Eerste blad    Vorig blad    Blad 9 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 1024).

1026 Marcelis Jansz WAECKER, begraven op 16-07-1661 te Veenendaal, * Bron: Luid- en begraafgelden 1574-1810: 1660-1661 (VA-K 59): Ontfanck van de kerck. Specifikacy van mijnen ontfanck van hetgene dat ick onder[staand] vawegen de kerck in Venendael ontfangen heben van den rekendacht anno 1660 of tot den rekendach 1661 toe. - Den 16en deses Mercelis Jansz begraven in de kerck de gerechticheyt van de kerck komt f. 0-4-0. * Willem Jans Ebbenhorst maakt machtich, Adriaen van Wijck, procureur te Rhenen, tegen de crediteuren des boedels van Jan Peters Waecker ende in specie tegen de heere Aelbert Steck ende Anthonij de Bijll, alsmede tegen de curateuren des voorschreven boedels. [26-(09?)-1683, 2189-90]
* Anthonij de Bijll, man en voocht van Jannichge Cornelis Eijckevelt, voorheen gehuwd met Marchelis Jans Waecker en ook met Rijck Jans van 't Sant, maakt machtig Johan van Amerongen, procureur te Rhenen, inzake als medecrediteur van de boedel van Jan Peters Waecker, op en jegens Willem Jans Ebbenhorst. [21-09-1683, 189-89]
* Anthonij de Bijll, man en voocht van Jannichge Cornelis van Eijckevelt, voorheen gehuwd met Marcelis Jans Waekcer en ook met Rijck Jans van 't Sant, machtigt Adriaen van Wijck, procureur te Rhenen, tegen Aelbert Steck en vordere crediteuren des boedels van Jan Peter Waecker. [09-07-1683, 2189-80]
* Certificaten ende attestatien bij de Veenraden gegeven ende vercregen 1550-1782. - 02-10-1660; verklaring: Marcelis Jansz Waker
* In de kerk, no. 12: de kinderen en erffgenamen van Marcelis Jansen Waker namens Heijltge, Maria ende Lijsbeth marcelisen Waeker.
Zoon van Jan Petersen van WAECKER (zie 2052) en Jannigje Jacobs van ESSEN (zie 2053).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1640 met Lijsbeth Joosten STECK (zie 1027).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1680 met Jannetje Cornelis van EIJCKEVELT, overleden na 1681, * zie aant. Vel.Gesl. mei/jun. 2002.
* 2188-2, notaris Jacob Boumeister, procuratie, d.d. 30-07-1674 Veenendaal. Neeltje, (weduwe van Wouter Stevensz), Jannichge, Maijken, Nieske benoemen Johan van Amerongen, procureur voor het gerecht van Rhenen, om proces te voeren tegen hun broer Sander Cornelis van Eijckevelt.
* 2188-19, notaris Jacob Boumeister, procuratie, d.d. 06-05-1675 Veenendaal. Neeltje, Jannichje Maijken bekrachtigen een brief die Jan van Amerongen als gemachtigde namens de comparanten in de aanwezigheid van Jan Petersz van Vleuten heeft opgesteld in antwoord op het repliek geschreven naar aanleiding van het schriftelijke contraverzoek van Sander Cornelis van Eijckevelt.
* 2188-24, borgtocht, 10-08-1675. Oth Jansz, wonende te Stichts Venendaal bij de Molenbrugh, stelt zich borg voor Anthonij de Bijl, man en voogd over Jannichge Cornelis van Eijckevelt, en te betalen na afloop van het verleende uitstel van de vonnis, welk vonnis Hendrick Vastrick heeft verkregen, Oth jansz stelt Willem Lijster als deurwaarder aan om hem tot nakoming rechtelijk te veroordelen en hij verklaart dat zijn persoonlijke goederen in beslag genomen mogen worden.
Dochter van Cornelis Sandersen van EIJCKEVELT en Stina QUINT.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lijsbeth Marcelis WAECKEREN (zie 513).
2.  Elias.
3.  Maria Marcelis.
4.  Heijltje Marcelis WAECKEREN. Huwt Geurt Bolderman.
1027 Lijsbeth Joosten STECK, geboren circa 1620, begraven op 28-11-1645 te Veenendaal, * Bron: Luid- en begraafgelden 1574-1810: 1645-1646 (VA-K 59); Ontfanck. Specefikacie van mijnen ontfanck wat ick ontfangen hebben van de gerechticheyt van de kerck soo van de huergraven alsmede van de vier stuyvers van den rekendach anno 1645 of tot den rekendacht anno 1646 toe. - Item ten eersten den 28sten november een graftstede geoopent voor de vrou van Mercelis Jansz de gerechticheyt van de kerckkomt f. 0-4-0. * Cornelis de Beet (wonenden in Venendael aan de Stichtse zijde), e.v. Catharina Willems(dr.). Akten: Testament, d.d. 30-10-1666 (ouden stijl), notaris R. van Ingen, A.T.008a002 folio 106 R; recordnr. 13983, notariele archieven, archief Eemland. Inhoud: Zij herropen alle voorgaande codicillen en testamenten, die zij samen of ieder afzonderlijk gemaakt hebben. Zij bemaken elkaar over en weer de levenslange lijftocht van al hun na te laten goederen, met uitzondering van hun klederen, juwelen, kleinoden en zilverwerk tot hun lijve behorende. Mocht Catharina Willems, voor haar man komen te overlijden, dan zullen haar erfgenamen binnen 6 weken de helft van het linnen van de boedel nemen. Zij secluderen de Weeskamer. Catharina Willems disponeert krachtens brieven van Octroy haar na te laten goederen, klederen, juwelen en zilverwerk ten lijve met de helft van het linnen in de boedel aan: - haar nicht Uliana Joosten Steck, weduwe van Thonis Gerritsz Spithoven, wonenden tot Buiiren, indien zij haar dood beleeft, met twee handen of voor twee hoofden (d.w.z. een dubbele portie), of ingeval van overlijden, haar na te laten kinderen die dan in leven zijn, hoofd voor hoofd in gelijke porties; - de twee nagelaten kinderen van haar nicht Elisabeth Joosten Steck zaliger en haar man Marcelis Jans. Waecker zaliger, mede hoofd voor hoofd en gelijk: - Elias Waecker; - Heijltgen Waecker; - de vier nagelaten kinderen van haar nicht Barbara Joosten Steck zaliger en Johan van Broeckhuijsen, alle hoofd voor hoofd en gelijk: - Willem van Broeckhuijsen; - Joost van Broeckhuijsen; en Margaretha van Broeckhuijsen, impotent dochterken. Zij prelegateert aan haar neef Willem van Broeckhuijsen voornoemd 100 gulden uit haar gereetste goederen. Mocht Willem van Broeckhuijsen komen te overlijden zonder getrouwd te zijn, dan zal de portie die hij van haar testatrice had geerfd plus het legaat van 100 gulden erven op zijn impotente zusterken Margareta van Broeckhuijsen. Zij benoemt tot haar erfgenamen: - Uliana Joosten (of haar kinderen); - de kinderen van Elisabeth Joosten Steck zaliger; - de kinderen van Barbara Joosten Steck.
Testateurs legateren voorts uit hun gereetste goederen en na hun beider dood aan de Armmeesters in Venedael 200 Carolus gulden t.b.v. de armen aldaar, waarvan de Armmeester de jaarlijkse renten zullen trekken tot levenslang onderhoud van Grietgen Thonis, genaamd Griet Nicht, impotente dochter en wonende te Veenendaal. En na haar dood te gebruiken voor het onderhoud van andere armen aldaar. Hun beider erfgenamen mogen na hun dood de nalatenschap niet eerder delen en scheiden voor de erfgenamen de crediteuren zullen hebben betaald. Akte gepasseerd te Amersfoort ten comptoire mijns Notarii. Getuigen: Goordt Bartholtsz van Malsen (tekent: Geurt Bartelss. van Mals; bombasijdeverwer), Mr. Aernt Dieprinck (ook: Arent; Duijts schoolmeester) en Lambert Segerss (bombasijdewercker), allen borgers en inwoonders van Amersfoort. In de marge is bijgeschreven dat op 02-07-16784 extract authentiek is geschreven voor de twee zusters van Cornelis de Beet zaliger, wonende tot Dordrecht.
Dochter van Joost Aelbertsz STECK (zie 2054) en Grietje Willems SNACK (zie 2055).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 1026).

1032 Egbert HENDRICKSZ van den BOSCH, scheper, geboren circa 1630 te Brummen, overleden 12-1672 te Brummen, zoon van Henric Willems 'van den BOSCH' (Henric in den Bosch) (zie 2064) en Trijne BEECKERS (zie 2065).
Relatie met
1033 Trijne BARTEN, geboren te Arnhem.
Uit deze relatie:
1.  Beerent Egberts van den BOSCH (zie 516).
2.  Jan Egberts.

1036 Peter Teunissen BOUMAN.
Gehuwd voor de kerk op 31-03-1680 te Veenendaal (Ned. Herv.) met
1037 Annetien Aarts Jacobsen van LOOSDRECHT, dochter van Aart Jacobsen van LOOSDRECHT (zie 2074) en Neeltje JANS (zie 2075).
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Petersz (zie 518).

1038 Jacob Jansz de GOIJER, gevonden wapen op Wapenkaart van A.P. Kleuver te Veenendaal. De Goijer: in zilver 3 blauwe malien. Misschien moeten de malien ruiten zijn.
Relatie met
1039 Annetien Gijsberts de GOOIJER.
Uit deze relatie:
1.  Errisje Jacobs (zie 519).

1040 Paulus Jansen van der POEL, overleden voor 1673, voor maart, zoon van Jan Paulus van der POEL (zie 2080) en NN (zie 2081).
Gehuwd voor de kerk voor 1670 met
1041 Marritien Jansen van VEENENDAAL, overleden op 04-07-1786, begraven de weduwe van Poules van der Poel in de kerkgraft (graft verdiept en verdi/verdus) mogelijk laatste zin. (slecht leesbaar), * Jacob van Holten en Maria Jans van Venendael, verclaerden een accoord te hebben met Reijnier Groenevelt en Willem Jans Ebbenhorst (27-02-1686 voor notaris Adriaen van Wijck gepasseert) m.b.t. een seeckere coopcedulle van haere huijsinge, brouwerije ende hoffstede (met Groenevelt opgericht) etc. [04-03-1686, 2189-162].
* 2193-2, notaris Elias Verschuijr, d.d. 01-01-1707 (op segel van 16 stuijvers 06-01-1707) Veenendaal. Claes Pauwelse van de Poel, Maigjen van de Poell, weduwe van Dominus Brinckhuijsen, Claes Pauwelsen van de Poel, Jan van Langevelt, jan Aertsen van Sprenckelaer (aangetrouwd), Marja en Anna van Holten, Pauwlus van Holten, geas. met Jacob van Holten zijn vader, kinderen ende erfgenamen van Maria Jansen van Venendael, machtigen Garrit Pauwelsen van de Poel om namens de veenraet Jacob van Holten om uijt haere comparanten naeme te doen transporteren t.b.v. Roeloft Helmertsen, een vesteniss van fl. -88,- (gedeelte bedrag weg) in een huijsinge aan de Stichtse zijde in Venendael, gelegen omtrent de Molenbrugge etc.
* Jacob van Holten en Maria Jans van Venendael maken een nieuw testament, zij is ziekelijk en in bed liggende, sluiten de heren van de Magistraet en de Weeskamer etc. uit, alles zal geregeld worden door bloedverwanten. [07-03-1685, 2189-135]
, dochter van Jan Cornelisz Michielsen van VEENENDAAL (zie 2082) en Maria GERRITSEN (zie 2083).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1670 met Paulus Jansen van der POEL (zie 1040).
Ondertrouwd (2) op 01-03-1673 te Veenendaal, gehuwd voor de kerk op 15-03-1673 te Veenendaal (ned.ger.), hij is weduwnaar van Fijtien Cornelis. Echtgenoot is Jacob Jans van HOLTEN, pachter accijnsen/turfimpost, geboren circa 1647, * U89a1-102 Utrecht, 26-09-1677, akkoord. Zie Gerrit Metman.
* U97a2-58, d.d. 21-03-1684, procuratie, not. P. Leechburch, Utrecht. 1e partij: Helena van Stavernisse, weduwe Jurriaan Vosch te Utrecht. 2e partij: Paulus Staal, notaris. Inhoud: om te bemiddelen in een geschil tussen haar pachters Jacob van Holten en Willem Jansen Ebbenhorst in Veenendaal. Betreft een geschil over de uijtwech en erfpacht.
Zoon van Jan Hermansz van HOLTEN, pachter accijnzen/turfimpost, en Mechteld Jans VERWOLD.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Claas Pauwelsen (zie 520).
2.  Margrieta, geboren circa 1673 te Veenendaal.
Gehuwd voor de kerk voor 1707 met N.n. BRINCKHUIJSEN, dominus, overleden voor 1707.
3.  Gerrit, overleden voor 1737, na 1722, * Octrooij Hove van Utrecht d.d. 11-02-1733.
* u139a19-55, d.d. 23-06-1733, testament, not. J. van den Doorsleg, Utrecht. 1e partij: Gerrit van der Poel x Nenna Willems, Veenendael, aende Stichtse sijde. 2e partij: Agneta van der Poel, gehuwd met Jan van Broekhuijsen; Paulus van der Poel; Willem van der Poel; Elisabet van der Poel; Cicilia van der Poel. Betreft: huijs en erve, in 2 wooningen geapproprieert voorkeur voor Elisabet van der Poel en Cecillia van der Poel. Gerecht onroerend goed: Veenendael, aen de Stichtse sijde. Bijz.: lijftocht langstlevende. Waarde f. 1200,-.

Gehuwd voor de kerk op 22-02-1685 te Veenendaal met Nennetien WILLEMS, overleden na 1737, * 2198-141, no. 19, notaris Elias Verschuijr, d.d. 02-09-1737 Veenendaal. Nena Willems weduwe van Garrit van der Poel, is moeder en enige erfgenaem van Paulus van der Poel (+) gehuwd met Willemina de Beijer. Dochter van Willem JANSZ en Agnietje CORNELIS.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Marja, geboren voor 1707.
5.  Anna.
6.  Pauwlus.

1042 Govert Gerritsz VERBURG, wolkammer, kerkmeester, veenraad (1684), geboren circa 1640 te Veenendaal (gezindte: ned.ger.), begraven op 19-02-1704 te Veenendaal, * Bron: luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1810: 1703-1704 (VA-K 59) Lijste van doden begraven zedert den reeckendagh 1703 tot den reeckendagh 1704 ende bij A. v. Ravenswaey als kerckm[eeste]r, ontfangen. ; - Den 19 Gover [Ver]burgh begraven in de kerck f. 3-5-0. * 2191-75. Den 10 dito geschreven op zegel a 24 stuijvers. Op huijden den 4e augustij 1698, ouden stijll, compareerde voor mij Christoffel Boumeister, openbaer notaris bij de Edele Hoven van Utreght totte exercitie van dien geeedt ende geadmitteert, in Venendael residerende, ende voor de getuijgen hier nae genomineert, heer Simon Langendam, als speciale gemachtigde van juffrouw Anna Sophia Verburgh, eenige doghter van wijlen Nicolaas Verburgh, in sijn leven proponent ende kranckenbesoecker in dienst der E. Oost Indische compagnie, volgens procuratie bij de selve met assistentie van Mr. Melchior Kemels raad en secretaris in den Edel Agtbaren Rade van Justitie aen Cabo de Goede Hoop als man ende vooght van Juffrouw Metje van Velthuijsen, des comparants principale moeder, ende mede in presentie van de selve, den 6 julij 1697 voor Hugo de Goijer, secretaris van de Edele Heer Gouveneur; mitsgaders sijnen rade aen voorgemelte Cabo de Goede Hoop, en getuijgen op hem comparant gepasseert, hier nae geinsereert, luijdende als volght: Compareerde voor mij Hugo de Goijer, secretaris van de Edele heer Gouveneur, mitsgaders sijnen rade aan Cabo de Goede Hoop, ter praesentie van de nagenoemde getuijgen, de erbare jonge juffrouw Anna Sophia Verburgh, oud 26 jaren, eenige dogter van wijlen Nicolaas Verburg, in sijn leven proponent en kranckenbesoecker in dienst der E. Oostindische Compagnie geassisteert met Mr. Melchior Kemels, raad en secretaris in den Edel Achtbare Rade van Justitie alhier, als man en voogd van juffrouw Metje van Velthuijsen, des comparantes moeder, mede present, de welcke verklaarde onwederroepelijck te constitueren ende magtig te maken, gelijck doet bij deses, de Eersame Simon Langendam, opperstuurman in dienst der E. Compe. op het althans hier ter stede leggende retour-schip 'De Drie Kroonen' bescheijden, specialijk omme uijt cragte dese na gedane reeckeningen bewijs en reliqua te ontlasten en te ontheffen den eersamen Gover Verburg, haar comparantes oom Paternel, in Veenendaal off het Reensche Veen woonagtig, van alle sodanige administratie, als deselve in qualiteijt als haren voogd over hare goederen gedurende hare minderjarigheijd gehad, en tot nog toe gevoerd heeft; Ende vervolgens uijt desselfss handen te ontfangen alle sodanige summe van penningen als haer constituaente uijt den hooffde van haar vader zaliger competerende en nog onder de directie van de geseijde haren oom en voogd nog berustende sijn, mitsgaders om aen de meestbiedende publicquelijk voor contant gelt te vercopen en doen vercopen, seecker stukje land, gelegen agter de kerck aldaar, met alle hetgeene daar op en aan aard ende nagelvast is, en daar van geregtelijke opdragt te doen van den ontfang van alle voorschreven penningen met de verlope interesse en huur-penningen vandien onwederroepelijk quitantie te passeren, en verder daer omtrent te doen alle hetgeene sij constituante selffs present sijnde soude konnen off vermogen te doen, cum potestate substituendi; Belovende van waarde te sullen houden, en doen houden alle hetgeene bij en geconstitueerde oft desselfs gesubstitueerde uijt cragte dese sal werden gedaan en verrigt onder verband als naer regten; mits gehoude blijvende van hare administratie te doen behoorlijke reeckening, bewijs, en reliqua, consenterende hier van gemaakt en geleverd te werden Acte in communij forma; Aldus gedaen en gepasseert ten overstaan van Olof Semeijns en Jacob Velthuijsen als getuijgen, van geloven hier toe versogt, die de minute deses, neffens de constituante, en mij secretario aan Cabo de Goede Hoop, mede hebben ondertekent op de 6 julij 1697. Onderstont in kennisse van mij ende was ondertekend Hugo de Goijer, secretaris. Ende verclaerde den comparant uijt craghte van deselve procuratie ende in quaelite voorschreven, dat Govert Verburgh, woonende alhier in Venendael, aen hem naer behooren ende tot volcome genoegen hadde gedaen reeckeninge, bewijs ende reliqua van soodanige administratie en bewindt als den selven in qualiteijt als momber ende voogd van sijne comparants voornoemde principale geduijrende haere minderjarigheijt, aengaende der selver goederen soo haer uijt hooffde van haere voorgemelte vader zaliger Nicolaes Verburgh competerende ende nogh onder de directie van hem Verburgh, berustende waeren. Bekennende mede den comparanten in voorseijde qualite uijt hande van den voornoemde vooghd Govert Verburgh op heden ontfangen te hebben de somme van 730 gulden, 7 stuijvers, 14 penningen, soo hij bij reeckeninge (als meer ontfangen dan uijtgegeven) aen sijns comparants voorschreven principale quam schuldigh te blijven, nevens oock de reeckeninge bij den selven Verburgh, daer van geformeert en opgestelt; gelijck oock den comparants bekende van de voorschreven Verburgh bij desen ontfangen ende overgenomen te hebben. Een seeckere obligatie van 200 gulden capitaels bij den comparants principale moeder Metjen van Velthuijsen den 2 paril des jaers 1688 ten behoeve van den selven Verburgh met belofte van renten gepasseert, ende bij de voorgemelte reeckeninge mede vereffent; de voorschreven Verburgh mitsdien van alles quiterende en ontlastende bij desen ontslaende vervolgens mede den comparant in [duck]gemelte qualite den voornoemden Govert Verburgh van sijne voorschreven momboirschap ende vooghdije ende voor sijne gedane administratie en goed voorsorge bedanckende; consenterende den comparanten hier van acte, de welcke is dese; Aldus gedaen en gepasseert in Venendael aende Stightse zijde, ten huijse van den voorschreven Govert Verburgh, ter presentie van Jacob van Holten ende Mr. Gerrit Wolwens, chirurgijn als getuijgen hier toe versoght.
* 2191-106, 03-11-1699, notaris Christoffel Boumeister. Govert Gerrits Verburgh en Teuntje Mighiels e.l. wonende aan de Stichtse zijde (2e comparante is ziek), herroepen alle vorige testamenten en lijftochten elkaar in alle haerlieder hebbende ende nogh te vercrijgene goederen, so gereede als ongereede inboedel ende huijsraet, linnen, wollen, tinne, coper, hout ende ijserwerck, gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt, actien en crediten etc. Hun enige en universele erffgename zijn de vijf kinderen nl. Sophia, Grietje, Gerrit, Maria en Claes Verburgh. De boedel en erfenis komt pas vrij (verdeling vindt dan pas plaats) als iedereen de 20-jarige leeftijd heeft bereikt. etc.
* 2197-124. Op huijden den 26 februari 1731 compareerde voor mij Elias Verschuijr, openbaar notaris door den Edele Hoven van Utregt tott exercitie van dien geedt ende bij de edel ende Agtbare Magistraet der stad Rhenen geadmitteert in Venendael, residerende ende voor getuijgen nagenoempt Grietje Verburg, weduwe van Joost van Harn, Garrit Jansen Veenvliet in huwelijk hebbende Maria Verburg, sigh sterck makende ende de rato caverende voor haer absente broeder Claes Verburg, nevens Garrit Verburg geconstitueerde in desen, kinderen mitsgaders Pulus van der Poel, Godert van der Poel, Cornelis van Borchen in huwelijk hebbende Maria van der Poel sigh sterckmakende ende de rato caverende voor haer absente suster Catharina van der Poel in huwelijk hebbende Gillis van Wijck, kinderen van Sophia Verburg, kintskinderen ende enige erffgenamen van Govert Garritse Verburgh. Dannogh Geertje Jans Weppelman, weduwe van hendirk Jansen van Crul, Hendrik Bouwman in huwelijk hebbende Megteld Doornecamp, dogter van Claesje Jans Weppelman, nevens Garrit Weppelman, mede geconstitueerde in desen kinderen, kintskint van Dirckje Garrits Verburg. En welcke bovengenoemde Gover Garritse Verburg ende Dirckje Garrits Verburg, sijn geweest kinderen van Fijgje Claes de Bont, dogter van Claes Pieterse de Bont. Ende verclaerden in de bette ende bestendigste forme doenlijk te constitueren ende volmagtigh te maken gelijk waeren doende bij desen Garrit Verburg en Garrit Weppelman voren gemelt ende sulx specialijk omme te compareren ter weescamer van de stad Delfft ende aldaer te remonstreren dat voor eenigen tijt tot Hoevaelaken op Veluwe 's comen te overlijden Justus Sas, welcke was de eenige sone van Sophia Claes Verburg door Ambrosius Sas in ehestant aen haer verwekt en welcke Sophia Verburg was de eenige dogter van Claes Garritsen Verburg, welcke was een broeder van vorengemelte Govert Garritse Verburg ende Dirckje Garrits Verburgh en mitsdien en versoeken vermits de partije van het legaet door uijt en 't affsterven van de linie van geseijde Claes Garritse Verburg, sonder wettige descendenten in leven na te laten is comen te sterven ende devolveren op de comparanten nae inhoude van het testament bij Juffer Clara van Sparrewoude gemaecken die partije uijt naeme van de comparanten te ontfangen quitantie daer van te passeren ende die partije op de comparanten te laeten overtekenen sodaenigh het behoren, ende voorts generalijk diensaengaende alles te doen als de comparanten selffs present sijnde soude comen ende mogen doen, ende dat alles de rato onder submissie ende verband als nae regten versoekende daer van acte die is dese. Aldus gepasseert ten huijse van Cornelis van Manen, wonende te Venendael aende Stigtse sijde ter presentie van gemelte van Manen ende Cornelis van Veen getuijgen hier toe speciael versogt die den acte nevens de comparanten ende mij notaris hebben ondertekent op datum als boven.
* Verzoek aan Van Welhuijsen of hij nu eens wilde gaen besien ofte de schuijr hem noch te nae, op sijn erff stont ofte niet. Dat Van Welhuijsen het niet conde sien, dat de schuijr van de requirant hem te nae stonde, maer vergenoch op sijn requirants gront hadde ingetrocken, dat voort hem Van Welhuijsen affgevraecht sijnde off hij de requirant (Jan Thonis Brueren) met het decken van de voorschreven schuijr dan ook eeninge verhinderinge soude doen, den selven daerop geantwoort heeft, dat wel mochte lijden, dat de requirant met het decken van de shuijr voortvoer. Getuigen zijn Govert Gerrits Verburgh, Cornelis van Snoeckevelt en de notaris Christoffel Boumeister (dit ter voorkoming van proces in de toekomst) [06-10-1683, 2189-91].
* Inv.nr. 32 Veenraadschap Gelderse en Rhenense Venen, 1 omslag. Volmachten, door de veenraden aan hun medeleden en anderen gegeven, index. - 21-06-1691 (kerckmeijster), 13-10-1691 (laest affgegane kerckmeester).
* testament van Govert Gerrits Verburgh 04-11-1699 bij notaris Bouwmeester te Veenendaal.
* kerckmeester: beheerder van de kerkelijke roerende en onroerende goederen.
* Certificaten ende attestatien bij de Veenraden gegeven ende vercregen 1550-1782: 11-02-1699 namenlijst: Hendrick v. Broeckhuijsen; Anthony Stip, als volmachtige van de erffgenamen van den Domheer Johan van Wijck; Govert Verburgh; Hendrick Jacobsz van Essen.
* U97a10-37, d.d. 04-06-1701, verklaring, not. P. Leechburch, Utrecht. 1e partij: Cornelis Francois van Heemskerck van Bekesteijn. Betreft: over het vervallen van de erfpacht op een perceel land (gedesigueert met nr. 2) in Veenendaal van Govert Gerritsen Verburgh. Jaarlijks 4 gulden, 1 stuijver, 4 penningen. De laatste is onbetaald gebleven. De akte is niet ondertekend.
* Legger der morgentalen door Gen.Hist.Ver. Oud Veenendaal. 1722. Solmer Veenen. 37v. - Van de 3/4 part van Cornelis van Snoeckevelt verboekt en overgeseth op Garrit Verburg 3/8 parten als daervan den eijgendom becomen hebbende volgens transport van den 22-11-1733 en sulx op sijn versoek en presentie gedaan den 05-10-1737. ; Solmer Veenen. 52. - Gerrit Verburg, 2 mergen 300 roeden. ; 52v. - Gerrit Verburg nog 1/2 margen. ; 56. Gerrit Verburg, 17 en een halve margen. - Van dese 17 en een halve margen verboekt en overgeseth de helffte op sijn hooghwelgebore de heer Van Rosendael, als het regt daervan bij coop vercregen hebbende en sulx opversoek ende presentie van Garrit Verburg gedaan den 15-10-1729. - Ende mits dese coop ten aensien van de onmundige was geschiet op approbatie van het hoogh adellijke lantgerigt van Veluwen en nadien deselve daer niet wesende geapprobeert, is hetselve weder aen voornoemde Verburg ende sijne kinderen verbleven , die daervan aan sijne sonen Toon Verburg ende Garrit Verburg yder voor de helffte wegens haer moeders versterff verclaerde toe te scheijden 16 margen, ende is sulx op versoek en in presentie van bovengenoemde Garrit Verburg gedaen den 07-10-1733. - Van de resterende anderhalve margen verboekt ende overgeseth op sijn soon Jacob Verburg als hem wegens sijn moeders versterff toescheijdende ende sulx op versoek ende in presentie van voornoemde Verburg gedaen den 12-10-1733.
Zoon van Gerrit Govertsen VERBURG (zie 2084) en Sophia de BONT (zie 2085).
Relatie met
1043 Teuntje Michielsen HOMOET, * Dito de acte op een behoorlijk segel uijtgegeven. Op huijden den 6 februari 1715 compareerde voor mij Elias Verschuijr, openbaer notaris door den Edele Hove van Utregt totte exercitie van dien geedt ende bij de Edele ende agtbare Magistraet der stad Rhenen geadmitteert, in Venendael residerende ende voor getuijgen naegenoempt Teuntje Mighielen weduwe ende boedelhouderse van Govert Verburgh, wonende alhier ende verclaerde in de bestendigste forma doenlijck onwederroepelijck te constitueren en magtigh te maecken haeren soon Garrit Verburgh ende sulx specialijck om in naeme en wegens de comparante te voltrecken de coop van 4900 gulden soo bij provisie en onder de hant is geschiet van een huijs staende tot Amsterdam op 't hoeck van de Keijser en reguliersgrafft, daer in 't gevel staet dit is 'in de Crol' [dit is nu Keizersgracht 716] soo 't wijst waer van de comparant als den mede erffgenaemen van Trijntje Mighielen haers comparanten suster, weduwe van Aelbert Lubbertss, een dardepart is toecomende, coopcedulle daer van in forma op te rigten de coopspenningen wegens haer dardeportie te ontfangen, quitantie te passeren 't gerequireerde daer ontrent waer te nemen ende te liquideren ende vervolgens voor den Edele Groot Aghtbare Geregte der velgemelte stad Amsterdam te compareren het voorschreven vercoft (=verkocht), te cederen en transporteren en te bekennen van den laetste met den eersten coopspenningh te sijn voldaen ende betaelt ende voorts alles daerontrent te doen en verrigt als nae constitutie lecael vereijst wort en de conparante selffs present sijnde soude connen en mogen doen ende dat alles met ratificatie submissie ende verband als nae regten versoeckinge daer van actie die is deze; Aldus gepasseert ten huijse mijns notario ter presentie van Derck Ebbenhorst ende Andries Essenius, getuijgen hiertoe speciael versogt die den minute nevens de comparante ende mij notario hebben onderteeckent op datum als boven. [2194-93]
* 19 junij 1715 de acte geschreven op een segel van 1 gulden. Op huijden den 13e junij 1715 compareerde voor mij, Elias Verschuijr, openbaer notaris door den Edele Hove van Utregt totte exercitie van dien geedt in de bij de Edel ende Agtbare Magistraet der stad Rhenen geadmitteert, in Venendael residerende ende voor getuijgen naegenoempt Annigje Mighielen weduwe ende boedelhouderse van Hendrick Homburg, Teuntje Mighielen weduwe ende boedelhouderse van Govert Verburgh, mitsgaders Mighiel Aerts Homoet ende Maria van Hardevelt, echtelieden, alle te saemen wonende in Veenendael, ons notaris ende getuijgen beket ende gaeven te kennen dat sij volgens acte den 21 april 1707 voor mij notaris ende getuijgen gepasseert tot het invorderen ende administreren haeren goederen in Holland gelegen hadden, geconstitueert Derck van Essen; dat denselven op heeden sijne reeckeninge gedaen hebbende, sij waeren voldaen van het geene hij tot dato deses van huijshuijr als anders hadde ontfangen, dat de voorschreven huijsinge vercoft sijnde bij het doen van transport gemelten Derck van Essen, sigh voor haer hadde tot borge gestelt, soo verclaerden de comparanten hem Van essen 'ten allen tijden' daer voor te guaranderen coste ende schadeloos te houden en wijders denselven te constitueren ende magtigh te macken omme in naeme ende wegens de comparanten inne te vorderen alle haere goederen in effecten in Holland gelegen met de crediteuren te reeckenen en liquideren daer van het gelt te ontfangen quitantie te passeren te quiteren, mitsgaders den onwilligen in regten te roepen het selve te agtervolgen sententie te horen pronuntieren, soo nodigh daer van te appelleren ende vorder alles te doen ende verrigten als de comparante, selfts gelegen present sijnde souden connen ende mogen doen, cum potestate substituendi alios in communi forma, comparerende mede bovengenoemde Dirck van Essen ende bekende van de comparanten wegens sijne gedaene administratie inde vorders alle hetgene van de comparanten te pretenderen hadde tot dato dese te sijn voldaen, belovende vorders de vordere administratie waer te nemen, en ten allen tijde des versogt wordende daer van te doen reeckening bewijs ende reliqua 'ende dat alles met ratificatie, submisse ende verband als nae regten' [in de marge, zonder teken waar het hoort], versoeckende sij comparanten daer van acte die 16 dese aldus gepasseert ten huijse van de weduwe Verburgh ter presentie van Andries Essenius ende Hendrick Willems getuijgen hier toe speciael versogt die des minute nevens de comparanten ende mij notario hebben ondertekent op datum als boven. [2194-112]
* Dito de acte op een behoorlijk segel uijtgegeven. Op huijden den 17e meert 1718, comparanten ende voor getuijgen naegenoempt, de naegenoemde erffegenamen van Teuntje Mighielen, weduwe en boedelhouerse ende lijfftogtenaerse van Govert Verburgh voor eenige tijt alhier in Venendael overleden, iterative instantien, hadden gedaen aen Claes Pauwelsen van der Poel, dat als weduwnaer van Sophia Verburg bij wien staende ehe verscheijdene kinderen hadde geprocreert ende door haer in leven naegelaeten ende dus als vaeder van die kinderen van Sophija Verburg zaliger, welcke mede een kint ende neffens deselve erffgenaem was omme eerst te assisteren in het opmaecken van een memorie der naegeschiftinge ende deijlinge te treeden en denselven nog ijmant van sijnent wegen heeft gesonden ende sulx streckende tot merckelijck naedeel en schaede van den boeder en bijsonder der gemelte onmundige soo is het dat Garrit Verburg, Joost van Harn, nae uxoris, Grietje Verburg, Claes Verburgh, Maria Verburgh, doen versoecken den notaris Verschuijr om met twee getuijgen sigh te vervoegen bij de persoon van Claes Pauwelsen van der Poel, omme wanneer selve oft ijmant van sijnent wege op heeden behoor gequalificeert met wil sonden tot affdoeninge van den voornoemde boedels saecken mitsgaders met haer te treeden tot scheijdinge ende deijlinge sij protesteeren van alle costen schaede ende intresse soo wegens haer selven als meede voor den onmundigen alreede gehad gedaen ende geleeden ende die bij verdere onwilligheijt, nog meeder mogten doen en lijden en wel bijsondert protesteert Claes Verburg, die nu al ontrent 14 daege, uijt sijn huijs en costwinninge heeft moeten wesen en door dit trainissement hem veroorsaeckt sijn, verclaerende verders onder protest als vooren geen part of deel te willen hebben in de schaede die hij door sijn uijtblijven den onmundigen veroorsaecht ende dat sij genootsaeckt sullen wesen op dat de goederen van den onmundigen niet geheel in ruijne sullen lopen andere middelen bij de hant te nemen, versoeckende daer van acte die is dese, waerop versogten dat het wedervaeren mogten worden geannoteert aldus geschiet ter presentie van Aelbert van Ravenswaaij ende Derck Ebbenhorst, getuijgen hier toe speciael versogt die dese minute nevens den comparanten ende mij notario hebben onderteeckent op datum als boven. *in de marge bij regel 7 staat: ende gaeven te kennen dat* - Nog een pagina apart bijgevoegd [supplement] - : Op huijden den 17 martij 1718 met de voornoemde getuijgen ons getransporteert hebbende ten huijse van Claes Pauwelsen van der Poel, hebben hem die acte voorgelesen, welcke daer op niet antwoorde maer sprack deselffs broeder Garrit van de Poel en seijde hij eijst copij ende als wij vorder seijden dat Claes van de Poel selfft mocht spreecken Garrit van de Poel voor hem heen spraeck en seijde sigt ick eijs copie, waerop Claes van de Poel seijde, copij.Ter waeren oirconde hebben wij dese op dato voornoemt onderteeckent. [17-03-1718, 2195-34]
 
, dochter van Mighiel HOMOET (Homoed) (zie 2086).
Uit deze relatie:
1.  Catrijn, gedoopt (ned.ger.) op 29-12-1670 te Veenendaal, check nog een datum: 29-12-1678.
2.  Sophia (zie 521).
3.  Nicolaus, gedoopt (ned.ger.) op 23-02-1672 te Veenendaal, overleden voor 1687 te Veenendaal.
4.  Grietien (Margaretha), gedoopt (ned.ger.) op 11-09-1681 te Veenendaal.
Gehuwd voor de kerk voor 1704 met Joost Jansen van HORN, overleden voor 1731.
5.  Govert, geboren in 1684, overleden voor 1704.
6.  Maria, gedoopt (ned.ger.) op 30-01-1687 te Veenendaal, * onmondig in 1704 [2193-18].
Relatie met Gerrit Jansen VEENVLIET.
7.  Gerrit, geboren in 1688 te Veenendaal, onmondig in 1704 [zie 2193-18].
8.  Nicolaus, gedoopt (ned.ger.) op 16-06-1689 te Veenendaal, check nog een datum: 23-02-1676 St. Veenendaal, * in 1704 onmondig [zie 2193-18].
9.  N.N. Begraven op 25-10-1678 te Veenendaal, * Bron: luid- en begraafgelden 1574-1810: 1678-1679 (VA-K 59): Specificatie van 't gene Steven Jansz koster in Venendael 't sedert den reeckendach 1678 tot den reeckendach 1679 incluys heeft ontfangen voor de gerechticheyt van de kerck. : - 25 dito is begraven een kind van Govert Gerritsz comt f. 0-4-0. * welk kind dit is, is niet met zekerheid vast te stellen.

1044 Hendrik van BROEKHUIJSEN, mennonist (=doopsgezinde), veenraad, koopman in laken, diaken van de Oude Vlaemsche Mennonitengemeente te Veenendaal, geboren circa 1650, overleden voor 1709, * U89a4-102, d.d. 26-09-1677 Utrecht, akkoord. Zie Gerrit Metman.
* 2188-39, procuratie, notaris Jacob Boumeister, d.d. 21-07-1676 Veenendaal. Anthonis en Merrichge (Maria) Gerrits (tekenen met de familienaam Van Welderen), broer en zus, kinderen van wijlen Geurtge Thoenis en hun vader Gerrit Willems, hebben via magescheid van hun vader een obligatie verkregen van 300 gulden, t.l.v. wijlen Agnietge Cornelis,laatst weduwe van Adriaen Jorissen Bunt, en ze machtigen Johan van Wijck, advocaat en Johan Boschman, procureur in het hof van Utrecht om eisend op te treden tegen de curatoren van wijlen Agnietje Cornelis, met name Cornelis Cornelisz, Hendrick van Broeckhuijsen en Jacob van Holten.
* Inv.nr. 32. Veenraadschap Gelderse en Rhenense Venen. 1 omslag. Volmachten door de veenraden aan hum medeleden en andere gegeven. - 25-08-1757 Hendrik van Broekhuijsen (handtekening).
* 2190-40, notaris Christoffen Boumeister, d.d. 22-07-1690, Veenendaal. Op huijden den 22en julij 1690, compareerde voor mij Christoffel Boumeister, openbaer notaris bij den Edele hoven van Utrecht totte exercitie vandien geeedt ende geadmitteert, in Venendael residerende, ende voor de getuijgen nabenoempt Jan Maessen van Schaffelaer, woonende alhier, ende verclaerde mits desen te constitueren ende machtich te maecken hem Gerrard van Zwoll, procureur voor den Edele Gerechte der Stadt Rhenen, in omnibus ad lites in communy forma cum potestate substituendi et ratificatione actorum, ende specialijck in saecke van hem comparant soo hij ageert als zijlieder (zij r), op ende jegens Hendrick van Broeckhuijsen, in qualite soo hij geroepen is als [gede = gedaagde?] den comparant mede bij desen ratificerende 't gene Jan van Amerongen als gewesen procureur in de voorschreven saecke insgelijcx soude mogen hebben gedaen ende verricht. Alles onder verbant als nae rechten. Versoeckende hier van acte, de welcke is dese. Actum Venendael aende Stichtse zijde, ten huijse van Claes Gerrits van Zutphen ter praesentie van den selven ende Hendrick van Blauwhuisen, als versochte getuijgen.
* Dat Hendrick van Broeckhuijse nomine uxoris sal hebben ende behouden een seecker stuck lants, soo bouw, weij, als heijvelt gelegen achter de kerck alhier in Venendael en streckende van de Dwarswijck zuijtwaerts op tot aen Cunerawech toe, daer ten oosten de heer Van der Meulen, ende ten westen Rijck Bessels cum suis naestgelandt sijn, contribuerende in de mergen gelden van Venendael tegen derdehalve mergen en sijnde erffpacht goet van de Agnieten Convente binnen Rhenen, 't welck daeruijt jaerlijcx op petri ad Cathedram een canon van ses gulden, tien stuijvers competeert, ende dan noch een seecker huijske ende aengehorende erffje, mede staende ende gelegen in Venendael aende Stichtse zijnde, daer oostwaerts Willem Labriere, westwaerts het huijs daer de overledene in gewoont hebben, zuijtwaerts Hendrick Jans Kuijper ende noortwaerts de gemene Grift naest aen gehuijst, geerft ende gelegen sijn, op de laste van eene gulden vijff stuijvers, de Domainen 's lants van Utrecht daer uijt jaerlijcx competerende. [2190-77]
* 2190-79, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 19-03-1692 Veenendaal. Hendrick van Broeckhuijsen en Agnietje Metmans lijftochten elkaar, de weeskamer is uitgesloten. Zijn dochter Annichje uit het eerste huwelijk krijgt bij zijn dood zijn goederen. Zijn 6 kinderen uit het 2e huwelijk nl. Gerrichje, Gerrit, Cornelis, Lijsbeth, Aernt en Margriet van Broeckhuijsen, krijgen de goederen van hun moeder, bij haar dood. De oudste zoon krijgt vooruit de gemenen boedel reeds 25 gulden. Dit is gedaen ende gepasseert ten sterffhuijse van Gerrit Metman, staende in Venendael, aende Stichtse zijde. (!).
* 2190-86, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 26-05-1692 Veenendaal. Hendrick van Broeckhuijsen en Anthonij Stip, sijde van comptetenten ouderdom, ende goede kennnisse van huijsen en landerijen, alhier in Venendael gelegen hebbende, zijn versocht in opdracht van de weduwe en erfgenamen van Dirck Claes van Warrendorp, een oculaire inspectie te maken van de huizen en landerijen en deze te estimeren en waarderen etc.
* 2190-101, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 13-02-1693 Veenendaal. Eod: die geexpediert op zegel a 12 stuivers. Op huijden den 13en februarij 1693, compareerde voor mij Christoffel Boumeister openbaer notaris bij den Edele Hove van Utrecht totte exercitie vanden geeedt ende geadmitteert in Venendael residerende, ende voor de getuijgen hier naebenoempt, Aelbert Aelberts ende Elisabeth Jans, echteluijden, woonende alhier in Venendael. Ende verclaerden in crachte deses onwederroepelijck te constitueren en machtich te maecken Joost van Broeckhuijsen, woonende tot Utrecht, omme te compareren voor de heer en Mr. Everhard Noortwijck, advocaet, bedienende het Raedt, Rentmeester, hoff ende Tinsmeester ampt, generael van de Domainen 's lants van Utrecht voor jonker Reijnoud Gerrard van Tuijl van Serooskercken heere van Westbroeck, mitsgaders voor Tinsgenoten, ende aldaer in name ende van wegen haer comparanten ende haeren erven te bekennen deughdelijck schuldich te wesen aen ende t.b.v. Hendrick van Broeckhuijsen ende Agnietje Metmans, echteluijden, ende haeren erven een capitale somme van 150 gulden spruijtende ende seercomende daer van 58 gulden 7 stuijvers uijt seeckere obligatie ter gelijcke somme bij den ersten comparant op den 27e december 1689 t.b.v. den voornoemde Hendrick van Broeckhuijsen ter saecke van de geleverde waeren, als anders gepasseert, die door desen wert gecasseert ende gedodet, met 2 jaeren interesse tot 6 gulden daer van onbetaelt sijnde; mitsgaders 24 gulden, 18 stuivers, 8 penningen, wegens geleverde waeren, op heden ten genoegen bij den anderen, gereeckent, ende 't 60 gulden 14 stuijvers 8 penningen, ter saecke van geleende ende aengetelde penningen, bij de comparanten op heden ontfangen. Ende van de voorschreven capitale somme van 150 gulden uijt name van de comparanten te beloven interesse te sullen betalen jaerlijcx ende alle jaer 7 gulden 10 stuijvers sijnde tegens 5%. Daervan het erste jaer verschenen ende omgecomen sal wesen den 14-02-1694. Ende soo voorts van jaer tot jaer totte afflossingen toe geduijrende die ten allen tijden sal mogen ende oock moeten geschieden, mits den anderen 3 maenden te vorens waerschouwende; gevende sij comparanten boven dien aen den voornoemde geconstitueerde noch volcome macht en last omme voor de voldoeninge van 't voorschreven capitael, en de renten daer van te verschijnen tot een speciael hypotheecq en onderpant te stellen, omtrent vierdehalve mergen weijlandt, genaempt 'de Koeckoeck', soo als 't selve gelegen is in Venendael aende Stichtse zijde in de Nieuwe Compagnie, streckende uijt de gemene veengrift noortwaerts op tot aen de Munnickewegh toe, daer oostwaerts de Nieuwe Compagnie, van outs genaempt 'Gramaijen Stuck', ende westwaerts de Oude Compagnie wesende erffpacht goet van de voorschreven Domainen naestgelegen sijn, invoegen sij comparanten 't selve erffpachtgoet volgens den erffpachtbrieff daervan sijnde, in dato den 5en februari 1689, becomen hebben; voorts te versoecken, dat sij comparanten in 't gene voorschreven mogen werden gecondemneert, ende alles desenaengeaende te doen 't gene soude mogen vereijsschen, ende sij comparanten present sijnde helffs souden cunnen offe mogen doen; Belovende de rato onder berbant submissie en rennunciatie als nae rechten; Versoeckende hier van acte, de welcke is dese; Aldus gedaen en gepasseert in Venendael ten comptoire mijns notarij, ter presentie van Barthold Boumeister ende Claes Hendricks van Schuppinge, inwoonders alhier, als getuijgen hier toe versoght.
* 2191-22 zie Bastiaan Metman.
* 2191-55, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 21-10-1697 Veenendaal. Frans Hendricks Kramer, samoreusschipper en Maeijgje Peters van Welhuijsen erkennen schuldig te zijn aan Willem Jans Ebbenhorst en Hendrick van Broeckhuijsen als diaconen inder tijd van de Oude Vlaemse Mennoniten te Veenendaal t.b.v. van de armen een som van fl. 132,- vanwege leverantie van materialen en timmerwerk aan het schip.
* Certificaten ende attestatien bij de Veenraden gegeven ende vercregen 1550-1782: - 06-11-1698, certificatie: Hendrick van Broeckhuijsen, - 11-02-1699, namenlijst: Hendrick van Broeckhuijsen; Anthony Stip, als volmachtiger van de erffgenamen van den Domheer Johan van Wijck; Govert Verburgh; Hendrick Jacobsz van Essen. - 23-09-1702 - certificatie: Brockhuijsen, veenraad
* Monsterrol 1672 Veenendaal: Benedenste Middelbuurt; no. 52 Henrick van Broeckhuijsen, mennonist
* U72a5-73 (Utrechts Archief), procuratie, d.d. 01-05-1673, notaris W. van Velpen, Utrecht, Pontiaen de Cruijff machtigt Hendrick van Broeckhuijsen, wonende in de Rhenense veenen, om aldaar turf in te kopen.
Zoon van Arent Peters van BROEKHUIJSEN (zie 2088) en Gerrichje Wouters van ESSEN (Geertje Jacobsen) (zie 2089).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1680 met Grietje Joosten STECK, geboren circa 1650, dochter van Joost Aalberts Steck en Anna Jans (dochter van Jan Gijsbertsz), dochter van Joost Aelbertsz STECK (zie 2054) en Anna JANS.
Relatie (2) met Agnietje METMAN (zie 1045).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Annigje.
Relatie met Gerrit METMAN, geboren te Amsterdam, overleden na 1704, * 2191-22 zie Bastiaan Metman.
* 2195-144, notaris Elias Verschuijr, d.d. 04-11-1711. Lijftochten elkaar, benoemen momboiren, kinderen krijgen bij huwelijk 500 gulden uit de boedel, etc.
* 2190-77, d.d. 26-02-1699, Veenendaal. Dat Gerrit Metman boven de tweehondert guldens, sulcx sijne broeders Bastiaen ende Hendrick Metman, wegens haerde toegedeijlde loten 't samen aen hem gelijck vooren geseght, moet uijt keren ende voldoen, nog in eijgendom sal hebben ende behouden, een seecker huijske met een boomgaertje daer aen behoorende neffens drie parceeltjens bouwlant, en eenigh heijvelt, mitsgaders eenich weij en baggerlandt, soo ende gelijck t selve bj Wouter Gerrits jegenwoordich in huijren wert bewoont ende gebruijckt, staende ende gelegen alhier in Venendael aende Stichtse zijde in het Watermolense velt, groot ontrent seven mergen, en zijnde voor een gedeelte erffpachtplichtich aen de Domainen 's lants van Utrecht, die daer uijt jaerlijcx, op martinij in de winter elff gulden negen stuijvers, vier penningen competeert. Item noch ongeveerlijck vier de halve mergen lants, genaemt 'Suijckerweijde', alsmede gelegen in Venendael aen de Stichtse zijde, daer oostwaerts Aelbert Suckel cum suis, westwaerts Dirck Aerts van Essen, zuijtwaerts de kinderen van Aelbert Egberts ende noortwaerts de gemene Veengrift ront, somme naestgelegen sijn. Item ontrent seven hondt bouwlandt gelegen onder 't Schependom van Wageningen in de Rude Ende daer beneffens noch, in aensien van de minder waerdije van dit loth, op aenstaende Geertrudis deses jaers uijt den gemenen boedel in gereeden gelden genieten en ontfangen de somme van een honder en vijftich gulden. [26-02-1699, 2190-77]
, zoon van Gerrit Bastiaans METMAN (zie 2090) en Elisabeth Janse TIMMER (zie 2091).
Uit de tweede relatie:
2.  Cornelis (zie 522).
3.  Arent, overleden voor 1730.
4.  Gerrichje.
5.  Gerrit, oudste zoon.
Relatie met Libara de GROOT, overleden voor 1730.
6.  Lijsbeth, overleden voor 1713.
Relatie met Abraham van HENGELAER, borger te Utrecht, grutter, geboren te Amsterdam? Overleden voor 1763 te Utrecht, * mogelijk doopsgezind, eventueel hertrouwt met Van Heuven??
7.  Margaretha.
Gehuwd voor de kerk op 19-03-1713 te Veenendaal met Reijnier van MAARSEVEEN, * U270a17-98 nog uitwerken.
8.  N.N. Begraven op 04-09-1690 te Veenendaal, * Bron: Luid- en begraafgelden 1574-1810: 1689-1690 (VA-K 59): is begraven een kint van Hendrick van Broeckhuijsen op het kerckhoff bij avont en daervoor ontfangen f. 0-18-12. * niet duidelijk welk kind dit is.
1045 Agnietje METMAN, mennoniste, koopvrouw, geboren te Amsterdam, overleden na 1713, * U97a14-32, d.d. 15-07-1711, notaris P. Leechburch, procuratie. 1e partij: Aalbert Aalbertsen van Isendoorn, e.v. Elisabeth Jans, wonende te Veenendaal. 2e partij: Gerrit van Broeckhuysen. Inhoud: tot bekennen van schuld voor de raad der domeinen van Utrecht, t.b.v. Agneta Metman, weduwe van Hendrick van Broeckhuysen. Betreft 450 carolingische guldens tot 20 stuijvers Hollands 't stuk, vanwege geleend geld en geleverde winkelwaren.
* U150a2-55, d.d. 08-12-1713, notaris G. Marthens, scheiding. Boedel van Abraham van Hengelaar en Lijsbeth van Broeckuysen. Angieta woont als weduwe van Hendrick van Broeckhuijsen te Veenendaal, haar dochter is overleden, haar man was Abraham van Hengelaar, zij hadden geen kinderen, betreft de boedel van haar dochter, o.a. Abraham was Angnieta 150 gulden schuldig en dat was afgehandeld, etc.
* U139a15-128, d.d. 24-10-1727, schenking, not. J. van den Doorslag, Utrecht. 1e partij: Frederick Verwout, Utrecht. 2e partij: Catharina Metmans, dochter van Bastiaen Metmans en Claertje van Wijck. Inhoud: 3 obligaties t.l.v. de provincie Utrecht.
* 2193-106, notaris Elias Verschuijr, d.d. 22-01-1709 Veenendaal. Agnietje Metman, weduwe en boedelhouderse van wijlen Hendrick van Broeckhuijsen machtigd procuruer Thomas Vos van Avesaet (Utrecht) alle debiteuren binen en buiten de regio te vervolgen m.b.t. openstaande rekeningen.
* 2193-111, notaris Elias Verschuijr, d.d. 03-05-1709 Veenendaal. Voor het hof van Utrecht, [..] Remmen en Jantje Jansen (Renswoude), zijn schuldig aan Agnietje Metman een bedrag van 100 gulden vanwege geleverde winkelwaren, die ze in 8 dagen moeten betalen. [2193-111 document zwaar beschadigd]
* 2193-112, notaris Elias Verschuijr, d.d. 08-05-1709 Veenendaal. Cornelis Meertens en Metjen Aerts (Renswoude) bekennen aan Agnietje Metman, weduwe, schuldig te zijn 81 gulden voor geleverde winkelwaeren
* 2198-9, no. 13, notaris Elias Verschuijr, d.d. 11-03-1734 Veenendaal. Machtiging om te transporten en in eijgendom over te geven aen ende ten behoeve van Paulus van de Poel, in huwelijk hebbende Willemina de Beijer, nagelaten weduwe van Hendrik Barten van Engelenburg, de helft van 3 eerdt een halve marge bouwlant gelegen in Veenendaal in 't goed Engelenburg etc.
Dochter van Gerrit Bastiaans METMAN (zie 2090) en Elisabeth Janse TIMMER (zie 2091).
Uit deze relatie: 7 kinderen (zie onder 1044).

1046 Anthony STIP, kameraar van de Veenraden (1684 e.v.), (mede-)veenraad, rentmeester, geboren circa 1622 te Veenendaal, overleden na 1692, * 2189-5, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 24-04-1681 Veenendaal. De erfgenamen van Jacob Woutersen van Essen en Marja Gerrits, nl. Cristina (haar man Cornelis Groenevelt absent), Gerrit (e.v. Peterke Metmans), Aeltge (e.v. Anthonij Stip), Geertje (e.v. Bastiaen Metman), Hendrik en Teuntge, de weduwnaar Theodorus Brugsman (was e.v. Hillichje Jacobs van Essen, wonende te Vianen), verklaren ieder te constitueren en machtig te maken Gerrit Jacobs van Essen en Anthonij Stip, in haar comparants saeke tegen de heer Jacob van Solingen.
* 2189-7, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 27-04-1681 Veenendaal. Als boven machtigen zij Anthonij Stip om de debiteuren en crediteuren van de boedel van hun overleden ouders te regelen.
* Dat Anthonij Stip verclaerde machtich te maecken Johan van Amerongen, procureur voor den Ed. Gerechte der stadt Rhenen, sijn saeck te behandelen tegen de erffgenaemen van zaliger dr. Jan Tol. [2189-37 14-11-1681]
* Dat Anthony Stip voor hem ende sijnen erven toegescheijden is een seecker stuck goets genaemt Geresteijn naest de voorschreven hoffstede van Hendrick Jacobssen van Essen gelegen, daer aen de andere zijde het ander stuck goets Geresteijn, hiervorens gemelt ende Gerrit Jacobssen van Essen toegescheijden gelegen leijt; Streckende voor uijt de gemene Grift tot achter aen het Bosch toe, groot ongeveerlijck acht mergen; Item noch twee starten soo weg als veenlant genaemt Reijer Bunten goet; sijnde de voorste aen de zijde naest Verlaet gelegen, ende Oost- ende Zuijtwaerts de erffgenamen van Jan Cornelis van Venendael, Westwaerts Jan Maessen ende Noortwaerts de gemene Grift gelant ende de achterste gelegen aen de zijde van 't Benedeneijndt ende Oostwaerts de erffgenamen van Hendrick Sijmons, Zuijt-, West- ende Noortwaerts de erffgenamen van Jan Cornelis voornoemt, daer naestgelant. Des dat den selven in den gemenen boedel sal inbrengen, de somme van vijftich guldens. [2189-52 21-03-1682]
* 2189-159, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 05-01-1686 Veenendaal. Geexpedieert op zegel a 3 stuijvers den 5e januari 1686. Compareerde voor mij Christoffel Bouwmeister, openbaer notaris 's hooffs van Utrecht in Venendael residerende, ende voor de getuijgen naebenoemt Anthonij Stip als gemachtichde van de heeren executeuren van den testamente van den Domheer Johan van Wijck zaliger. Ende verclaerde mits desen cum expensis te renuncieren van soodane eijsch als hij in voorschreven qualite op den 25en meij des voorledene jaers 1685, voor den Gerechte der hooge vrije heerlijckheijt Amerongen, tegens Hendrick Wijnen, gedaen heeft; versoeckende daer van acte, omme sich daer van te dienen daer 't behoort, de welcke is dese. Actum Venendael ten overstaen van Hendrick Slock ende Hendrick van der Does als getuijgen, op den 4en januarij 1686.
* 2190-86 zie Hendrik van Broeckhuijsen.
* 2190-153, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 26-04-1695 Ouden Stijll, Veenendaal. Anthonij Stip, gemachtigde van de heer Jacob van Wijck, Anthonij van Wijck (domheer) en Maria van Wijck. Mr. Godert Quint,Gijsbert van Esvelt x Anthonia Quint. Jacob van Holten, Jan Corssen Weppelman, Gijsbert Seelen, Rijck Huijberts, Jan Maessen van Schaffelaar, Hendrick Jans Kuijper, Hendrick van Vreeckenhorst, Govert Verburgh, Aries Jacobs, Gerrit Jacobs van Essen, Cornelis Gerrits Clomp, Jan Rutgers, Peter Theunis, Hendrick Hardeman, Brant Peters, Wouter Hessels, Jorden Jans van Schaijck, Cornelis van Snoeckenvelt, Frans Claes, Frans Rijcks, Jan Aelberts, Willem Jans Ebbenhorst, Eeghje Buddingh, wede van Lambert Stevens, Bastiaen Metman, Hendrick Hendricks, Hermannus van Maersseveen, Theunis Theunis bouwman, Marcelis Bolderman, Aelbert van Ravenswaaij ende Hendrick van Broeckhuijsen - eijgenaers van lande gelegen onder jurisdictie van Rhenen - machtigen de heer en meester Johan van Cleeff, advocaet v.h. hof van Utrecht om in hun naam te confereren ende delibereren nopende het aenbrengen der landen onder de welgemelte gerechte van Rhenen door haer Ed.Mog. de gedeputeerde Staten 's landts van Utreght bij publicatie van billette van den 12e maert 1695 geordonneert binnen 6 weecken te doen - rewuiste te versoecken verniettige van de voorschreven ordre of publicatie etc. (= de landeigenaren vragen de vernietiging van de nieuwe publicatie.)
* Inventaris 32, Veenraadschap Gelderse en Rhenense Venen, 1 omslag. Volmachten, door de Veenraden aan hun medeleden en anderen gegeven. - 25-02-1684 (cameraer alhier), 04-07-1685 (den cameraer Stip), 09-03-1711 (den veenraedt), 18-04-1711 (veenraad), 25-03-1714 (den veenraedt Stip), 24-05-1714 (Anthony Stip) (veenr.), 03-07-1714 A. Stip (handtekening), 13-08-1714 A. Stip (handtekening), 27-10-1714 (mede-veenraad Stip), 18-03-1715 (mede-veenraad, met handtekening), 11-02-1716 (mede-veenraad), 22-06-1718 (mede-veenraad).
* cameraar: ambtenaar die het geld in 't voor de veenraden.
* in de kerk, no. 26: Anthoni Stip, 03-03-1733 betaelt door Pauw van de Poel, 2/5, Hillegonda Stip 1/5, Garrit Verburg 1/5, de weduwe van Sander Stip 1/5 en sal 't sodaenigh op haer naem worden gestelt 5:0:0
* Certificaten ende attestatien bij de Veenraden gegeven ende vercregen 1550-1782: 11-02-1699, namenlijst: Hendrick v. Broeckhuisen; Anthony Stip, als volmachtige van de erffgenamen van den Domheer Johan van Wijck; Govert Verburgh; Hendrick Jacobsz van Essen.
* Bron als boven - 18-12-1707: Notificatie, Stip, veenraad; - 04-10-1711: Certificatie, Stip, veenraad; - 04-12-1715: Certificatie, Stip, veenraad; - 11-02-1717: Certificatie, Stip, veenraad; - 17-07-1722: certificaat, Cornelis van Veen, schipper op Rotterdam, woonagtigh en huijshoudende alhier in Venendael; A. Stip (handtekening); G. v. Broekhuijsen (handtekening) - 10-07-1717: verklaring, Stip, veenraad; - 19-08-1717: A. Stip.
* Publicaties van de Veenraden 1660-1890: 09-05-1686: aanmaning betaling morgengelden aan den cameraer Stip.
* Bron als boven: 21-05-1686: vergadering diverse voorstellen en aankondiging schouw: als de heer Johan van Ommeren ende Gerrit Metman aen Jonker Jacob Botter, mede-veenraedt. (verder www.veenendaal.nl)
* U154a2-110, d.d. 28-08-1721, testament, not. J. Kruijder, Utrecht. 1e partij: Anthony van Wijck, wednr. Clara Jacoba Brouwer, raed vroedschap van Utrecht. 2e partij: Jan van Asch van Wijck, zoon; Sara Maria Asch van Wijck, dochter; Henrietta Cornelia van Asch van Wijck, dochter. Henrietta Cornella van Asch van Wijck, dochter; Dorothea Wijnanda van Asch van Wijck, dochter; Hendrick van Asch van Wijck, zoon. Betreft: legitieme portie, indien zij niet akkoord gaan met beheer van onroerende goederen door rentmeesterAnthonij Stip. Bijz.: met benoeming van zuster Maria van Wijck en zwagers Adriaan Huydecooper en Abraham Gronovius tot voogden.
Zoon van Sander STIP (zie 2092).
Ondertrouwd op 05-01-1679 te Veenendaal, afkondigingen 05-01/12-01/19-01-1679 Veenendaal, gehuwd voor de kerk op 02-02-1679 te Veenendaal (ned.ger.) met
1047 Aeltien Jacobs van ESSEN, geboren te Veenendaal, * In de kerk, no. 27: Garrit ende Hendrik Jacobse van Essen mitsgaders Cornelis Groenevelt als man en voogt van Cristina van Essen, Anthoni Stip in huwelijk hebbende Aleijda van Essen, Theodorus Brugman als getrouwt gehad hebbende Hilligje van Essen, Bastiaen Metman, als in huwelijk gehad hebbende Geertje van Essen, Bartholt Boumeester als getrouwt sijnde geweest met Teuntje van Essen te samen kinderen en erffgenamen van Jacob Wouterse van Essen. 03-03-1733 door Wouter van Essen betaelt en sal 't op sijn naem op de caert worden gestelt 5:0:0. Bron: Eigenaren van graven in de kerk te Veenendaal.
* zie 2189-5, d.d. 24-04-1681 Veenendaal.
Dochter van Jacob Wouterse van ESSEN (zie 2094) en Merrichje Gerrits van MAASEYCK (zie 2095).
Uit dit huwelijk:
1.  Maijchien, gedoopt (ned.ger.) op 21-04-1674 te Gld. Veenendaal, overleden na 1731.
Gehuwd voor de kerk op 21-01-1639 te Rhenen (gerecht) met Cornelis van SNOECKEVELT, timmerman, gedoopt op 22-09-1678 te Veenendaal, overleden voor 1731, * 2189-130, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 09-02-1685. Cornelis Snoeckevelt jegens Jasper de moff, gedaechde ende gearresteerde op sijn schip, etc.
2.  Johanna (zie 523).
3.  Hilletien, gedoopt (ned.ger.) op 29-01-1682 te Veenendaal, begraven op 08-02-1682 te Veenendaal, 10 dagen oud, * Bron: Luid- en begraafgelden 1574-1810: 1681-1682 (VA-K 59); November [1681] rekene[n]ge van dee doden dye in dee kerck beegraven sijn. : - Februarrus den 8 dyto is beegraven een kynt van Anto Stip f. 0-4-0.
4.  Sander, gedoopt 05-1683 te Veenendaal, overleden voor 1731.
Relatie (1) met Cornelia van SNOECKEVELT, overleden voor 1731.
Relatie (2) met Garrigje van HEMMEN, overleden na 1731.
5.  Hillegonda, gedoopt (ned.ger.) op 20-09-1685 te Veenendaal, overleden na 1731.
6.  Antonia, gedoopt (ned.ger.) op 23-01-1687 te Veenendaal, overleden op 20-11-1716 te Veenendaal op 29-jarige leeftijd, * Garrit Verburg, ligt op zijn doodsbed d.d.29-11-1738
* Kinderen gevonden in 2199-90, no. 25, pag. 90. d.d. 24-11-1742 Veenendaal. Zij machtigen hun broer Jacob om 'in te beuren' en te betalen wat nog open staat m.b.t. de boedel van hun ouders.

Gehuwd voor de kerk (1) circa 1712 met Jan van HOLTEN.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1725 met Garrit VERBURG, overleden op 29-11-1738 te Veenendaal, dat is de dag dat hij op zijn doodsbed lag. * 2198-145, no. 23, d.d. 05-10-1737 Veenendaal. Betreft het benoemen van momboirs en voogden over de 4 onmundige kinderen. De oudste zoon is Anthoni. Hun moederlijk versterf behelst: 35 morgen en 175 roeden veenland en enige andere percelen in Veenendaal (ook in het Gelderse).
* 2198-191, no. 32, d.d. 15-11-1738 Veenendaal. Voogdbenoeming over de vier onmundige nagelatene kinderen, nl. Anthoni, Garrit, Jacob en Teuntje Verburg
* 2198-194, no. 35, d.d. 29-11-1738 Veenendaal. Voogdijbenoeming over de onmundige en nagelaten kinderen van Garrit Verburg en Anthonia Stip. Garrit Verburg ligt dan op zijn doodsbed.
* 2199-90, no. 25, d.d. 24-11-1742 Veenendaal. Kinderen zijn de enige en universele erfgenamen, en krijgen toestemming de boedel van hun ouders, te quiteren en liquideren, in te beuren, te ontvangen etc.


1048 Gerrit van SCHOONHOVEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Cornelis Gerritsz, eigenaar van een kaagschuit (Schiedam), * Legger der morgentalen door Gen.Hist.Ver. Oud Veenendaal. 1722. Domeinen Veenen. 104. - Cornelis Gerritsz van Schoonoven, 22 en een halve margen. - Dese 22 en een halve margen verboeckt en overgeseth op het onmondigh nagelatene kint van Hendrick Jansen Smith, die hetselve bij coopcedulle van den ..... was aengekomen en sulx ten versoeke en presentie van Garrit Verburg als gemachtigde van Adam Kempe, administrerende voogd over selve, gedaen den 13-10-1737.
2.  Hendrik Gerritsen (zie 524).

1050 Jan Teuniszen BRUREN, geboren te Veenendaal (gezindte: ned.ger.), overleden voor 1692, * zie 2189-91.
* 2189-211, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 29-05-1688 (ouden stijll) Veenendaal. Vrouwe Deliana van Heurne, weduwe van wijlen Jonker Pieter Levinghstone, in sijn edele leven capitain ten dienste deser lande, en verklaerde geconstitueert ende volmachticht gemaeckt te hebben bij desen, Jan Anthonissen Brueren, woonende alhier, omme geduijrende haer Edele absentie alle haere affairens en saecken in te vorderen en waer te nemen, de huijsen en landerijen uijt de huijre sijnde te verhuijren en verpachten; mitsgaders het gras, gewasch, coorn ende andere vruchten, neffens de torff van de veenen uijt de hant, offe openbaerlijck te vercopen, huijrcedulle en coopconditien daer van op te richten en te onderteeckenen; Als oock soo van de respective pachters en huijrders der huijsen, landerijen, als anders als van alle andere debiteuren te innen en ontfangen hetgene de selve wegens verschene pachten ende huijren als andere schuldich ende te quade souden mogen wesen het sij van wat nature deselve actien en inschulden oock souden mogen wesen, ende tot wat plaetse die uijtstaende sijn; met de respective debiteurs te reeckenen en liquideren de selve te maecken en sluijten; Item (soo nodich) daer over te transfigeren en accorderen, de penningen te ontfangen, quitantien te passeren, wijders aen den selven geconstitueerde volcomen lastgevende, omme bij faulte van betalinge, en onwillicheijt de debiteurs met middellen rechtens tot betalinge te constringeren, arresteren ende detentien op der selve personen en goederen te doen, alle dagen ende termijnen van rechten te observeren en waer te nemen, sententien en condemnatien te prosequeren, die te acquisceren en ter executie te dirigeren, offe daer van te appelleren so sijnen goeden raet gedragen sal tot dien eijnde een off meer procureurs etc.
* Eigenaren van de graven in de Kerk te Veenendaal dl. 2: Graf nr. 41 in de kerk een muurgraf. Jan Anthonissen Breuren off wel nu jantje Paescheer ant. cum suis.
* Eigenaren van graven in de Kerk te Veenendaal: Graf nr. 41 in de kerk: Jan Anthonisz Brueren. Hiervan is alsnog eigenaar Jan Anthonise Brueren en daarom wederom op zijn naam gesteld en verboekt den 20-02-1690, ten verzoeke en in presentie van dezelve huisvrouw.
* Eigenaren van graven in de kerk te Veenendaal: graf no. 42 in de kerk: Cornelis Hendrikse Teuren en de kinderen van Jan Teunissen Breuren 13-02-1740 door de kinderen van Cornelis Teuren betaelt de sarcken ad. 5 gulden.
Zoon van Anthonis BRUREN (zie 2100) en Geertje Hendriks van RAVENSWAAIJ (zie 2101).
Ondertrouwd op 14-06-1674 te Veenendaal, gehuwd voor de kerk op 05-07-1674 te Veenendaal (ned.ger.). Janneken Passchiers, wonende alhier (Utrecht) afkomstig van Venendael, geref, otr. Venendael 11-06-1674 getekend, met Jan Theunissen Bruren, wonende te Venendael, attest afgegeven om te Venendael te trouwen op 28-06-1674. Bron: RAU Huwboek 98-743, klapper 98, trb. 1659-1675 No-Pe no. 176 Bijzonderheden: Proclamaties tot Venendael. Echtgenote is
1051 Jannetien PASSCHIERS, geboren te Veenendaal (gezindte: ned.ger.), * Legger der Morgentalen door Hist. Ver. Oud Veenendaal. 1681. Domeijne Veenen: 50v. - Jacob Fransz, 5 mergen in 1 stuck van 10 mergen, eertijts gecomen van de weduwe van Jan Adriaensz. - Van dese 5 mergen verboeckt de helfte tot derdehalve mergen op de weduwe van Jan Thonisz Brueren ende dat ten versoecke van Aelbert van Ravenswaeij, sigh qualificerende als gelaste van deselve weduwe. Actum den 08-02-1701. - De wederhelfte van de verseid 5 mergen verboeckt op Frans Jacobsz ende dat op sijn versoeck den 26-09-1701.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis, gedoopt (ned.ger.) op 02-04-1675 te St. Veenendaal.
2.  Aeltje Jans van BRUREN (zie 525).
3.  Geertien, gedoopt (ned.ger.) op 11-01-1680 te Veenendaal.
4.  Annetien, gedoopt (ned.ger.) op 11-10-1682 te Veenendaal.
5.  Gerretien, gedoopt (ned.ger.) op 26-04-1685 te Veenendaal.
6.  Elijsabeth, gedoopt (ned.ger.) op 19-02-1688 te Veenendaal.
7.  Jannichien, gedoopt (ned.ger.) op 28-08-1692 te Veenendaal (getuige(n): vader is overleden).

1052 Sijmen Hendriks VERHOEF, schipper, * zie ook Gens Nostra 1984 blz. 78.
* 2190-162, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 28-09-1695 Veenendaal. 1e comparant sieck ende bedlegerich. Sluiten de Magistraet ende Weescamer van Rhenen uit van enige bemoeienis met de boedel of nalatenschap. De kinderen zullen onder voogdij worden gesteld van bloedverwanten etc.
* Notariele stukken: 2189-28 (1681), 2189-29 (1681)
* 2193-36, notaris Elias Verschuijr, d.d. 12-02-1705 (op segel uitgeschreven d.d. 18-02-1705), Veenendaal. Sijmen Hendricksen Verhoeff en Stijntjen Abrahams echtlieden, verklaerden toe te draegen en maecken bij deser de lijfftochte van alle haere goederen, gereede ende ongerede, renten, actien ende crediten van wat natuijr hoe ende waer die gelegen ende uijtstaende sijn met uijtgesondert, die sij lieden comparanten metter doot ontruijmen ende naelaeten sulen, om bij den langstlevenden van hun beijden haer leven lang genieten. etc.
Zoon van Hendrik Simonsz VERHOEF (zie 2104).
Gehuwd voor de kerk voor 1672 met
1053 Stijntien Abrams van BLIJSEL, dochter van Abraham van BLIJSEN (zie 2106).
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Sijmensen (zie 526).
2.  Evertien, gedoopt op 06-11-1675 te St. Veenendaal, * Evertje Verhoef j.d. huwt d.d. 10-03-1717 te Veenendaal met Steven Dirksz Boomans, j.m. ; huwt als weduwe van Steven Boumas d.d. 05-04-1722 te Veenendaal met Evert Cornelisz j.m. Beiden van Veenendaal.
3.  Marij, gedoopt op 09-02-1679 te Veenendaal.
4.  Wouter, gedoopt op 19-12-1680 te Gld. Veenendaal.
5.  Jannetien, gedoopt op 17-01-1686 te Veenendaal.
6.  Abraham, gedoopt op 08-01-1688 te Gld. Veenendaal, overleden voor 1693 te Veenendaal.
7.  Gerretien, gedoopt op 09-06-1689 te St. Veenendaal, overleden voor 1691 te Veenendaal.
8.  Gerretien, gedoopt op 07-06-1691 te St. Veenendaal, * ? Geertjen Verhoef, j.d. huwt d.d. 23-03-1710 te Veenendaal met Lambert van Leeuwen, j.m.
9.  Abraham, gedoopt op 18-05-1693 te Veenendaal, * huwt d.d. 20-05-1714 te Veenendaal met Lijsbeth van Ek.
10.  Teunis, gedoopt op 13-05-1695 te Veenendaal.
11.  Olef, gedoopt op 21-08-1697 te Veenendaal.
12.  Gerrit Sijmens, gedoopt op 04-05-1701 te Veenendaal.

1054 Harmen Dircks TUREN, onderschout te Veenendaal (o.a. 1682), begraven op 04-01-1686 te Veenendaal, * 2189-6, notaris Christoffel boumeister, d.d. 27-04-1681 Veenendaal. Uijtgegeven op zegel van 3 stuivers den 29-04-1681. - Uijtgegeven extract op zegel van 3 stuivers den 29e april 1681. Noch uijtgegeven op zegel a 3 stuijvers den 0203-1684. Huijden den 27e april 1681. Compareerde voor mij Christoffel Boumeister, openbaer notaris 's hooffs van Utrecht ende voor de getuijgen naebenoemt Saudick Marcus Jode, woonachtich tot Amsterdam ende constitueerde ende maeckte machtich Harmen Tuijren, onderscholt in Venendael aende Stichtse sijde, omme in name van hem comparant in te vorderen ende te ontfangen bij forme van arrest ofte andere middelen rechten van Joseph Jacobs sone van Jacob Adolph Jode, woonende te Venendael aende Gelderse zijde, de somme van 24 Rijcxdaelders met den intresse vandien ter saecke van geleverde waeren ende geleent gelt, met macht omme een off meer in omnibus ad lites te mogen substitueren, ende voorts generalijck in dese saecke te doen ende te handelen 't gene des comparanten present sijnde selffs soude come ofte mogen doen, walwert schoon dat dese saeck naerder ende speciaelder last als voorschreven staet requireerde die bij desen voor soo veel doenlijk wert gegeven, onder restrictie van reecekningen bewijs ende reliqua. Belovende de rato onder 't verbant als nae rechte. Actum in Venendael aende Stichtse zijde ten overstaen van Jan van Geijn ende Roeloff Geurts als getuijgen hier toe versocht.
* 2189-9f, borg, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 29-04-1681 Veenendaal. Harmen Tuijren is gemachtigd door Sandick Marcus tot Amsterdam, om van Joseph Jacobs, wonende te Gelders Veenendaal, 24 rijksdaalders te eisen. Dit heeft hij omtrent 5 uur namiddags laten doen.
* Herman Tuijren stelt zich borg voor Willem Jelisse de Ridder, om binnen de tijd van 2 maanden aan de heer Louwerens Vervoorn tot Utrecht 70 gulden te betalen. [20-06-1682, 2189-60]
* 15-02-1683; aen Harman Tuijren vercogt een enckelde groeffstede, inde caerte geteeckent met numero 28, daer oostwaerts Willem Gerritsz Lam, Westwaerts den kercke groeffstede, zuijtwaerts Hendrick Claesz Lam ende noortwaerts Jan Petersz Waeckers groeffstede inde vornoemde caerte naest aangeteijckent staen, ende dat voor de somme van vijff ducatons tot 15-15-0.
* in de kerk, graf no. 28, Herman Tuijren, dese verboeckt en overgeseth op Willem Lambertsz van Hardevelt, als getrouwt hebbende de weduwe van Herman Tuijren, ende sulxz op sijn, en sijn vrouws versoeck en in haerluijden presentie, actum den 19-02-1690.
* publicatie van de Veenraden 1660-1890: 22-09-1678 - open rekendag: ... ten huijse van Hermen Tueren, onderscholt in Venendael aen de Stichtse zijde; afgepubliceert in de kerck van Veenendaal.
* Monsterrol 1672 Veenendaal: Benedenste Middelbuurt; no. 54v Hermen Thueren, metselaar, heeft roer, rappier ende draeghbont (eventueel zoon?)
.
Gehuwd voor de kerk voor 1687 met
1055 Anneken Hendricks SLOTBOOM, * (N.A. Veenendaal 1825 port 1 no. 596 (14-10-1704) en no. 634 (09-05-1706) mw. H.A. Gijsbertsen lidnr. 58, Korendijk 6 4331 HP Middelburg, Veluwse Geslachten)
* 2193-24, transport van bouwland en huis etc., notaris Elias Verschuijr, d.d. 14-10-1701 Veenendaal. Erfgenamen van anna Hendricz genoemd: Dirck Tuuren x Geertjen Jans (van Schaffelaar), Hendrick Tuuren x Hendrickje Gijsberts, Hendrick Simonsen van de Hoeft x Geertruijt Tuuren, Jan van Holten x Catharina Tuuren; Lambert van Hardevelt x Ariaentje Tuuren, Jan van Stockum x Willemijntje Tuuren.
Dochter van Hendrik Aelberts SLOTBOOM (zie 2110) en Truijtje SANDERS (zie 2111).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1687 met Harmen Dircks TUREN (zie 1054).
Ondertrouwd (2) op 28-08-1687 te Veenendaal, gehuwd voor de kerk op 18-09-1687 te Veenendaal (ned.ger.), weduwe van Harmen Turen met Willem Lamberts van HARDEVELD.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Catharina TUEREN, * huwt Jan van Holten.
2.  Dirk TUEREN, * huwt Geertje Jans van Schaffelaar.
3.  Hendrik TUEREN, * huwt Henrickje Gijsberts Ros.
4.  Ariaantje, * huwt Lambert van Hardeveld.
5.  Elisabeth Harms.
Gehuwd voor de kerk op 11-12-1681 te Veenendaal met Hendrik JACOBSE (van Essen), * Zie 2189-5, d.d. 24-04-1681 Veenendaal.
* 2189-118, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 14-10-1684, Veenendaal. De heer Aelbert Steck en zijn zooon Joost Steck, machtigen Jasper van Schaijck en Willem Jelissen Snack om in hun naam te compareren voor de Edele heere Everhard Both van der Eem, raedt 's lants van Utrecht, mitsgaders voor thinsgenoten om te transporteren volgens costume en gewoonlijcke requisite aen Hendrick Jacobs van Essen ende Elisabeth Harmans Tuijren, echteluijden, ende haeren erven, een seeckere huijsinge ende hoffstad met een bergh, baggerschuijr, ende aengehoorende veen ende weijlanden, oock bouwlande, groot in 't mergentael, 14 mergen, sijnde erfpachtgoed van de voorschreven Domijnenen, erfpacht is 48 gulden en 6 stuijvers jaerlijcx.
* Hendrick Jacobsen van Essen ende Elisabeth Herman Tuijren echteluijden, machtigen Hendrick Vastrick bode tot Rhenen, omme voor de gerechte aldaer te compareren en t.b.v. Hendrick van Broeckhuijsen, Gijsbert Cornelis van Ingen, Anthonij Stip, Gerrit Jacobs van Essen en Cornelis Groenevelt, specialijck te verbinden de huijsinge, en aegehoorende erve sulcx bij de comparanten tegenwoordich in Venendael bewoont, en gebruijckt wort en haerlieden in eijgendom is. etc. [12-03-1688, 2189-206]
* Hendrick Jacobs van Essen ende Elisabeth Hermens Tuijren, verclaerden bij desen voor haer ende haeren erven vercoft te hebben aen ende t.b.v. Hendrick van Broeckhuijsen, Gijsbert Cornelis van Ingen, Anthonij Stip, Gerrit Jacobs van Essen en Cornelis Groenevelt, die ter selven tijt alhier mede compareerden oock bekenden bij desen voor haer ende haeren erven in coope over te nemen, vijff peerde, alsse drie swarte meers, een grauwe meer, ende een vullen, drie koebeesten, twee ende vijftich schapen, twee wagens, vier soo lichters als schouwer, vier bedden met sijn toebehooren een eijcke kast in de kamer, drie tafels, daer onder een ovael, ses blauwe stoelkussens, de messie in de vaelt, alle 't hoij en stroij, wagens, ploegh, eeghden, met den vorderer inboedel ende huijsraet, (waarde 325 gulden) etc. [14-03-1688, 2189-208]
* 2189-209, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 15-03-1688 ('s avonts ontrent de kloecke negen uijren) Veenendaal. Hendrick van Broeckhuijsen, Anthonij Stip, Gerrit Jacobsen van Essen ende Cornelis Groenevelt, soo voor haer selven ende in name en haer sterckmaeckende voor Gijsbert Cornelisen van Ingen. Ende verclaerden dat, alsoo Hendrick Jacobssen van Essen ende Elisabeth Hermens Tuijren, echteluijden heeft gecedeert en overgegeven; vijff peerden, alssse 3 swarte merrien, een grauwe meer, ende een vullen, drie koebeesten, 52 schapen ende vordere mobilia, voor de somme van 325 gulden. De goederen zijn wederom geleent en in handen gestelt van Hendrick Jacobssen van Essen en sijne huijsvrouw Lijsbeth Tuijeren, die ter selver tijt alhier mede compareerdende oock bekenden de selve goederen weder te leen te ontfangen, omme die te gebruijcken soo lange het den voorneomde Hendrick van Broeckhuijsen cum socijs gelieven sal, en langer niet. Belovende alsulcx sij echteluijden de selve goederen niet te veralieneren off verminderen, nemaer de selve in gelijcke staet te houden en te laten etc.
* Dat Hendrick Jacobssen van Essen, voor hem ende sijnen erven in eijgendom sal hebben een seecker huijs, schuijren, bergh ende vorder getimmer mette aengehoorende landerijen groot ontrent twaelff mergen, streckende voor uijt de gemene Grift tot aen Cunerawech toe, daer Oostwaerts een seecker stuck goets dat oock genaemt wort Geresteijn, zuijtwaerts Curnerawech, Westwaerts den Eerwaarde Ds. Joannes Brinckhuijsen, ende Noortwaerts de voorschreven Griffe naestgelant, ende gelegen sijn, edoch onder die conditie dat den selven in den gemenen boedel sal inbrengen een capitale somme van een duijsent gulden offe emmers van Victoris des jaers 1681 verleden off den boedel van gelijcke capitael ten contentemente van den andere mede erffgenamen ontlasten.
* 2190-36, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 20-05-1690 Veenendaal. Hendrick Jacobssen van Essen ende Elijsabeth Hermans Tuijren, possesseuren ende eijgenaeren van de hoffsede, landerijen (ca. 14 mergen) etc, Engelenburgh, machtigen de procureur Hendrik van Hees, om te compareren voor de rentmeester van de Domainen 's lants van Utrecht, om de comparanten te laten registeren en te versoecken ter confirmatie een plechtbrieff van 2000 gulden. Dat zij volgens de erfpachtbrief van 1 november 1684 eijgenaeren verclaerde geworden te sijn.
* 2190-37, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 25-05-1690 Veenendaal. Eoden, a 12 stuivers geexpedieert. Op huijden den 25e maij 1690 compareerde voor mij Christoffel Boumeister, openbaer notnaris 's hooffs van Utrecht in Veenendael, residerende, ende voor de getuijgen naebenoempt comparanten Hendrick Jacobssen van Essen ende Eliabeth Hermans Thuijren, echtelieden, woonende alhier in Veenendael en verclaerden bij desen onwederroepelijck te constitueren en machtich te maecken de heer ende Mr. Mattheus de Leeuw, advocaet voor den Edele Hove van Utrecht voorschreven, omme te compareren voor den heere rentmeester van de Domainen 's lants van Utrecht ofte desselfs gesubstitueerde, ende aldaer uijtten name ende van wegens haer comparanten te bekennen wel en deuchdelijck schuldich te wesen aen ende ten behouve van de heer Gillis van Wijck, outraedt in de vroedschappe der stadt Utrecht, en zijn edele erven een capitale somme van tweedusent gulden, spruijtende en gewoon ende uijt oorsake de heer Albert Steck [qti] qua volgens obligatie off plechtbrieff van de 7 maij 1682 aen de heer Gillis van Wijck gelijcke tweedusent gulden schuldigh was en dat den voornoemde den heer Aelbert Steck het naerbeschreven goet aen haer comparanten vercopende bij coopconditien bedongen heeft dat zij comparanten die voorschreven 2000 gulden competerende de heer Gillis van Wijck voornoemd in minderinge van haer beloofde cooppenningen ten haeren laste souden nemen, dat mede den voornoemde heer Steck het nabeschreven goet op die last aen haer comparanten hadde gecedeert en afgegeven vermogens den erffpachtbrieff daer van zijnde in date den 1 november 1684, makende den voornoemde der advocaet de Leeuw daer benevens oock maghtich om uijt haer comparanten name te beleven van het voorschreven capitael van tweedusent gulden aen welgemelte heer Gillis van Wijck jaerlijcks en alle jaer op den 12e februari te sullen betalen, renten naer advenant vijff percento te reeckenen, waer van het eerste jaer omgecomen off verschenen is, den 12-02-1690 en in de betalinge van die renten te sullen continueren tot dat zij comparanten het voorschreven capitael van 2000 gulden met alle de renten van dien aende Heer Gillis van Wijck voornoemt ofte sijnen erven sullen hebben affgelost en betaelt, welcke afflossinge ten aller tijden zal mogen en oock moeten geschieden mits de een de ander een vierendeel jaers van te vooren waerschouwende gegevende zij comparanten boven dien aen der gemelten De Leeuw noch volcomen maght en last omme voor de voldoening van het voorschreven capitael en jaerlijcxe renten van dien alrede verschenen en nogh te verschijnen tot een speciael hijpotheecq en onderpand te stellen seecker erff, de hoffstede, mede bepotinge en betimmeringe daer op staende met alle de aenhorige landerijen groot ongeveerlijck veertien mergen, off soo groot en cleijn als deselve in Venendael aende Stichtse zijde gelegen zijn genaemt Engelenburgh, streckende voor uijt Bisschop Davids Grifte tot aen Cunerawegh toe, daer oostwaerts Hendrick van Broeckhuijsen en westwaets de erffpagter van de Heer van Rijsenburgh naest en alomme gelegen zijn, invoegen zij comparanten het selve erffpaghtgoet volgens den erffpaghtbrieff daervan zijnde becomen hebben voorts te versoecken dat zij comparanten in het gene voortnoemde is mogen werden gecondemneert belovende zij comparanten alle s van waerde te sullen behouden en doen houden 't geene bij den voornoemde den gecostitueerde in craghte dese zal werden gedaen en verright onder verbandt submissie en renunciatie als naer reghten, versouckende hier van acte de welcke is dese. Aldus gedaen en gepasseert ten huijse van de comparanten ten overstaen van Anthonij Stip, cameraer alhier ende Anthonij de Ridder, als gerequireerde getuijgen.
* 2191-22 zie Bastiaan Metman.
*2191-62, notaris Christoffel Boumeister, d.d. 28-02-1698 Veenendaal. Hendrick machtigt Adriaen van Wijck, procureur voor het Gerecht van Rhenen, in de zaak tegen de weduwe van de heer Peter van Broeckhuijsen, alsmede tegen Maes Jacobs Voerman.
* 2193-28, not. Elias Verschuijr, d.d. 26-11-1704, testament, Veenendaal. Hendrik Jacobsen van Essen en Elisabeth Tuuren, zij swackelijck van lighaem, te bedde leggene, benoemen voogden over onmondige kinderen etc.
* 2193-63, notaris Elias Verschuijr, d.d. 31-05-1706. Hendrick Jacobsen van Essen, weduwnaar en boedelharder van Elisabeth Turen machtich Willem de Groot tot Utrecht ende Derck van Ommeren wonende tot Rhenen, te cederen, transporteren en over te geven t.b.v. Gijsbert Verkroost 18 margen soo bouw als weij en veenlant met de huijsinge, berch en schuijr, met de vordere betimmeringe ende beplanting daerop staende oft soo groot ende cleijn, gelegen in Venendael, sijnde erfpachtplichtig aan de domeijnen 's lands van Utrecht, alles breder beschreven in de coopcedulle d.d. 28-10-1705 en 19-04-1706 etc.
* 11-02-1699: namenlijst: Hendrick Jacobusz van Essen
* 14-03-1706: Certificatie: Hendrick Jacobsen van Essen
, zoon van Jacob Wouterse van ESSEN (zie 2094) en Merrichje Gerrits van MAASEYCK (zie 2095).
6.  Willemijntje, * huwt Jan van Stockum.
7.  Geertruij TUUREN (zie 527).

1088 Jan EDSES, geboren circa 1650 te Vierhuizen, * 10 meert 1682 Etjen Tjarcks, huijsvrouw van Jan Edses en Albert, beijder elieden soone in Vierhuijsen. Lidmatenregister.
Gehuwd voor de kerk op 02-04-1675 te Niekerk en Vliedorp, hij van Vierhuizen, zij van Houwerzijl. Echtgenote is
1089 Etjen TJARCKS, geboren circa 1650 te Houwerzijl, dochter van ws. Tjarck ALBERS (zie 2178).
Uit dit huwelijk:
1.  Tjarck JANS, gedoopt op 05-01-1679 te Vierhuizen.
2.  Albert JANS (zie 544).

1090 Doeke.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Reenje DOO(C)HES (Dookes) (zie 545).

1094 Krijn CRIJNS (Krijns), geboren circa 1658 te Zoutkamp.
Gehuwd voor de kerk op 25-04-1680 te Vliedorp, hij van Zoutkamp, zij van Leens. Echtgenote is
1095 Trijne RIJKELS (Rijckels), geboren circa 1660 te Leens.
Uit dit huwelijk:
1.  Grietie KRIJNS, geboren te Zoutkamp, gedoopt op 17-04-1681 te Vierhuizen, alle drie uit de Soutkamp.
2.  Krijn KRIJNS, geboren te Zoutkamp, gedoopt op 26-08-1683 te Vierhuizen.
3.  Fockelje (Fo(o)(c)kel(je)) (zie 547).
4.  Jan, geboren te Zoutkamp, gedoopt op 04-06-1688 te Vierhuizen.
5.  Meijke KRIJNS, geboren te Zoutkamp, gedoopt op 17-07-1696 te Vierhuizen.
6.  Pieter, geboren te Zoutkamp, gedoopt op 26-04-1705 te Vierhuizen.
7.  Rijckel, gedoopt op 30-01-1708 te Vierhuizen, sijnde 17 jaar, zoon van Crijn Crijns en Trijn Rijckels in de Soltcamp.
8.  Lijsabeth, * bij doop: 06-05-1693 vader Jacob Jans en moeder Lijsabeth, dochter van Crijn Crijns, beijde uijt de Zoutkamp.

1096 ws. Popke JELTES, ouderling te Hornhuizen in 1721. Geboren circa 1675.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jelte POPKES (zie 548).

1098 Tjapke WIJRTS, mogelijk nog 2 x gehuwd geweest: Tiapke Wijrts en Jantien Jacobs Winsum 04-07-1692. Kind: Jacob 09-07-1693 Winsum. Tiapke Wijrts van Winsum en Auke Siwerts van Hornhuizen op 02-08-1696 Winsum. Kind: Siwert 15-03-1705 Winsum. Eventueel meer.
Gehuwd voor de kerk op 26-08-1681 te Winsum met de 21-jarige
1099 Anje PIETERS, gedoopt op 23-06-1660 te Winsum, dochter van ws Pieter WIGGHERS (zie 2198).
Uit dit huwelijk:
1.  Wijrt TIAPKES, gedoopt op 08-10-1682 te Winsum, vader Tiapke Wijrts, moeder niet genoemd.
2.  Lijsbeth TJAPKES (zie 549).
3.  Peter TIAPKES, gedoopt op 13-11-1687 te Winsum, moeder niet genoemd.
4.  Isebrant TIAPKES, gedoopt op 11-01-1691 te Winsum, moeder niet genoemd. Overleden voor 1692.
5.  Isebrant TIAPKES, gedoopt op 21-02-1692 te Winsum, moeder niet genoemd.

1128 Lambertus Cornelisse SMOLDERS, gedoopt (R.K.) op 18-01-1678 te Helvoirt, zoon van Cornelis ARIENS (zie 2256) en Gertrudis LAMBERTS (zie 2257).
Relatie met
1129 Wilhelmina Adriaanse van TUYL (Thijl).
Uit deze relatie:
1.  Cornelis Lambert (zie 564).
2.  Petrus, gedoopt (rooms katholiek) op 03-07-1705 te Helvoirt (getuige(n): Lambertus (Randes?); Petronella Peeters Smolders).
3.  Gertrudis, gedoopt (rooms katholiek) op 26-08-1706 te Helvoirt (getuige(n): Martinus Jansse van Tuijl; Catharina Joosten).
4.  Arianus, gedoopt (rooms kath.) op 02-09-1708 te Helvoirt (getuige(n): Gisbertus Janse Randepool; Maria Janse Smolders), moeder hier Wilhelma Adriainx.
5.  Maria, gedoopt (rooms katholiek) op 01-07-1710 te Helvoirt (getuige(n): Adrianus Renders; Maria Adriaense van Tuijl).
6.  Joanna Elizabeth, gedoopt (rooms katholiek) op 07-02-1712 te Helvoirt (getuige(n): Adrianus Hendricus de Meijer; Maria Hendriek Zacharias).

1132 Adriaen (Adriaen) Huijberts VERHOEVEN, geboren te Berkel, alle verdere voorouders zijn afkomstig van www.coolen-online.be welke nog gecheckt moeten worden met het GA Tilburg. Eigen aantekening huwelijk. Zoon van Adriaan Huijbert VERHOEVEN (zie 2264).
Ondertrouwd (1) op 18-04-1682 te Berkel, gehuwd voor de kerk op 18-04-1682 te Oisterwijk (Ned.Herv.) (getuige(n): Adriaan Hubert Verhoeven, vader; Jan Jansse, broer bruid) met Jenneke Jans Sijmons DOLLICK (Dolcken) (zie 1133).
Ondertrouwd (2) op 26-04-1721 te Oisterwijk, hij, wednr. van Jenneken Jan Dolke en zij wede. van Jan Aart Teurlings, gehuwd voor de kerk op 26-04-1721 (Ned.Herv.) met Jenneken Joost DICKENS.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johannes Adriaen, gedoopt op 01-04-1683 te Oisterwijk.
2.  Helena, gedoopt op 10-11-1684 te Oisterwijk.
3.  Huijbert Adriaan (zie 566).
4.  Elisabeth, gedoopt op 04-10-1688 te Oisterwijk.
5.  Joannes, gedoopt op 09-04-1690 te Oisterwijk.
6.  Josepha, gedoopt op 19-03-1692 te Oisterwijk.
7.  Gerardus Adriaen Adriaen Hubertus, gedoopt op 29-03-1694 te Oisterwijk.
8.  Joannes, gedoopt op 09-04-1695 te Oisterwijk.
1133 Jenneke Jans Sijmons DOLLICK (Dolcken), overleden voor 1721, dochter van Jan Sijmon DOLLICK (zie 2266).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 1132).

1136 Cornelis Jan Dirks van GREVENBROEK, geboren te Tilburg (gezindte: rooms katholiek), overleden op 22-11-1721 te Tilburg. Coll. V. Dijk, R. 496-1769-218, not. 72 acte 76: 25-6-1738. Zoon van Jan Dirk van GREVENBROEK (zie 2272) en Jenniken Dirk Aert NOUWEN (zie 2273).
Gehuwd voor de kerk op 21-06-1672 te Tilburg (rooms katholiek) (getuige(n): Claes Jansen den Cuijpers) met de 17-jarige
1137 Cornelia Anton Peter STEVENS, gedoopt op 07-10-1654 te Tilburg, dochter van Anthonis Peter STEVENS (zie 2274) en Eelen Jan Adam PULSKENS (zie 2275).
Uit dit huwelijk:
1.  Theodorus Cornelis Jan (Dirck) van GREVENBROECK (zie 568).
2.  Joannes, gedoopt (rooms) op 24-07-1678 te Tilburg (getuige(n): Heijltje Jan Dircken), overleden voor 1686.
3.  Joannes, gedoopt (rooms katholiek) op 02-10-1686 te Tilburg (getuige(n): Arnoldus Grevenbroek; Justina Jan Roijmans).
4.  Anna Maria, gedoopt (rooms) op 17-01-1689 te Tilburg (getuige(n): Anna Jansen van Grevenbroeck).
5.  Sanctior (Heiliger), gedoopt (rooms) op 15-07-1691 te Tilburg (getuige(n): Anna Claes de Cock).
6.  Bonaventura, gedoopt (rooms katholiek) op 15-12-1694 te Tilburg (getuige(n): Anna Cornelius Donders).
7.  Heijliger (Sactius), gedoopt (rooms katholiek) op 25-04-1696 te Tilburg (getuige(n): Nicolaus Cornelissen van Bijmelans; Maria Aertsen van Grevenbroek).
8.  Heiliger, gedoopt (rooms katholiek) op 16-08-1698 te Tilburg (getuige(n): Wilhelmina Norbertus van Spaendonck), * Heijliger Cornelis van Grevenbroek huwt te Loon op Zand a.d. Rostelberg, Johanna de Rooij. Kinderen: Cornelia x Norbert Adriaan de Cocq. Willem. Allegonde x Lucas Hoebens. Anne Marie. Maria x Adriaan Adriaan van Iersel. Jenneken x Arnold Pijnenborg. Elias. Andina.
9.  Aelbert. Coll. Van Dijk
[gevonden een doop: Cornelius Grevenbroeck, ged. 27-12-1734 Loon op Zand (rk) Vader: Heijlegerus Theodorus Grevenbroeck Moeder: Joanna Aertse de Roij. Getuigen: Albertus van Grevenbroeck en Petronella Dirckse Grevenbroeck ??]
.

1138 Ariaan Hendrik Janssen de JONG, gedoopt op 10-11-1649 te Tilburg, zoon van Hendrick Jan (Hendricks) Hendrickx de JONG (zie 2276) en Adriana Jan Jan MUTSAERTS (MUTSARTS) (zie 2277).
Ondertrouwd op 26-09-1673 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 18-10-1673 te Tilburg met de 21-jarige
1139 Lucia Jan Daniel (Michielsen) (Sijken) van HEIJST, gedoopt op 26-09-1652 te Tilburg, dochter van Jan Daniel Michiel van HEIJST (zie 2278) en Jenneken Peter Antonis Cornelis WOUTERS (zie 2279).
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Adriaans Hendrik Janssen (zie 569).

1140 Arnoldus MUTSAERTS, gedoopt op 09-08-1661 te Tilburg (getuige(n): Heilken Jans Crillaerts), zoon van Adriaen Adriaen MUTSAERTS (zie 2280) en Anna Jan Aert CRILLAERTS (zie 2281).
Relatie met
1141 Adriana NN.
Uit deze relatie:
1.  Peter Aart (zie 570).

1142 Cornelis BOGAERTS.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gertrudis Cornelis (zie 571).
2.  Adriana Cornelis.

1144 Peter Peter MOMBOIRS, gedoopt (rooms katholiek) op 02-03-1657 te Tilburg, begraven op 03-07-1721 te Tilburg op 64-jarige leeftijd, zoon van Peter Bartholomeeus Joost MOMBOIRS (zie 2288) en Ifken Jan Ariens GOYAERTS (zie 2289).
Ondertrouwd (1) op 24-05-1685 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13-07-1685 te Tilburg (rooms katholiek) (getuige(n): Corstiaan Hermans, broer van de bruid) met Maria Cornelis HERMANS, 27 jaar oud (zie 1145).
Gehuwd voor de kerk (2) op 50-jarige leeftijd op 09-10-1707 te Tilburg (rooms katholiek) met Maria Cornelis van HEMERT, begraven op 18-08-1720 te Tilburg.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelius Peter MOMMERS (zie 572).
2.  Bartholomeus, gedoopt op 16-01-1689 te Tilburg.
3.  Anna Maria, gedoopt op 18-01-1691 te Tilburg, begraven op 18-08-1703 te Tilburg op 12-jarige leeftijd.
4.  Ida, gedoopt op 10-10-1696 te Tilburg.
5.  Angela, gedoopt op 19-05-1703 te Tilburg.
6.  Petrus.
Uit het tweede huwelijk:
7.  Anna Maria, gedoopt op 18-07-1708 te Tilburg.
1145 Maria Cornelis HERMANS, geboren te Tilburg, gedoopt op 08-06-1658 te Tilburg, begraven op 02-07-1703 te Tilburg op 45-jarige leeftijd, dochter van Corstiaen Cornelis HERMAN (zie 2290) en Anneke Anthonis GERITS (zie 2291).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 1144).

1148 Wouter Peters van de PAS (Walterus Peeter van de Paz), begraven op 13-04-1708 te Oisterwijk, wonende op het Hooghout, te Udenhout, laat kinderen. Zoon van ws. Petrus Janssen van de PAES (zie 2296) en ws. Margareta PETERS (zie 2297).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1691 met Jenneke Jan MARTENS, gedoopt op 16-02-1631 te Tilburg (getuige(n): Jan Cornelis; Anneken Goijaerts), dochter van Jan MARTENS en Peterken N.N.
Ondertrouwd (2) op 15-11-1692 te Oisterwijk. Ned. Ger. Gehuwd voor de kerk op 30-11-1692 te Oisterwijk (Rooms Kath.) met Catharina Jacobus Cornelis WITLOCX (Witloox) (zie 1149).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Joannes van de PAZ, gedoopt (rooms) op 28-09-1693 te Oisterwijk (getuige(n): Cornelis Jacob Witlox; Catharina Geert van de Paz).
2.  Peter Wouter (zie 574).
3.  Joanna van de PAZ, gedoopt (rooms) op 13-03-1698 te Oisterwijk (getuige(n): Joannes Jansen Witlox; Anna Jacobs Witloox).
4.  Petronilla van de PAZ, gedoopt (rooms) op 12-06-1700 te Oisterwijk (getuige(n): Justus Thijs Vranghen; Anna Aert Janssen).
5.  ws. N.N. Begraven op 15-10-1721 te Udenhout.
1149 Catharina Jacobus Cornelis WITLOCX (Witloox), dochter van Jacob Cornelis WITLOCX (Witlicks) (zie 2298) en Jenneken Cornelis Jan STEVENS (zie 2299).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 1148).

1150 Antonis Jan Denis (Theunis) ABRAHAMS, gedoopt op 10-11-1668 te Tilburg, overleden voor 1720. Schepenbankacte 1701 Tilburg inv.nr. 428 pag. 115r. Zoon van Johannes Dionisius Johannis ABRAHAMS ((Jan Denis Jan)) (zie 2300) en Catharina Antonis Jan (Denijs) AERTS ((Lijntken)) (zie 2301).
Ondertrouwd (1) op 21-06-1692 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 06-07-1692 te Tilburg (getuige(n): Jan Dries Abraham, broer; Cornelis Joost Claes, voogd bruid) met Nicolaa Sijmen (Wouters) (Claeske) (Claesje) COLEN, 22 jaar oud (zie 1151).
Ondertrouwd (2) op 01-10-1701 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 16-10-1701 te Tilburg met Marij Cornelis KASTELEIJNS.
Ondertrouwd (3) op 19-02-1707 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 06-03-1707 te Tilburg met Jenneke Jans de JONG.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrina Antonius (zie 575).
1151 Nicolaa Sijmen (Wouters) (Claeske) (Claesje) COLEN, gedoopt op 11-07-1669 te Enschot, dochter van Sijmon Wouter Wouters Adriaen COLEN (zie 2302) en Willemken Joost Claes Adriaen DELIEN (zie 2303).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 1150).

1152 Hendrik van de PEPPEL, begraven op 16-12-1729 te Bennekom, aangifte te Wageningen, recht 3 gulden.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jacob HENDRICKS, geboren circa 1670 te Bennekom (?) (gezindte: ned.ger.), overleden voor 1709 te Bennekom (?), voor 21 april, huwt Catharina van Crugten.
2.  Hendrik Hendriksen van den PEPPEL (zie 576).
3.  Gerrit HENDRICKS, geboren circa 1680 te Wageningen (?) (gezindte: ned.ger.), begraven op 06-06-1760 te Bennekom, aangifte te Wageningen, begraven in de buurt buiten het schependom, recht 3 gulden, huwt Jacobjen Evers.
4.  Jan HENDRICKSEN, geboren circa 1700 te Wageningen (?), huwt Debora Cornelissen.
5.  Wouter HENDRICKSE, begraven op 03-04-1724 te Bennekom, aangifte te Wageningen, recht 3 gulden.

1168 Cornelis TROOST, geboren te Wageningse Buurt, aangenomen als lidmaat 02-04-1686 te Wageningen, Cornelis Troost.
Gehuwd voor de kerk op 04-04-1683 te Rhenen (Ned. Herv.), met attestatie van Wageningen, hij uit de Wageningsche Buurt; zij van Achterberg. Echtgenote is
1169 Hendrijn LOIJE (van Loijen), geboren te Agterberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem (zie 584).
2.  NN, gedoopt (ned.ger.) op 02-11-1672 te Wageningen, het kind van Cornelis Troost genaamd ....
3.  Gijsbertjen, gedoopt (ned.ger.) op 30-04-1677 te Wageningen.
4.  NN, gedoopt (ned.ger.) op 12-03-1684 te Wageningen. Cornelis Troost het kind.
5.  Geertje, gedoopt (ned.ger.) op 28-08-1687 te Wageningen.
6.  Brantjen, gedoopt (ned.ger.) op 03-10-1689 te Wageningen.
7.  Geurt, gedoopt (ned.ger.) op 10-05-1691 te Wageningen, (vader en moeder genoemd).

1172 Jan WESTERHOF.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Berend Jansz (zie 586).
2.  Geurt Jansen van WESTERHOF.
3.  Albert Jansen van WESTERHOFF, overleden voor 1740, * huwt Derckske van Laeckemont, hebben een huijs en schuer aan de Beuningstraat (600).

1176 Arnoldus ELLERI, hulppredikant te Uithuizen (1663), predikant te Uithuizen (1664) (gezindte: ned.ger.), begraven op 31-03-1666 te Uithuizen, * Rectore Martino Schoockio
28 augustus 1654 Arnoldus Elleri, Groningarus a. 15.
Sinds de Reductie in stad en lande van Groningen Deel 1, W. Duinkerken: Arnoldus Elleri; Album Studiosorum Academiae Groninganae.
* reeds eerder postoir tot Uithuisen
Zie ook Kronieken: Tijdschrift van de Gen. Ver. Prometheus 1e jrg. 1992, nr. 2. Kwartierstaat Bolhuis-Bosschen.
* Afkoop stiefmoeder. Gemeenschappelijk bleef zekere behuizing in de Kromme Elleboog die door Grietien Dieters was gebruikt, alsmede 1/3 van 41/2 graf in de A-kerk en twee graven op Martinikerkhof. Nog eens een half jaar later verklaarden Arnoldus Ellerus, predikant te Uithuizen, samen met zijn vrouw Ettjen Ellerus, Cornelis Florijn gehuwd met Elsien Ellerus, de jongedochter Arentien Ellerus en Johannes Ellerus (met Wessel Heeres en Hendrick Cornelis Rosing als getuigen) dat zij elk 1/4 part van het vaderlijk erfdeel hadden ontvangen.
Zoon van Ellerus JOANNES (zie 2352) en Jantien HEERENS (zie 2353).
Ondertrouwd op 16-05-1663 te Groningen, getuige waarvoor Marcus Marci als broer. Per attest 06-06-1663. Echtgenote is
1177 Etjen MARCI, geboren circa 1635 (gezindte: ned.ger.), overleden circa 1690, dochter van Johannes MARCI (zie 2354) en Tialde Havicks LOUWENS (zie 2355).
Ondertrouwd (1) op 16-05-1663 te Groningen, getuige waarvoor Marcus Marci als broer. Per attest 06-06-1663. Echtgenoot is Arnoldus ELLERI (zie 1176).
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-06-1667 te Groningen met Ds. Christophorus BONGERSMA, 22 jaar oud, predikant te Uithuizen (07-07-1667-1695), gedoopt op 28-11-1644 te Groningen (A-kerk), overleden op 06-06-1695 te Uithuizen op 50-jarige leeftijd, * zoon van Henricus Brungersma en Johanna Uchtemans.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johannes, schoolmeester en voorzanger tot 1733, gedoopt (ned.ger.) op 22-08-1665 te Uithuizen, begraven op 15-12-1734 te Uithuizen op 69-jarige leeftijd, * mester Elerije, laat na weduwe; in de bekken bevonden f. 7.16.0. * Album Studiosorum Academiae Groninganae : Rector Gerhardi Lammers : 1682 14 aug. Johannes Elleri a. 17, Phil.
* lidmaat op belijdenis Groningen december 1685, als student tegenover de A-kerk
* Heeft een zoon Albert Elleri ged. Uithuizen 13-10-1700 luitenant, in 1730 chirurgijn te Uithuizen huwt Jantjen Crijns. Hun dochter heeft Ebelia Elleri geboren in 1736 van 't Zand overleden Stedum 31-03-1803, huwt op 04-12-1762 Stedum met Claas IJsebrands, gedoopt Stedum, begraven te Stedum
* meer kinderen uit dit huwelijk
.
Relatie met Ebeltje [ALBERTS CLASEN], * achternaam in bewezen. Zie opmerkingen GensNostra 2004 Elleri/Eleri door P.J.C. Elema.
2.  Arnoldus (zie 588).

1178 Gerardus UCHTEMANS, grootborger van Groningen, gesworene, geboren circa 1642, overleden circa 1700, getuige bij huwelijk van Neeltje Willems te Groningen op otr/tr. 02-05/19-06-1668 met Dr. Picardus. hij als haar brootheer
 
Index Burgerboek: Groot Borgerrecht (275-1): Gerhard Uchtman 1677.
Lidmatenboek 1660-1675 (252-8-4) Gerhardus Uchteman bij 't Damsterdiep september 1670.
Zoon van Wilhelmus UCHTMAN (zie 2356) en Cornelia Geerts FROLICX (Cornelisje Vrolijks, Frolicks, Vrolijx) (zie 2357).
Ondertrouwd op 02-02-1667 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 01-03-1667 te Groningen (ned.ger.) (getuige(n): waarvan de vaendrich Pott als goede bekende), per attest 1 maart. Echtgenote is de 20-jarige
1179 Margaretha (Grietje) BRUNNENS (Brummens, Bronnens), gedoopt op 15-10-1646 te Groningen (A-kerk). Adres: bij de Visserspijp, dochter van Bronne Roelefs LUIJTENS (Trompetter) (zie 2358) en Jantien BERENTS (zie 2359).
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Margreta (zie 589).
2.  Brunne UCHTMAN, gedoopt op 04-06-1669 te Groningen (A-Kerk), adres bij 't Damsterdiep.
3.  Cornelia, gedoopt op 06-07-1671 te Groningen (Martinikerk), adres op 't Damsterdiep.
4.  Johanna, gedoopt op 03-01-1673 te Groningen (Nieuwekerk), adres aan 't Damsterdiep.
5.  Wilmina, gedoopt op 22-04-1674 te Groningen, huwt Regnerus Dronrijp.
6.  Johanna UCHTMAN, gedoopt op 03-03-1676 te Groningen (Nieuwekerk).
7.  Willem, gedoopt op 05-07-1678 te Groningen (Martinikerk), overleden voor 1683.
8.  Bronno UCHTMAN, gedoopt op 11-01-1681 te Groningen (Martinikerk).
9.  Wilhelmus, predikant Wittewierum 1711, Oude Pekela 1722-1733, gedoopt op 05-07-1683 te Groningen (Nieuwe kerk), gedoopt als Willem, begraven op 06-04-1733 te Oude Pekela op 49-jarige leeftijd.

1180 N.N. van VEEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  de heer Abraham (zie 590).
2.  Angnietje, zus?
3.  Gerritje, * getuigd bij 1 van de kinderen van haar broer.
4.  Johan, capitain-geweldiger, tr. Bennekom 12-06-1709 Geertruid Elisabeth Schepsel.

1182 Jurrien Derckx van MANEN (Jan Dircksen van Maenen), gerichtsbode, overleden voor 1685 te Wageningen, * Burgerboek Wageningen: 1765- Jan Dirckxen van Maenen, stadsbode
* 1684: Jurriaen van Maenen, stadsbode.
* Lidmaten: Hoogstraat van de Berg tot de Niepoort 1669: Jurriaan van Manen, Janneke Botman, huisvrouw.
* Lidmaten: 23-12-1686 Jurrien van Manen (? misschien zoon)
* Bron: www.interstad.nl/antonzeven/deel5b.pdf. : Wie woonend waar in Wageningen. : Hoogstraat 76 (416), huis en erf, 1.61 are b.i.g. f. 78,- (zie ook 415). Rekenkamer: Jan Dircksen van Maenen 1679. Komt van Theunis Lange Botman: [Hoogstraat 76] 1676, 1678 (OA952f) Jan Dercks van Maenen (122) 4-0-0. : 21-02-1678 (RAW174 f167) Jan Dircksen van Maenen ende Jenneken Botman echtel. (stellen als borg) de huijsinge bij haer bewoont. Oostwaards: de erffgenamen van Cornelis van Manen. Westw. Goswijn Semtius (=409). Zuidw. Peter Cock (=415). Noord: Hoogstraat. Gedaan den 21 februari 1678. : 1679 (Tins) Jan Dircksen van Maenen 1679. : 22-05-1682 (zie 418) Jan Dercksen van Maenen tW van 418. : 04-06-1687 (zie 418) Jurriaen van Maenen tW van 418. : 1689 (OA952f) Jan Dericksen modo Jurriaen van Maenen (143) geen roeden vermeld, omslagh 2-0-0-, Eijgenaer 5-0-0-. : 20-10-1683, (zie 412) Jan Dericksen van Maenen tW van 417. : 1690 (OA952f) Jurriaen van Maenen (143). N.B. Bode (zie 1743). : 1692 (OA910a-1) Jurriaen van Manen, Hoogstraat (163) 1:8. : N.B. Zijn dochter tr. Van Veen. : 1695 (OA920) Jeurrien van Maenen fol. 8 op Thonis Jansz 't huijs (115) f. 2-14-0. : 1706 (OA922) Jeurrien van Maenen n. 8 op Bottman 't huijs (121) 2-14-0. Eronder: Abraham van Veen, Waghter --. : 1707 (NH2) L. Jurriaan van Manen, Janneke Botman, huijsvrouw. : 18-04-1709 (zie 417) wed. van Maanen tW van 417.
* Herengoederen, deel 1, Ede/Manen, 1.1.2. Het buurtschap Manen: 13. Jan Gerrit Dercksgoet (of Johan Gerrit Derxsgoet). : - 14-04-1677, Jan Dercksen investiture en oprukking als erfgenaam van zijn vader Derck Jansen. : - 02-11-1684, Jan Dercksen van Manen approbatie voor een tucht t.b.v. zijn vrouw Jenneken Teunissen Botmans. : - 11-04-1685 Derck Dercksen van Manen investiture en oprukking als oom en bloedmomber van Gerrit en Geertie van Manen, dochters van wijlen Jan Dercksen van Manen en Jenneken Teunis Botmans. : - 08-03-1695 Gerretien en Geertien van Manen, zusters, oprukking. : - 20-04-1698, Gerritien van Manen consent voor het gebruik van omgewaaide bomen. : - 28-05-1698, Gerritien en Geertien van Manen oprukking (27-10-1703, 28-04-1708, 17-03-1714, 17-04-1722).
Zoon van Derck JANSEN (zie 2364).
Gehuwd voor de kerk na 1669 met
1183 Jenneke Anthonisse BOTMAN, begraven op 09-07-1718 te Wageningen. Den 9 julij 1718 is Jenneken Botmans, weduwe van Manen met de groote klock overluijt is f. 3 - -. * Lidmaten 1669: Jennecken Tonissen Botman, jonge dochter.(1666.2 pag. 380 no. 23)
check Botman, Janneke 1666.3 - 5 - 4 d.d. 1707 Lidmaten
* Bron: www.interstad.nl/antonzeven/deel5b.pdf. : Wie woonend waar in Wageningen. : Hoogstraat 76 (416), huis en erf, 1.61 are b.i.g. f. 78,- (zie ook 415). 1663 (NH1) Aeltien Theuninssen, dochter van Theunis Janssen (obijt 3 Junij 1673). Zie ook Jurrien Dercks Botman en dan: [Hoogstraat 76]. 1707 (NH2) L. Jurriaan van Manen, Janneke Botman, huijsvrouw. : 18-04-1709 (zie 417) weduwe Van Maanen tW van 417. : 21-01-1710 (zie 409) Jenneke Botmans weduwe Van Maanen tO van 409. : 27-09-1713 (OA1104) weduwe van Manen 'quaelijck geschout'. : 30-11-1713 (zie 409) weduwe Van Maanen tO van 409.
Dochter van Anthonis Lange (Teunis) BOTMAN (Thoenis Jansz (Botman)) (zie 2366).
Uit dit huwelijk:
1.  Gerritien, * zie Geertruid en haar vader.
2.  Gertruid (zie 591).

1184 Gijsbrecht PIETERSEN (Gijsbert), soldaat onder Luitenant Colonel Dolman, zeesoldaat onder Michiel Adriaansz. de Ruijter op het schip de "Groot Hollandia", gedoopt op 01-08-1642 te Dordrecht, zoon van Jan Pieterse BALFORD (Jan) (zie 2368) en Anneke GOOSENSEN (Gangen Anneken Goijssijns) (zie 2369).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26-03-1663 te Dordrecht (ned.ger.) met
1185 Maria Jans MANNING, geboren te Tiel, dochter van Jan MANNING (zie 2370) en Marija GROOS (zie 2371).
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes BALFORD, gedoopt (ned.ger.) op 14-11-1663 te Dordrecht, overleden voor 1671.
2.  Johanna BALFORD, gedoopt (ned.ger.) op 08-10-1664 te Dordrecht.
3.  Gijsbertje BALLEFOORT, gedoopt (ned.ger.) op 24-09-1668 te Dordrecht.
4.  Johannes BALFOORT, gedoopt (ned.ger.) op 15-07-1671 te Dordrecht, overleden voor 1696, huwt op 25-01-1671 Dordrecht met Cornelia Bordis.
5.  Pieter BALFOORT (zie 592).
6.  Sara BALFORT, gedoopt (ned.ger.) op 20-01-1676 te Dordrecht.
7.  Pieternelle BALFOORT, gedoopt (ned.ger.) op 25-10-1682 te Dordrecht, * moeder hier genoemd Marijke Jans. Begraven op 29-10-1682 te Dordrecht, 4 dagen oud.

1186 Berndt TONGERLOO, geboren circa 1650 (gezindte: ned.ger.), overleden voor 1722, zoon van Harmen TONGERLOO (zie 2372) en Aaltje RABEN (zie 2373).
Ondertrouwd op 12-05-1678 te Lichtenvoorde, 3 vooraankondigingen: 28-04/05-05/12-05-1678, gehuwd voor de kerk op 26-05-1678 te Lichtenvoorde (ned.ger.). Berndt Tongerloo, zoon van Harmen Tongerloo, Geesken Planten, dochter van Jan Planten. Beiden wonende alhier. Echtgenote is
1187 Geesken PLANTEN, check homepage van George Koeze (gelderland page) mbt Plante in Voorst en Brummen. Dochter van Jan PLANTEN (zie 2374) en (Elisabeth?) (zie 2375).
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Maria van TONGERLO (zie 593).
2.  Hermijna, gedoopt (ned.ger.) op 20-11-1681 te Lichtenvoorde (getuige(n): Hermen Sterrenborg; Geertruijt Sterrenberg; Magdalena Planten).
3.  Lijsbeth, gedoopt (ned.ger.) op 16-07-1690 te Lichtenvoorde. Huwt ws. 28-06-1722 Lichtevoorde Stephen van Schoten jongeman, soon van Jacob van Schoten van Zutphen en Elisabeth Tongerlo, jongedochter van wijlen Berent Tongerlo uit Lichtenvoorde, met attest naar Zutphen.
4.  Aleijda, gedoopt (ned.ger.) op 22-09-1695 te Lichtenvoorde, huwt 12-10-1732 Lichtevoorde Berent Hulshoff zoon van Berent Hulshoff in zuijwent en Aeltje Tongerlo dr. van wijlen Bernt Tongerlo in Lichtevoorde.

1188 Matthias FAES, soldaat onder capt. (Merrick)? Geboren te Meenen, begraven op 28-12-1710 te Bergen op Zoom.
Ondertrouwd op 11-04-1681 te Bergen op Zoom, ingetekend, gehuwd voor de kerk op 27-04-1681 te Bergen op Zoom (Geref.) met de 23-jarige
1189 Helena van LOOCK, gedoopt (Rooms) op 16-07-1657 te Roosendaal (St. Jan de Doper) (getuige(n): Ludovicus Cornelissen Tollenaer; Cornelia Govartssen), begraven op 18-03-1721 te Bergen op Zoom op 63-jarige leeftijd, dochter van Gerardus JANSSEN (van Loock) (zie 2378) en Maria LAMBRECHTSSEN (zie 2379).
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna, gedoopt (ned.ger.) op 14-03-1684 te Bergen op Zoom.
2.  Francina, gedoopt (ned.ger.) op 26-09-1685 te Bergen op Zoom.
3.  Cornelis, gedoopt (rooms katholiek) op 23-12-1692 te Bergen op Zoom.
4.  Elisabeth, gedoopt (rooms katholiek) op 20-02-1694 te Bergen op Zoom.
5.  Anna Elisabeth, gedoopt (rooms katholiek) op 06-06-1695 te Bergen op Zoom.
6.  Franciscus FAAS (zie 594).
7.  Jacobus FEIJS, gedoopt (Rooms katholiek) op 25-07-1701 te Bergen op Zoom (getuige(n): Johannes Fransiscus Teniers; Anna Margaretha Brinckhof).

1190 Johannes HUIJ, stadstamboer, gedoopt (herv.) op 15-06-1664 te Steenbergen (getuige(n): Jan Guiljamsen; Adriaentie Jans; Willemken de Vaer), vader sergeant van de compagnie van Savornin. Kint Johannes in hoererie gewonnen. Zoon van Jean HUIJ (zie 2380) en Anna Mary FRANSEN (zie 2381).
Relatie (1) met Elisabeth de BAIJ (zie 1191).
Relatie (2) met Pieternella CASSEN.
Uit de eerste relatie:
1.  Abraham van HUIJ, soldaat bij de VOC, overleden te Oost Indie, * in 1715 vertrokken uit Middelburg naar Oostindie.
2.  Elisabet van HUIJ.
Relatie met Evert van WELSADEN.
3.  Isaak van HUIJ, minderjarig in 1728.
4.  Johan van HUIJ.
5.  Johanna van HUIJEN (zie 595).
1191 Elisabeth de BAIJ, overleden voor 1728.
Uit deze relatie: 5 kinderen (zie onder 1190).

1196 Johannes van der BIJL, gedoopt (ned.ger.) op 13-07-1690 te Utrecht (Catharinekerk). Adres in de Keukenstraat, boek der ledematen juli 1739-1767: blz. 78 Johannes van der Bijl no. 260, in de Groot Elisteeg d.d. 10 april 1744. Zoon van Cornelis Jansen van der BIJL (zie 2392) en Catarina Jans van LEEUWERDEN (zie 2393).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16-01-1715 te Utrecht (Domkerk) (ned.ger.) (getuige(n): Catharina van Leeuwarden, moeder van de bruidegom; Pieter Mulder, vader van de bruid), hij wonende in de Keukenstraat, zij wonende in de Groot Elijsteeg met
1197 Jannigje MULDER, begraven op 25-06-1767 te Utrecht (Buurkerk). Gratis. Weduwe van Jan van der Bijll, wonende in de Walsteeg. Laat na een mondige zoon. Graven de maant Julij 1767 1. de weduwe van Jan van der Beijl f. 3,-,-. Dochter van Pieter MULDER (zie 2394) en NN (zie 2395).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis, gedoopt (ned.ger.) op 08-01-1716 te Utrecht (Domkerk), adres Groot Eliesteeg, overleden voor 1767.
2.  Pieter, gedoopt (ned.ger.) op 02-06-1717 te Utrecht (Domkerk), overleden voor 1721 te Utrecht, het kind van Jan van der Bijl d.d. 21-10-1719.
3.  Willem (zie 598).
4.  Pieter, gedoopt (ned.ger.) op 01-01-1721 te Utrecht (Nicolaikerk), begraven op 17-08-1722 te Utrecht op 1-jarige leeftijd, het kind van Johannes van der Bijl.

1198 Gijsbert van der EEM, gedoopt (ned.ger.) op 31-05-1691 te Utrecht (Geertekerk), begraven op 13-09-1770 te Utrecht op 79-jarige leeftijd. Gijsbert Verheem. Gratis. Laat na geen vrouw, wonende buiten de Waerdpoort in 't Martinigasthuis, maar wel mondige kinderen. 2 overlijdens van kinderen gevonden: NN kind van Gijsbert van der Heem, d.d. 16-10-1723 Utrecht (Geertekerk) Utrecht. Gratis begraven.; NN kind van Gijsbert van der Heem, d.d. 08-11-1723 (Geertekerk) Utrecht. Zoon van IJsbrand van der EEM (zie 2396) en Hendrina Hendricsz van WIJCK (zie 2397).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 10-10-1715 te Utrecht (Catharijnekerk) (ned.ger.), beiden wonende achter het Wijstraat met de 25-jarige
1199 Johanna van FLINT, vermeld 1738, gedoopt (ned.ger.) op 02-03-1690 te Utrecht (Geertekerk), begraven op 29-09-1758 te Utrecht op 68-jarige leeftijd. Johanna Flink. Gratis. Huisvrouw van Gijsbert Verheem, wonende in de Geertestraat. Laat na man en meerderjarige kinderen. Dochter van Pieter van FLINT (zie 2398) en Aletta van ADORP (zie 2399).
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes, gedoopt (ned.ger.) op 15-03-1716 te Utrecht (Geertekerk). Adres: Oude Graft achter 't Wijstraat.
2.  Aletta, gedoopt (ned.ger.) op 29-04-1717 te Utrecht (Buerkerk).
3.  Pieter, gedoopt (ned.ger.) op 30-09-1719 te Utrecht (Catrijnekerk), overleden voor 1724 te Utrecht.
4.  Jannigje (zie 599).
5.  Pieter, gedoopt (ned.ger.) op 19-11-1724 te Utrecht (Catharijnekerk).
6.  Cornelis, gedoopt (ned.ger.) op 09-03-1727 te Utrecht (Domkerk). Adres: Agter het Wijstraat.
7.  Adrianus, gedoopt (ned.ger.) op 27-10-1730 te Utrecht (Domkerk), adres: Agter het Wijstraat.

1202 Thimotheus PINCKENI (Pignij), adelborst onder kaptein Fagel (1676), mr. knoopmaker (1698), gedoopt (ned.ger.) op 31-12-1652 te Nijmegen (getuige(n): Jacob Herschoen, Stoffel Holterman, Anneke Hendrix), begraven op 03-01-1738 te Utrecht (Jacobikerkhof) op 85-jarige leeftijd. Gezonken. Begraven door Aelmoeseniers. Laat na geen vrouw maar mondige kinderen in de Ballemakersstraat. * Inventarisnr. U148a2 Aktenr. 58 d.d. 08-06-1711 Attestatie Notaris W.A. Keppel Utrecht
Beschrijving: Thimotheus Pinkenie, vader; Arnoldus Pinkenie, onmundig.
Over de mishandeling van Daniel Roemers door een soldaat.
* Inventarisnr. U148a2 Aktenr. 64 d.d. 17-07-1711 Attestatie Notaris W.A. Keppel Utrecht.
Beschrijving: Arnold Pinkenie onmundig, voogd Thimotheus Pinkenie, vader
Rub 29 Subnr. 1; Rub 17 Subnr. 1.
* Inventarisnr. U160a1-28; d.d. 11-01-1715 Huur en Verhuur Notaris H. Dons Utrecht. Actief 06-02-1714 tot 13-03-1770.
1e partij: Theodora van Velthuijsen, Utrecht
2e partij: Timotheus Pinckeni, wonende a.d. Oostzijde Oudegrafte, De Pauw te Utrecht; onroerend goed: huijsinge De Pauw oz Oudegrafte bij de Viehebrugh te Utrecht.
* Inventarisnr. U169a1 Aktenr.106; d.d. 18-07-1722 Huur en Verhuur Notaris W. van Vloten Utrecht.
1e partij: Alexander Carel Philips van Wachendorff, doctor
2e partij: Timotheus Pinckeni, Utrecht, De Pauw
Soort onroerend goed: huijsingen en erve; Naam: de Pauw Ligging: Oostzijde Oudegracht bij de Viebrug. Gerecht: Utrecht.
* Inventarisnr. U128a1; Aktenr. 34 d.d. 03-09-1698 Attestatie Notaris: J. Vonck Utrecht
1e partij: Cornelis Leegburgh, coopman van wijnen; Thimotheus Pinckene, mr. Knoopmaecker, Utrecht
2e partij: Johanna van Lommen, weduwe van Jan Verhulst, Utrecht
Inhoud: over haar man Jan Verhulst die in 1696 als bottelier naar Oost-indie is vertrokken en zoontje Adrianus Verhulst.
 
Check Knoopmakersgilde I, p. 16 gildeboek 113.
Check Dirk Pinkeni 08-01-1702 Jacobikerk Utrecht Laat na vader en moeder.
Zoon van ? Richard DIGUE ? (PINCKENY) (zie 2404) en Eva ADAMS (zie 2405).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 11-01-1676 te Utrecht (Catharijnekerk) (ned.ger.) (getuige(n): Lijsbeth Barri, kennis van de bruid; Dirck Pinckeni, vader van de bruidegom, kapitein Armes), hij adelborst onder kapitein Fagel. gezien consent van de kapitein, zij wonende in de Pauwsteegh. Echtgenote is
1203 Geertruijd Jans HOFLANDT (gezindte: ned.ger.), begraven op 30-12-1729 te Utrecht (Jacobikerk). Gratis. Huisvrouw van Thimooth Pincken, wonende in de Pauwsteeg. Laat na man en mondige kinderen. Inventarisnr. U151a4 Aktenr. 132 d.d. 01-11720 Attestatie Notaris A. de Coole Utrecht.
1e partij: Anthonia van de Haer; Abraham Noppe, 36 jaar; Arnoldus Pinckenie, 30 jaar; Geertruijd Hofland, geh. met Timotheus Pinckenie.
2e partij: Metje van de Haer, gehuwd met Pieter van 's-Gravenhoek, schietschuijtschipper.
Inhoud: over het ongebonden leven van Pieter van 's-Gravenhoek.
 
Inventaris U151a4 Aktenr. 134 d.d. 03-12-1720 Attestatie Notaris A. de Coole Utrecht.
1e partij: Geertruijd Hofland, geh. met Timotheus Pinckenie; Arnoldus Pinckenie, oz. Oudegracht.
2e partij: Metje van der Haer, geh. met Pieter van 's-Gravenhoek, Utrecht OZ Oudegracht.
Inhoud: over misdragingen van Pieter van 's-Gravenhoeck.

Uit dit huwelijk:
1.  Dirck PINKENE, gedoopt (ned.ger.) op 19-09-1676 te Utrecht (Catharijnekerk) (getuige(n): Eva Pinckene, grootmoeder). Inventarisnr. 160a8 Aktenr. 26 d.d. 04-05-1726 Koop en Verkoop Notaris H. Dons Utrecht.
1e partij: Jan Jacobss van Zijtvelt (J.J> van Sijpvelt), Westbroek
2e Partij: Dirck Pinckeni
Soort onroerend goed: 4 mergen weijlant; ligging onroerend goed: Gageldijk.
Belendigen: achter Groenenweg: zw: 't capittel. St Marien't Utrecht; nw. Pieter van Pijlsweert. Gerecht: Westbroek in;t Buitenweg.
Bijzonderheden: de helft is leen goed aan het huis te Zuilen.

2.  Hendrik PINKENE, gedoopt (ned.ger.) op 19-09-1676 te Utrecht (Catharijnekerk) (getuige(n): Eva Pinckene, grootmoeder), overleden voor 1684 te Utrecht.
3.  Adam PINKENE, gedoopt (ned.ger.) op 07-02-1678 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: Pauwsteegh. Adam Pinckeni weduwenaar van Johanna van Wijck omtrent de Viebrug Bron: SA II nr. 1289 2 fol. 3432 d.d. 08-06-1716.
4.  Gerrigje Tiemoot PINKENE (Pinke) (zie 601).
5.  Henric PINCK, gedoopt (ned.ger.) op 06-01-1684 te Utrecht (Jacobikerk).
6.  Arnoldus PINKENI, gedoopt (ned.ger.) op 22-08-1686 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: Pauwsteegh. Gl. op 8 ft: zegel 12/06/11.
Compdr. voor mij Wouter Adriaen Keppel, notaris voor Ed hove van Utrecht de voorn. nagenoemde getuigen: Abraham Bergeijk & Fransois Pluvier, beijde van competente ouderdom en verklaarden de attuten comparanten ter requisitie ender versonken van Thimotheus Pinkenie als vader en voogd van Arnoldus Pinkenie, Jacobus Koopman en zijne huisvrouw, Joost Johan en Hendrik Koopman, hoe waar is dat hij 1ste comparant op den 25 mei 1711 des avonds is geweest ten huijse van Hendrik de Louter bij den Tolsteegpoort, dat daer mede was gekomen zijn attnt huijsvrouw, dat aldaer aen huijs is gekomen een soldaet hem attnt onbekend dreijgende de glazen in te slaen, dat De Louter tegen den selven zeijde slaet was aen gij sult echter niet in huijs komen, dat de (klesvers?) op het moment daer omtrend komende voorn. De Louter aen gaet ende versogt dat zij dien soldaet souden mede nemen de welke zijnde hebben daer geen kracht toe, dat hij 1e comparant bij huijsvoors nog geen kosten (tijd) voord hebbende so was sij ten (gemch) huijse uijt gegaan met zijn huijsvrouw dat den 1e attnt voor aen in 't Wijstraat heeft gevonden Daniel Roemers met sijn huijsvrou en ennige kloppers, dat den 2e atten den aldaer mede is bij gekomen dat den 1e attent aende voorn. Roemers heeft gevraagd en gesecht 'Daniel bent gij het' waerop Roemers antwoordde sijnde 'ja, ik ben het' en so hebbende mijn vrouw en mij o daer gehavend, dat voorschr. kloppers dien 1e comparant dreijgden te slaen en voorn. Roemers mede te nemen, waarop de 1e compt. tegen Roemers zeijde 'gaet gij met mij mede, dat de comparanten te samen met voorn. Roemers zijn gegaen, dat zij attnten, in het Wijstraet voors. hebben ziende aankomen, twee manspersonen, zijnde een een soldaat (staende zijnde grenadiers muts verkeerd) en den anders manspersoon, dat hem ende Roemers haer sienden, seijde dat zijn sij die mijn vrouw so gehavend hebben, voegende Roemers daer bij en ik geloov dat zij mij nog meer willen geven, dat zij comparanten met voorschr. Roemers zijnde gekomen tot op de kluijs van Brugge voor Tolsteegpoort, heeft voorn. soldaet de 2e comparant met sijn degen gehouwen off geslagen tegen zijnen strot en das, waarop sij 2e comparant was agter uijt gesprongen, verklarende 1e comparant dat genoemd soldaet op het zeggen van voorn. Roemers, zeijde 'ja, gij zult nog meer hebben' dat de voorschr. soldaet hem Roemers voorts, voorbij het lijff heeft gevat en hem agter over tegen de stenen heeft geworpen, daarop zijnen degen heeft getrokken, staende daarmede denselven Roemers op zijn hoofd en armen, dat daer op genoemde Roemers zeijden'ik heb genoeg', dat hij 1e comp. tegen voorn. soldaat zeijde, 't lijkt wel of gij den kerel geheel om hals wilt brengen', dat voorschr. soldaat tegen hem 1e comp. zeijde 'ik sul u eerst blind slaen en dan ook de laag geven, als hem (de noterende voorn. Roemers) daerop hem 1e comparant met sijn degen in 't aangesigt slaende dat hij bloeide, ook nasen steken en staende welke slagen hij 1e comp. soveel mogelijk heeft afgewend en hem omgekeerd, waar op den voorn. soldaat weder gaande naar voorn. Roemers en hem nog siende bewegen, so seijde genoemd soldaet 'hond leevd gij nog, gij moet nog meer hebben' daer op hem met zijn degen nog stekende in den hals bij de strot, dat voorn. borgersgesle riep tegen de voorn. soldaat, 'cousin, gaat voort' dat dezen soldaat nog eens met den degen na hem 1e comparant sloeg, dog missende alsdoen tegen den oudste riep 'ik kom' en henen liep, dat hij 2e comp. op het roepen van 'moord, moord' wederbij den 1e comp. en voorbij Roemers is gekomen en, dat den 1e compnt. hem Roemers heeft opgeheft en op de voors. kluijs heeft neder(geseldert) een 2e compnt daarbij komende hem Roemers also sittende aldaer heeft gevonden met zijn hoof voorover bloedende en een kwetsuren hebbende aen zijn hals, dat zij comparanten tesamen met hem Roemers en zijnen huisvrouw zijn heen gegeaan en hem hebben thuijs gebragt, verklarende zij comparanten verder dat voorn. Roemers aen haer comparanten niet heeft geklaegd off gesegt dat iemand van reguten hem hadden gekwetst off verongelijkt al het welke zij attuten, verklaerden de volkomen waarheijd te beselven gevende reden van wetenschap alsn (???) van 't gunt voorschr. (??) ten alle tijden uw edele (?) nader te gestanden, conf. arts, die deze is. Aldus gedaen en gepasseert binnen Utrecht op de 8 juni 1711 uw presenten van Geurt Wijtbrout den Ouden en Geurt Wijtbrood den Jongen, getuigen etc.
 
Aktenr. 64 20/7/11 gh op 4 ft zegel.
Comparerende de ende voor nabend getuijgen RAgel Remmeger huijsvrouw van Niclaas van Kalkhoven (mij notaris bekend gemaakt) en verklaarde de comparanten ter requisitie ende versoeke van Timotheus Pinkenie als vader en voogd van Arnoldus Pinkenie ende vande selven Arnoldus Pinkenie mitsgaars ten versoeke van Jacobus Koopman en Maria van Bronsveld echteleiden mitsgaers mede ten versoeke van Joost, Johan en Hendrik Koopman, hoe waar is ende haar comparante nog wel geheugd dat Adrieana wede ..... van Daniel Roemer op de 16 maij 1711 des morgens omtrend 9 uren gekomen voor de comparantes huis staande alhier op de Oude Gracht naes den brouwerij Den Boog, dat zij comparanten aen haer weduwe Roemers gevraagd heeft hoe dat sij een blauw oog hadde. Deselve heeft geantwoord, Ja, so ben ik van de nacht gehavend ende sij hebben mijn man ook seer mishandeld, sodanig dat hij er van sijn leven niet van op zal komen, dat de comparante vraagde, wel waar is u man, sij geantwoord gesegd heeft hij legd te bedde ende hij sal ook niet meer opkomen sodanig hebben se hem met het hoofd tegen de stenen geworpen en so wanneer wij niet ontset waren geworden so saiden sij ons beiden vermoord hebben, dat de comparante haar weduwe Roemers vraagt waar dat het selve geschied was, sij weduwe Roemers antwoordde dat het was geschied voor Schoonhovens deur, bij de Tolsteegpoort, dat daar twee kerels aankwamen, dat d' een een soldaat en d' ander een borger gesel was, dat die tegen malkander seijden, die ons het eerst tegen komt die sullen wij kapot maken ende in de gracht (gooien), dat sij weduwe Roemers alsdoen in de hoek was gaan sitten ende van benautheijd aldaar gebleven, doende haar voorschot over 't hooft, dat der soldaat aldaer was bij haer gekomen ende tegen den anderen persoon hadde gesegd, daar sit een kerel in de hoek, dat sij weduwe Roemers daar op hadde gesegd 'neen, ik ben een vrouwspersoon ende omdat gij sodanige bedreijginge als voorschr. dat zo ben ik va benautheijd in de hoek gaan sitten en hebben de voorschot om mijn hoofd gedaan, ende ik hoorde u seggen dat gij de glasen wilde inslaan bij De Louter dat sij weduwe Roemers daarop hadden gesegd voor mijn part doet het vrij, want ik heb daar op nog een oud eijger, dat een van dei persoen op haar aanvallende seijde, sit gij hier om ons te verraden ende haar seer deerlijk sloeg, waarop sij riep 'moord! moord!', dat haren man ' selve horende uijt het Wijstraat daar na toe was komen lopen en gesegd heeft 'wat doet gij lieden hier, dat so moord word geroepen', dat sij weduwe Roemers tegen haren man hadde gesegd 'daantje, daantje, bent gij daar, sij willen mij vermoorden', dat die personen daarop tegen haren man hadden gesegd 'hebt gij so een donderse verradelijke hoer tot uw wijff dan sult gij ook van 't selvde hebben,' dat de soldaar daarop haren man hadden aangetast, hem deerlijk geslagen heeft, ende met het hoofd agter over tot verscheijdenen reijsen tegen de steenen van de straet hadde gesmeten, dat haren man hadde geroepen 'ik heb genoeg' ende op de straet was blijven liggen, dat die soldaat van haren man alsdoen aflatende weder bij hem was gekomen, nadat hij door twee personen bij hem komende was op de straat aanieder geset ende tegen hem heeft gesegd 'hond leevd gij nog' en hem nog een keer heeft mishandels, mitsgaders weder met het hoofd tegen de straat hadde geslagen dat een van dei voorschreven twee mans personen die daar omtrend waren komen toelopen ende dien soldaat bestraffende dat hij een borgerman so deerlijk mishandelde den voorsnoemd soldaat tegen hem hadde gesegd ' waar bemoeijt gij uw mede, ik sal uw strak van het selve laken, mede ook een broek geven', off diergelijke woorden, dat den soldaat eijndelijk met dien voornoemd borgerpersoon waren heen gelopen, dat sij weduwe Roemers den volgende dag des morgens weder bij haar comparante was gekomen dat de comparante haar hadde gevraagd hoe dat sij so verbaast was, dat sij weduwe Roemers daarop antwoorde ende seijde 'het is geen wonder ik heb daar so (net?) dien soldaat bij het Rosendaal gesien dien moordenaar van mijn man, die mijn man eergisteren nagt so gehavend heeft, ende ik heb tegen hem gesegd, dat ik hem soude gaan beklagen, en dat hij wel mogte denken, dat haar man daar niet van soude op komen, dat dien soldaat het alsdoen ontkennende sij weduwe Roemers hadde gesegd 'ik kenu al te wel met uw snede in den bek ende ik heb u des nagts sijnde ligte maan, maar te wel onder den hoed gesien' dat hij als doen was weggelopen, dat sij comparante ook voor het bedden van (voornoed) (huijsinge) Roemers was geweest en dat haerst alle daag 't sedert het voorschreven geval dathij Roemers verscheijdene male tegens haar comparante hadde gesegd dat hij met de (Reguten), des avonds op de voorschreven 25 maij 1711 wel in de borger was geweest, dog dat hij de woorden ende kwestie aldaer met heurlieden hadde afgedronken en dat de Reguiten geen oorsake van sijn door waren, maar dat het den voorschreven soldaat hadde gedaan en dat die hem als voorschreven mishandeld hadde dat sijn Roemers vrouw seggende dat de reguten off imand de haren haem ook in den Borger scuden hebben geslagen off (avolijk?) getracteerd, hij Roemers tegen haar hebben gesegd hoe kunt gij die lieden offt over haar klagen, want die hebben geen van allen daar schuld toe, als het welke de comparante verklaard tijde met Ede bevestigen gevende reden voor wetenschap als in den (?toet?)en dat sij comparante gend. voorschr. uijt den mond van voornoemd selve heeft gehoord sonde actie die dese is. Weduwe van Daniel Roemers van hem Daniel Roemers, En dus gedaan en gepasseert binnen Utrecht op den 17 juli 1711 ter presentie van Anthonij Nicolaas Keppel en Daniel Alex onder Keppel, getuijgen hier toe versogt.

7.  Johannes PINCKENEE, gedoopt (ned.ger.) op 28-11-1690 te Utrecht (Domkerk).
8.  NN PINKENE, begraven op 26-09-1688 te Utrecht. Het kind van Temot Pinkene.

1204 Splinter Willemsen van WIERT, * Splinter Willemsen van Wiert weduwenaar van Trijntjen Aerts, adres Zwartewater huwt 04-11-1663 Utrecht met Jannichien Henricks (check).
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-11-1663 te Utrecht (Domkerk), hij weduwnaar van Trijntje Aerts, wonende aan het Zwartewater, zij is weduwe van Reinier Gijsbertsen, wonende in de Haverstraat met Jannichien HENRICKS.
Relatie (2) met Theuntje JANS (zie 1205).
Uit de tweede relatie:
1.  Peter Willemsz (Splinter) (zie 602).
1205 Theuntje JANS.
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 1204).

1206 Cornelis Huijbertsen STAEL, geboren te Westbroek (gezindte: ned.ger.), zoon van Huybert Henrixzen STAEL (zie 2412) en Claessien Cornelis BOSCH (zie 2413).
Gehuwd voor de kerk op 13-04-1658 te Utrecht (Anthonigasthuis) (ned.ger.) (getuige(n): Claessien Cornelis, zijn moeder; Merrighien Merteus van Gladbeck, haar zwagerin.), hij afkomstig van Westbroek, wonende buiten de Weerdpoort, zij wonende buiten de Weerdpoort. Echtgenote is
1207 Heijlien Pauwels van OOSTRUM.
Uit dit huwelijk:
1.  Hubert HUBERTZ, gedoopt (ned.ger.) op 30-06-1659 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in de Weert, overleden voor 1660 te Utrecht.
2.  Hubert HUBERTZ, gedoopt (ned.ger.) op 19-07-1660 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in de Weert.
3.  Paulus HUBERTSZ, gedoopt (ned.ger.) op 25-12-1662 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in de Weert. Overleden voor 1666 te Utrecht.
4.  Paulus HUBERTSZ, gedoopt (ned.ger.) op 27-02-1666 te Utrecht (Antoniegasthuis), (moeder: Helena).
5.  Neeltje HUBERTSZ, gedoopt (ned.ger.) op 24-01-1668 te Utrecht (Domkerk).
6.  Claesjen HUIJBERTSEN (STAEL) (zie 603).

1208 Jan COLET, geboren circa 1660 (gezindte: Rooms), begraven op 02-11-1753 te Utrecht (Buurkerk), wonende in de Catharijne- of Sakkedragerssteeg, laat na mondige kinderen en kindskinderen. Gratis. Gevonden in Binnekomende Burgers Utrecht d.d. 24 maart 1677: ene Marcus Bartholomeuss Collet, drapier (zie Thes. rekening 166 1/2). Misschien zijn vader??
Gehuwd voor de kerk op 07-11-1684 te Utrecht (Domkerk) (ned.ger.) (getuige(n): voor hem Marcus Colet; voor haar Ariaentie Verbeek), hij wonende in de Sackedragersteeg, zij in de Stroosteeg met
1209 Evertje Stoffels van DOORN, geboren circa 1660, begraven op 18-09-1731 te Utrecht (Buurkerk). Gratis. Huisvrouw van Jan Colet, wonende in 't Sackedragerssteechje. Laat na man en mundige kinderen. Dochter van Christoffel van DOORN (zie 2418) en Elisabeth MEERTENS (zie 2419).
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth, gedoopt (rooms katholiek) op 29-10-1686 te Utrecht (Achter Clarenburg) (getuige(n): Willemijn Hermens), (moeder Everijn Stoffels). Huwt 24-09-1712 Achter Clarenburg Utrecht met Henricus Breukelenveld. Kinderen (oud rooms): Anna ~22-01-1713 Utrecht, Maria ~30-03-1714 Utrecht, Johanna ~18-10-1715 Utrecht.
2.  Marcus KOLET (zie 604).
3.  Johanna, gedoopt (rooms katholiek) op 04-12-1694 te Utrecht (Achter Clarenburg), check oude aantekening: 18-10-1694 AC Utrecht.
4.  Maria, gedoopt (rooms katholiek) op 22-06-1698 te Utrecht (Achter Clarenburg), (moeder: Everina Serwina Colet) check oude aantekening 22-07-1698.

1210 Leendert PHILEERS (gezindte: rooms katholiek), overleden voor 1728. Inventarisnr. U128a4 Aktenr. 31 d.d. 08-06-1708 Attestatie Notaris: J. Vonck Utrecht.
Beschrijving: Deliana van Vileers requirante is een dochter van Leendert van Villeers en Aletta Verweert.

Gehuwd voor de kerk voor 1686 met
1211 Aletta VERWEERT (Vermeert), gedoopt (ned.ger.) op 30-04-1665 te Utrecht (Jacobikerk). Adres in de Weert. Begraven op 01-01-1728 te Utrecht (Buurkerk) op 62-jarige leeftijd, weduwe van Leendert van Vilers, laat na mundige kinderen, wonende in 't Sackedragerssteechje. Begraven door de Diaconie. Dochter van Barent Bartholomeuss VERWAERD (zie 2422) en Jannighie Claes van OUTHOF (Outhorst) (zie 2423).
Uit dit huwelijk:
1.  Petronella (la) VILLEERS, gedoopt (geref.) op 02-04-1686 te Utrecht (Cruijs- of Barbaragasthuis). Adres: Buijten de Weert. Overleden voor 1690 te Utrecht.
2.  Adriaantje, geboren circa 1687 te Utrecht, begraven op 05-02-1742 te Utrecht, huwt Johannes Verhoeve.
3.  Deliana van WILLEERS, gedoopt (geref.) op 02-11-1688 te Utrecht (Domkerk). Adres: Lauwenrecht. Huwt op 09-11-1712 (Domkerk) Utrecht met Frans Harde (rooms), zij wonende in 't Sakkedragerssteegje, hij buiten de Tolsteegpoort . Getuigen: Annichje Staetsman wonende in de Vliersteeg buitende Tolsteegpoort als hem kennende, Aletta Verweert (mater).
4.  Peternelligjen FILEERS (Petronella), gedoopt (Geref.) op 31-08-1690 te Utrecht (Jacobikerk). Adres: op de Weerd.
5.  Berendina (Villaa(r)s, du Valairs, Vileers, Fileers, Verweert) (zie 605).
6.  Johanna van VILLAERS, gedoopt (Geref.) op 25-08-1695 te Utrecht (Buurkerk) (getuige(n): Johanna Claesz, grootmoeder), moeder hier Aletta Vermeert, begraven op 21-03-1697 te Utrecht (Buerkerkhof) op 1-jarige leeftijd. NN van Villaers. Gratis gezonken.
7.  Johanna VILLERS, gedoopt (geref.) op 09-05-1697 te Utrecht (Buurkerk). Adres: Jorijtje.
8.  Catrijntje CHILEES, gedoopt (ned.ger.) op 14-07-1700 te Utrecht (Buurkerk).

1212 Dirck KEMMER (Theodorus), gedoopt (ned.ger.) op 19-06-1660 te Utrecht (Catharinekerk). Adres: in de Lange Nieuwstraat, overleden voor 1745, * U065a003-249-1, d.d. 19-10-1696, opening, notaris D. Woertman. Inhoud: opening van besloten testament van hun naaste bloedverwant Gerrit Evertse Ram. Opdrachtgevers: Cornelis Evertss Ram, wonende Oudegracht bij de Besembrugge; Jan Evertss Ram, Dirck Kemmer x Aeltje van Bemmel; Adriaen Henrickss van Woerden x Eygje van Bemmel; Teunis Hendrickss x Aeltje Everts; Heyltje Everts; Gijsbert Goosenss x Maeighje Everts; Willempje Everts; Jan Evertse Ram. Bijzonderheden: met superscriptie en testament, beide van 07-12-1693. Zoon van Hans Jurriaen KEMMER (zie 2424) en Lijsbeth Jans van der WEER (zie 2425).
Ondertrouwd 10-1686 te Neerlangbroeck, gehuwd voor de kerk te Neerlangbroeck (ned.ger.) (getuige(n): Joh. Kemmer, bruidegoms broeder; Jan van Bemmel, bruids broeder). In oktober 1686 dewerts verleent om te Neerlangbroek te trouwen. Proclamatie tot Neerlangbroek. Zij wonende te Neerlangbroeck. Echtgenote is
1213 Aeltje van BEMMEL, geboren circa 1660 te Neerlangbroeck (gezindte: ned.ger.), begraven op 15-01-1745 te Utrecht (Buurtkerkhof). Gezonken. Weduwe van Dirk Kemmer, wonende op de Springweg in een Weeskamer.
Uit dit huwelijk:
1.  Jeurriaen, gedoopt (Geref.) op 17-06-1688 te Utrecht (Janskerk), vader hier Theodorus, moeder Aelbertje.
2.  Harmannus (zie 606).
3.  Elisabeth, gedoopt (Geref.) op 17-09-1693 te Utrecht (Jacobikerk).
4.  Theodorus, gedoopt (Geref.) op 28-03-1697 te Utrecht (Jacobikerk).

1214 Willem Cornelisze van VOORN, gedoopt (ned.ger.) op 12-07-1644 te Utrecht (Buurkerk). Adres: Sint Jansbrugh. Zoon van Cornelis WILLEMSEN (van VOREN) (zie 2428) en Aechjen PHLIPSEN (zie 2429).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 24-11-1669 te Utrecht (Domkerk) (ned.ger.) (getuige(n): Aechje Philipse, moeder van de bruidegom; Melchior Zarck, broer van de bruid), hij wonende aan de Varkemart, zij wonende bij de Catharijnepoort met Maria ZARCK, overleden voor 1687 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 26-04-1687 te Utrecht (Anthoniegasthuis) (ned.ger.), hij weduwenaar van Maria Sarck, wonende aan de Varkenmarkt, zij wonende bij de Weerdpoort. Echtgenote is Grietje Jans van AELST (zie 1215).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelia, gedoopt (Ned. Herv.) op 04-03-1670 te Utrecht (Buerkerk), (Catharijnepoort).
2.  Geertruijd, gedoopt (Ned. Herv.) op 05-03-1672 te Utrecht (Catharijnekerk).
3.  Isaac CORNELISZ, gedoopt (Ned. Herv.) op 25-11-1674 te Utrecht (Jacobikerk), (in de Koeijstraat).
4.  Filip, gedoopt (Ned. Herv.) op 06-10-1677 te Utrecht (Buurkerk), (bij de Catharijnepoort).
5.  Caspar, gedoopt (Ned. Herv.) op 08-03-1681 te Utrecht (Catharinakerk), (bij de Catharijnepoort).
Uit het tweede huwelijk:
6.  Maria, gedoopt (ned.ger.) op 15-01-1688 te Utrecht (Jacobikerk), wonende aan de Varkenmarkt, huwt op 14-07-1711 Anthoniegasthuis Utrecht met Jelis van der Sloot, Koestraat. kinderen zijn: Willem (1711), Cornelis (1713), Grietje en Jelis (1716), Maria (1717), Jannetje (1719), Claes (1721), Hendricus (1727), Maria (1728). Tot 1719 Hamsteegje, 1728 't Wijstraat.
7.  Johannes CORNELISZ, gedoopt (ned.ger.) op 09-10-1689 te Utrecht (Domkerk), (Hamsteegh), overleden voor 1697 te Utrecht.
8.  Fijgje (Eida) Cornelisz van VOREN (Eijgje Vervooren) (zie 607).
9.  Johannes CORNELISSE, gedoopt (ned.ger.) op 05-09-1697 te Utrecht (Jacobikerk), (in 't Hamsteegje).
1215 Grietje Jans van AELST, geboren circa 1650, dochter van Jan van AELST (zie 2430).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 1214).

1276 Hendrik WANDERS, geboren te Heusden.
Ondertrouwd (1) op 07-02-1685 te Zetten, gehuwd voor de kerk te Heusden met Maria HENDERIX (zie 1277).
Gehuwd voor de kerk (2) op 10-12-1695 te Zetten, hij weduwenaar, zij weduwe van Willem Willems. Echtgenote is Maedijtgen BERNTS.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Maria van BROECKHUIJZEN, gedoopt (ned.ger.) op 05-05-1685 te Zetten, overleden voor 1695 te Zetten.
2.  Ursula van BROECKHUIJSEN, gedoopt op 02-01-1687 te Zetten, ws overleden.
3.  Wander Hendriksen van BROEKHUIJSEN (zie 638).
4.  Geurt van BROECKHUIJSEN, gedoopt op 10-04-1693 te Zetten, ws. overleden.
5.  Maria van BROECKHUIJSEN, gedoopt op 06-08-1695 te Zetten, overleden voor 1697 te Zetten.
Uit het tweede huwelijk:
6.  Bernt, gedoopt op 04-08-1696 te Zetten, overleden voor 1699.
7.  Maria, gedoopt op 06-11-1697 te Zetten, ws. overleden.
8.  Bernt, gedoopt op 04-12-1699 te Zetten, ws. overleden.
1277 Maria HENDERIX, geboren te Zetten.

Eerste blad    Vorig blad    Blad 9 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail