst met glas;
30. een kleijn landschapje;
31. de vier elementen 4 stukjes;
32. een vierkant bloemstukje;
33. twee vierkante stukjes met beeldwerk;
34. twee vierkante stukjes met vergulde lijstjes;
35. twee dito met gesneden lijstjes;
36. een kleijn vierkant stukje swarte konst.
37. een kleijn steenen stukje;
38. een pourtrait en een oud stuk;
- 5 familie stukken.
 
Allerhande huijsraad.
- een noteboomen cabinet;
- een dito tafel met twee guiridons;
- een swart verlakt cabinet;
- een ouwerwetsche glasekast;
- een eijken tafel met laaden;
- een verlakte theetafel;
- een blaauw geverft dito;
- een spiegel met een vergulde lijst;
- een kapspiegel;
- een glad confoor casjen met een kooperen bak;
- een glad vierkant kistjen;
- een dito;
- drie strooijen blaadjes;
- een vlesje en ses glaasen bakjes;
- een rood verlakt theeblaadje;
- een dito kleijntje;
- een guarde feu;
- twee spiegel armblakers met koperen armen;
- een twijgen spiegelrandt;
- een capstok;
- een heel zwaar tafelkleedt;
- een verrekijker;
- een klopspel;
- een ouwerwetsch schilpadde tabaksdoosje;
- een richel;
- 2 hengelmandjes met deksels;
- een gladde eijken linneparsch met een kasjen daar onder;
- een groote kist met ijser beslagen;
- een dito;
- een wagenkist;
- een armstoel;
- een eijken stelletjen;
- een turftonnetje met ijsere banden;
- drie stoelkussens;
- een eijken lessenaar met een voet;
- een eijken boeken rakjen;
- een eijken kistjen met een slootjen;
- een beddestooff;
- een werkkussen;
- twee tafel randen;
- een oud tafeltjen;
- een taarten plank met een rolle;
- een carstanjen trom;
- een Nieuwjaers koeken ijzer;
- een blikken braadpan met een spit en een brandijser;
- een ijseren drievoet;
- een blikken appelbraeder met een blikke doos;
- een hertvanger;
- eenige oude degens, een sabel en floret;
- 16 kleerschagten;
- 2 trappen om porceleijn op te setten;
- 1 vuuren houten kist;
- 2 koffers;
 
kooper en tin.
- een kooperen schinkenkeetel met een roodt kooperen deksel;
- een geel kooperen theeketeltjen met een confoor;
- een geel kooperen emmertjen;
- een rood kooperen schootel;
- een geel kooperen bekkentjen;
- een geel kooperen deksel;
- een rood dito wat kleijnder;
- eenige kooperen confituur leepeltjes en vorkjes;
- twee geel kooperen blaakers met steelen;
- een dito sonder steel met een snuijter en twee dompers;
- een rood kooperen theeketeltjen;
- een geel kooperen chocolade kannetje;
- een geel kooperen coffij kannetje met een pijp;
- een geel kooperen tabaks confoor;
- een geel kooperen rijve;
- een paar rood kooperen candelaars;
- een paar dito geel kooper;
- een geel kooper blakertjen voor een wasligt;
- een metalen vijseltjen met sijn stamper;
- een metalen tafel schel;
- drie kleijne kooperen stukjes;
- een engels tinne coffij kan met eene kraan;
- een dito blikken;
- een tinne kom met een deksel;
- een tinnen booterdoos;
- drie kleijne tinne stukjes;
- een tinne kom met een steel;
- een tinnen quispedoor;
- een tinnen waterpot;
- een dito;
- een tinnen schenkbord;
- een groote tinnen schotel;
- twee dito kleijnder;
- twee tinnen vis(fietten);
- een tinnen visplaat;
- vier groote tinnen schootels;
- seven tinnen borden;
- een tinnen watervles;
- twee cooperen strijkijsers met een rooster;
- een blikken blaaker;
- een ijseren droopleepel;
- een brandijser en krabber;
- een ijserenn tangh;
- een stofblikjen;
- 2 staalen knipperkes.
 
Boeken
- een grooten foliant bijbel;
- alle de werken van Jacob Cats in eene band in folio;
- groot wereldt tafereel van Batnage;
- Gotfriedt Historische Chronijcq 3 deelen in folio;
 
in 4 fo.
- Bijbelsche gesangen van Laurens Bake;
- recht des oorlogs en vrede vavn Hugo de Groot;
- Moonens Poesij. Item het vervolg vandien;
- Oudhoff over den brief aan Titus;
- Antonides over de wonderwerken van J:C:
- Pluijnurs Gedigten;
- Paulus onder de Heijdenen door Moonen;
- de Ledige uuren van Constatijn Huijgens;
- beschrijvingen der Nederlandsche Provintien en Steden door Petit;
- Tuijnmans over de Catachismus.
 
In 8 vo.
- Stephanus den Diacon door Moonen;
- Abrahams roeping uit (us?) der Chaldien door denselven;
- Leerreedenen van Saurin;
- Gebeden boek va Pictet;
- een Nieuw Testament;
- kort begrip der Christelijke Religie door J: van den Honoot;
- Lampe over t Genaden verbondt;
- denselven over de Cathechismus;
- eerste en twede deel van Hubners Staatkundige Historie;
- Catwijkse oudheden van Pars;
- vrede der Ziele door Dumoulin;
- W. Caves Eerste Christendom;
- Paulus te Athenen door Moonen;
- Over de liederen Haamaloth door denselven;
- Nederduijtsche Spraakkonst door denselven met de Spelkonst;
- Bewijs van den waeragtigen Godsdienst door Hugo de Groot;
- Chronijcq van de oude Stad der Batavieren door Joh. Smetius waarbij in t selve Bandje korte Chronijcq der Stad Deventer door A. Moonen;
- Naamkeeten der Overijsselsche Predicanten door A. Moonen;
- een Boekekast.
 
Contaante penningen f. 120-10-0
 
In schulden
- de pagt van t halve goedt de Roos het lopende jaar Petri 1765 zullende verschijnene ad. 30 gulden;
- van t plaatsjen den Hartenbult resteert op t jaar 1762 6-0-0; tjaar 1763 64-0-0 en t Lopende jaar samen 70-0-0;
- van t stukjen landt daar naast aangelegen het loopende jaar pagt ad. 6 gulden zullende verschijnen Petri 1765;
- van t Huijs en Campje aande Baakse Capelle het jaar pagt Petri 1764 verschenen ad. 15.0-0 en t loopende jaar;
- van den hoff alhier in den Polsbroek het loopende jaer pagt petri 1765 zullen verschijnen ad. 15 gulden;
- van de beijde Hollandsche Obligatien hier vooren genoemt het loopende jaer renthe verschijnende respective den 1 november 1764 en den 24 junij 1765 ijder ad 30 gulden;
 
Dubiente schulden wegens oude pagten
- vrouw Gillekes van t woonhuisjen bij den Hoff in de Polsbroek alhier, een restant S:C: ad. 4-13-0;
- Harmen Hulshoff onder Steenderen een oud restant van pagt volgens handschrift 72-0-0;
- Item Teunis Engbers 37-12-0;
 
Nog openstaande bubieuse Boekschulden
- de erfgenamen van wijlen den Heer van Broekhuijsen van den Gelderschen Tooren 11-2-0;
- de erfgenaemen van wijlen den Heer van de Vellener 8-2-0;
- den Heer van Oosterhoff 39-7-0;
- de erfgenamen van wijlen de Heer Burgermeester Bomble 62-8-0;
- den Heer Graven van IJsenburg 51-14-0;
- de Rigter Trier 4-8-0
 
Lastige Schulden
- aan de heer Gerhard Vatebender en desselfs suster een capitaal van 500-0-0;
- nevens een jaarrenthe ad 4 per cent verschenen den 11 junij 1764 en t lopende jaar 20-0-0;
- aan de weduwe Meuleman 200-0-0;
- nevens twee jaeren renthen in maart 1763 en 1764 verschenen ad 3 1/2 percent 14-0-0 en t loopende jaar;
- aan de Heer ontfanger Generaal Opgelder 400-0-0;
- nevens twee jaeren renthe ad 4 percent verschenen den 6 junij 1763 en 1764 32-0-0 en t loopende jaar;
- aan Lamberdina Hamers 300-0-0;
- nevens een jaar renthe ad 3 percent verschenen den 1 april 1764 9-0-0 en t loopende jaar;
- aan Abraham Walraat 550-0-0;
Deze drie laatstgenoemde posten zijn die geenen, waar voor de overledene ten faveure van wijlen haar zoon H.H. Francke goed gesproken heeft, en waer voor volgens haere dispositie van den 17 junij 1763, en voort geene dezer bij vorder genoemt is, aande portie van denselver kleijn zoon Derk Francken 1400 gulden moet worden gekort.
- aan den inventarisant en desselfs ehevrouw volgens handschrift de dato den 7 maert 1764 150-0-0;
- nog aan den inventarisant wegens kostgeld van 1 maart tot 16 junij 1764 30-0-0;
- aan de Timmerman L. Lebbink LB 13-4-0;
- aan de weduwe van Corn. van Mourik LB 10-5-0;
- aan de weduwe van Harberden CR 4-9-0.
 
Voor de doodschulden zie verder bij begrafenis
, dochter van Ds. Arnold MOONEN (zie 1982) en Catharina Aleida OSICIUS (zie 1983).
Uit dit huwelijk:
1.  Arnoldt, gedoopt (ned. ger.) op 02-08-1713 te Zutphen, overleden voor 1718.
2.  Wencislaus Ernestus, opvolger van zijn moeder als stadsapotheker, gedoopt (ned. ger.) op 04-12-1714 te Zutphen, * Deventer: invnr. 307 1750-1786 rode klappers 293-306 Huizen: Wenceslaus Ernestius Franken; Derk Franken weduwe; Herman Hendrik Franken; Bartha Moonen: verkoop obligatie d.d. 28-02-1752 boek 299, pag. 0076.
3.  Geertruid Hendrika, gedoopt (ned. ger.) op 19-08-1716 te Zutphen.
4.  Arnoldus, gedoopt (ned. ger.) op 16-10-1718 te Zutphen, overleden voor 1722.
5.  Arnold, gedoopt (ned. ger.) op 12-06-1722 te Zutphen.
6.  Geertruid Aleida (zie 495).
7.  Harmen Hendrik, gedoopt (ned. ger.) op 24-06-1725 te Zutphen, * Zutphen Protocollen Weeskamerarchief. Archiefnr. 137. Harmen Hendrik Francken: 1762 aldaar fol. 73 et seqq. ; XV bl. 73 e.v. Prot.Wk.; 1767 fol. 64; 13-04-1764 Weeskamer - Mechteld Valkenburg; 26-2-1773; XV bl. 73; XVI bl. 245; 26-02-1773; XVI bl. 64, 245, 251.
Gehuwd voor de kerk voor 1764 met Mechteld VALKENBURG.

1004 Gerrit DERCKS (Dirks), geboren te Veessen, zoon van Derk LAURENS (zie 2008) en Aaltie AALBERTS (zie 2009).
Ondertrouwd op 29-03-1733 te Vorchten, gehuwd voor de kerk op 19-04-1733 te Vorchten, hij jongeman van Derk Laurens en Aaltje Aalberts te Veessen, zij jongedochter van Herman Theunis en Henricie Berens te Veessen. Echtgenote is de 24-jarige
1005 Eva HERMS(z), gedoopt op 09-12-1708 te Veessen, dochter van Hermen THEUNIS (zie 2010) en Hendrijkjen BERENTS (zie 2011).
Uit dit huwelijk:
1.  Hermen (Harm) GERRITS (zie 502).
2.  Hendrikjen GERRITS, gedoopt op 07-09-1742 te Veessen.
3.  Laurens GERRITS, gedoopt op 12-04-1744 te Veessen.
4.  Teunis GERRITS, gedoopt op 27-03-1746 te Veessen.
5.  Jan GERRITS, gedoopt op 03-12-1747 te Veessen.
6.  Gijsbertjen GERRITS, gedoopt op 27-07-1749 te Veessen.

1006 Albert JANSEN, gedoopt op 30-09-1708 te Heerde, zoon van ws. Jan ALBERTS (zie 2012) en ws. Anne JACOBS (zie 2013).
Ondertrouwd op 21-09-1732 te Vorchten, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 12-10-1732 te Vorchten, hij jongeman van Heerde, wonende te Vorchten, zij weduwe van Henric Jans (Witte) te Vorchten met
1007 Ide WILLEMS (IJda), * lidmaten te Vorchten 1726: Henric Jans (obiit), Ida Willems, ehelieden.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1718 met Henric Jans WITTEN.
Ondertrouwd (2) op 21-09-1732 te Vorchten, gehuwd voor de kerk op 12-10-1732 te Vorchten, hij jongeman van Heerde, wonende te Vorchten, zij weduwe van Henric Jans (Witte) te Vorchten met Albert JANSEN, 24 jaar oud (zie 1006).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Willemina, gedoopt op 13-02-1718 te Vorchten.
2.  Jannigie, gedoopt op 15-12-1720 te Vorchten.
3.  Getruijt, gedoopt op 01-01-1724 te Vorchten.
4.  Jan, gedoopt op 26-08-1725 te Vorchten.
Uit het tweede huwelijk:
5.  Janna ALBERTS (zie 503).
6.  Henric ALBERTS, gedoopt op 08-05-1736 te Vorchten.

1012 Jasper van MUNSTER, * Volkstelling 1748 Stad Ommen: Kerkhof (5, later bijgeschreven); Jasper van Munster, sijn vrou Hendrikje, 1 soon Albert, sijn vrou Geertruij, verder boven de 10 jaar zijn Aaltje, Stijne, Lijsebeth, onder de 10 jaar zijn Gerrit, Hendrik, Vrerik, Hendricus, Barta, Geertruij, en 1 knegt.
Gehuwd voor de kerk circa 1715 met
1013 Hendrikje N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje.
2.  Albert (zie 506).
3.  Barta.
4.  Geertruij.
5.  Gerrit.
6.  Hendricus.
7.  Hendrik.
8.  Lijsebeth.
9.  Stijne.
10.  Vrerik.

1014 Gerrit FRIESENDORP, waarschijnlijk niet te Ommen. Zutphen? Deventer? Overleden na 1729, na 22 mei, zoon van Hendrik FRIESENDORP (zie 2028) en Lubbe LUBBERS (zie 2029).
Relatie met
1015 Elisabeth Egbertsdr HOOFTMANS, overleden na 1748, na augustus.
Uit deze relatie:
1.  Lubbertus, koster en gemeensman te Ommen, gedoopt op 20-01-1715 te Ommen, begraven op 14-12-1783 te Ommen op 68-jarige leeftijd. Huwt Ommen 10-08-1738 met Judith Hendriksdr. Verwer.
2.  Fenne Geertruijt (Geertruijt) (zie 507).
3.  Egbert, Commies Conv. en Lic. later importeur van wol, burgemeester van Ommen (1748-1784), gedoopt op 03-07-1718 te Ommen, begraven op 03-11-1784 te Ommen op 66-jarige leeftijd, huwt circa 01-09-1749 Ommen met Anna Lucretia Walraven.
4.  Johanna, gedoopt op 02-07-1720 te Ommen, overleden na 1784, na 1 december, huwt 1) 09-02-1738 Ommen Evert Bruijns, weduwenaar 2) 04-12-1740 Ommen Derk Hermannusz Neervoort, burger alddaar.
5.  Lubbigje, gedoopt op 04-01-1722 te Ommen, overleden na 1748, na augustus, huwt 15-10-1741 Ommen Lucas mensink, houtkoper te Zeesse.
6.  Hendrik, onderkoopman OIC, gedelegeerd secretaris van Timor, gedoopt op 08-09-1726 te Ommen, begraven op 01-03-1763 te Eiland Bima op 36-jarige leeftijd, huwt 23-12-1762 Batavia met Magdelena Allier.
7.  Aleijda, gedoopt op 05-09-1728 te Ommen, begraven op 19-07-1804 te Zwolle op 75-jarige leeftijd, huwt 06-12-1750 Ommen Peter Bosch, gemeensman te Ommen, weduwenaar.

Generatie XI
 
1024 Evert Hendricksen BOSCH (Evert Bos den Oude), kerkmeester 1662/63 Veenendaal, geboren circa 1635, begraven op 02-02-1731 te Wageningen. Den 2de Febr. is Evert Bosch den Oude met de groote klock overluijt is f.3,-.-. * Lijst ambachtslieden en neringslieden van Veenendaal 1615: Evert Bosch, tapper ende veenmeijer 1 gulden. (voorouder/opa ?)
* kerkmeester: beheerder van de kerkelijke roerende en onroerende goederen.
* veenmeijer: 7 opzichters, voorlieden, pachters van het veen.
* tapper: 6 tappers/drankenhandelaars
* Lidmatenboek Wageningen: met attestatie zijn aengekomen; Evert Hendrikss Bosch, uit Venendaal: 1682 (code Gelders Archief: 1666.2; p. 392 no. 29)
* Wageningen, 1675, 23 dec. (RAW225 los stuk) Een erffscheijdt en deijlinge tusschen Everdt Bosch ende Rijkje Derck ende in bij wesen van Peter Everdts, Gijsbert Everdts en Gerrit Henricksen ende Gerritgen van Setten met zijn swaeger Brandt Jansen. Betreft Huijs, hoff ende timmeragie. Het gedeelte van Everdt Bosch is het voorste langhste de straet bestaende in voor huijs of een kaemer, op kamer (=opkamer) ende kelder neffens de gewoonelijcke inganck doch alles in zijn vierkant in de mueren begrepen, ende den hoff langhs de straet ende streckende tot het paeltje ende van daer tot den appelboom aen de oost zijde, die gemeen blijft naest Rutchar Willemsen (=204).
Gerrit Henricksen tot achterhuijs gebruijck het in zijn gevelt ende mueren staet ende sullen condividenten geholden sijn 't samen de mueren 't onderholden soo verre als ze onder 't dack is van de schrijdinghe ende sla elck sijn (hemel)water lossen waer bij Gerrit het veel gedeelt van den hoff hebbende als Everdt Bosch bj straet is hebbende.
Sal Gerrit Henricksen den Boomgaert van achter sijn huijs tot de pael toe hebben streckende tot de stads wal ende het andere gedeelte van de gevel tot Rutchar Willemsen sal Evert (Bosch) hebben tot op de Wal.
Sal Everdt (Bosch), Gerrit (Henricksen) moeten uijtwegen door sijn gedeelte van den Boomgaert, blijvende dan den oude uijtwegh tusschen den hoff ende de huijsinge voor Rutchar (Willemsen) gemeen mits houdende een spoor de put gemeen, en uijt (gat in acte)ck gemeen door de ganck de Heer lasten in 't (gat in acte) half (gat in acte).
N.B. 'Half' zal wel betekenen dat elk de helft van de herenlasten (=tins) moest betalen.
N.B. De oude uitweg tussen beschreven perceel (Boterstraat en de achterkant eindigd bij de stadswal) en Rutger Willemsen zal gemeenschappelijk eigendom blijven. Gerrit Henricksen van Leeuwen kan alleen door een nieuwe uitweg zijn huis en hof/boomgaard via een weg over het eigendom van Evert Bosch bereiken. Bron: Wie woonden waar ... dl.3b, door A.C.Zeven. Waarschijnlijk vernietigd in WOII.
* ORA van Veluwe: nr. 797, fol. 17, d.d. 18-03-1688, RA Arnhem
* Wageningen: 1ste okt. 1732 is Evert Bosch begraeven en met de groote klock overluijt is 3 - - . 1665.3 41 3
, zoon van Hendrick BOSCH (zie 2048).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1660, geen huwelijk te Rhenen gevonden. Echtgenote is Gijsbertje EVERTS (zie 1025).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1677 met Rijckje DERCKS, begraven op 11-04-1732 te Wageningen. Wageningen: Den 11de april 1732 is de weduwe van Evert Bosch met de groote klock overluijt is f. 3 - -. * Lidmaat Wageningen samen met haar eerst echtgenoot Dirrick Gisberts van Betere, Rijckjen Derridks sijn huijsvrouw. December 1667.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Evert Evertsen BOS, bakker, geboren circa 1653 te Veenendaal, overleden te Wageningen, * huwt Bettien Dircks aangetekend 07-14-21 februari 1675. Attestatie om tot Wageningen te trouwen. Zij van Wageningen
* Lidmaten Wageningen: 1669 - Evert Bosch x Betje Dirksz, huisvrouw, Dirk Bosch, zoon.
* Lidmaten Wageningen: 1685 - Everdt Bos, bakker.

2.  Jan Evertsen BOS (zie 512).
3.  Dirck Evertsen BOS, geboren voor 1677 te Veenendaal.
Relatie met Mechteltien GERRITS.
4.  Jacob Evertsen BOS, geboren voor 1677 te Veenendaal, * heeft ws. zoon Evert Jacobsz Bos x Gerrigje Willems: hun kinderen zijn: 01-01-1701 Gld. V'dl. Jacobus; 25-07-1706 Gld. V'dl. Petertje.
* ORA Veluwenr. 492, Veenendaal nr 22, d.d. 16-06-1719. Inventaris bezittingen.

Relatie met Petertien EVERTS.
Uit het tweede huwelijk:
5.  Derck, gedoopt op 30-01-1677 te Wageningen.
6.  Gijsbert EVERTSEN.
7.  Merritjen EVERTSEN, huwt Jan Jacobsen.
8.  Peter EVERTSEN, backer, * huwt Leentje Dericksen
* 212.1.2. P. Evertsen . J. Claesen. 1681, 24 nov. Op conditien hier na beschreven hebben Peter Evertsen en Leentje Dericksen echtel. voor haer en haere erven; Jan Claesen en Cornelia Cornelissen echtelienden en Jan Jacobsen en Maritjen Evertsen meede echtelieden die oock bekende gecoght te hebben het recht darde gedeelt van de huijsinghe en grondt, hoff en boemgaert, als haer echtelieden door 't affsterven van Rijckje Dericksen is aengekomen, waervan de rechte wederhelft is toekomende Gerrit Henricksen (van Leeuwen), gelegen in dese stadt aen de Botterstraat, alles in gevolge d' erffscheidingje daervan gehouden. O: Botterstraet, W: de Wal, Z: Ruttgar Wilhemsen, N. de pastorie woonigh, voor de somme van 165 gulden. [-] vrije erff ende goet uitgesondert s'heere lasten en de jaerlijkse tijnse.
Bijgeschreven: 25-01-1682: Op huijden onderss, is de coop in dese aen d'andere staenden voor soo wel aengaet vernietight. Actum Wageninge dese 25 Januar 1682. N.B. De koop is niet doorgegaan, maar later wordt Jan Claasen wel eigenaar genoemd.

1025 Gijsbertje EVERTS.

Eerste blad    Vorig blad    Blad 8 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail