Eerste blad    Vorig blad    Blad 15 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad


5996 Joris ADRIAENSS, overleden na 1637.
Relatie met
5997 Annechen GOOSENSS.
Uit deze relatie:
1.  N.N. zo?
Relatie met Jan den HELT.
2.  N.N.
Gehuwd voor de kerk voor 1637 met Dirck Cornelis MEUWSS.
3.  Dirck JORISS, * U028b001-180, d.d. 23-05-1648, koop en verkoop, not. F. Zwaerdecroon, Utrecht. 1e partij: kinderen van + Dirck Joriss en + Belichen Otten van Buyren; verkopers: Anthonis Dirxss, 24 jaar; Cornelis Dirckss, 22 jaar; Jan Dirxss, 20 jaar; Philips Dirxs; Voogden: Frederick Joriss, oom; Philipss Janss den Helt, neef; verkoper: Adriaen Dirxss. Gemachtigde: Cornelis Joriss. 2e partij: koper; Peter Goyertss. Betreft: helfte van 5 mergen lants. Bijz.: verkopers zijn mede-erfgenamen van hun grootvader Joris Adriaenss. De helft van Frederick Joriss strekt van land van de erven Johan van Someeren tot het nu verkkochte perceel. Onderhandse akte.
Relatie met Belichen Otten van BUYREN.
4.  Frederick JORISS, * gehuwd met Adriaentghe Claesdr.
* U -300, d.d. 29-02-1656, huur en verhuur, not. P. Lieffs, Utrecht. Verhuurder: Adam van Lockhorst, administrateur: Henrick Spoor te St. Johanskerckhoff Utrecht. Huurder: Frederick Joriss, Westbroek. Betreft: 10 mergen wey- en hoylandt te Westbroek, in 't Sek.

5.  Cornelis Joriss van der VEEN (van Westbroek) (zie 2998).

5998 Pieter Beerents SCHAIJ, schout van Zuijlen, substituut-schout van Westbroeck (1637), overleden voor 1672, * U28b1-43, d.d. 04-11-1644, scheiding, not. F. Zwaerdecroon, Utrecht. 1e partij: erven N.N.; Dirck Henrickss (Dierck Hendricksen); Peter Barentss Schaey (Peter Berndss Schay); onmondige kinderen van Cornelis Hendrixss; onmondig kind van Joost Henrixss; Cornelis Corneliss (Cornelis Corneliss van Blanckensteijn) x Fijchen Henriks. Bijz. onderhandse akte.
* U75a1-459, d.d. 30-10-1674, aktesoort. Garantie. Notaris: A. Houtman, Utrecht. Betreft: vanwege borgtocht t.b.v. weduwe en erven Peter Beerntss Schay, in leven schout te Zuilen en voor zwager Cornelis Peterss Schay, grutter te Utrecht, gepasseerd. 1e partij: Gerrit van Beest, coopman, Utrecht. 2e partij: Nicolaes Visscher, De Weerde
* U88a1-19, d.d. 05-02-1672, procuratie, notaris: F. van Drielenburch, Utrecht. Betreft: tot het voeren van een proces met de overige medeerfgenamen van Peter Beerntss Schay (Maria Hendriks). 1e partij: medeerfgenamen Peter Beerntss Schaij: Cornelis Schay, Maychje Geerloffs van Eyck, onmondige dochter van Geerloff van Eyck bij Daughje Peterss Schay, voogd: Rutger Henrickss van den Ommeloop, Joris Corneliss van Westbroeck, de overige medeerfgenamen. 2e partij: Dirck Woertman, procureur 's hoofs van Utrecht.
* Repertorium op de lenen van de hofstede Zuilen. Westbroek. 84A. 4 morgen gemeen in een half viertel, waarvan de helft eigen is, (1654: zuid: Willem Gijsbertsz. en nu: Abraham van Kerckraad,raad in de vroedschap van Utrecht). - 10-011590: Cornelis Albertsz. bij overdracht door Jan Willem Rijser, 202 fol. 2. ; - 05-11-1614: Aaltje Tonisd. voor Gijsbertje Cornelisd., haar dochter, bij dode van Cornelis Albertsz, haar vader, 203 fol. 5. ; - 28-08-1630: Pieter Bernardsz Schaey voor Cornelis, zijn zoon, bij dode van Gijsbertje Cornelis, diens moeder, 203 fol 56. ; 16-02-1639: Paulus Folkertsz te Westbroek bij overdracht door Pieter Bernardsz Schaey voor Cornelis, diens zoon, 203 fol. 90.
Zoon van Berend Petersz SCHAEY (zie 11996) en Dauwigje GOSENSDOCHTER (zie 11997).
Ondertrouwd (1) op 22-03-1618 te Westbroek, ..nae drije behoorlijcke proclamatien in den huwelijcken staet bevesticht Peter Beerntszen Schaij jonckgesel ende Gijsbertghen Cornelis jonghe dochter beijd(e) woonende in Westbrouck met Ghijsbertgen CORNELIS, dochter van Cornelis ALBERTSZ en Aaltje TONISDR.
Ondertrouwd (2) op 29-05-1625 te Westbroek, gehuwd voor de kerk op 06-06-1625 te Westbroek, ...nae drije behoorlijcke proclamatien in den houwelijcken staet bevesticht Peter Beerentszen Schaij wedenaer van Ghijsbertghen Cornelis, woonende in Westbrouck ende Maijken Henrix, weduwe van Cornelis Nijszen, woonende tot Suijlen. Echtgenote is Maria HENDRICKSS (van Rossum) (zie 5999).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis.
2.  Marichen Peter SCHAYENDR, * niet zeker wie de moeder is.
* U028c001-21, d.d. 05-01-1639, huwelijkse voorwaarden, not. F. Zwaerdecroon, Utrecht. Bruidegom: Dirck Corneliss, assistenten: Henrick Corneliss, vader; Cornelis Henrixss, broer; Dirck Henrixss (Dierck Hendircksen), broer; Cornelis Corneliss (Cornelis Cornelissen van Blanckensteijn), zwager. Bruid: Marichen Peter Schayendr, assistenten: Peter Barentss Schay (Peter Bernts Schay), vader; Jaspar Peterss, voogd; Cornelis Joriss, zwager; Cornelis Dircxss (Cornelis Dircksoon), behuwd oom; Adriaen Willemss van Schayck, behuwd oom; Jan Corneliss, behuwd oom; Barent Geerloffs, neef. Bijz.: vermelding van bruidegom als Dirck Corneliss is kennelijk een vergissing, onderhandse akte.
* U028c001-52, d.d. 17-12-1641, huwelijkse voorwaarden, not. F. Zwaerdecroon, Utrecht. Onderhandse akte. Bruidegom: Thonis Adriaenss; peetvader Dirck Adriaenss van der Houve, ass. ; Peter Dircss van der Houve, oom, ass; Cornelis Gysbertss, oom, ass. Bruid: Merrichen Petersch, weduwe Joost Henrixss; Peter Barentss Schaey (Peter Berndts Schaey), vader, ass.; Dirck Henrixss, schoonbroer, ass.; Cornelis Joriss, zwager, ass.; Jaspar Peterss, ass.

Gehuwd voor de kerk (1) op 05-01-1639 te Utrecht, huwelijkse voorwaarden met Dirck CORNELISS, * zoon van Henrick Corneliss, broer: Dirck Henrixss (Dierck Hendircksen). zwager: Cornelis Corneliss (Cornelis Cornelissen van Blanckensteyn).
Gehuwd voor de kerk (2) op 17-12-1641 te Utrecht, huwelijkse voorwaarden. Echtgenoot is Thonis ADRIAENSS.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Aeltje P(i)etersdr. (Aefje) (zie 2999).
4.  Cornelis Peterss, grutter te Utrecht, * inv.nr. U88a1-4, d.d. 25-04-1670, garantie, notaris F. van Drielenburch te Utrecht. Betreft: voor betaling van achterstallige landpacht uit de boedel van + Peter Beernts Schay, na liquidatie daarvan. 1e partij: Cornelis Peterss Schay, zoon van Peter Beerntss Schay en Maria Hendrickss, in leven echtelieden. 2e partij: Henrick Jacob Tuyl van Seroskercken
* inv.nr U75c1, aktenr. 121 d.d. 16-04-1670, aktesoort Koop en Verkoop, notaris A. Houtman, Utrecht. 1e partij: Haesgen Cornelis van Schay, q.q.: Cornelis Jacobss Vlugh. 2e partij: Cornelis Franss Verweij te Vleuten. Soort onroerend goed: huysinge, hoffstede, c.a. 2 1/2 mergen soo water als land, ligging Heerenwegh, belending: zw. Aert Domicicuss, nw. Ghysbert Joriaens. Gerecht: Westbroeck, Binnenwegh. (mogelijk betreft zijn dochter)
* U59a3-31, d.d. 17-09-1670, koop en verkoop, not. E. van Rhee, Utrecht. Inhoud: De erven Wyborchje Jacobs Harthals. Verkopers: Thomas Waert x Aelbertje Harthals; Cornelis van Schay x Maychien Duyffhuys; Gerrit van Bees x Neeltje Duyffhuys; Maria Duyffhuys. Koper: Maria van Aelst xGijsbert van den Hoolck, out-borgemeester van Utrecht.
* U48a4-177, d.d. 07-11-1670, scheiding, H. van Zuijlen. 1e partij: Erven Wijburchgen Jacobs Harthals: Thomas Waert x Aelbertgen Harthals; Cornelis Schay x Maychgen Duijfhuijs; Mariken Duyfhuys; Gerrit van Beest x Cornelia Duyfhuys. Betreft: huis, obligatie, plecht en schuldbekentenissen. Plecht d.d. 22-02-1667 voor het gerecht van Utrecht. - Huijssinge - naar Gerrit van Beest - noordzijde Hoge Jacobijnestraet, oostw. Cornelis van Vonderen, westw. gangh en N.N. wed. N.N. Roman, te Utrecht. Bijz.: Wyburchgen Jacobs Harthals was erfgename van Peter Jacobss Harthals.
* U48a4-178, d.d. 08-11-1670, scheiding, not. H. van Zuylen. 1e partij: Erven Antonia of Teuntgen Jacobs Harthals weduwe van Cornelis Corneliss Duyfhuys: Cornelis Schay x Maychgen Duyfhuys, dochter; Gerrit van Beest x Cornelia Duyfhuys, dochter; Mariken Duyfhuys, dochter. Betreft: boedel van hun moeder. Inhoud: smale viertel - naar Cornelis Schay-; liggende Groenewegh aen de Quackelbrugh. Bijzonderheden: helft van 3 woningen in de Nieuwe Weerd blijft gemeen, andere helft competeert Willem van Bambrugh. Verwijzingen: plecht d.d. 03-01-1650 voor gerecht van Pijlsweerd.
* U80a2-91, d.d. 09-09-1671, schuldbekentenis, not. W. Zwaerdecroon. Schuldenaar: Cornelis Willemss Weijer, zoon van + Willem Cornelis Weijer te Lexmond. Schuldeisers: Cornelis Schay x Maychgen Duyfhuys; Thomas Waert x Aelbertgen Harthals; Maria Duyfhuys. Betreft: respectievelijke f 400,- en f. 800,- vanwege schulden van overleden vader.
* U75a1-378, d.d. 14-01-1673, boedelbeschrijving, notaris A. Houtman. Belanghebbende: Gerard van Beest te Utrecht, assistent: Neeltgen Duyffhuijs, schoonzuster; assistent: Peter Schay, zoon van zwager Cornelis Schay. Betreft: Boedelbeschrijving van de nagelaten goederen van schoonzuster Maria Cornelis Duijffhuijs, overleden ten huize van Geertruijd Reijers, wed. Isaac Steevens. Verwijzingen: plechtd.d. 03-01-1660 voor gerecht van Pijlsweerd.
* U038a2-114, d.d. 14-03-1676, huur en verhuur, notaris G. de Coten. Betreft: grutmolens, gortmolens. Verhuurder: Cornelis Verborch, cruijdenier. Huurder: Cornelis Peterss Schaij. Betreft: huijsinge, erve ende gront exemt de grut- en gortmolens, gelegen aan de oostzijde van de Bemuerde Weerde.
* U083b020-58, d.d. 03-08-1697, protest, notaris N. Vonck, Utrecht. Betreft: het begraven van stiefmoeder Maygie Duyffhuys, in leven weduwe van Cornelis Pieterss Schay, geschiedt onder repudiatie van de boedel. Protersteerders: Gerrit Rynhoven x Cornelia Schaij te Utrecht; Joost de Pijper x Gijsbertie Schay, zuster te Breukelen; Reijnier van Buren x Aletta Schay, zuster te Utrecht; Antonia Schay, zuster.

Relatie met Maeygen (Maria) DUYFHUYS, dochter van Cornelis Corneliss DUYFHUYS en Wijburchgen Jacobs HARTHALS.
5.  Daughje Peterss.
Relatie met Geerlof van EIJCK.
5999 Maria HENDRICKSS (van Rossum), * Bron: inv.nr. U88a1, aktenr. 13, dd. 31-12-1670, borgtocht, notaris F. van Drielenburch, Utrecht. Betreft: voor Cornelis Peterss Schay, dat hij na liquidatie van de nalatenschap van Peter Beerntss Schay ook daadwerkelijk het overgebleven geld zal uitbetalen, verwijzingen: appointment d.d. 19-12-1670 van het hof van Utrecht. Bijzonderheden: Cornelis Peter Schay is medeerfgenaam van Peter Beerntss Schay. 1e partij: Nicolaes Woutersen de Visscher te Utrecht, 2e partij: Maria Hendrickss weduwe van Peter Beerntss Schay (alleen uitdraai van voorpagina)
* U82a2-12, d.d. 31-05-1674, procuratie, notaris A. Houtman, Utrecht. Betreft: om al haar zaken te behartigen met de liquidatie van de boedel van haar echtgenoot. 1e partij: Maychgen Hendricx, weduwe Peeter Beerentss Schaey, in leven schout tot Zuylen. 2e partij: Anthonis Houtman, notaris 's hoffs van Utrecht. Betreft: de verdeling van de overschietende penningen der verkochte landen ende goederen
* U82a2-27, d.d. 31-05-1674, overdracht, not. Anthonis Houtman, Utrecht. Betreft: van aanspraken op de boedel van haar man. 1e partij: Maria Hendrikcx, laatst weduwe Peter Beerntss Schay, in leven schout tot Suylen. 2e partij: Anthonis Houtman, notaris 's hoffs 't Utrecht. - zij draag over aan A. Houtman 'gemeene en noch ongedeijlde overschieten penningen der vercofte landen ende goederen die onder beheer van Cornelis Peter Schaij berusten. in feite moet hij alles regelen qua schulden etc. aangezien Cornelis zijn werk niet doet.
* notariele akten Utrecht: inv.nr. U82a3, aktenr. 47, d.d. 02-11-1675, aktesoort Schenking, notaris A. Houtman. 1e partij: Magchgen Henricx, weduwe Peeter Beerntsz Schaey, in leven schout tot Suylen, wonende te Suylen. 2e partij: Corneliss Aertsz van Besekom, zoon van Aert Cornelis van Beusekom en Geertjen Cornelisz, Agnietgen Aertz van Beusekom, zuster, Geertgen van Leeuwen, Maychgen Geerloffs van Eyck, dochter van Geerloff van Eyck en Douchje Peeters, dochter, in leven echtelieden. Inhoud akte: van huisraad en kleding, waarvan zij het vruchtgebruik houdt.
Dochter van Hendrick N.N. (zie 11998).
Ondertrouwd (1) op 29-05-1625 te Westbroek, gehuwd voor de kerk op 06-06-1625 te Westbroek, ...nae drije behoorlijcke proclamatien in den houwelijcken staet bevesticht Peter Beerentszen Schaij wedenaer van Ghijsbertghen Cornelis, woonende in Westbrouck ende Maijken Henrix, weduwe van Cornelis Nijszen, woonende tot Suijlen. Echtgenoot is Pieter Beerents SCHAIJ (zie 5998).
Relatie (2) met Cornelis van BIJLEVELT, koornkoper, * Bron: inv.nr. U88a1, aktenr. 14 d.d. 12-01-1671, borgtocht, notaris F. van Drielenburch te Utrecht. Betreft: voor de weduwe en medeerfgenaam van Peter Beerntss Schay, voor schadeloos houden na koop door 2e partij van land uit de nalatenschap van Peter Beerntss Schay. 1e partij: Cornelis
Schay, grutter te Utrecht. 2e partij: Cornelis van Bylevelt, koornkoper te Utrecht.

Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen (zie onder 5998).

6664 ? Klaas Hendriks VELDHUIS, pachtboer. Pachters van de stadserven op het Kampereiland
Erf 70/Nieuwe Waard beneden de Vossenwaard: P1564/pacht direct overgedaan
Erf 50/derde erf van het Nijland: P1564 - P1574
Erf 32/vijfde erf van de Heultjes: P1574 - P1584 - P 1594
, zoon van ? Hendrik Klaas VELDHUIS (zie 13328) en ? Annigje STEVENS (zie 13329).
Gehuwd voor de kerk voor 1567 met
6665 ? Geesje.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Claes VELTHUIS (zie 3332).

6700 Dirk Egberts VEESMAN.
Relatie met
6701 Rijkje.
Uit deze relatie:
1.  Egbert Dirks (zie 3350).

6992 Rutger Claesz POST, pachtboer.
Gehuwd voor de kerk circa 1593 te Kampereiland met
6993 Nijse AERTS, dochter van Arent POST (zie 13986) en ws. Hermantghe NIJSE (zie 13987).
Uit dit huwelijk:
1.  Aart Rutgers (zie 3496).

6994 Steven LUBBERS, pachtboer.
Relatie met
6995 Frederickgen GEERTS.
Uit deze relatie:
1.  Geertje STEVENS (zie 3497).

7848 Jan Gerrits TORSIUS.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Johannes Jans (zie 3924).

7880 Roloff TIMMERMAN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  onleesbaar, gedoopt op 22-10-1609 te Epe. Nelles en Jan??????
2.  onleesbaar, gedoopt op 22-10-1609 te Apeldoorn.
3.  Gerret Roloffsen (zie 3940).

7912 Jan Jans KERFBIJL (Timmerman), timmerman, houtkooper, geboren circa 1565 te Langendijk, na 01-04, begraven te Amsterdam (N.Z. kapel). Graf no. 516. * Zie Wapenheraut 1920 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Kerfbijl door A.B. van der Vies', blz. 231 e.v.
* koopt: huis, Keizersgracht bij de Leliegracht 1617-1619 Band 26 (39) fol 333. Bron: Ordinaris Kwijtscheldingen 1563-1803.

Ondertrouwd (1) op 20-02-1588 te Amsterdam met Anna CORNELISDR. (zie 7913).
Ondertrouwd (2) op 15-03-1603 te Amsterdam, hij tekent met de naam Timmerman met Stijn HUIGENSDR.
Ondertrouwd (3) op 03-07-1621 te Amsterdam, hij tekent voor het eerst met de naam Kerfbijl met Henrickie DIRKSDR. Geboren circa 1572.
Ondertrouwd (4) op 29-09-1623 te Amsterdam, zij weduwe van Pieter Gerrits de Vries met Jannekie HENDRIKDSDR. Geboren te Dokkum.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lijsbeth, gedoopt op 08-01-1589 te Amsterdam (Oude kerk) (getuige(n): Marij Cornelis e.v. Pieter Abrahamse).
2.  Neeltje, geboren circa 1590, * 1) huwt Hillebrand Gerrits d.d. 09-10-1614
* 2) Jacob Barthoutsch
.
3.  Cornelis Jans (de Oude) (zie 3956).
Uit het tweede huwelijk:
4.  Aeltjen, gedoopt op 01-05-1605 te Amsterdam (Nieuwe kerk) (getuige(n): Heytje Wessels), * huwt Ds. Abrahamus Jacobi Velsius te Heiloo.
5.  Huijch, gedoopt op 28-01-1607 te Amsterdam (Oude kerk) (getuige(n): Dierik Gerritsen; Heiltje Wessels), overleden op 06-04-1630 te Norrkoping (Zweden) op 23-jarige leeftijd.
6.  Cornelis KERFBIJL de JONGE, gedoopt op 26-07-1609 te Amsterdam.
7913 Anna CORNELISDR. Geboren circa 1563, overleden voor 1603, dochter van Cornelis NN (zie 15826) en Grietje AERTS (zie 15827).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 7912).

7914 Symon BARTHOLOMEUS (van RAAP), (* Poorterboek Amsterdam voor 1655: Simon Bartelmeeusz., wever, herkomst: den Haghe, d.d. 13-12-1557. Boek SR 57, blz. 28.)
* koopt: huis, Herodessteeg 1603-1604: Band 14 (25) 89v. : huis, Singel bij de Heipoort, 1610: Band 20 (32) 47. : huis Ouderzijds Voorburgwal, westzijde, 1615-1616 Band 24 (37) 103. Bron: Ordinaris kwijtscheldingen 1563-1803
.
Relatie met
7915 Grietje HEERTGES (Hartgrijs).
Uit deze relatie:
1.  Marietje Symonsdr. RAAP (zie 3957).

7918 Carsten N.N.
Relatie met
7919 Hester PIETERS.
Uit deze relatie:
1.  Catharina (Trijntje) CARSTENS (Carstens; Stael) (zie 3959).

7920 Gerrit FRANCKEN, overleden voor 1622, * vol.pr. 23-06-1622 Doesburg
* wapen: in ... een ... paard Muschart: 131 (volledig wapen teruggevonden in leenakte)
, zoon van Dyerick FRANCKEN (zie 15840) en Fyken thoe HAENS (the Haen) (zie 15841).
Relatie met
7921 Anna van ACKEREN, leeft nog op 14-02-1639, dochter van Jan van ACKEREN (van Aeckere) (zie 15842) en Jenneke BOMER(t)S (Bongerts) (zie 15843).
Uit deze relatie:
1.  Abraham (zie 3960).
2.  Jurrens, gedoopt 04-1620 te Doesburg (getuige(n): Herbert Francken; Jacob Muijs; Trijn Francken).

7922 Hendrik TAMELINCK, burgemeester van Doesburg, politicus, burger van Doesburg (15-11-1604), begraven op 28-11-1671 te Doesburg (kerk). Echtgenoot van mijn zall. moeder, weduwe van zall. Borgermr. Henderick Tamelinck ontvangen f. 2-5. * Zie voor Tamelink Gelre LXXV 1984 bl. 103, 105, 121; LXXVII 1986 bl. 95, betreft "Een magistraat in beroering ; een onderzoek naar de sociale mobiliteit onder de regenten van Doesburg gedurende de periode 1665-1717"
* Burgemeester Tamelink had diverse stukken grond in pacht: 1613: uitgaven tegen de ontvangst van jaar 1670. Aen de kerckmeester Tamelink voorgeleverd nages aen het goet te Oijen f. 15-19-0
* 1648 Henderick Tamelink een groef laten openen f. 2-5.
* Derck Albers, schepen van Doesburg, testament 07-09-1604, oomzegger Hendrik Tamelink (x Catharina Everts) vol.pr. 19-09-1620 (ook 26-09-1614 als erven van tante Croesen genaamd), huwt Catharina Cruijssen, truijtgen (vol.pr. 26-09-1614) testament 07-09-1604 + voor 26-09-1614
vol.pr. 26-09-1614, Derck Aelbersz, mede schepen van Doesburg, en Henrick Tamelinck (en Catharina Eversz) als erfgenaam van hun overleden tante Truitgen Croesen, vrouw van Derck Aelbersz tonen de huw. voorwaarden d.d. 11-04-1589 en de tochtbrief d.d. 07-09-1604. Derck Aelbersz stemt toe, dat Henrick Tamelinck (en vrouw) het lijfgoed van Truitgen dadelijk mogen ontvangen, o.a. 2 zilveren kleerhaken. Het ongerede goed plus deel van inboedel houdt Derck Aelbersz in tocht.
* wapen: een aanziende ezelskop tussen 2 blote armen met de ellebogen naar buiten, waarvan de handen tesamen boven de kop een krans bezet met 4 bloempjes vasthouden. Helmteken: een dito kop en de letter A en T.
* Brantsen wapen: Susanna Botmer, zij zegelt A - Tamelinck, en man Johannes van Zadelhoff, Rheden 20-04-1761. Bron bovenstaande wapens: Wapenboek Veluwse Geslachten door A.C. Zeven. Dit wapen komt in variaties voor. A - T. zal een afstammeling zijn van Hendrick en de zegel zal doorvererft zijn aan Susanna Botmer.
* wapen: in azuur 2 rechtop geplaatste armen van natuurlijke kleur, met de handen een ovale krans van sinopel vasthoudend en tussen de armen een aanziende ezelskop van zilver. Dekkleden: azuur en zilver. Helmteken: de ezelskop van het schild.
Zoon van NN (zie 15845).
Gehuwd voor de kerk voor 1613 met
7923 Catharina Rutger EVERTS, nicht van de kerkmeester Daem Evertz, * Doodsakte 1625 Daem Everts vol.pr. 21-07-1645; Derk Alberts (Tamelink) vol.pr. 19-09-1620; vol.pr. 26-09-1614 als erven van Catharina Croesen, Gemeente-archief Doesburg)
* na 22-10-1624 vrouw Taemelincks laeten openen een groef voor Henricks Taemelincks moeder staenden op zal. Rutger Evertz. daervan ontvangen f. 2-5.
* vol.pr. 01-11-1634 Volmacht om land in Zelhem te verkopen voor Derck Alberts Aerdtsoon voor 9/20 deel, Catharina Everts weduwe van Hendrik Tamelinck en kinderen Hendrick Jr. en andere, tes. voor 7/20 deel, Truijtje Alberts, dochter van overleden Derck Alberts Dercksen (18 jaar, geass. met mombers Arndt van de Velde, Willem Baerken Arndtzn, en Marten Wolters, mede voor haar broers en zusters) van 4/20 deel van het erve en goed "Cleyn Ocijnck".
* vol.pr. 21-07-1645 Testament van Daan Everts, oud-schepen, stervende. Zijn nicht Catharina Everts, weduwe van burgemeester Tamelinck krijgt obligatie van f. 200,- t.l.v. Abraham Francken, mits testateur levenslang de interesse zal genieten. Na haar dood vervalt de obligatie op zijn neef secretaris Derck Tamelinck, alles met consent van testateurs vrouw Barta Willems.
* vol.pr. 31-10-1664 Catharina Evers weduwe van Hendrik Tamelinck, burgemeester (geassisteerd met neef secr. Tamelinck), verklaart dat haar zoon Gerhart Tamelinck tot nu toe ongetrouwd is gebleven, en haar zaken heeft behartigd. Hij zal haar verder onderhouden, zij verkoopt hem haar huis (bewoond door haarzelf, Kerckstraat tussen erve van weduwe Arent van de Velde en erven overleden Jan Stenderingh) en hof (voor de Meipoort, t.e.z. Corps de guarde, naar weduwe Sambeecks hof, t.a.z. de wal naar de buitenpoort) voor f. 800,- (als korting op vaderlijk erfdeel te betalen).
vol.pr. 16-11-1671, Testament van Catharina Everts weduwe van burgemeester Hendrik Tamelinck. Het geld dat haar zoon kerkmr. Tamelinck wegens 'bereyen scheerloon' van dochter Angneta Tamelinck en wijlen haar man gasthuismr. Francken verdiend had, en vervolgens sententie toegekend, niet van haar man maar van haar was. na diverse bepalingen verklaart ze, dat haar andere kinderen, nl. burgemeester Tamelinck, Angneta Tamelinck en de 2 kinderen van haar overleden zoon secretaris Tamelink (als 1 aandeel hebbend) ieder f. 300,- vooraf kregen, de rest van haar nalatenschap gaat in 4 delen, de kleinkinderen van overleden secretaris Tamelinck haar bed. (RAD 1669-1701.)
vol.pr. 16-10-1679, Catharina Everts weduwe van Hendrik Tamelinck erft een obligatie d.d. 07-02-1653 van f. 300,- a 6%, van Engelberta Styps, weduwe van burgemeester Johan Schaep (RAD1669-1701)
vol.pr. 15-06-1683 Agneta Tamelincks weduwe schepen Petrus Centenius en zoon Arnold Francken, alsmede schoonzon dr. Gerhard van Bronckhorst cederen, aan lt. Joh. Diederick Morgenstern recht van hypotheek van f. 275,- + f. 25,- kosten onder verb. van huis van weduwe richter Morgenstern (tegen ruil van hypotheek op Papekamp onder Angerlo)
* Civiele Procesdossiers 1545-1811 en zonder jaartal. - 1641-1644 nr. 344 Catharina Everts, weduwe van Taemelinxs - Arend van den Velde 1633. - nr. 348 Erven Dirck Aelberts en Dercken Everts wede Tamelinx c.s.c. 1642
, dochter van Rutger EVERTS (zie 15846) en Judith CLAES (zie 15847).
Uit dit huwelijk:
1.  Derrick, secretaris van Doesburg, student te Utrecht, gedoopt 12-1613 te Doesburg (getuige(n): Rutger Evers; Steven Claessen; Joffrou Cappelle), begraven op 04-07-1649 te Doesburg (kerk), 2e datum, welke goed is is niet zeker, (mogelijk deze) 28-05-1661 Doesburg (kerk), * wapen te vinden in wapenboek Gelderse vereniging Stud. I, 9. Huwt Mechteld Stijps, dochter van Albert Stijps en Judith Pruijssen.
* vol.pr. 25-04-1650 Derck Tamelinck, stads secretaris (en Mechteld Stip) kopen hof (Groote Convent Marije op de graeve, vroeger dor Burg. Albert Bettinck gebruikt) van de stad Doesburg. (RAD 1648-1669, 1698)
.
Relatie met Mechteld STIJPS, gedoopt op 01-02-1613 te Doesburg, begraven op 19-07-1657 te Doesburg (kerk) op 44-jarige leeftijd, weduwe van Guert Smits.
2.  Gerrit, kerkmeester van Doesburg, gedoopt 02-1616 te Doesburg, * huwt Sara Gerritsen, dr. van Gerrit Lademaker en Jenneke Brants, 4 kinderen waaronder Catharina huwt H. Smith.
Relatie met Sara GERRITSEN, huwt 1) Herman Tengbergen.
3.  Agniete (zie 3961).
4.  Geertruijd, gedoopt 10-1621 te Doesburg.
5.  Hendrik, burgemeester van Doesburg (1653-1673), huwt Geertruijd Stijps dochter van Albert Stijps en Judith Pruijs.
vol.pr. 16-05-1637, Jan Huetincks weduwe Willem Davidstz verb. w. sch. a. Hendrick Tamelinck (en Geertje Stijpen) (voor gehaalde waren) voor f. 89,-8,-; al haar goederen (geroyeerd 03-06-1638) (RAD 1625-1648)
vol.pr. 14-07-1654 (na 18 september) Henrick Tamelinck, schepen van Doesburg (en Geertruijd Styp) kopen hof (achter kepershof in het clooster, achter de muur tot de wal gelegen, t.e.z. hof van Willem Simons, t.a.z. hof van Jan van Lathum) van Peer Simons (en Johanna ter Steegh). (RAD 1648-1669, 1698)
vol.pr. 22-03-1659 Burgemeester Henrick Tamelinck (en Geertruijd Styp) kopen een land in het Molenveld van de Rentmeester Geestelijke Goederen der Graafschap. (RAD 1648-1669, 1698)
.
Relatie (1) met Geertruijd STIJPS, begraven op 27-06-1660 te Doesburg (kerk), maand niet helemaal zeker, dochter van Albert Stijps en Judith Pruijssen, testament vol.pr. 22-12-1659.
Relatie (2) met Ida van WEELDEREN, begraven op 28-09-1681 te Doesburg (kerk), maakt accoord d.d.27-04-1681, voor 02-11-1676 procuratie van zoon Hendrik Tamelinck, j.u. dr. voor het gerecht Westzaan (gerevht svol. Westzaan, Rechtelijk Archief in Noord-Holland no. 1515 fol. 6 verso).

7924 Gerrit Henricx van DILLEN ('t Loe), geboren te Bronckhorst, overleden voor 1645, * Het Veldkamp (1807). Andere aanduidingen: Latmansplaats of Veltkamp (1789), Woekelt of Veldkamp (1840). De buurt waar dit huis staat heette het Woekelt. Mogelijk komt dit van Wakkel, Wacholder een struik die nu jeneverbes heet. Misschien stonden hier vroeger veel jeneverbesstruiken. Er zijn in deze buurt verschillende huizen die aangeduid worden met het Woekelt. Dat is vaak verwarrend.
Rechten in de Mark: Niet in de lijst van 1644. In het Markeboek van 1782 regelmatig genoemd. Adres: Dollemansstraat 6.
Geschiedenis: - 27-01-1627 Garrit van Dillen genaamt 't Loe en Jenneken kopen erve 'Veltcamp op Woecholdt' van de families Bessens, Willems en Timmerman. - 17-07-1706 Arnold Franken, apotheker, zegt de pacht op van het steedje het Woecket aan pachter Gerrit Jansen. - 08-02-1740: Dr. Abraham van Dillen en Johanna Franken kopen de helft van "Woekholt of Veldkamp" van haar zusters Henrica en Anna Catharina Francken. Bij magescheid van 18-12-1777 tussen de erven van Henderica Francken wordt aan Catharina Geertruida Francken, weduwe van Ds. Bernardus Noordbeek dit erve toegewezen. - 27-03-1779: Jan Russer en Elisabeth Evers kopen Veldkamp van Catharina Geertruid Francken, wed. van Ds. Bernardus Noordbeek. Etc.

Gehuwd voor de kerk voor 1627 met
7925 Jenneken.
Uit dit huwelijk:
1.  Herman Otto (zie 3962).

7926 Diric BALTING, borger van Zutphen, * Weeskamer fiche IV blz. 241 : Herman Otten vonnis den 28-11-1656 ; Willem Spitholt en Claes Luesinck genomineert en geconfirmeert tot momber over Herman Otten en Hendersken Baltinck, nagelaten kinderen met naemen Geertruijt en Conraet voornoemd na de olders overleden, en Gerrit omtrent 1 jaar olt zijnde. (waar past dit in?).
* Verkoop huis d.d. 01-11-1664 (volgnr. 23759) Nieuwstad, verkoopt Grietgen Coenders en Derck Balktinck aan Jan Wanners. Opmerking: tegenover de Nieuwstadskerk/Jacob Pellewevers hof. Kadaster F351, 352 en 353. Naast de Rosmolen en de Costerij.
* Koop huis d.d. 10-06-1634 (volgnr. 23760), Nieuwstad, huis en hof, verkoopt Herman Cnoust en Anneken Knoust aan Derck Baltinck en Griete Conders, naast de Rosmolen en Custershuis (achter Lucas Pellewever e.a.) Opmerking: Derck Baltinck x Griete Coenders, eerder weduwe Knoest, hun stiefmoeder / straat en Lucas Pellewevershof. Kadaster F351, 352 en 353.
Zoon van Dirck Jans ten BALTIJNCK (zie 15852) en Hendrie BACBET (zie 15853).
Ondertrouwd op 01-07-1627 te Zutphen, gehuwd voor de kerk op 22-07-1627 te Zutphen, hij borger alhier, zij nagelate weduwe van Herman Kaust met
7927 Grietgen Coendersdr HERMAN, * Roese (goed) te Baak: Jochem Coenders (en Geertge) en Tonnis Coenders (en Geertgen) kennen voldaan te zijn op 4 maart 1633 van vaderlijk versterf door stiefmoeder Harmken Apeltons, weduwe van Coendert Mensinck van Nahuijs, Conraedt van Nahuis (en Harmen van Apeldorn) kopen deze hofstede op 23 juli 1608 van Geertgen en Hendrixken Schuringen. Gelegen langs de papenstraat dan 2e Veldstraat, zie kaartje (kopie in mijn bezit)
* Grietjen Coenders december 1627 Zutphen belijdenis, huisvrouw van Derrick Baltink
, dochter van Coendert MENSINCK van NAHUIJS (zie 15854) en Harmken APELTONS (zie 15855).
Ondertrouwd (1) op 05-09-1619 te Zutphen, gehuwd voor de kerk op 12-09-1619 te Zutphen (Ned.), * hij van Courbar(s? of g) oud den ridder Broechen, zij Grietgen Coenders, Coender Mensijnc te Baeck d. Echtgenoot is Herman KNOUST, onder den Ridder Broechen, geboren te Courbar(s?).
Ondertrouwd (2) op 01-07-1627 te Zutphen, gehuwd voor de kerk op 22-07-1627 te Zutphen, hij borger alhier, zij nagelate weduwe van Herman Kaust met Diric BALTING (zie 7926).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Hendersken Derics BALTINGS (zie 3963).
2.  Harmken, gedoopt op 22-12-1630 te Zutphen.
Ondertrouwd op 08-07-1655 te Zutphen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29-07-1655 te Zutphen met Willem SPITHOLT.
3.  Hermen BALIJNCK, gedoopt 03-1635 te Zutphen.

7928 NN MOONEN, geboren te Aken.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Barbara, geboren circa 1597 te Aken of Stolberg.
Gehuwd voor de kerk voor 1618 met Louis WASTELIER.
2.  Isaack (zie 3964).
3.  Johan (Jan), soldaat onder capitein Holles (1630), geboren te Aken, * Johan Moone, soldaet onder capt. Holles, doet belijdenis december 1630 Bron: Ned.Herv. Boek 0 bl. 124.

7930 Arent Albers van GOOR, koopman te Zwolle, overleden voor 1639.
Ondertrouwd 11-1607 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 13-12-1607 te Zwolle, hij nieuwstrate met
7931 Lubbiken GENIES (Gerries).
Uit dit huwelijk:
1.  Anneken ARENTS (ARENT ALBERS) (van Goor) (zie 3965).
2.  Katharyne, huwt NN. Pels.

7934 Everwijn van BENTHEIM, richter te Nordhorn (Dtsl.) (1608-1654), gografer (schout), * uit hem stamt o.a. een nog bloeiende tak Von Bentheim in het graafschap Bentheim, alsmede uitgestorven takken Van Benthem, met burgemeesters in Kampen en in Vollenhove. Zoon van Barend van BENTHEIM (zie 15868) en Hendrikje van BENTHEIM (zie 15869).
Relatie met
7935 Margaretha GLASFORT, dochter van Hendrik GLASFORT (zie 15870) en Elske KESTERING (zie 15871).
Uit deze relatie:
1.  Adelheid (zie 3967).
2.  Arend Joost, rentmeester (1655). Huwt Margaretha Bernards. Kinderen: Everwijn x Gerhardina Geertruid Steenberge; Frans x Eleonora Keisers; Anna Margaretha x 1) Hendrik Daalhof 2) Willem Baur; Agnes Christina x Weseslaus Everwin Stulen.
3.  Barend, rechter en rentmeester te Ulpen, huwt 1) N. Kerkering 2) Anna Maria Theben
geen kinderen
.
4.  Christoffel, burgemeister und Steuereinnehmer te Nordhorn, huwt 1) Josina Lemker 2 kinderen; 2) Catharina Elisabeth Pagenstecher. Kinderen: 1) Catharina Aleid x Lubbertus Waterham, burg. Oldenseel. Jan Everwin, secr. Oldenseel, Margaretha Elisabeth x Bernard Arnold Sluiter.
 
no. 231 blz 64: Christoffer von Bentheim, sohn d. Richters Everwijn von Bentheim, burgerschaft geschenkt fur s. frau Geesin Lembbers 16-02-1655. Bron : Nordhorn Burgerbucher der Stadt, von 1396 - 1913 Rektor H. Specht Bentheimer Heimatsverlag Nordhorn 1939.

Relatie (1) met Josina LEMKER.
Relatie (2) met Catharina Elisabeth PAGENSTECHER.
5.  Everwijn, burgemeester van Kampen (1664). Aleids broer Everwijn wordt genoemd in het boek 'Bentheim' (CBG), met wapen, daarin is ook vermeld dat hij afstammeling is van de graven van Bentheim.
 
huwt Femmetie Steenbergen. Kinderen: Margriet, Antoni, Geertruij, Aleid, Everwine (te Kampen)
.
6.  Hendrik, huwt Christina van Werden. Kinderen: Hendrik x 1) Geertruij Lubelei, 2) Willemein van Dorsen.

Generatie XIV
 
8208 Henric Peters die WEKER, begraven 1590-1591 te Veenendaal, * Henrick Petersz die Weker mede in den kerke gegraven, dan soe sijne huysvrouwe ons dyens aengaen[de] van erfcoop oft begraevenissen heeft doen blijven d[aar] over alhier nihil. (in't klein: den toecomende kerkm[eeste]r aff te [...sch...] het blijcken alhier gementioneert [ende] dat hij voordacht zij een register te doen maecken van de gecofte grafsteden), * Bron: luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1810"
- 1576-1577 (VA-K 5): De kerckm[eeste]rs hebben ontffangen van Henrick Petersz voor een geopent graft in der kercke om erfflicken te behouden nae [ver]mogen d' ordonantie dit jaer present vijer pont, mits dat denselven Henrick Petersz 't jaer [ver]leeden ter goeden reeckenninge de kerckm[eeste]rs een pont betaelt heeft blicken[de] bij de leste reeckenninge van welcke een l[ibra] de kerckm[eeste]rs 't jaer lestleden uuytghift gemaect hebben daerom nu de [verseid] vyer pont. Fl. IIII £-0-0. (van Waecker??)
- 1589-1590 (VA-K 5) : Ander ontfanck van [de] geco[c]hte graven en[de] anders. ; IN den eersten ontfangen van Henrick Petersz in de weker (laatste 3 woorden doorgestreept) tot een graft alhier in de kerck d' so[mm]e van een g[ulden] dus hier I £-0-0.

Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Peter Hendricx WAECKER (zie 4104).

8210 Bart CORNELISSEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jannigje Bartels CORNELISDR. (zie 4105).

8320 Willem PAUWELS (van der POEL), kerkmeester (1598 en 1599), overleden te Veenendaal.
Relatie met
8321 NN.
Uit deze relatie:
1.  Pauwel Willems van der POEL (zie 4160).

8340 Pieter CLAESSEN (de BONT), koperslager te Leiden, poorter van Delft op 10-10-1580, geboren rond 1548 te Leiden (gezindte: ned.ger.), overleden te Delft, * in 1575 "oudt [...] omtrent 28 jaren" (GA Leiden, weeskamerarchief, nr. 1, 1570-1580, fol. 76v, akte van 9 januari 1577)
* mogelijk wapen: (Bleijsel) de Bont: in zilver 3 zwarte schuinbalken. Bron: kwartierstaat C. Bolderman, Bergum.
Zoon van Claes ANDRIESSEN (zie 16680) en Jannitgen Willemsdr. de BONT (zie 16681).
Gehuwd voor de kerk voor 1578 met
8341 Machteld WILLEMSDR. Overleden voor 1598 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Claes Pietersz de BONT (zie 4170).
2.  Pieter Pieterse de BONT.

8342 Claes van SCHOONHOVEN (Niclaes), raad van Rhenen (1589-90, 1593-94), schepen te Rhenen (1607-08, 1611-12, 1622-27, 1632-35), burgemeester van Rhenen (1619-20, 1621-22) (Bron: H.P. Deijs), * huwt ws. Jannichje Cornelis (2e)
* wapen: gedeeld I een zandloper II 3 ruiten (2-1) met daaronder een 8-spakig rad/wiel. Foto in mijn bezit.

Gehuwd voor de kerk voor 1620 met
8343 Fenneke Willems SNACK, overleden na 1633, dochter van Willem Gillisz SNACK (zie 16686) en Adriana JANSDR. (zie 16687).
Uit dit huwelijk:
1.  Maritgen Claasdr. (zie 4171).

8364 ws Cornelis JACOB.
Relatie met
8365 Jenneke WOLTERS.
Uit deze relatie:
1.  Johan CORNELISS (Timmer) (zie 4182).

9088 Raes van GREVENBROEK, schout te Loon op Zand (gezindte: rooms katholiek). RA Den Bosch Rt.A. Den Bosch no. 1456 (1610-1611) folio 45, folio 15 RT A. Loon op Zand Reg. no. 65, folio 171, 17-01-1637, Rt. A. Vrijhoeven-Capelle Reg. o. 11, 13-04-1600, 27-05-1600.
 
check Nijmeegs Katern jrg. 12, no. 2 1998. Kemp: Van Grevenbroek; Drie Swarte Ruiters etc (hist.ond. naar huizen).
Zoon van Bonaventura van GREVENBROECK (zie 18176) en Maria Willem SNOEKS (zie 18177).
Relatie met
9089 Cornelia de BUIJSER.
Uit deze relatie:
1.  Dirk Erasmus van GREVENBROECK (zie 4544).
2.  Maria, non in het klooster Bloemenkamp achter de Tolbrug, overleden op 28-10-1637 te Loon op Zand, ??? wordt aangegeven als vrouw van Cornelius Corneliuszn Puijsers.

9092 Aernt Dircks NAUWEN, overleden op 21-07-1604 te Oisterwijk, (rooms katholiek) overleden door de pest. op woensdag, zoon van Dierck NAUWEN (zie 18184).
Relatie met
9093 Jenneken Joost Goijaert SMULDERS, overleden na 1605, dochter van Joost Goijaert SMULDERS (zie 18186).
Uit deze relatie:
1.  Theodorus Arnoldus (Dirck Aert Dierck) (zie 4546).

9094 Reijnerus Gijsbert Reijnier HEESTERS, overleden voor 1612, zoon van Gijsbert Reijnier HEESTERS (zie 18188) en Margriet Embert PEIJNENBORCH (zie 18189).
Relatie met
9095 Elisabeth Wouter COOLEN, overleden voor 1609.
Uit deze relatie:
1.  Elisabeth Reijnerius Gijsbert (zie 4547).

9100 Adam Antonis Goijaert PULSKENS, zoon van Antonis Goijaert Hendrik PULSKENS (zie 18200) en Aleijd Adam Jacob ADAMS (zie 18201).
Relatie met
9101 Marij Michiel Daniels (van HEIJST), dochter van Michiel Daniel Peters van HEIJST (zie 9112) en Jenneke Peter Jan REIJNEN (zie 9113).
Uit deze relatie:
1.  Jan Adam Antonis (zie 4550).

9102 Gijsbert Cornelis Hendrick BAESTEN, zoon van Cornelis Hendrik Cornelis BAESTEN (zie 18204) en Aleijt Willem WOUTERS (zie 18205).
Relatie met
9103 Ida Adriaen Gijsbert van BEURDEN (BOERDEN), dochter van Adriaen Gijsbert Jan van BEURDEN (BOERDEN) (zie 18206) en Engela Cornelis Cornelis SMOLDERS (zie 18207).
Uit deze relatie:
1.  Engelina Gijsbert Cornelis (zie 4551).

9104 Hendrick Jan Jacob Die SMIT (van den MEGDENBERG), smid, geboren voor 1565 te Vrijaldenhoven (Gulik).
Relatie met
9105 Dircksken Peter Jan SMOLDERS, dochter van Peter Jan Adriaen SMOLDERS (zie 18210) en Martina Michiel Jan SOFFAERTS (zie 18211).
Uit deze relatie:
1.  Adriaen Hendrick Jan Jacob Die SMIT.
2.  Barbara Hendrik Jan Die SMIT.
3.  Cornelia Hendrik Jan Die SMIT.
4.  Jenneken Hendrick Jan Die SMIT.
5.  Lijsbeth Hendrik Jan Die SMIT.
6.  Margriet Hendrik Jan Die SMIT.
7.  Maria Hendrick Jan Die SMIT.
8.  Maria Hendrick Jan (sr.) Die SMIT.
9.  Willem Hendrik Jan Die SMIT.
10.  Jan Henrick Janssoon Jacob Die SMIT (van de MEGDENBERG) (zie 4552).
11.  Peter Hendrick Jan.

9108 Jan Willem Jan MUTSAERTS, geboren circa 1492, overleden voor 1547. Jan Willen Mutsaerts krijgt een huis in de Kerckstraet te Oesterwijck, belooft aan de rector van O.L.V. altaar in Enschot een cijnsvan 20 stuivers uit zijn huis in de Kerkstraat in Oosterwijk (1521/22) Bron: Nakomelingen van Mutsaerts 1270-2000. Zoon van Willem Jan Willem MUTSAERTS (zie 18216) en Lijsbeth Herman Daniel van HEIJST (zie 18217).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1550 met Margriet Claes Steven Jan REIJNEN, overleden voor 1550.
Relatie (2) met Catharina Daniel Adriaen Gerit HERMANS (zie 9109).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Jan.
2.  Marike Jan (de Jongste).
3.  Marike (de Oudste), huwt Goyart Adriaen Huijben.
4.  Peterken Jan, huwt Jans Goenen Rutten.
Uit de tweede relatie:
5.  Adriaen.
6.  Genovena, huwt Corstiaen Laureys Denijs Koolen.
7.  Jan Jan Willem (zie 4554).
8.  Magdalena.
9109 Catharina Daniel Adriaen Gerit HERMANS.
Uit deze relatie: 4 kinderen (zie onder 9108).

9110 Marten Jan Marten SGENEN.
Relatie met
9111 Willemken Denis Hendrick WOUTERS.
Uit deze relatie:
1.  Digna Marten Jan (zie 4555).

9112 Michiel Daniel Peters van HEIJST. Coll. V. Dijk: R343-1597-37; R346-1601-36v. Zoon van Daniel Peter Herman van HEIJST (zie 18224) en Heijlwich Jan Michiel ROELOFS (Stappaert) (zie 18225).
Relatie met
9113 Jenneke Peter Jan REIJNEN.
Uit deze relatie:
1.  Antonis Michiel Daniel.
2.  Cornelis Michiel Daniel.
3.  Daniel Michiel Danielis (zie 4556).
4.  Heijlwich Michiel Daniel.
5.  Marij Michiel Daniels (van HEIJST) (zie 9101).

9120 Peter Jan Peter MUTSAERTS, check zijn kinderen (mijn lijst met kinderen komt niet overeen met de andere), zoon van Jan Peter Denijs MUTSAERTS (zie 18240) en Heylwich Willem van SPAENDONCK (zie 18241).
Relatie met
9121 Jenneken Johannes Lenaert MUTSAERTS, overleden voor 1643, dochter van Johannes Lenaert MUTSAERTS (de OUDE) (zie 18242) en Heilwich Peter Jan Eelkens PULSKENS (zie 18243).
Uit deze relatie:
1.  Jan Peter, geboren na 1588, huwt Catarina Michiel Joost Meijnaerts te Goirle otr. 28-01-1618.
2.  Catelijn, geboren circa 1594.
3.  Heijliger, geboren circa 1594, huwt 17-01-1628 Tilburg met Jenneken Joost Jan Snellaert.
4.  Jenneken (de Jonge0, geboren circa 1594.
5.  Jenneken (de Oude), geboren circa 1594.
6.  Jenneken Adriaen, gedoopt (R.K.) op 26-02-1616 te Tilburg.
7.  Willem Adriaen, gedoopt (R.K.) op 25-09-1618 te Tilburg (getuige(n): Jan Vrancken; Marij Peeters).
8.  Cornelis Adriaen, gedoopt (R.K.) op 23-05-1621 te Tilburg (getuige(n): Peter Willem Janssen; Lijntken Janssen).
9.  Anneke Adriaen, gedoopt (R.K.) op 10-11-1624 te Tilburg (getuige(n): Sijken Raks), begraven op 21-09-1673 te Tilburg op 48-jarige leeftijd.
10.  Adriaen (zie 4560).

9122 Willem Jan Cornelis VERAMELSVOIRT. Coll. V. Dijk: woont aan de Reijt op't Zand.
R350-1620-282; R351-1621-10; R354-1632-54v en 71; R355-1635-305;R358-1640-77v.
Zoon van Jan Cornelis VERAMELSVOIRT (zie 18244) en Jenneke Willem Peter (sr) HOECK (zie 18245).
Relatie met
9123 Jenneken Goijaert Peter SMOLDERS, dochter van Goijaert Peter Gerit SMOLDERS (zie 18246) en Mechteld Goijaert Jan Michiel ROELOFS (zie 18247).
Uit deze relatie:
1.  Goijaert Willem Jan, huwt Alphen 01-03-1642 Maria Peter Hendrick die Smidt.
2.  Jan Willem Jan, huwt Tilburg 19-01-1630 Jenneken Joris Denis.
3.  Jenneke Willem Jan (zie 4561).
4.  Maria Willem Jan, huwt otr. Tilburg 21-01-1610 Antonis Sijmon Peter Reijnen.
5.  Peter Willem Jan, huwt Tilburg 26-01-1620 Michielken Sijmon Peter Reijnen.

9152 Joost Meeus Jan Meeus MOMBOIRS. Coll. V. Dijk: R346-1603-6; R348-1611-154v; R349-1614-112v; R349-1615-205v; R350-1618-103v, 135 en 160; R351-1623-214v; R351-1624-269v en 283; R354-1632-80; R674-1606; R676-1611; R677-1618. Zoon van Bartholomeus Jan Meeus Maes MOMBOIRS (zie 18304) en Barbara Marten Jan GHENEN (zie 18305).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1602 met Luytgaard Jan Daniel Cornelis Hermans (van HEIJST) (van Heijst) (zie 9153).
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-11-1602 te Tilburg (rooms katholiek) met Adriana Huybert Marten SALEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Barbara Joost Meus Jan MEEUS, (otr. Tilburg 29-12-1609 Claes Robberts de Widt).
2.  Jan Joost Meus Jan MEEUS.
3.  Bartholomeus Joost Meeus (zie 4576).
Uit het tweede huwelijk:
4.  Maria Joost Meus JAN.
5.  Thomas Joost Meus Jan MEEUS.
6.  Jenneke, (otr. Tilburg 04-02-1623, tr. Tilburg 22-02-1623 Cornelis Adriaan Emmen).
9153 Luytgaard Jan Daniel Cornelis Hermans (van HEIJST) (van Heijst), dochter van Jan Daniel Cornelis Hermans van HEIJST (zie 18306).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 9152).

9154 Cornelis Jaspar Peeter HUIJBEN. Coll. Van Dijk: R349-1616-287v en 295v; R355-1633-88. Zoon van Jaspar Peter HUIJBEN (zie 18308) en Katelijn Aerd Jan van AERL (zie 18309).
Relatie met
9155 Leenken Gerit Jan BEIJKENS (Magdalena), dochter van Gerit Jan Gerit BEIJKENS (zie 18310) en Marij Wouter Willem ZEGERS (zie 18311).
Uit deze relatie:
1.  Adriana Cornelis Jasper Peter.
2.  Gerartken Cornelis Jasper Peter (zie 4577).
3.  Huijbert Cornelis Jasper Peter.
4.  Jan Cornelis Jasper Peter.
5.  Peterken Cornelis Jasper Peter.

9156 Adriaen Goijaert Jan (sr) MICHIELS, zoon van Goijaert Jan Michiel ROELOFS (zie 18312) en Maria Adriaen Jan LEIJTEN (zie 18313).
Relatie (1) met Jenneken Huijbert Jan van RAECK (zie 9157).
Relatie (2) met Marie Jan Niclaes Hendrick VERHOEVEN.
Uit de eerste relatie:
1.  Jan Adrieaen Goijaert Jan (zie 4578).
9157 Jenneken Huijbert Jan van RAECK, dochter van Huijbert Jan Jan van RAECK (zie 18314).
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 9156).

9158 Wouter Aert Hendrick COUWENBERGH, geboren te Tilburg. Coll. V. Dijk: of Pelsers. R355-1635-304v; R360-1645-159; R367-1663-246v; R368-1665-268. Zoon van Aert Hendrick Wouter Adriaens COUWENBERGH (zie 18316) en Marij Joost Jan LEIJTEN (zie 18317).
Relatie met
9159 Luijtgaard Michiel Willem Laureijs ANCEMS, dochter van Michiel Willems Laureijssen ANCEMS (zie 18318).
Uit deze relatie:
1.  Eva Wouter Aert COUWENBERCH (zie 4579).
2.  Catharina, geboren te Tilburg.
3.  Lijsbeth, geboren te Tilburg.
4.  Maria, geboren te Tilburg.
5.  Peter, geboren te Tilburg.

9202 Reijner Denijs Jan REIJNEN.
Relatie met
9203 Goijaertken Adriaen Gerit BEIJKENS (GROOTERS).
Uit deze relatie:
1.  Lijsbeth Reijner Denijs Jan (zie 4601).

9206 Mattheeus Willem JAN, begraven op 27-02-1617 te Tilburg, 7 kinderen.
Relatie met
9207 Margriet Jan Peter Jan DIRCKS.
Uit deze relatie:
1.  Maria Matthijs (Jans) (Maijken) WILLEMS (zie 4603).

9208 Wouter Adriaen Gerit COLEN (van Enschot).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Adriana Wouer Adriaen.
2.  Barbara Wouter Adriaen.
3.  Laureijs Wouter Adriaen.
4.  Maria Wouter Adriaen.
5.  Peterken Wouter Adriaen.
6.  Wouter Wouter Adriaen (zie 4604).

9212 Niclaes Adriaen Jan (Delias Delijas) DELIEN (Claes), overleden circa 1641.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1613 met Willemken Wouter van HAREN (zie 9213).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1617 met Jenneken Jan Antonis de BRUIJN.
Gehuwd voor de kerk (3) op 05-07-1622 te Tilburg met Catarina Cornelis Wouter MIJS (Lijnken) (zie 4607).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Adriana Niclaes Adriaen, geboren circa 1614.
2.  Catarina Niclaes Adriaen, geboren circa 1616.
3.  Joost Claes Adriaen (zie 4606).
9213 Willemken Wouter van HAREN.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 9212).

9414 Wessel N.N.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Elsien WESSELS (CLOPPENBORGH) (zie 4707).
2.  Hendrick, weesvader.

9420 Louwe HAVICKES, eigenerfde te Enselens bij Loppersum, geboren te Enselens, zoon van Havick LOUWENS (zie 18840) en Teteke ONNENS (zie 18841).
Relatie met
9421 Etgyn Waalcko's ELAMA, geboren 1515 te Uithuizen op de Elamaheerd, begraven op 24-09-1582 te Emden (Dtsl.), in ballingschap overleden aan de pest. Etgyn Elama woonde in 1568 te Petkum (O.Fr.) wat blijkt uit het volgende: "Na de nederlaag van zijn leger in de slag bij Jemmingen 21 juli 168 zwom graaf Lodewijk van Nassau over de Eems, landde aan te Petkum ten oosten van Emden en ging vandaar Duitsland in, in de kleren van Tyade en Waelke Louwens, beiden zoons van Etgyn Elama en Louwe Havickes. Het harnas van graaf Lodewijk van Nassau bevindt zich in een museum te Emden. In 1581 woonde Etgyn Elama echter weer te Enselens, vanwaar zij na het verraad van Rennenberg opnieuw naar Emden vluchtte en aldaar in 1582 is overleden.
Op een van de heerden op Enselens woonde in de 16e eeuw Louwe Havicks met zijn vrouw Etgyn Elama.
Dochter van Waelcko ELAMA tho UIJTHUIJSEN (zie 18842) en Tyalde bij den DIJCK (zie 18843).
Uit deze relatie:
1.  Havick LOUWENS (zie 4710).
2.  Froucke LOUWENS, geboren te Enselens, huwde in mei 1562 met de bekende Groninger kroniekschrijver Abel Eppens van Bolhuis tho Equart.
3.  Tyade LOUWENS.
4.  Waelke LOUWENS.

9422 Hyronimus LOERINGA, dijkrechter, kerkvoogd en armenverzorger te Norden (Duitsland), begraven op 05-08-1581 te Norden, zoon van Otto Papen LOERINGA (zie 18844) en Men(e)ver (verm. deze voornaam) HARRINGA (zie 18845).
Relatie met
9423 Folxta Ubben REINERS, dochter van Ubben Reiners van OOSTERMARSCH (zie 18846) en Anna Meijners Detelefs van HAMSWEHRUM (zie 18847).
Uit deze relatie:
1.  Menewer (zie 4711).

9518 N.N. QUIRIJNS.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Helena (zie 4759).
2.  Jan, overleden voor 1630, laat weeskinderen na.
3.  Thomas.

9572 Claes Baudewijnss van LEEUWAERDEN (Nicolaes Boudewijnsz van Leeuwarden), overleden in 1662, * Binnenkomende Burgers: Claes Boudewijnss van Leeuwerden: d.d. 01-08-1612 in Utrecht. : mogelijk een broer die eerder kwam?: Jan Bouwenss van Leeuwaerden, d.d. 26-04-1583. [?]
* Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 4861, Claes Boudewijnsz van Leeuwarden (e. 6848), burger van Utrecht, 27-05-1625.
* Cruijff Index: 10-08-1625 (146), pag. 71, notaris Claes Verduyn I, inv. 192, 1612-1633, testament van Claes Boudewijnss van Leeuwarden en Jannegen Jansdr van Schoonhoven.
* U37a1-17, d.d. 29-03-1645, voogdbenoeming, not. T. Masius, Utrecht. 1e partij: Elisabeth van Schoonhouwen, wed. van Cornelis Joosten van Wijck, wonende noordzijde Steenwech, Utrecht. 2e partij: Johannis Weestenborch, zoon; Claes van Leeuwaerden. Betreft: over haar onmondige zoon Justus van Wijck. Gsc.
* U035a003-3, d.d. 15-01-1651, testament, notaris. B. Terbeeck van Coesfelt, Utrecht. 1e partij: Nicolaes Boudewijnsz van Leeuwarden, wonende op de Steenwech op de hoeck van de Massegast (testateur). 2e partij: (erfgenamen) Anna van Leeuwaerden, dochter; Gerarda van Leeuwaerden, dochter. Bijz.: met benoeming van zijn twee genoemde dochters tot voogden over de kinderen van zijn zoon Johan van Leeuwaerden, zijn zoon Jan Claesz van Leeuwaerden wordt geinstitueerd in de legitime portie, de kinderen van zijn zoon Boudewijn van Leeuwaerden worden uitgesloten van de nalatenschap, omdat de zoon al meer dan zijn andere kinderen heeft genoten uit de goederen van de testateur.
* U36a15-20, d.d. 11-04-1661, testament, notaris L. van Vuyren, Utrecht. 1e partij: Claes Boudewijnss van Leeuwaerden, wonende op de Steenwech te Utrecht. 2e partij: Gerrichgen Claes van Leeuwaerden, dochter, wonende ten huize van haar vader; de 4 kinderen van Jan Claess van Leeuwaerden, zoon; de kinderen van za. Boudewijn van Leeuwaerden, zoon. Betreft: huijsinge, op de Steenwech te Utrecht, aan Gerrichgen Claes van Leeuwaerden. Bijzonderheden: vruchtgebruik voor Jan Claess van Leeuwaerden aan de erfportie van zijn kinderen in plaats van legitieme portie. Met benoeming van Jan Holl en de broers Jan Lambertss van Schoonoven en Jacob Lambertss van Schoonoven tot voogden. GScan.
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 22-04-1662, pag. 189-191 (2 fiches). Fiche I. Oude Eigenaar: Claes Boudewijnsz van Leeuwaerden. Nieuwe Eigenaar: Steven van Soestdijck. Erfgenamen: genealogie Outstenrade; van Leeuwaerden. Ligging perceel: Geertruijden kerckhof. Bijz.: huis. Plecht f. 700,- 5% (4%) samen met huis noordzijde Steenwech.
* Transporten en plechten: Transport, d.d. 17-11-1668, pag. 439-440. Oude Eigenaar: Boedel + Claes Boudewijns van Leeuwaerden. Nieuwe Eigenaar: Jannichjen en Aletta van Leeuwaerden. Erfgenamen: Genealogie Outstenrade, van Leeuwaerden, Hageman. Ligging perceel: Noordzijde Geertruijdenkerckhof. Belendingen: Westw. de wed. van Daniel Anthonisz. Oostw. Jan Jansz Dondi, backer. Bijz.: huijsinge.

Gehuwd voor de kerk (1) voor 1625 met Jannegen Jandr van SCHOONHOVEN.
Relatie (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boudewijn, overleden voor 1670.
Relatie met Aletjen RANS.
Uit de tweede relatie:
2.  Anna.
3.  Gerrichgen Claes.
Relatie met Henrick Peterss van OUTSTENRADE, * zie U36a15-66.
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 29-11-1661, pag. 565-566. Oude Eigenaar: Henrick Peterss van Oustenrade x Gerrichjen Claes van Leeuwaerden. Nieuwe Eigenaar: Jacob van Schoonhoven (neve van de oude eigenaars). Ligging perceel: Zuidzijde Steenwech. Verwanten. Bijz.: huis, bewoont door oude eigenaars. Plecht f. 400,- 4%.
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 03-09-1662, d.d. 375-376. Oude Eigenaar: Henrick Petersz van Oustenraet x Gerrichien Claes van Leuwaerden. Nieuwe Eigenaar: Peter Bulert. Ligging perceel: zuidzijde Steenwech. Bijz.: huis, bewoont door comparant. Plecht f. 400,- a 5% (4%); Plecht f. 400,- t.b.v. Jacob van Schoonhoven.

4.  Jan Claes (zie 4786).
5.  Johan, overleden voor 1651.

9588 Henrick Janssen van WIJK, speldemaecker (bron: transport en plechten 1612), * Transport v.e. plecht (oude eigenaar) 20 november 1576 een perceel bestaande uit een huis liggende aan de Noordzijde van de Ooster Smeesteech.
Verkoop 29 oktober 1605 een perceel bestaande uit alinge, huis, hofstede en erve liggende aan de Westzijde van de Nijeuwstraat omtrent de Groenesteeg.
Transport v.e. plecht (oude eigenaar) 24 juni 1612 een perceel bestaande uit cameren gelegen zuidzijde van de Gruenesteech.
Acte van afstand 24 juni 1612 van zijn vader Jan Jans van Wijck (den Ouden), met genealogie Van Wijck, Egberts, een perceel bestaande uit een camere ende hofstede liggende aan de zuidzijde van de Gruenesteech waar de 'drie vergulde bellen' uithangt.
* Verkoop 24 februari 1621 van een perceel bestaande uit een huis genaamd waar 'drie vergulde bellen' uithangen, liggende aan de zuidzijde van de Groenestege.
* Transport v.e. plecht (koop) 8 augustus 1631 een perceel bestaande uit een huis liggende aan de Oostzijde van de Oude Gracht op de hoek van de Paijsteechjen. Noordwaarts het Paysteechgen.
Zoon van Jan Jans van WIJK (den OUDEN) (zie 19176) en Adriaantgen Andriesdr. van MEER (zie 19177).
Ondertrouwd (1) op 17-11-1594 te Utrecht, beiden van Utrecht (geref.) met Emmichgen JANSDR (Anna Jansdr), geboren te Utrecht, overleden na 1612.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-09-1625 te Utrecht (St. Geertruijdt) (geref.), hij weduwenaar van Anne Jans wonende buiten Tolsteech, zij weduwe van Jan Aertsen in de Nicolaissteegh. Echtgenote is Hester Jans van TISSEN, weduwe van Jan Aertsen van Tissen.
Gehuwd voor de kerk (3) op 30-04-1626 te Ameijde (geref), hij weduwenaar van Hester Jans, buiten Tolsteegpoort, zij afkomstig van Ameijde, wonende aldaar. Met attest naar Ameijde om te mogen trouwen den 30-04-1626 proclamatie tot Ameijde. Echtgenote is Cristina GIJSBERTS (zie 9589).
Relatie (4).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Beatrix Henricx van WIJCK.
Relatie met Jan PETERSZ.
Uit het derde huwelijk:
2.  Gijsbert HENRIKS (van WIJK) (zie 4794).
Uit de vierde relatie:
3.  Henrick.
Relatie.
9589 Cristina GIJSBERTS, * U19a9-138, d.d. 31-12-1638, overdracht, notaris G. van Waey, Utrecht. 1e partij: Cristina Ghijsberts, weduwe van Henrick Jansz van Wijck, in leven speldemaecker; 3 onmondige kinderen van Cristina Ghijsberts en + Henrick van Wijck; voogd Jan van Wijck, oom; Sebastiaen Ghijsbertsz, oom, raijmaecker, wonende te Lexmonde. 2e partij: riemsnijdersgilde te Utrecht; voogd: deken Gerrits Matheusz van Oostrum; voogd: deken Claes Gerritsz van Duynkerken. Inhoud: betreft een rentebrief van f. 100,- t.l.v. de Staten van Utrecht t.b.v. + Emmichjen Jans, dochter van Jan Petersz en Beatrix Henricx van Wijck, kleindochter van + Henrick Jansz van Wijck, laatstgenoemde toegekomen als erfgenaam van Emmichgen Jans. Bijzonderheden: ter extinctie van een koopmansbrief van f. 100,- t.b.v. het riemsnijdersgilde t.l.v. Henrick Jansz van Wijck, met de borgen Jan Jansz van Wijck en Jan Stoffelsz.
* transport en Plechten 1640.
* Transport v.e. plecht 7 juli 1656 (2 fiches) (1) een perceel bestaande uit een huis en hofstede gelegen in de Cort Rosendaell hoek van de Lanck Rosendael. Boede van Christina Gijsbers.
* Transport v.e. plecht 7 juli 1656 (2 fiches) (2) een perceel bestaande uit 2 cameren liggende in de Lang Rosendaell.
Dochter van Gijsbert N.N. (zie 19178).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 9588).

9590 Willem JANSZ, schipper van Utrecht op de Vaert, overleden voor 1677.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Baltus, overleden voor 1677.
2.  Cornelia WILLEMSEN (zie 4795).

9598 Adriaan Jaens van FAESEN, spekkoper, overleden op 14-06-1647 te Utrecht, * U19a4-40, d.d. 04-03-1632 zie "s-Herenberch.
* U44b1-51, d.d. 29-12-1649, scheiding, notaris H. Zwaerdercroon, Utrecht. 1e partij: kinderen en erven van Adriaen Jaenss van Faessen en Willempgen Roeloffs van 's Herenberch; Pieter Hildam x Jannitgen van Faessen, wonende te Rotterdam; Dirck van Adorp x Adraentgen van Faessen, te Utrecht; Jan Claess den Brabander x Barbara van Faessen; Geertruijt van Faessen; Henrick van Faessen. Inhoud: huijsinge ende hofstede, kelder ende cluijse - naar Jan Claess den Brabander n.u. Ligging perceel: oostzijde Oudegrachte tusschen de Reguliersbrugge ende Smedebrugge. Belendingen: noordwaarts de Suyckermolen van Isaacq van Arckel ende Pauwels van Vianen. Achter: erve van de Suyckermolen te Utrecht. Zie ook: Transport d.d. 28-10-1622 voor het gerecht van Utrecht. Met boedelbeschrijving, in totaal 30 pagina's. Het huis is belast met 900 karolus guldens en 600 gulden. Boedel o.a. in de winkel: een silveren beecker; 4 silveren lepelen; een silvere sleutelriem; een silvere oorijsertgen; een silvere brandewijks schaeltgen; 3 gouden ringen; 20 silvere knopen; een coets; een slaepbanck op de solder; een linnewaetschapgen; een uijttrecktafel; een viercant tafeltgen; een achtcant tafeltgen; 4 spaense stoelen; 2 grote schabellen; 2 cleijntge schabellen; een vuijre schabellechen; 10 tafel stoelen, groot en kleijn; een houtemans stoel; 2 canneborden; 2 spiegels; een blaesbalch; een soutvath; een keerslaij; 2 [taelluijrhuijsgens]; 2 lepelhuijsgens; een toonbanck, een voetbanck; 2 hackblocken; 2 grote schaelen; een uuster; met eenige wichten; 2 wastobben; 2 wateremmers; 3 cleijne tobbechens; 3 vloten; een soutback; een grote vloot; 2 mortier stenen en een stamper; 2 bennechens met porseleijne bodempgens; een luijter; enige glasen; 2 deerbesems; een vrijff borstel en een stofborstel; een traellie; 2 grote schilderijen; 2 kleine schilderijen; 4 bordecgens met silvere plaetgens; 5 schilderijcgens; 20 tinne schotelen; 11 tinne commen; 4 tinne candelaers; 5 tinne soutvaten; 4 hoge wijncannen; 2 pijpcannechens; 1 tinne boterschael; 18 tinne lepelen; 20 tinne [taeljoren]; een tinne beecker; een tinne flabcan; een cleijn tinne cannechen; een tinne mostertpoth; een tinne waterpot; een paer copere schalen; een grote copere ketel van 8 emmeren nats; een gele copere ketel van 1 emmer nats; een cleijn vaetketelgen; een vertint potgen; een copere doorslach; een copere plaet; een copere lepel; een copere schuijmspaen; 2 copere schuijmspaentgens met ijsere stelen; een copere vijseltge mette stamper; 2 copere belblakers; 2 hantblakers; 2 copere [suuijters]; nog een copere stulp; een copere merctemmer; een copere lanteern; een bedtpan; een ront hangblakertgenin de schoorstheen; een scheppertgen; 2 copre coeckpannen; een paer brantijsers; een schup en een tangh ende met copere cnopen; 3 treesten groot ende cleijn; een oude hael; een slechte tang ende schup; een strijckijser; een ijsere poth; een hackmes; 2 oude roosters; een hangijser; een (h)outhengel; 2 (v)leijsgavels?; een oudt heertijser; ses schulpschotels; 7 slechte porselijne schoteltgens; een beckentgen; 2 schaeltjens; 6 aerde cannen met tinne leden; 2 deurslagen; weinig aerdewerc van cleijnder importantie; 3 bedden met 3 hooftpeuluwen goet en quaet; een paer rode gordijnen; een npaer blauwe met clechens; een tapete schoorsteen clechen; een root schoorsteen deecken; 3 tapete sitcussens; 4 wapencussens; 6 oude sitcussens; 3 tafelcleden; 4 dousijn cruijsbeelde servietten; 13 cruijsbeelde tafellakens; 16 slaeplakens; 18 kussenslopen; 11 hembden van vader zaliger; 8 hantdoecken; 12 nieuwe besten; 2 swarte lakensche mantels; een pack gecoleurde lakense clederen alse broeck ende wambuis; een gelijcke pack van5 schaft; een swart laken; pack alse rockgem, broeck ende onder wambais met satijne mauwen; een gelen hemtrock ende witte onderbroeck; een paer gecoleurde kousen; een hoet; 4 gesteken mutsen; schoenen; een vlieger van gebeelt bourat; 4 borsten ; een geborduijrde borst; een paer geborduijrde mouwe; een fluwele manteltgen met bont. Dan noch een graftstede gelegen in de Geertruijdenkercke bij de noortdeur van 't choor bij 't doophuijscgen volgens den brieft van date den 08-12-1606 ende nader bescheijt onder de hant van Isaacq Gijsbertssz van Vianen/Vianden in date den 23-12-1623. Alles is verkocht en het geld is verdeeld.

Relatie met
9599 Willempgen Roeloffs van 's-HERENBERCH, overleden op 01-07-1646 te Utrecht, begraven op 20-07-1646 te Utrecht (St. Geerts). Willemegen Jans van 's-Heerenberch, huijsfrouw van Adriaen Jansz[en] van Paessen. Laat na haer man met echte mundige en onmundige kijnderen, wonende omtrent de Smedebrug. Groefbidder: de Geest. Dochter van Roelof of Jan van 's-HERENBERCH (zie 19198).
Uit deze relatie:
1.  Barbara van FAESSEN.
Relatie met Jan Claess den BRABANDER, * Transporten en plechten: overeenkomst, 2 fiches, d.d. 13-05-1663, pag. 173-174. Fiche I. Eigenaar: Henrick Lenerts van Aken; Jan Claess Brabander. Ligging perceel: Zuidzijde Oostsmeesteech. Bijz.: Heijmelijckheijt gemeen contraversoeck; 15 stuijvers of de helft van de onkosten.
* U90a1-64, d.d. 02-06-1674, procuratie, notaris G. van Zuylen, Utrecht. 1e partij: Jan Claesz Brabander x Lijsbeth Jaar, wonende te Haerlem. 2e partij: Thomas Weert, te Utrecht. Inhoud: om voor het gerecht van Utrecht aan Gerrit van Schoonderoort 2 woningen aan de Korte Smeestraat te transporteren. (hertrouwt?)
* U90a1-65, d.d. 02-06-1674, garantie, notaris G. van Zuylen, Utrecht. 1e partij: Gerrit van Schoonderoort x Anna van Botteycken. 2e partij: Jan Claesz Brabander. Inhoud: kwijtschelding f. 200,- gevestigd op twee huizen in de Korte Smeestraat. Verwijzingen: procuratie d.d. 02-06-1674 voor notaris G. van Zuylen.

2.  Geertruyt van FAESSEN.
3.  Henrick van FAESSEN.
4.  Jannitgen van FAESSEN.
Ondertrouwd (1) op 02-05-1638 te Rotterdam. Hij jongeman van Rotterdam, zij jongedochter van Utrecht, wonende te Utrecht. Attestatie gegeven op Utrecht den 06-08-1638. Echtgenoot is Pieter HILDAM, begraven op 06-12-1654 te Rotterdam.
Ondertrouwd (2) op 28-05-1656 te Rotterdam, hij weduwnaar van Maijken Jans van Son, te Amsterdam, zij Jannetjen van Facen, weduwe van Pieter Hildam, wonende op de Hoogstraat. Echtgenoot is Jan Ludowicksz van VLITTERT.
5.  Ariaentien Jans van FASEN (van Varick) (zie 4799).

9688 Hermen Willems VERWAERD, geboren circa 1580.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Bartholomeus Hermen (zie 4844).

10496 Thonis KERVER.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Jan Thonisz (den Ouden) (zie 5248).

10688 Cornelis GRIFFIOEN, geboren te Kamerik.
Relatie met
10689 Lijsbeth JASPERSDR.
Uit deze relatie:
1.  Cornelis, boer etc.
2.  Hypolitus, * rond 1570.
3.  Jan Cornelisz (zie 5344).
4.  Willem.

10704 Dirck van 't HOFF, geboren circa 1550, * genoemd in weeskamer Waarder.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Arien Dircksz van 't HOF (zie 5352).

10712 Cornelis Ewoutsz van STAVEREN, gedoopt circa 1580 te Ammerstol, overleden na 1660, (na 19-05-1660), zoon van Ewout Jorisz (van STAVEREN) (zie 21424) en ? Maritgen Huijbert van SWIETEN ? (zie 21425).
Relatie met
10713 Annigje WILLEMSDR, overleden voor 1642 te Alphen, (voor 03-12).
Uit deze relatie:
1.  Pieter Cornelis (zie 5356).

10714 Aert Cornelis BUTTERMAN, schepen te Zwammerdam, overleden voor 1633, zoon van Cornelis Gijsbertsz BUTTERMAN (zie 21428) en Marijtje MOUWERTS (zie 21429).
Relatie met
10715 Pietertgen GIJSBERTSDR.
Uit deze relatie:
1.  Aeltgen, * huwt Corenlis Reijerse te Kamerik.
2.  Claes, schepen van Zwammerdam, in 1649 genoemd als molenmeester in de grote Molenpolder.
3.  Cornelis, overleden voor 1626, (voor 24-07), * huwt Machteld Jansdr.
4.  Geertge Aertsdr (zie 5357).
5.  Huijbert, waard in de Valk te Zwammerdam, begraven op 08-10-1648 te Zwammerdam, * huwt Emsgien Arents Gijsbert.
6.  Maritge, * huwt Gijsbert Cornelisz.
7.  Mouring, * tr. ws. Geertje Cornelisdr (3 kinderen).

10716 Snel HERMANSZ, geboren circa 1580 te Ammerstol, overleden na 1660, (na 19-05), zoon van Herman SNELLEN (zie 21432) en Arjaentgen CORNELISDR (zie 21433).
Relatie met
10717 Annichie ANDRIES.
Uit deze relatie:
1.  Herman SNELLEN (zie 5358).

10718 Arien GOVERTS (Pater), overleden voor 1653, (voor 19-11), zoon van Govert HENDRIKSZ (Pater) (zie 21436) en Leentgen GERRITSDR (zie 21437).
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Aechtgen Ariensse PATER (zie 5359).

11152 Jerefaas Petersz VERLEE, geboren circa 1520, * Bron: kwartierstaat van Peter van der Lee.
Relatie met
11153 Dorothea.
Relatie (1) met Jerefaas Petersz VERLEE (zie 11152).
Relatie (2) met Jerephaes GERRITSZ.
Uit de eerste relatie:
1.  Adriaen Jerephaesz (zie 5576).

11436 Daem NOBELINGH.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gerrit DAMEN NOBELINGH.
Gehuwd voor de kerk op 21-02-1634 te Rotterdam (Geref.), van Vianen met Vastia JANS.
2.  Herman DAMEN NOBELINGH (zie 5718).
3.  Geertje NOBELEN, begraven op 16-02-1655 te Utrecht (Buurkerk). Geertruijdt Woestenraedt-Nobelingh, op de hoek van de Backersteegh. Laat na man en echte onmondige kinderen. Datum is dag van aangifte. * waarschijnlijk een dochter van Daem Nobeling.
Gehuwd voor de kerk voor 1656 met Lambert WUSTENRAET (den Ouden), overleden voor 1701, * U34a2-508, d.d. 25-08-1651, procuratie, notaris N. de Cruyff, Utrecht. Geen scan.
* Transporten en plechten. d.d. 01-03-1685, pag. 29-32. Anno et die Utsupra. Theodorus Verhaer, jongman als gemagtigde van Lambert Woestenraad ende Ida La Roij, sijn huijsvrou van Matthijs van Weert, ende Maria Woestenraad, sijn huijsvrou, Johan van Geleijn met Gerrigje Woestenraed, sijn huijsvrou, Item van Hendrik van Langelaer ende Catarina Woestenraed egteluijden, mitsgaders Elisabet Woestenraad, meerderjarige dogter ider voor sijn on haar selven en gemelte Matthijs van Weert en Henrik van Langelaers nog als momboirs ende voogden over 't nagelate kind van wijlen Geertruijd Woestenraad, geprocreert aen wijlen Pieter La Noy, same kinderen en kinds kinderen respective van wijlen Lambert Woestenraed den Ouden, die laest getrout was met Geertruijd Dobbelaer, sijn nagelaten weduwe en boedelharster sijns comparants principalen gewesende vader, schoonvader en grootvader, respectivelijk en gemelte Elisabeth Woestenraedt, nog alleen als eenige geinstitueerde erfgename, en voornoemde haren broeder, sustere en susters kind te samen als legataristen van wijlen Grietgen Woestenraat haarlieden gewesene suster en moeije respective vermogens procuratie bij de selve in de voorschreve qualite voor Carel van Doorn, notaris ende getuijgen binnen Utrecht op hem comparant gepasseerd, alhier vertoond, ende al desen Geregte gelaten, ende verklaarde sij comparante uijt kragte van de voorschreve procuratie in den name van de voornoemde sijne principalen iderf in sijn ofte haer qualite en gemelte momboirs wegens 't voorschreven onmondige kind en voor 't selve haer te samen enbijsonder in haarlieden privé (?) onder de renunciatie van de exeptien van excussie en ordenis nog sterkgemaekt en de rato gecaveerd hebben te cederen, transporteren en over te geven aen ende ten behoeve van Hendrik Tibbel, borger alhier, sekere plegte van twedusend guldens, capitaels bij Johan Meijnderts van Vloten op den 27en october 1670 ten behoeve van den voornoemde Geertruijd Dobbelaer in qualite als weduwe en boedelharster van gemelte gedagtge (legatarissen doorgestreept) en specialijk gevestigd op sijn huijsinge, erve en grond met allen toebehoren vandien so die staande en gelegen sij alhier 't Utrecht aen de noordsijde van de Bakkersteegh, daer de nakomelingen van Hans Brouwer, oostwaerts en Hohan van Heijmenbergh, erfthuijsmeester westwaarts, naar 't gehuijst en geerft sijn, breder vermogens de plegte daar desen door getransfixeerd is en gesteken en sulx de selve plegte de voornoemde kinderen van wijlen Lambert Woestenraad bij maagescheijd sijns boedels alleen toegescheijden en daar van in reguard van 't voorschreve onmondige kind de verkopinge van desselfs portie bij d' Edele Heren van de Vroedschap deser stad op den 16en deses geapprobeerd is renuncieren hij comparant in den name alsvoren van de voorschreven plechtbrieff capitale en renten daer van sedert den 21en october 1684 voorleden verschenen, en nog te verschijnen, ook van alle actien regt en toeseggens, sijne principalen in vougen voorschreven daar aen hadden mette bescheijden daer van sprekende ten behoeve van den voornoemde Henrik Tibbel. Belovende de selve uijt kragte van sjne procuratie te vrijden ende waren als regt is. Bekennende dat sijne principalen ten reguarde van de overgifte ten vollen sijn voldaen sonder dat de selve eenige actie sijn reserverende, sonder arg. In de marge: Dese ingevolge de acte van scheidinge in dato den 30 september 1767 tusschen de kints kinderen van wijlen Adriaen van Wijk en Geertruijd Tibbel, die een dogter en erfgenaem van Hendrik Tibbel in dese gevoert voor den otaris Mr. Antonij van Goudoever opgerigt en ons vertoond, verboekt en namen van Aletta, Geertruijd en Elisabeth van Wijck.
Zoon van Jan WUSTENRAET (Woestenraedt etc.).
4.  Abraham.
Relatie.
5.  Jan, * hij kan ook de zoon zijn van Gerrit Nobeling en Vastia Jans (zie kinderen).
Relatie.

11438 Jacob Sijbrechtsz van der HEIJDEN, schipper te Gorkum, overleden voor 1638, * ONA Rotterdam, invnr. 151, akte/bl. 13/40, d.d. 21-01-1637, testament, not. Adriaan Kieboom. Inhoud: Elisabeth Aerts, wed. van Jacob Jansz, slootmaecker won. op 't Haringvliet, legateert aan Pieter Adriaensz, coorncoper, 50 gld en aan Jacob Sijbrechtsz van der Heyde won. te Gorinchem eveneens 50 gld. Zij benoemt tot haar erfgename Annitgen Jansdr, dochter van Jan Jacobsz de Blasier, onder voorwaarde dat de goederen geadministreerd worden door Jan Centen, lijwatier.
Gehuwd voor de kerk voor 1606 met
11439 Dirckje Adriaensdr van der MEULEN, * 16-06-1638. Dirckje Ariaensdr van der Meulen weduwe van Jacob Sebrechtsz, geassisteerd met Jan Fiot, gerechtsbode, erkent ontvangen te hebben van Jan Centen te Rotterdam als gesteld administrateur over den nagelaten boedel van Anneken Jansdr. de Blasier, daar vader van was Jan Jacobsz de Blasier, door hem verwekt aan Anneken Lambrechtsdr Hemelcours, allen overleden te Dordrecht, hetgeen haar comparante en Lijsken Adriaensdr van der Meulen hare zuster alsmede erfgename van voornoemde Anneken Jansdr. de Blasier competeerde. De comparante verbindt voor teruggave, indien zulks later noodig mocht blijken, haar huis en hofstad in de Cuylensteeg te Gorcum 9Reg. 130 fo. 214).
* 29-03-1640. Testament van Dirckgen Adriaensdr van der Meulen, weduwe van Jacob Sybrechtsz van der Heijden, wonende te Gorcum. Zij legateert Anneken Jansdr. de innocente dochter van Lijsken Adriaensdr. van der Meulen, hare zuster en Maeijke Tonisdr Nobels, hare nicht, en institueert de 3 kinderen van Neeltgen Jacobsdr. van der Heijden hare za. dochter aan haar verwekt door Harman Damen Nobelingh, en genaamd: Geertruijd, Daem en Teuntgen. Op 11-10-1641 stelt zij alsnog tot executeurs Cornelis Jacobsz van der Veen en Mr. Sijmon van der Does, haar, testatrices neef. Nots. Abraham Kemp (Reg. 7).
Dochter van Aert Roelofsz van der MEULEN (zie 22878) en Neelken TONISDR (zie 22879).
Uit dit huwelijk:
1.  Dirckje Jacobsdr.
2.  Neeltje Jacobsdr (zie 5719).

11448 Laurens Gosensz van NIJENDAELL, overleden in 1576, * Laurens van Nijendaell zie Maria van Lauwermans [5882]
* Laurens van Nijendael zie Marijken J. Lauwerman [5902]
* Laurens van Nijendaell zie: Maria van Lauwermans.
* Transporten en plechten: plecht, pag. 173-173. Oude Eigenaar: Laurens Goessenss van Nijendael x Marijken Lauwermansdr. Nieuwe Eigenaar: Steven van Helsdingen x Marie Allert Bohenssdr. Ligging perceel: OZ Oude grafte tussen Beijerbrugg ende Backersbrugge. Huisnaam: "Zuijdenberch". Bel.: boven: 4 Heemssche kinderen en Johanna Schoenauwen. Beneden: Aelbert van Leeuwen. Bijz.: Alinge, huijsinge, hoffstede met toebehoren f. 600,- 5 1/2%.
* Acte van afstand, d.d. 02-03-1576, p. 139-139. Oude Eigenaar: Boedel + Laurens van Nijendael in leven gehuwd geweest met Marijken Jan Lauwermansdr. Erfgenamen: 6 onmundige kinderen. Nieuwe Eigenaar: Marijken Jan Lauwermansdr weduwe van Laurens van Nijendael. Bijz.: roerende ende onroerende goederen. [5900]
* Transport van een plecht, d.d. 18-12-1582, p. 253-254. Oude Eigenaar: Boedel + Goossen van Nijendaell. Verwanten: zijn dochter Janneken Goossen van Nijendaelsdr, weduwe van Jacob van Meerkerck. Nieuwe Eigenaar: de onmundige kinderen van zaliger Laurens van Nijendaell, in zijn leven gehuwd geweest met Marrichgen Jan Lauwermansdr. Bijz.: Plecht f. 640,- a 61/4%. Vermogensrentebrief, gepas. van date 31-08-1556. [ 5896].
* Transport, d.d. 04-08-1597, p. 66-68. Oude Eigenaar: Boedel + Laurens van Nijendael. Erfgenamen: Genealogie; Van Amerongen, Van Aemstel, Van Nijendael. Nieuwe Eigenaar: Johan van der Busch, anders genaamd Parsto Canninck St. Jans. Ligging perceel: Oostzijde Lange Joffrouwenstraet. Bel.: Achter: tot aende stadtswall. Zuidwaards boven: 't Convent van de Wittevrouwen. Noordwaards beneden: het Apostelen Gasthuijs. Bijz.: Alinge, huijsinge, boodem ende boort etc. Outeijgen 6 stuijvers t.b.v. Capitelle van St. Jans. [5879]
* Transport van een plecht, d.d. 14-09-1597, p. 177-180. Oude Eigenaar: Boedel Laurens van Nijendaell. Verwanten: Genealogie Van Amerongen, Nijendaell, Stell, Werckeren, Van Aemstel. Nieuwe Eigenaar: Gerrit ter Steeghen. Ligging perc.: Oostzijde stadtsgrafte tussen de St. jacobsbrug ende die Weertpoort. Bijz.: Huijsinge ende hoffstede, huijsinge behoren nu Catrina Jan Hepmanss van der Goes. Plecht f. 213, 17 stuijvers ende 12 penningen. Ansem Ruijsch, mede erfgenaam van Alit Salms van 16-08-1575 gepasseert bij Pauwels Philipss x Annichgen. [5880]
* U3a8-163, d.d. 11-08-1591, procuratie, J. van Herwaerden, Utrecht. 1e partij: de kinderen van + Laurens Gosensz van Nijendaell en Marichgen Jan Louwerman. Voogd 1e partij: Geraert van Sambeeck (Gerrit van Sompecken) x Marichgen Jan Louwerman, moeder, te Utrecht. Voogt 1e partij: Franchoys van Sneeck. 2e partij: Rycoudt van Muylenborch, procureur voor den gerechte tot Amersfoort. Inhoud: om te procederen en in het bijzonder om van Anthonis N.N., waard en eigenaar van Den Hulck te Amersfoort, in te vorderen drie jaar losrenten gevestigd op het voorgenoemde huis t.b.v. de kinderen. Bijz.: met garantie t.b.v. gemachtigde. GSc.

Gehuwd voor de kerk circa 1565 met
11449 Marijken Jan LAUWERMANSDR, begraven op 19-09-1616 te Utrecht, overluijdingen Dom: Maria Jansdr. Lauwermans, weduwe van G. van Sompeecken. * Transport, d.d. 05-12-1578, p. 262-264. Oude Eigenaar: Marijken, weduwe Laurens van Nijendael. Verwanten: Francois van Sneeck; onmundige kinderen van Marijken. Nieuwe Eigenaar: Anthonis Ferreris x Cornelia van Gesteren. Ligging perceel: Oostzijde Oude Graft tussen die Beijer en Backerbrugge. Huisnaam: Suijdenberch. Belendingen: achter: tot aan de Neude; eene sijde: erfgenamen van Jan van Leuwen Aelbertss. Andere sijde: erffgenamen van Robbert Reijertss. Bijzonderheden: alinge, huijsinge, hofstede. Plecht van f. 900,- 51/2% t.l.v. Anthonis Ferreris x Cornelia van Gesteren d.d. 15-09-1578. [5901]
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 15-05-1607, pag. 254-255. Oude Eigenaar: Maria Jan Lauwermansdr. wed. van Gerrit van Sompeecken. Nieuwe Eigenaar: Maria Jansdr van Rhede wed. van Lubbert Janssd. Pallaets. Ligging perceel: OZ Lijnmerct.. Huisnaam: 1. genaempt ' de vlesch' 2. genaempt 'de 'loodzetde ? vlesch'. Bel.: Achter: Stadsgrachte. ZW boven. erfgen. van Peter Vermeulen. NW beneden: gemene watertrap of gang van de Zaelstraet. Bijz.: 2 huizen, kelders en cluijsen. Plecht f. 1600,- 5%.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 17-06-1615, pag. 468-470. Oude Eigenaar: Maria van Lauwermans wed. van za. Laurens van Nijendaell. Verwanten/erfgenamen: Doctor Gosen van Nijendaell, doctor Juris; Jannichgen Nijendael wed. van Jacob Stell; Bartholomeus van Wede, grootvader van Jan Jansz van Nijendaell. Nieuwe Eigenaar: Jan Anthonisz van WtenWaell; Lambert WErnertsz van Velthuijsen. Ligging perceel: Snippevlucht. Huisnaam: 'de Ringh'. Bel.: ZW Jan van Noortwijck met sijn consorten. NW. 'het Schoonhuijs', voor van de straete tot achter aen de muijr van Goort van Linden en een achteruijtgang behorende aen het huijs 'het Hemelrijck'. Bijz.: huijs, hofstede, kelder en cluijs en een kelder onder het huijs "Duijckesteijn". Plecht f. 1200,- 5% t.b.v. het H. Cruijs Gasthuijs.
Dochter van Jan Petersz LAUWERMANS (zie 22898) en Willemtje Jan Jacobs HONTHORST (zie 22899).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1565 met Laurens Gosensz van NIJENDAELL (zie 11448).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1591 met Geraert van SOMPECKEN (van Sambeeck), geboren in 1540, * U3a8-16, d.d. 09-12-1590, attestatie, not. J. van Herwaerden, Utrecht. 1e partij: Geraert van Sombeeck, 50 jaar, te Utrecht. 2e partij: Johan van Everdingen, Utrecht. Betreft: over betaling van leergeld van Augustijn van Sombeeck en Laurens van Nijendaell, zoon respectievelijk schoonzoon van attestant, die bij N.N. Blommaert, schilder, geleerd hebben en over leergeld voor rekwirant waar zoon van attestant leerde. GSc.
* U3a10-89, d.d. 30-11-1593, kwitantie, not. J. van Herwaerden, Utrecht. 1e partij: Augustijn van Sombeeck, over de 20 jaar; Cornelia van Sombeeck, zijn zuster, over de 23 jaar. 2e partij: Niclaes van Sombeeken, hun oom; erven Cornelis van Reijnegom. Betreft: voor voogdij. Bijz.: tevens onslag uit voogdij. Bijz.: comparanten zijn kinderen van Geraert van Sombeeck, burger te Utrecht en + Geertruijt Peters van Noortwijck. Bijz.: Henrick van Sombeeck, comparanten oudste broer, treedt op als getuige.
* Transporten en plechten, plecht, d.d. 09-10-1602, pag. 180-182. Oude Eigenaar: Gerardt van Sompecke x Maria Jan Lauwermansdr. Verwanten/erfgenamen: mede eigenaars. Johan van Nijendael x Annichgen Bartholomeus van Weededr. Laurens van Nijendael x Lambertgen van Schaijck. Jacob Stel x Johanna van Nijendael. Gose Laurensz van Nijendael. Nieuwe Eignaar: Heilig Kruis Gasthuijs of St. Sebastiaens Gasthuijs genoemd. Ligging perceel: de Snippevlucht Westzijde. Huisnaam: den Rinck. Belendingen: achter: Goort van Lienden "Het Hemelrijk" met een uijtgang t/m Buurkerk. ZW boven: Jan van Noortwijck, sijdelaeckencooper. NW beneden: Het Schoonhuijs. Bijz.: huis, erf, kelder en kluis. Plecht ad. f. 1200,- tegen 6 1/4% rente.
Zoon van N.N. van SOMPECKEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Ghysbert Laurensz van NIJENDAEL (zie 5724).
2.  Dr. Goessen Laurensz van NIJENDAEL, overleden voor 1584, * Bron: Ons Voorgeslacht, jrg. 1988,p. 320. 708. 2 morgen land in Outena. - 26-11-1570: Willem Pelgrimsz, secretaris van Vianen, voor Gozewijn Laurensz van Nijendaal, burger en wijnkoper te Utrecht, bij overdracht door mr. Dirk van Meerkerk, advokaat bij het Hof van Holland, voor Karel van Cassiopijn, gehuwd met Anna van Groenewoud, LRK 289 c. Vianen fol. 22v-24, 24 fo. 44v-47. ; - 03-10-1577: Ernst van Beesd Ernstz bij overdracht door Gozewijn Laurensz van Nijendaal, wijnkoper, te lossen door erven Lubbert van Groenewoud met f. 400,- karolus, 25 fo. 8
* Transporten en plechten: transport, d.d. 11-06-1563, pag. 119-119. Oude Eigenaar: Gosen Laurenss van Nijendael x Elijsabeth. Nieuwe Eigenaar: Joest Henricus x Gherbrech, cuijper. Ligging perceel: in de Snippevlucht, hoeck van de Leghe Mersegast. Huisnaam: den Gulden Cop. Bel.: Mersegast ZW. OW: den Heerwech. NW huijs uitgang van weduwe Gijsbert van Loon. WW. Cornelis straet. Bijz.: alinghe, huijsinge en kelder ende hoffstede tot 2 woningen vermaakt. Out eijgen f. 8,- + 14 st. t.b.v. St. Barbara Gasthuijs. en weduwe van Jan van Malssen (ieder de helft).
* U3a1-53, d.d. 24-09-1576, protest, notaris J. van Herwaerden, Utrecht. 1e partij: Goessen Laurensz van Nijendaell te Utrecht, won. Nijendaell. 2e partij: de Raad van Utrecht. Inhoud: tegen de naar de Massegast overhellende muren en dak van het aan de stad toebehorende wanthuis, grenzend aan het woonhuis van comparant, waarvoor comparant meerdere keren met Jan Zuelmont, zijn executeur, naar het raadhuis is geweest, maar steeds nul op rekest heeft gekregen, waarbij comparant bij dezen verklaart, dat indien de muren instorten, hij de schade aan zijn huis en familie op de stad zal verhalen en dat indien iemand anders schade zou lijden, het hem niet ten laste gelegd zal worden. Bijz.: met relaas van insinuatie d.d. 08-10-1576. GSc.
* Transporten en plechten: Overeenkomst, d.d. 09-09-1573, p. 78-80. Oude Eigenaar: Goesen Laurens van Nijendael. Nieuwe Eigenaar: Johan van Groesbeeck. Verwanten: Adriaen van Hensbeeck x Mechtelt jan Spruijtensdr; Splinter van hamersfelt voor Evertr Evertss. Ligging perceel: Snippenvlucht. Huisnaam: "Nijendael". Bijz.: huijsinge en hoffsteden. Overeenkomst omtrent stelling, kelderveijnster guet, staentgen, watergang en onderhoud enz. (2 fiches) [5895].
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 21-03-1578, p. 148-150. Oude Eigenaar: Fennichgen Joost Henrickss weduwe, die wijnkoper. Nieuwe Eigenaar: Gosen van Nijendael. Ligging perceel: in de Snippevlucht over de Mersegast. Huisnaam: Blommendael. Belendingen: ene zijde Henrick van Nijhoven. Andere zijde: Pons Wouterss. Bijz.: alinge, huijsinge, hoffstede, kelder, cluijs. Plecht f. 600,- 6%. Plecht f. 500,- t.b.v. Margriet Ansems. [5906].
* Transport van een plecht, d.d. 18-12-1582, p. 253-254. Oude Eigenaar: Boedel + Goossen van Nijendaell. Verwanten: zijn dochter Janneken Goossen van Nijendaelsdr, weduwe van Jacob van Meerkerck. Nieuwe Eigenaar: de onmundige kinderen van zaliger Laurens van Nijendaell, in zijn leven gehuwd geweest met Marrichgen Jan Lauwermansdr. Bijz.: Plecht f. 640,- a 61/4%. Vermogensrentebrief, gepas. van date 31-08-1556. [ 5896].
* Transporten en Plechten: Boedelscheiding, d.d. 24-12-1582, p. 254-260. Oude Eigenaar: Goossen van Nijendaell. Verwanten: Janneken Goessen van Nijendaelssdr, weduwe van Jacob van Meerkerck. Haar kinderen: Claes, Marijken en Elijsabeth vam Meerkerck. Nieuwe Eigenaar: 1. Janneken Goessen van Nijendaellsdr. weduwe van Jacob van Meerkerck. 2. Claes, Marijken en Elijsabeth van Meerkerck. Bijz.: Hiermede hebben de erfgenamen van Goossen van Nijendaell besloten tot boedelscheiding van diens goederen waaronder een bedrag van f. 13.704 en 7 stuijvers, alsmede een overeenkomst betreffende eventuele schulden [5897+5904].
* Transport van een plecht, d.d. 04-07-1584, p. 15-16. Oude Eigenaar: Boedel + Gosen Laurensz van Nijendael. Verwanten: Genealogie Van Meerkerck; Van Nijendael; Van de Veen. Nieuwe Eigenaar: Ghijsbrecht van Berck x Anna van Renesse. Ligging perceel: niet genoemd. Bijz.: Plecht f. 1000,- 61/4% t.l.v. boedel + Cornelis van Mierop, domproost. [5898].

Relatie met Elijsabeth N.N.
3.  Johan Laurensz van NIJENDAEL, * U3a10-65, d.d. 14-09-1593, procuratie, J. van Herwaerden, Utrecht. 1e partij: Johan Laurensz van Nijendael, te Haerlem. 2e partij: Ghysbrecht Laurensz van Nijendael, zijn broer, brouwer te Utrecht. Inhoud: om zijn pachten, schulden en inkomsten in te vorderen en zo nodig rechtsmiddelen te gebruiken en om te procederen. Bijz.: comparant burger te Utrecht.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 17-12-1611, pag. 263-264. Oude Eigenaar: Jan van Nijendaell. Nieuwe Eigenaar: Jan Rutgerss van Wiert x Marichgen. Ligging perceel: ZZ. St. Geertruijdensteech. Bel. WW poortwech en uijtgang OW. Herman van den Voorne. Bijz.: alinge, huijsinge, hoffstede. Plecht F. 150,- t.b.v. Marickgen Cornelis Schuts weduwe, voldaen in gelde als met 't passeren van een plecht.

Relatie met Annichje Bartholomeus van WEEDE (Wede).
4.  Johanna.
Relatie met Jacob STEL.
5.  Laurens, cruijdenier, * Transporten en plechten: akte van renunchiatie, d.d. 14-03-1604 (A), pag. 86-88. Oude Eigenaar: Laurens van Nijendael weduwnaar van Lambertgen van Schaijck, cruijdenijer. Nieuwe Eigenaar: Willem Lambertss van Schaijck, wettewaerrier. Bijz.: Roerende en onroerende goederen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-01-1606 te Utrecht (Schepenen). Laurens Laurens van Nijendaelszoon en Belichgen Antoenis van Honthorstendochter. Echtgenote is Belichgen Antoenis van HONTHORSTENDOCHTER.
Relatie (2) met Lambertgen van SCHAIJCK.

11450 Jan Jacobs van LEEMPUTTEN (Leemput), bierbrouwer bij de Weerdpoort, (jongste) schepen (1577/78/79/80/82/83/84/85/86/87/88), raad (1589) en kameraar (1585), vroedschap (1584), rentmeester (1558), begraven op 22-07-1590 te Utrecht. Overluidingen Dom. Johan Jacobsz van Leemput. * Ons Voorgeslacht 1986, pag. 268. - Vreeswijk: -303. 4 morgen land in Vreeswijk op de Niervaart etc. Zie Katharina van Voorn.
* Ons Voorgeslacht 1998, pag. 370. - 79: hofstede met (stenen)kamer en huizing daarop in Breukelen bij de kerk tussen de Kerkstraat en de vikarie van Ruwiel etc. ; - 14-02-1564: Cornelis Cornelisz van Meurs, waarna overdracht aan Jan Jacobsz van Leemput, burger van Utrecht, 8 fol. 32v en fol. 68v. - 13-10-1591: Adam van Leemputten bij dode van Jan, zijn vader, 8 fo. 68v. - 21-02-1593: Albert Adriaansz bij overdracht door Adam van Leemputten, waarna belast 22-2 voor Katharina van Leemputten met f. 37,- 10 stuijvers, te lossen met f. 600,-. 8 fol. 32v en fol 68v. - 21-09-1621: Het kapitaal is gelost, 8 fol. 68v.
* Booth 275: Jan Jacobsz van Leemputten vercrijcht in erfpacht de Morgenster aende Weertpoort (1566)
* Bron Navorscher jrg. 1911.: Anno 1579 den 15en July.
Jan Jacobz. Leemput Transporteerde ende ghaff voir hem ende
Cathryn Willem Claessoens dochter syn huysvrouw daer hy op dese
tyt wittelycke gheboorte by heeft ende voir zynen erffgenaemen
als recht was ouer, Adam van Leemput synen zoon ende Anna
Jan Willemsz. van Waeyenoyens dr. zyn huysvrouw ende haerluyder
erffgenaemen ofte naecomelingen den openen besegelden
stadt plechtbrieff van Uuytrecht van daete duysent vyff hondert
seuen ende tseuentich den seuenden dach Septembris Ende den
vier ende dertich Karolus guldens ende achtalue stuuer s jaers
Loosrhenten te lossen mit eens vyff hondert ende vyftich dergelycke
Karolus gulden breder Inden zelffden brieff ghementioneert
daer desen onsen etc. 2). Ende daer toe mede alle desulcke actie
ende gherechticheyt alse hy comparandt hadde Ende hem doir
tracht d e s voorsz. brieffs competeerende opten personen ende
goederen der gheenre Inden zelffden brieff verhaelt, Ende dit tot
voldoeninge ende assignatie van vyff hondert ende vyfftich Karolus
guldens in verminderinghe ende tot affslach van alsulcke duysent
Karolus gulden alse hy comparant mitten vorennoemden Adam
van Leemput zynen zoon aen goede sufficiente rhentbrieven ofte
ghoet ander goet onder anderen mede In hylicx voirwairden belooft
ofte gegheuen heeft nae breder Inhout der brieuen daer van
zynde In daete duysent vyff hondert neghen ende tseuentich
opten lesten dach in februario dair van ende van allen aencleuen
vandien tot behoeff van Adam van Leemput Anna zyn huysvrauw
ende haerluyder erffgenaemen ofte nacomelingen claerlycken verthyende
mits desen, Ghelouende hemluyden mede die voirsz. rhenten
ende hooftzomme vandien te vryen ende te waeren als erffcooprecht
is ende alle voircommen ende voirplechten offte doen.
Ende waert oock zaecke dat die voirsz rhenten tot eenyger tyt
nyet ghenoech verseeckert ende beuesticht en waren aent Ypotheque
In den voirsz. plechtbrieff verhaelt. Belooffden hy comparandt
voir hem ende synen erffgenaemen alsdan ander ghoet sufficient
ypotheke dair voir te stellen ende vast dair voir te staen
ghelyck zyn eygen zelffs zaeck ende schuit sonder arche.
* De hierboven aangehaalde plechtbrief, mede in het register van
transporten en plechten der stad Utrecht te vinden, luidt:
Anno 1577, den 7en Septembris.
Joncker Gerrit van soudenbalch, heer van Orck, Emeloirt ende
verplach voor hem ende Juffrau barbara van apcoude van merthen
syn echte gemale, daer hy etc. Jan Jacobsz. van Leemput ende
synen erffgenamen een renthe van vier ende dartich carolus gulden
ende achtalue stuuver etc. Deze acte is doorgeslagen en in margine
leest men: Doorgedaen dese plechte bij consent van Jan Willemsz. van
Waeyenoyen als schoonvader van Adam van Leemput die trecht
hadde van Jan van Leemput syn vader blyckende byden transpcrtbrieff
van desen gerechte in date I 579 den 15 July, vervangende
zyn voirsz. swager (oudtijds veelal gebruikt in den zin van
familielid; beduidt hier: schoonzoon) ende hem daer voor sterck
maeckende, verclarende voorts hier van gecontenteert te zyn, consenterende
alsulcx Inde cassatie vande principale plechte ende cancellatie
van dit registre. Actum den voorlesten December 1591.
* 9 aug. 1597. Catharyna, Jan Jacobss. van Leemputtens
dochter, huysfrouw van Ghysbert van Nyendael, brouwer en
borger van Utrecht, oudt 35 jaer, getuygt ten verzoeke van de
weduwe van Wouter Dircks Tuch tot Vyanen. (Notaris Jacob van
Herwaerden(s) in het oud-archief der stad Utrecht.)
* 3 Mei 1604 compareerde Catharyna, wedt ende boedelharster
van za. Jan Jacobss. van Leemputten ende heeft machtig gemaeckt
Mr. Adam van Leemputten haren soon omme in haren naem
enz. op ende jegens Cornelis Heymans van Dam, alsnue binnen
Leyden te vorderen de voldoeninge van de willige acte van condemnatie,
enz. (Als voren). Onder deze acte staat hare handteekening:
Katrin van Leemput.
* Transporten en plechten, d.d. 24-04-1655:
Jan Jacobss. van Leemputte verplach voer hem ende Chatrijn
Willem Claeszoensdochter, zijn wijf, ende voer zijn erfgenamen,
Joest Snoey ende Lambert zyn zoen , geprocreert bij joffrau
Elsabe Jansdochter van der Haer, zijn wyff, een ende dertich
goeden gouden Keyser Karolusgulden ende vijf stuvers off ander
goet payment, te lossen met de somme van eens vijff hondert
gulden. Ende dese plechte dede Jan Iacobss. voerseyd opter
huysinge ende hofstede, die hij comparant op huyden van den
voergenoemden Snoey ende den mombers van Lambert voerseyd
ontfangen heeft. (Navorscher 1914)
* Lijfrenten verkocht hop den Heyligen Paeschavont anno
1587, fol. 195vo. : Jan van Lemput ende Katrijn zijn huysvrouw tot live Digna hoir dochter out XxX111 jaren. 1X K, gulden (overleden) nae
Victoris (I5)99. (Navorscher 1914).
* Ontfangen) Van Jan v n Lem put ende Katrijn zi n
Bhuysfrou ontfangen dÆsomme van drzizondert vier ende tachtzÆch
sponden, daer voor hun versegelt sijn ten lijve Digna haer dochter
aout XxX111 jaeren ende ten lijve Adam hoir luyder soen out
XXVII jaeren, elcx van dyen twee ende dartich ponden, maeckende
Bte samen vier ende æt sestich ponden jaerlicx, beloopt ter voor-
n(oemder) somme van 111c LXXXIIII. (Rekening van den eersten kameraar. 1585/6, fol, 40vo, 41).
* Zie ook Navorscher 1915 en 1917.
* Navorscher 1917, Transporten en Plechten. : Anno 1558 den XVIIen Septembris. Willem Willemss. ende gaf voor hem ende Cristina syn huysvrou,
over Jan Jacobss. van Leemputten, synen swager, inden
eersten den brantketel, een brantcuype, twee andere grote cuypen,
twee koelvaten, vyff stoot midden roers, twee breeckysers, vier
sceepmanden, alle vloten ende tonnen, die hy comparant heefft,
behoirende totter brouwerie, die hy gebruyct heefft inde huysinge
van Marye van Oostrum; ende hyer onder sullen mede begrepen
syn dieÆ tonnen, die gemerct syn met des voirs. Maty van OostrumÆs
merckt, als oick metter comparants merch. Itetn noch
XXIIII wynroeyers, drie coperen bekers, drie hengeltonnen, die
bierboomen ende een bierstelle, mitsgaders alle die bierstellingen,
den voers. comparant toecotnende; noch een nieuwe ende oude
haer (?) totten eest behoirende; noch dartich bosch hoepen. Alle
welcke percelen den voors. Jan Jacobss. terstont aenveerden sal.
Ende gaff den voirs. comparant mede den voorn. Jan Jacobss.
over alsulcke huyrjaren als hy van Mary van Oostrum heefft
aende huysinge, toecomende Mary van Oostrum voirs.
* Anno 1564 den SIItÆö Decembris.
, Willem Evertsz. Vermast ende verplach voer hem ende Geertruyt
æIliillemsdr. syn huysvrou, enz. Jan Jacobsz. van Leemputten,
brouwer, ende zynen erffgenamen, ter cause van sevenentzeventich
karolus gulden ende elfftalve stuver, die hy comparant bekenden
Jan Jacobss. schuldich te wesen uuyt zaecke van zeecker bier,
twelck by bekenden vanden selffden Jan Jacobss. ontfangen te
hebben, vier goede goude keyser carolus gulden ende derthien
stuvers . . . sjaers erffelycke lossrenten enz.
In margine: Compareerde Mr. Daniel van Leemputten æ), als
een mede erffgenaem syns ouders ende trecht van dÆandere zyne
mede erffgenamen by maeckgescheyde, zoe zyn E. verclaerde, tot
dese plechte vercregen hebbende ende bekende indier qualite . . . .
ontfangen te hebben dÆhoofdsomme van seven ende tseventich
gulden ende verlopen renten van dien enz. Actum den 6e Mey 1619.
(Register van transporten en plechten der stad Utrecht)
* Anno 1567 d e n IIIen February.
an Willemss. Voern transporteerde, cedeerde ende gaff over
voor hem ende synen etffgenamen Jan Jacobsz. van Leemputten
alsulcke houdert karolus gulden iiVI1 st. I oert als hem by den
gerechte van Culenborch toe getaseert zyn op ende jegens Thomas
Adriaen Maesz., mitsgaders dÆselve acte daer van sprekende in
date den zesten Aprilis anno XVc LXVI . . . . . compareerde
tnede dÆ voern. Jan Jacobsx. van Leemputten ende verclaerde, dat
hij d voern. Jan Willemss. van Voern d voern. getransporteerde
, zoon van Jacob ? van LEEMPUTTEN (zie 22900).
Gehuwd voor de kerk circa 1553 met
11451 Catharina Willems VOORNEN (Trijn van Leemputten), begraven op 02-01-1607 te Utrecht. Overluijdingen Dom. Catharina Berges, weduwe van Jan van Leemputten. * Ons Voorgeslacht 1986, pag. 268 e.v.. - Vreeswijk: -303. 4 morgen land in Vreeswijk op de Niervaart etc. - 30-06-1466: Bertout van Heteren voor Johanna, dochter van Bartholomeus van Leeuwen, zijn vrouw, te komen op Meine, hun dochter, 10 fo. 112. - 16-11-1466: Gerard Bernardsz, gehuwd met Jutte, bij overdracht door Johanna van Leeuwen, gehuwd met Bertout van Heteren, te komen op Gerard Voorn Christiaansz, 10 fo. 114. - 18-03-1471: Jan Smaal, burger van utrecht, bij overdracht door Gerard Voorn voor Jutte, weduwe Gerard Bernardsz. 10 fo. 129. - 26-10-1490: Willem van Voorn bij overdracht door Jan Smaal, 12 fo. 69v-70. - ..-03-1530: Weldige Wiersz van Voorn bij dode van Willem van Voorn, zijn broer, waarna overdracht aan Weldige, zijn zoon, met lijftocht van Dirk van Voorn, diens zuster 13 fo. 73. - 05-01-1532: Voorn Weldichsz bij overdracht door Wier Weldichsz, 17 fo. 10. - 11-07-1538: Willem Nikolaasz, burger van Utrecht, bij overdracht door Voorn Weldichsz met lijftocht van Theodorica Voorn, diens tante, 17 fo. 63v. - 14-09-1553: Jan Hubertsz voor Katharina, dochter van Willem Nikolaasz, bij overdracht door haar vader met lijftocht van Geertruida, diens vrouw, 18 fo. 8. - 18-06-1559: Augustijn van Sompeecken bij overdracht door Jan Jacobsz van Leemput voor Katharina Willemsd, diens vrouw, 21 fo. 48. - 16-06-1572: Thomas van Sompeecken, bij dode van Augustijn, zijn vader, bevestigd door Gerard, zijn oudere broer, 24 fo. 82. - 24-10-1577: Thomas van Sombeek, jongere zoon, 25 fo. 13. - 21-01-1585: Cornelis Banck Cornelisz, houtkoper, wonend op de Vaart alias Vreeswijk, bij overdracht door Thomas van Sombeek, 25 fo. 52v-53.
* Transporten en plechten, d.d. 18-05-1593:
Jan de Wijs, seepsieder, borger tÆ Uytrecht, bekende dat
hij, omdie somme van achthondert gulden als reste van meerder
somme gesproten vande coope vande nabescreven huijssinge,
schuldich is Catryna van Voorn, weduwe ende boedelharster van
za. Jan Jacobsz. van Leemputten, vijftich Carolusguldens des
jaers erffelycke losrenten, voor welcke rente ende hooftsomme
hij, Jan de WysÆ, stelden ten hypoteecke zyne huyssinge ge-
naempt æt Cleverblat, staande binnen Utrecht aande westzyde
der Oude grafte tusschen de Romerborcht- ende Guaerdiebrugge. (Navorscher 1914).
* Anno 1595 den XIV Novembris.
Catharyna za. Jan Jacobss. van Leemputten wede ende boedelherster
komt vOOr het gerecht, verselschapt zynde met Adam van
Leemputten haeren zoon ende gecoeren voocht in deser saecke;
zij cedeert en transporteert aan handen van den hierna te noemen
van Hoboocken den eigendom van een hu>s, erf en hofstede van
voren tot achteren met keldercluys, bodem en boort, glaesen,
glaesraemten enz., gelegen binnen Utrecht ter Oostzijde van de
Oude Gracht aan de Zuiderhoek van de Romerborchtstraat, streckende
voor uyter stadsgrachten oostwaarts tot zekere camer of
huys; de getransporteerde woning heette van ouds >het Gulden
Calff. (Navorscher 1917).
Dochter van Willem Claessoen VOORNEN (zie 22902) en Geertruida N.N. (zie 22903).
Uit dit huwelijk:
1.  Digna, gedoopt in 1553 te Utrecht, tussen 28-03 en 05-04 1553. Begraven 1599-1600 te Utrecht.
Ondertrouwd op 20-12-1590 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 27-12-1590 te Utrecht met Peter van DAM, raad, schepen, kameraar, kerkmeester, weesmeester en burgemeester van Amersfoort (1579-1624), gedeputeerde ter Staten van Utrecht, lid Gedeputeerde Staten, heemraad van De Slaag, geboren circa 1547 te Amersfoort (gezindte: remonstrants), * Zie Nederlandsche Leeuw 1939, pag. 388 e.v.
* Zie Nederlands Patriciaat 1982, pag. o.a. 11.
* later nageslacht heet Van Dam van Isselt.
Zoon van Peter van DAM, raad, vive, schepen en kameraar van Amersfoort (1526-1553), en Maria Gerrit Gerritsdr VERBURGH (Verburch).
2.  Mr. Adam, advocaat hove van Utrecht, begraven op 25-02-1623 te Utrecht. Overluijdingen Dom: Adam van Leemput. * Ons Voorgeslacht, 1982, pag. 613-614: 33A. 13 morgen land. - 18-12-1570: Jan Willemsz van Waeyenoy en Lourens Ottensz van Eck na overdracht tegen een jaarrente van 50 gulden door Frans Aerntsz van Zweeten, die het leen mag lossen met 800 gulden (2 fo. 73). - 18-12-1571: Johan Willemsz van Waeyenoyen na overdracht door Jan Willemsz van Waeyenoyen, Laurens Ottensz van Eck en Frans Aertsz van Sweeten (2 fo. 266v.). - 10-10-1604: Berlichgen Aert Aertsz van Steensdochter, hulde door doctor Adam van Leemputte, advocaat voor het Hof van Utrecht, bij dode van haar man Johan Willemsz van Wayenoyen (2 fo. 370v). - 12-12-1611: Jacob de Graeff, heer van Polsbroeck, hulde door Willem Adriaensz de Moy, drossaet van Polsbroeck, na overdracht door meester Adam van Leemput namens zijn schoonmoeder Belichgen Aert Aertszoonsdochter van Steen, weduwe van Johan Willemsz van Wayenoyen (3 fo. 55).
* U19a2-60, d.d. 25-05-1628, attestatie, not. G. van Waey, Utrecht. Betreft: attestante heeft samen met Cornelis Alertsz Hol, haar broer, op 14-01-1613 f. 500,-,-. geleend van Belichgen van den Steen, weduwe van Jan Willemsz van Wayenoyen en deze lening afgelost op 12-12-1622; jaarlijkse renten waren betaald aan Adam van Leemputten, in leven advocaat van het Hof van Utrecht, die de goederen van Belichgen van den Steen beheerde. 1e partij: Beertgen Holl (Beertgen Aellerts Holl) geh. met Jacob van Schendel, won. Springwech tegenover Duytschen Huys. 2e partij: erven Maria van Voornen. GSc.
* Navorscher 1911: 16 April 1610. Ick, Adam van Leemputten, soe voer myn
selven als van wegen de kynderen ende erffgenaemen van Peter
van Dam, geprocreert by Digna van Leemputten myn suster zal. )3,
doe condt dat ik in ewigen erffpacht ontfangen hebbe van.. . .
der stadt Utrecht t bovenste gebruyck van de woeninge ende
eerdewerck van t nye bollwerck genoemt die Morgensterre met
het waeckhuysgen daer aen gelegen.
* BWij Schout enz. der Stadt Utrecht maecken condt dat voer
ons gecompareert is Mr. Adam van Leemputten advocaet inden
Hove van Utrecht als een mede-erfgenaem van Jan van Leemputten
zyn vader zal. ende droeg op in onzen handen t nye bollwerck
genaimpt die. Morgensterre, zoe zyns comparants vader
æt selve onder andere vanden stadt in erffpacht ontfangen heeft
den VI dach Mey 1566.
* 1627 (zonder datum) ick , Peter van Gessel 1) van wegen
dÆ erffgenamen van Mr. Adam van Leemputten ende Digna van
Leemputten ô) syne suster, doe condt, dat ick in erffpacht ontfangen
hebbe æt bovenste gebruyck vande woninge ende aerde-
werck vant Nyebolwerk genaemt de Morgenstarre met het waeckhuysgen
daer aen gelegenK.

Relatie met Anna Jan Willemsz van WAEYENOYENSDR, dochter van Jan Willemsz van WAEYENOYEN en Berlichgen Aert Aertsz van STEENSDOCHTER.
3.  Catharina Jan Jacobszn van LEEMPUTTENDR. (zie 5725).

11452 Cornelis Gijsberts van PORTENGEN, drapenier, lakenkoper, regent van het Heilige Geesthuis te Utrecht, geboren circa 1540, overleden op 04-12-1623 te Vianen. Overluijd te Utrecht. Datum is aangiftedatum. Gestorven tot Vianen. Begraven op 04-12-1623 te Utrecht. Overluijdingen Dom: Cornelis Gijsbertsz van Portengen. Zoon van Gijsbert Cornelis van PORTENGEN (zie 22904) en Maria THIELMANSDR (zie 22905).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1600 met Elijsabeth Jan DIRCXDR (zie 11453).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1605 met Gerritgen Claes WILLEMSSDR, overleden voor 1615.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Peter Cornelisz (zie 5726).
2.  Willem Cornelis, * 07-11-1623, not. Joh. Ant. Wtenwaell II, 1615-1627, inv. 189. Testament van Willem Corneliss van Portengen en Maria Willems van Bemmel. Legateert: Claes Willemsz Portengen, zijn zoon, - had voor en na kinderen, niet genoemd. [57]
* 24-08-1625, not. Joh. Ant. Wtenwaell II, 1615-1627, inv. 189. Testament van Willem Cornelis Portengen, geh. met Maria Philips Jans van Neerdensdr. - legateert zijn zoon Claas Willemss - de testateur was een zwager van Oratio de Melanen en van Loijs d' Roij. [109]
* 13-09-1625, not. Joh. Ant. Wtenwaell II, 1615-1627, inv. 189. Adam van Vianen momboir over d' onmondige kinderen van Pauwels van Vianen zijn overleden broeder - Willem Cornelis van Portengen, geh. met Catharina van Vianen, verklaren dat hunne suster Jannichje van Vianen overleden was. [109].

Gehuwd voor de kerk (1) op 30-06-1604 te Utrecht (getuige(n): 85-92) met Marichgen Philips Jans van NEERDENSDR.
Gehuwd voor de kerk (2) op 05-10-1605 te Utrecht, hij hier genoemd Portengen den Jongen. Echtgenote is Maria Jan van RUYTENBORCHSDOCHTER.
Gehuwd voor de kerk (3) op 22-11-1617 te Utrecht met Maria Willemsdr van BEMMEL, * 15-09-1624, not. Joh. Ant. Wtenwaell II, 1615-1627, inv. 189. Testament van Maria Willemsdr van Bemmel, huijssfr. van Willem Cornelisz Portengen. [106].
11453 Elijsabeth Jan DIRCXDR, overleden voor 1605.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 11452).

11454 Bruijn Fredericks van RAEPHORST, verver te Utrecht, geboren circa 1533, overleden voor 1586, * Transporten en plechten, transport, d.d. 11-01-1556, pag. 2-2, 3 fiches: Oude Eigenaar: Bruijn Frederickss x Cornelia [I]. Nieuwe Eigenaar: Evert Heijmerickss de Greeff x Dieuwertge (Bruijnendr.). Ligging perceel: Springwech tegenover het Reguliers Cloester. Belendingen: ZW: Cornelis van Son (metselaer), NW: erfgen. van Jan van Maelder. Bijz.: de halve huisingen en hoffstede. Oudteijgen: 3 st. sjaers t.b.v. 't capittel Oudemunster, samen met fiche 2: Groenestege en fiche 3: Westzijde St. Katrijnestraet.
* Transporten en plechten, transport, d.d. 11-01-1556, pag. 2-2, 3 fiches: Oude Eigenaar: Bruijn Frederickss x Cornelia [II]. Nieuwe Eigenaar: Evert Heijmerickx de Greeff x Dieuwertge (Bruijnendr). Ligging perceel: Groenstege tegenover St. Servaes. Bel.: OW: Reijer Janss van Bruekelen, Ww. Aert Stevenss. Bijz.: huijsinge, samen met fiche 1: Springwech en fiche 3: WZ Katrijnestraet.
* Transporten en plechten, transport, d.d. 11-01-1556, pag. 2-2, 3 fiches: Oude Eigenaar: Bruijn Frederickss x Cornelia [III]. Nieuwe Eigenaar: Evert Heijmerickss de Greeff x Dieuwertge (Bruijnendr). Ligging perceel: Westzijde St. Katrijnestraet. Bel.: ZW: Jan de Wever; NW: Dijrck de Metselaer. Bijz.: 3 cameren annex. 1 pondt stadt paij 'sjaers t.b.v. de Buerkerck. Plecht f. ..,- tegen f. 6,- sjaers losrente t.b.v. Andries Jacobs. Samen met fiche 1: Springwech en fiche 2: Groenstege.
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 14-02-1571, pag. 76-78. 3 fiches (I). Oude Eigenaar: Bruijn Fredericsx. Nieuwe Eigenaar: Adriaen van Megen. Ligging perceel: Oudekerchoff streckende tot in de Vuylsteech. Bel.: OW. Henrick Peterss. WW. Aert Henricxs, slootmaecker. Bijz.: Helfte van een huijsinge ende camer. Plecht f. 300,- 6 1/4% van wegens borge uit oorzaak van een accoordt tussen Adriaen van Megen en Willem van Aller.
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 14-02-1571, pag. 76-78. 3 fiches (II). Oude Eigenaar: Bruijn Fredericsx. Nieuwe Eigenaar: Adriaen van Megen. Ligging perceel: In de ende bij de Cathusen. Bel.: de een acker streckende uijt de Vecht tot de Cathusen landt toe. De andere acker uijt de selve Vecht tot de Cathusenwech. Bijz.: Huijsinge en de hoffstede mit twee ackeren landts. Plecht f. 350,- 6 1/4% wegens borg voor Willem van Aller t.b.v. Adriaen van Megen. Erfpacht: helft van 21 loot ende 3 vierendeel silver t.b.v. der Stadt.
* Transporten en plechten: Transport van een plecht, d.d. 14-02-1571, pag. 76-78. 3 fiches (III). Oude Eigenaar: Bruijn Fredericsx. Nieuwe Eigenaar: Adriaen van Megen. Bijz.: Plecht f. 125,- 6 1/4% sjaers losrente van wegen borg voor Willem van Aller t.b.v. Adriaen van Megen. Gevestigd op huijsinge van Jan Reijerss van Schuppen daer die Witte Duijff uijthangt.
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 05-02-1575, pag. 78-81. 3 fiches (I). Oude Eigenaar: Bruijn Fredericsx (van Raephorst), verwer. Nieuwe Eigenaar: Cornelis van Duverden, advocaet. Ligging perceel: Westzijde in 't Wijstraet. Borgen: Adriaen van Meerlant; Henrick Janss. Bijz. : huijsinge ende hoffstede met die verwerie. Plecht: f. 2000 - 6 1/4%. Oudteijgen: 2 oude schellingen s jaers waarvan de ene helft t.b.v. Vincent de Goudtsmit ende andere helft t.b.v. Frederick de Pander. Tesamen met de huijsingen westzijde in t Wijstraet en de Springweg.
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 05-02-1575, pag. 78-81. 3 fiches (II). Oude Eigenaar: Bruijn Fredericsx (van Raephorst), verwer. Borgen: Adriaen van Meerlant; Henrick Janss. Nieuwe Eigenaar: mr. Cornelis van Duverden, advocaet. Ligging perceel: Westzijde in 't Wijstraet. Bel.: ZW. Jacob Knijff. Noordw. Thoniss van Nijkerck. Bijz.: huijsinge en hoffstede. Plecht: f. 2000,- 6 1/4%. Oudteijgen: 2loot silver waar men voor betaelt 32 st. 's jaers t.b.v. de Melaten buijten Witte Vrouwenpoort tesamen met de huijsinge Westzijde in 't Wijstraet en de Springweg.
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 05-02-1575, pag. 78-81. 3 fiches.
[III]. Oude Eigenaar: Bruijn Fredericxz (van Raephorst), verwer. Borgen: Adriaen van Meerlant; Henrick Janss. Nieuwe Eigenaar: mr. Cornelis van Duverden, advocaet. Ligging perceel: Westzijde Springweg. Bel.: ZW mr. Dijrck Verkerck. NW. de erffgenamen Jan Janss cleerscrijver. Bijz.: huijsinge en hoffstede. Plecht: f. 2000,- 6 1/4%. Oudteijgen: 6 st. 's kaers t.b.v. Capittel van Oude Munster. Tesamen met de 2 huijsingen in t Wijstraet.
* Transporten en plechten: testament, d.d. 03-08-1576, pag. 47-48. Oude Eigenaar: Bruijn Fredericksz (van Raephorst) x Cornelia (Jansdr). Nieuwe eigenaar: voor de langstlevende. Bijz.: Roerende ende onroerende goederen, huijsinge ende hoffstede, enz.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 20-04-1575, pag. 289-291. 2 fiches (I). Oude Eigenaar: Bruijn Fredericsx (van Raephorst) x Cornelia (Jansdr). Nieuwe Eigenaar: Henrick Roeloffs van Wijckersloot. Ligging perceel: Westzijde Graften bij de Reguliersbrugge. Huisnaam: daer "die Croijwagen" uijthangt. Bel.: niet genoemd. Bijz.: alingen,huijsinge ende hoffstede mitten hoff en den poortwech. 32 st., 4 penningen, t.b.v. een Vicarie 't Oudemunster. Plecht f. 1100,- 6% t.b.v. Egbert van Schonenborch. Tesamen met de 8 cameren in de Brantsteech.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 20-04-1575, pag. 289-291. 2 fiches (II). Oude Eigenaar: Bruijn Fredericsx (van Raephorst) x Cornelia (Jansdr). Nieuwe Eigenaar: Henrick Roeloffs van Wijckersloot. Ligging perceel: in de Brantsteech. Bel.: voor ZW: Willem Jacobss met de Brantsteech. Voor NW: Cornelis van Leuwen Hermanss. 't Convent van de Regulieren; voor de grafte; achter: de Reguliers erve. Bijz.: 8 cameren. 32 st., 4 penn. t.b.v. een Vicarie 't Oudemunster. PLecht f. 1100,- 6% t.b.v. Egbert van Schonenborch. Tesamen met de huijsingen Westzijde graften genaempt Croijwagen.
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 14-07-1581, blz. 16-17. Oude Eigenaar: Bruijn Frederick van Raephorst x Cornelia (Jansdr). Nieuwe Eigenaar: Adrijaen van Schaijck, semiprebendaet der Kercke te Dom. Ligging perceel: in de Gruensteghe. Bel.: OW boven: houtsaegher, WW. beneden: Henrick Beerntsz. Bijz.: huijs en hoff. Plecht f. 100, a 5 3/4 %.
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 14-07-1581, pag. 17-18. Oude Eigenaar: Bruijn Fredericksz van Raephorst x Cornelia (Jansdr). Nieuwe Eigenaar: Alert van der Kemp. Ligging perceel: in de Groenesteghe. Bel.: OW boven: Daem (houtsaegher), WW beneden: Henrick Beernts. Bijz.: huijs en hoff. Plecht f. 100,- in 6 1/4% volgens coopcedulle d.d. 23-04-1579.
* Transporten en plechten: transport van een plecht,d.d. 13-08-1585, pag. 45. 2 fiches. [I]. Oude Eigenaar: Bruijn Fredericks, verwer. Nieuwe eigenaar: erfgen. van Willem van Megen. Ligging perceel: Oostzijde der grachte bij St. Geertruijdenbrug. Bijz.: huijsinge. Plecht f. 100 - 6 1/4% t.l.v. Dirck Wouterss Vermeij van date 30-01-1574.
* Transporten en plechten: transport van een plecht,d.d. 13-08-1585, pag. 45. 2 fiches. [II]. Oude Eigenaar: Bruijn Fredericks, verwer. Nieuwe eigenaar: erfgen. van Willem van Megen. Ligging perceel: Oostzijde Springwech. Bijz.: De beterschap van 2 cameren. Plecht f. 75,- 6% t.l.v. Ghijsbert van Welij en erfgenamen van date 30-01-1577.
* Transporten en Plechten: Plecht, d.d. 03-11-1587, pag. 214-215. Oude Eigenaar: Fredrick Bruijnenss van Raephorst. Nieuwe Eigenaar: Gielis van Muijden. Ligging perceel: Oostzijde Wijstraet. Bel.: ZW: Anthonia weduwe van Cornelis Gerritss. NW.: Ghijsbert van Nijenrode. Bijz.: alinge, huijsinge en hoffstede. Plecht: f. 400,- a 6 1/4%. Losrente f. 7 1/2 t.b.v. St. Nicolaeskercke en Convente van Cecilien.
* Transporten en Plechten: Onder curatele plaatsen, d.d. 01-05-1596, pag. 297-300. Oude Eigenaar: Boedel + Bruijn Frederick van Raephorst. Nieuwe Eigenaar: Kinderen en erfgenamen van Bruijn Frederick van Raephorst. Verwanten/erfgenamen: Genealogie: - Van Raephorst; - Hartingh; - Van Cleeff; - Van Portengen; - Brunnick. Bijz.:de kinderen en erfgenamen worden op hun verzoek benoemd tot beheerders en curatoren over de boedel van hun vader Bruijn Frederick van Raephorst en hun innocente moeder.
* Transporten en Plechten: Transport, d.d. 13-12-1598, pag. 276-277. Oude Eigenaar: Boedel + Bruijn Frederick van Raephorst x Cornelia Jansdr. Verwanten/erfgenamen: Genealogie: Van Raephorst, Harting, Van Cleeff, Corneliss, Van Portengen, Bruijnen (dr.), Coninck. Nieuwe Eigenaar: Johan Bruijnen van Raephorst. Ligging perceel: WZ Wijstraat. Bel.: ZW. seecker steeck nae de Grafte; mitte huijsse ende erve van Jacob Knijff. NW: Peter Janss van Schalckwijck mit sijn huijsse ende erve. Bijz.: 6 deelen van 7 deelen der 2 huijsse, tegenwoordiche bewoners: Jan Bruijnen. 3 Oudtschilt der jaers ijder ouden schilt tot 41 stuijvers. Oudteijgen van 32 stuijvers off te oude rente daer jaerlicx wtgaende. 3 plechten: t.l.v. Jan Bruijnen. T.b.v.: Jorian Harting ende Egbert van Cleeff, kijnderen van Frederik Bruijnen.
* Transporten en Plechten: zie ook Cornelia Jans.
* Transporten en Plechten: __ Fredericks van Raephorst zie: Cornelia Jans Bruijn.
Zoon van N.N. van RAEPHORST (zie 22908) en Diewertje BRUIJNEN (zie 22909).
Relatie met
11455 Cornelia (Neeltje) JANSDR, overleden na 1586, * 05-07-1586, fol. 129 eso. Not. Jacob van Herwaerden I, 1575-1592. Invnr. 188. Testament van Cornelia Jansdr. weduwe van za. Bruin Frederikss van Raephorst.
* 06-02-1588, fol.141. Not. Jacob van Herwaerden I, 1575-1592. Invnr. 188. Machtiging van Neeltgen Jans dochter weduwe van za. Bruijn Frederickss van Raephorst - om 25 oude double Speaensche ducaten met twee hooffden te ontvangen van Adriaen vna Meerlandt, die hem geleend waren.
* Transporten en plechten: zekerstelling, d.d. 05-08-1587, pag. 67-68. Oude Eigenaar: Cornelia Jansdr, weduwe van Bruijn Fredricxzn van Raephorst. Verwanten/erfgenamen: Fredrick Bruijnszn van Raephorst. Nieuwe Eigenaar: Margriet Buijsdr, wed. van Henriick Janszn x Cornelis Gerrit Rijcoutszn van de Ling. Verwanten/erfgenamen: Claes en Marichgen kinderen van Steven van Heuman en Marichgen Jansdr., Anna Jansdr. weduwe van Cornelis van Buren. Ligging perceel: Twijstraat. Bel.: niet genoemd. Bijz.: huis. Dit als zekerheid en de vrijstelling van de erfgenamen van zaliger Henrick Janszn als borg van een plecht f. 2000,- 6 1/4% t.b.v. Cornelis van Duverden (schout) en t.l.v. de erfgenamen van zaliger Bruijn van Raephorst.
* transporten en plechten: Cornelia Jans zie ook Bruijn Fredericx.
* Transporten en plechten: Cornelia Jans zie ook Bruijn F. van Raephorst.
Dochter van Jan N.N. (zie 22910).
Uit deze relatie:
1.  Maeychjen BRUIJNEN van RAEPHORST (Bruijnen) (zie 5727).
2.  Jan Bruijnen, verwer, geboren circa 1570, * Transporten en plechten: plecht, d.d. 27-12-1596, pag. 332-335. Oude Eigenaar: Jan Bruijnen van Raephorst wed. van Jannichgen Frederick van de Elborchdgt. Verwanten/erfgenamen: 2 onmundige kinderen. Nieuwe Eigenaar: de onmundige kinderen van : Jan Bruijnen van Raephorst wed. van Jannichgen Frederick van de Elborchsdgt. Ligging perceel: WZ 't Wijstraat. Bijz.: huis en Ververie. Plecht f. 3200,- bestemd voor de 2 onmundige kinderen als uitkoopsom. Indien een van beiden komt te overlijden zonder geboorte na te laten ontvangt de ander f. 2400,- en gaat het restant naar hun vader.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 13-10-1597, pag. 225-226. Oude Eigenaar: Jan Bruijnenss van Raephorst. Nieuwe Eigenaar: Roelant, de zoene van Joes Gerobulus. Ligging perceel: WZ onder Donckergaerden. Bel.: boven ZW Gijsbert van der Water. Beneden NW. Jacob van Roijesteijn. Bijz.: alinge, huijsinge ende hoffstede mit kelder, cluijs, boodem ende boot ect. Outeijgen f. 4,- 16 stvr. t.b.v. de Caple van Oudenmunster. Plecht van f. 2000,-: daervan t.b.v. d' erffgen. van Aert van Ram f. 200,-. ; daervan t.b.v. Aert van Sande f. 500,-. ; daervan t.b.v. juffr. Doijenburch, wed. van Caerl Stens f. 200,-. ; daervan t.b.v. Dirck van der Hoeven f. 100,- lijff, totael f. 300,-. daervan t.b.v. Dirck Janss Hoijmaecker f. 400,- ; daervan t.b.v. Clemens van Daelen f. 400,-.
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 13-12-1598, pag. 277-278. Oude Eigenaar: Jan Bruijnen van Raephorst. Nieuwe Eigenaar: Joriaen Harting x Jannichgen Bruijn Fredriczss van Raephorst dr. Ligging perceel: WZ Wijstraet. Bel.: ZW seeckere steech streckende nae de graft mitte huijsse ende erve van Jacob Knijff. NW. Peter Janss van Schalckwijck mit sijnen huijsse ende erve. Bijz.: 2 huijsse ende verwerije t.b.v.: Jan Bruijnen van Raephorst, tegenwoordiche bewoner. Plecht: f. 500,- a 6 1/4%.
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 13-12-1598, pag. 279. Oude Eigenaar: Johan Bruijnen van Raephorst. Nieuwe Eigenaar: Egbert van Cleeff x Belichgen Bruijn Fredericxss van Raephorstdr. Ligging perceel: WZ Wijstraat. Bel.: ZW seeckere steech nae de graft mitte huijsse ende erve van Jacob Knijff. NW. Peter Janss van Schalckwijck mit sijnen huijsse ende erve. Bijz.: 2 huijsse ende verwerije t.b.v. Johan Bruijnen van Raephorst. Tegenwoordiche bewoner: Johan Bruijnen van Raephorst. Plecht: f. 500,- a 6 1/4%.
* Transporten en plechten: plecht, d.d. 13-12-1598, pag. 280-281. Oude Eigenaar: Jan Bruijnen van Raephorst. Nieuwe Eigenaar: 1. Jan Harmanss Coninck x Jannichgen Frederick Bruijnendr. 2. d' andere 2 onmondige kinderen van denselven Frederick Bruijnen. Ligging perceel: WZ Wijstraet. Bel.: ZW seeckere steech streckende nae de graft mitte huijsse ende erve van Jacob Knijff. NW. Peter Janss van Schalckwijck mit sijnen huijsse ende erve. Bijz.: 2 huijsse ende verwerije t.b.v. Jan Bruijnen van Raephorst. Tegenwoodiche bewoner: Jan Bruijnen van Raephorst. Plecht f. 500,- a 6 1/4%.

Gehuwd voor de kerk op 01-12-1594 te Utrecht met Jannichgen Frederickx van der ELBORCH.
3.  Aeltgen Bruynen, begraven op 28-05-1627 te Utrecht (Claeskerk), weduwe van Gerrit Corneliszen van Lamsfelt. Laat na een mundige zoon buijtens lants. * Transporten en plechten: acte van uitkoop, d.d. 01-10-1602, pag. 168. Oude Eigenaar: Aeltgen Bruijn Fredericse van Raephorstdr, weduwe van Gerrit Cornelisz van Lamsfelt. Verwanten: erflaters: de overleden ouders: Bruijn Fredericsz van Raephorst en Cornelia Jansdr. Nieuwe Eigenaar: Peter Cornelisz Portengen. Verwanten/erfgenamen: Aeltgen Bruijn Fredericse van Raephorstdr wed. Ligging perceel: Springweg Westzijde. Bel.: ZW. de erven vn Mr. Dirck Verkerck. NW. Willem Jacobsz. Bijz.: huis en erf. Comparante verklaart voldaan te zijn door uitkoping en afstand te doen van het deel uit de vaderlijke nalatenschap t.b.v. Peter Cornelisz Portengen. Oud eigen f.-,30.
* Transporten en plechten: transport van een plecht, d.d. 23-12-1602, pag. 248-249. Oude Eigenaar: Aeltgen Bruijnen van Raephorstdr, weduwe van Gerrit Cornelisz van Lamsfelt, laeckencoper. Verwanten/erfgenamen: Evert Henricsz van de Steen. Ligging perceel: niet genoemd. Bijz.: 2 plechten totaal f. 160,- tegen 5% rente. respectievelijk gedateerd: 06-05-1530 en d.d. 23-12-1558, beide t.l.v. Gerrit Jansz Cuijper x Barbara.
* Transporten en plechten: Plecht, d.d. 28-08-1606, pag. 89-91. Oude Eigenaar: Aeltgen Bruijn Fredrick van Raephorstsdgt, wed. van Gerrit Corneliszn van Lamsvelt. Nieuwe Eigenaar: Maria Bruijn Fredrick van Raephorstsdgt, wed. van Peter Corneliszn Portengen. Ligging perceel: Oostzijde Oudegracht tussen Geertruijt en Smeebruhg. Bel.: ZW. Marchgen Andries van Heboockens wed. NW. Jo. Johan van Vecht. Bijz.: huis-hofstede. PLecht f. 300,- 6%. Reeds belast met f 650,- t.b.v. Geertruijt wed. van Jacob Joosten. f. 400,- t.b.v. Thomas Nijkercken (executoren).
* Transporten en plechten: Transport, 05-02-1610, pag. 48-50. Oude Eigenaar: Alidt Bruijnen van Raphorst wed. van Gerrit Cornelisz Lamsvelt. Nieuwe Eigenaar: Wijnant Panhuijsen. Ligging perceel: Oudegracht OZ tussen St. Geertruijden en de Smeebrug. Bel.: Achter: Jo. Johan van de Vecht. ZW. de wed. van Adriaen van Hoboken. NW> Jo. Johan van de Vecht. Bijz.: huijs en hofstede, kelder en cluijs. Outeijgen: f. 1.40 t.b.v. de stad Utrecht. Plecht: f. 650,- 61/4% t.b.v. Geertruijt, Jacob Joostens weduwe. Plecht f. 150,- t.b.v. de wed. van Henrick Bosman; Plecht f. 300,- 6 1/4% t.b.v. Aert Henricxz van Renen. Plecht: f. 400,- 6 1/4% t.b.v. de excecuteuren van Thomas van Njkercken.

Relatie met Gerrit Cornelis van LAMSVELT, overleden voor 1602.
4.  Belichgen Bruijnen, * Transporten en plechten: Plecht, boedelscheiding, d.d. 19-08-1614, pag. 66-67. Oude Eigenaar: Belichgen Bruijnen van Raephorst wed. van Egbert van Cleef, boedel +. Erfgenamen: Floris Aertss van Dries x Maria van Cleef en kinderen. Nieuwe Eigenaar: Jannichgen Floris van Drielsdr. Ligging perceel: WZ Springwech tot de Brandsteech. Bel.: ZW. Gerrit Victoris (ballenmaeker). WW. achter: de hoff van Jan Goosens (cleercooper). NW. naest achtercamer: Evert Cornelis (Sackendrager). NW naest voorcamer: Harmen Janss (caerdemacker). Bijz.: alinge, huijsinge met 5 camere. Plecht: f. 800,-. Outeijgen: 23 st. t.b.v. Duijtschen huijs en de St. Geertruijdenkercke. En passeren van een plecht f. 600,- t.l.v. Floris van Driel en t.b.v. Gerrit Bijer.
* Belichgen Bruijn van Raephorst zie: Gijsbert van Cleeff. 2 x een van Cleeff? Zie Belichgen.
* Transporten en plechten: transport van een plecht, 04-04-1599, pag. 124. Oude Eigenaar: Gijsbert van Cleef x Belichgen Bruijn van Raephorst. Nieuwe Eigenaar: mr. Cornelis de Vianen x Hadewich van Haeften, advocaat. Ligging perceel: WZ Wijstraet. Bijz.: huijsinge, ververije. Plecht f. 500,- t.b.v. Gijsbert van Cleef en t.l.v. Johan Bruijne van Raephorst. Gepasseert 13-12-1598.

Relatie met Egbert Jacobss van CLEEFF, overleden voor 1614, * 10-02-1592, fol. 35 eso. Not. Van Noortwijck. Egbert Jacobss van Cleeff, machtigt Belijchgen Bruin Fredericx dochter van Raephorst zijne huijsffr. gelden in te vorderen van Cornelis Cornelis Verhoeff tot Woerden.
5.  Frederick Bruijnen, * Transporten en plechten: zie ook Maria Roeloffs.
* 05-09-1569, fol. 481. Not. Splinter van Hamersfelt (1560-1592/1606-1613) Invnr. 186. Lijftocht tusschen Fredericz Bruijnenss van Raephorst en Marijcken Roeloff Henricxdr, zijne huijsffr. [39].

Relatie met Maria Roelofs van WIJCKERSLOOT, dochter van Roelof van WIJCKERSLOOT.
6.  Jannichgen Bruijn Fredericxss, begraven op 26-03-1624 te Utrecht (Regulierskerk), weduwe van Joriaen Hartingh, laat na 3 mundige- en verscheijden kijntskijnderen onmundich sijnde. * 26-09-1607, fo. 179 vso, not. Jacob van Herwaerden III, 1600-1612, inv. 188.[126] Jannickgen Bruijn Fredericksz van Raephorstendr. huijsffr. van Joriaen Hartingh, secretaris tott Doesborch [gen. Raephorst]
* Transporten en plechten: Janneke Bruijn Fredericxss van Raephorst zie: Joriaen Hartingh.

Relatie met Joriaen HARTINGH, * Transporten en plechten: plecht, d.d. 01-12-1585, pag. 220-221. Oude Eigenaar: Joriaen Hartingh x Jennichgen (van Raephorstdr.). Nieuwe Eigenaar: Pauwels Philipss (van de Lee). Ligging perceel: Lauwerstraet. Bijz.: huijsinge ofte schuer met erve daer achter. Plecht f. 68,- 6 1/4%.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 01-12-1585, pag. 221-222. Oude Eigenaar: Joriaen Hartingh x Jennichgen (van Raephorstsdr.). Nieuwe Eigenaar: Goosen Hermanss. Ligging perceel: Lauwerstraet. Bijz.: huijsinge ofte schuer met erve daerachter. Plecht f. 68,- 6 1/4% t.b.v. Pauwels Philipss met overeenkomst.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 16-04-1589, pag. 251-252. Oude Eigenaar: Joriaen Harting x Jannichgen Bruijn (dr.). Nieuwe Eigenaar: Henrick Adriaenss x Geertruijt Claes Folphertss (dr.). Ligging perceel: Oostzijde Oudegracht tussen St. Jacobsbrug en Weertpoorte. Huisnaam: "Het Moriaens Hooft". Bel.: ZW Henrick Janss (laeckencoper), NW Melchior Janss (backer). Bijz.: alinge, huijsinge, hoffstede, kelder, cluijs. Plecht f. 300,- 6 1/4% t.b.v Gerrit Jacobss (bontmaecker). Plecht f. 700,- 6 1/4% t.b.v. Wernaer Jacobss van Velthuijsen mede comparant als borge van Joriaen Harting en sijn vrijgestelt Gerrit Anthoniss v. Puffliet en Fredrick Henrickss.


11582 Carmijn N.N.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Pieronne CARMIJNG (zie 5791).
2.  Catharina, huwt Allaert Tempe, wonende St.Annastraat, grofgreinwerker, zij wonende Nieuwe Mare. d.d. 30-07-1627 Leiden Bron 131 K 215.

11594 Steven van ROUCKEGEM, geboren circa 1565 te Ronssen, zoon van N.N. van ROUCKEGEM (zie 23188).
Gehuwd voor de kerk op 30-05-1587 te Leiden (getuige(n): voor hem, Louys van Roockegem, broeder; voor haar, Jan Rogiers, vader) met
11595 Jacobmijne ROGIER(s), geboren circa 1565 te Ronssen, dochter van Jan ROGIERS (zie 23190).
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-05-1587 te Leiden (getuige(n): voor hem, Louys van Roockegem, broeder; voor haar, Jan Rogiers, vader) met Steven van ROUCKEGEM (zie 11594).
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-10-1604 te Leiden (Ned.Herv.) (getuige(n): voor hem, Willem van Wingen, neef; voor haar, Marytgen Quirings, bekende, Tanneken Stevens, schoondochter), hij weduwnaar van Jannetgen van den Ende, zij weduwe van Steven van Rokugem met Marcus DEELINCK, saaidrapier, geboren te Ronsse.
Gehuwd voor de kerk (3) op 11-05-1626 te Leiden, hij weduwnaar van Martijne Goedesoons, wonende Duizendraetsteeg, zij weduwe van Marquis de Linck, wonende op de Langegraft. Echtgenoot is Jan VALINCK, baaiwerker.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Tanneken Stevens van ROOCKIGEM (zie 5797).

11608 Chipriaen de KEUWER.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Gilles CHIPRIAENS (de Keure) (zie 5804).
2.  Janneken SIPRIAENS.

11692 Augustijn de WINTER, baai/saaidrapier te Norwich en Leiden, geboren circa 1550 te Honschoten (Be.), begraven op 08-04-1622 te Leiden, * Poorter van Leiden 23-03-1583 GAL Rechterlijk archief, inv.nr. 79, deel S, fol. 65v. Compareerden voor de ondergeschreven schepenen der stadt Leyden Maerten Adriaensz van de Velde, eertijts laeckencoper, out omtrent 53 jaren, ende Augustijn de Winter, saeydrapier, out omtrent 41 jaren, beyde wonende binnen deser stede. ende hebben bij solemnelen eede, hun wettelicken gestaeft ende afgenomen, ten versoucke van christoffel Appelbe, saeywercker, getuycht ende verclaert waerachtich te wesen dat zij den voorn. requirant, te weten den voorn. Van de Velde den tijt van omtrent negen off tien jaren, ende de vers. Augustijn de Winter den tijt van omtrent seven off acht jaren, hebben gekent, geduyrende welcken tijt sij deposanten aen de voorn. requirant niet anders en hebben bevonden dan alle eer ende deucht als hem in zijn handel, wandel ende ommegang gecomporteert ende gedragen hebbende als een persoon met eeren toestaet ende behoort te doen, sonder dat zij comparanten ooc oyt gehoort ofte verstaen hebben dat den voorn. requirant met eenige quaede feyten, delicten off mesusen berucht of befaemt, veel min daervan achterhaelt soude zijn geweest, sulx dat zij hem houden voor een persoon met eeren, staende ter goeder name ende fame. Zoo waerlic most haer deposanten Godt Almachtich helpen. Actum den 12en septembris 1600endedrieendertich.
* 083 reg.; RA79 S fo. 65v; 12-09-1622 Verklaring omtrent gedrag. Comparanten: Maerten Adriaensz van de Velde, ca. 53, ex lakenkoper, Leiden, Augustijn de Winter, ca. 41, saaidrapier, Leiden. - Verklaring van goed gedragop verzoek van Christoffel Appelbe, saaiwerker. Eerstgenoemde comparant kent hem negen of tien jaar; de tweede zeven of acht1/2 jaar. Getuigen: geen. Hij trouwde ongeveer 22 jaar oud voor 1572.

Relatie met
11693 Pierinne BOSSAERT, geboren circa 1550, overleden circa 1580 te Leiden.
Uit deze relatie:
1.  Isaac (zie 5846).
2.  Henrijck.

11694 Hendrik N.N.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Barbara HENDRIKSDR (Henrijcx) (zie 5847).
2.  Jaequemijntgen HENRICX, geboren te Poperingen (Vlaenderen).
Gehuwd voor de kerk (1) op 11-11-1611 te Leiden (getuige(n): voor hem, Adraen Behagel, neef; voor haar Marytgen Henricx, zuster, Berbertgen Henricx, zuster), hij weduwnaar van Lijsbeth Lybaerts met Adriaen KYCKEN, saaiwerker, geboren te Honschoten.
Gehuwd voor de kerk (2) op 07-06-1613 te Leiden (Ned.Herv.) (getuige(n): voor hem, Franchoys Walrijcke, broeder; voor haar Barbertgen Henricx, zuster), zij weduwe van Adriaen Kiecken met Jheremias WALRIJCK, saaiwerker, geboren te St. Wijnocxbergen (Vlaanderen).
3.  Maeycken HENRYCX, geboren te Poperingen (Vlaenderen).
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1594 te Leiden (Ned.Herv.) (getuige(n): voor hem, Guillames de Bult, broer, Pieter Voet, couzijn; voor haar Barbara Henrycx, zuster, Jacobmijntgen Henrycx, zuster) met Jan de BULT, geboren te Werwijcke (Vlaenderen).

11714 Adriaen ZEGERS.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Maerten, geboren te Ronsen.
Gehuwd voor de kerk op 20-09-1586 te Leiden (getuige(n): voor hem, Adriaen Zeegers, vader, Arnaes Bufkijn; voor haar Elysabeth Jansdr, moeder; Janneke Zeegers) met Maddalena van der PUTTEN, geboren te Antwerpen.
2.  ws. Janneke (zie 5857).

11718 Matheus de NY, zie huwelijk.
Relatie met
11719 Barbertgen van der STEENSTRATE.
Uit deze relatie:
1.  Jacobmyntgen van der STEENSTRATE (zie 5859).

11723 Catalyna van der HOVEN.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Tanneken REMBRECHTS (zie 5861).

11744 NN de CONINCK.
Relatie.
Uit deze relatie:
1.  Andries, vellepotter, geboren te Mesen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-05-1590 te Leiden (getuige(n): voor hem Samuel Hendricxz, zijn cozijn ; Cornelis Ondermerck, zijn bekende ; voor haar Jannetgen van den Schale ; Janneken Tenemans, haar bekenden) met Jacomine van der BLOCKE, geboren te Mesen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-07-1608 te Leiden (getuige(n): voor hem Claes de Coninck, zijn broeder; voor haar Cathelijntgen Colves, haar moeder), hij weduwenaar van Jacobmijntgen van den Broucke, zij weduwe van Michiel de Pla. Echtgenote is Maijken GOEMAER, geboren te Santvoort bij IJperen (Vlaanderen).
Gehuwd voor de kerk (3) op 28-07-1625 te Leiden, hij weduwenaar van Maicken Goemaers met Maijcken BITTOEN, geboren te Ieperen (Vlaanderen).
2.  Claas (zie 5872).

11900 Willem Hendriks van PAS (den Ouden), geboren circa 1544, overleden voor 1616, * Verkoop 1/2 1576 (pag. 78-80) een perceel bestaande uit een huisinge genaamd 't Gulden Zweerdt' Westzijde onder die doncker Gaerdt. Zuidw. de Heerstraet van Molenborch, Noordw. Gijsbert van de Water. Plecht verkocht aan Anthonis van Honthorst.
* Transport, (verkoop) d.d. 01-02-1576 (pag. 82-83), een huijsinge, alinge, hofstede, kelder, kluijs, aan de westzijde onder die Doncker Gaerdt, zuidw. de Stadtstrate, noordw. Gijsbert van de Water, genaemd 't Gulden Zweerdt, erfgenaam: Willem Henricksz van Pasz, bijzonderheden: Oude rente 26 stuivers, 1/2 braspenning 's jaers t.b.v. de heren van Oude Munster. Plecht f. 99,- ca. 5 1/2% t.b.v. de weduwe van Cornelis Ottensz. Plecht f. 99,- ca. 5 1/2% t.b.v. de kinderen van Claes Gerritsz van Rhijn. Verkocht aan Willem Henricksz van Pass.
* Transport van een plecht (verkoop), d.d. 1-2-1576 (pag. 83-83), een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge ende hoffstede genaamd 't Gulden Zweerdt, westzijde onder de Donker Gaerdt, zuidw. Stadstraete, noordw. Gijsbert van de Water. Plecht verkocht aan Gijsbert Bartholomeusz (?van Wijck) en Anna (?Jans)dr.
* Verkoop van een plecht, d.d. 01-02-1576 (pag. 83-84) een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge, hofstede, kelder, genaamd 't Gulden Zweerdt'. Westzijde Onder die Doncker Gaerd, zuidw. Stadtstraet, noordw. Gijsbert van de Water. Aan Corss Heijmansz x Borchgen, Hendrick van Phassdr.
* Transport (verkoop) d.d. 09-11-1577 (pag. 199-100), een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge ende hoffstede op de hoek van de Donkergaerde. Zuidw. de Stadstraete, noordw. Gijsbert van de Water. Bijzonderheden: 26 stuijvers, 1/2 braspenning 's jaers t.b.v. de hneren van het Oude Munster. Plecht f. 99,- ca. 5 1/2% t.b.v.de erfgenamen van Cornelis Ottenss. Plecht f. 99,- ca. 5 1/2% t.b.v. de erfgenamen van Claes Gerrits van Rijn. Plecht f. 100,- 6% t.b.v Anthonis van Honthorst. Plecht f. 200,- 6% t.b.v. Gijsbert Bartholomeus en Cors Heijmanss, ieder de helft waarvan Henrick van de Pas sijn lijftocht heeft (huis= het Gulden Zweerdt). Verkocht aan Marichgen (Huijgens)dr. weduwe van Jan Beemonts.
* (Verkoop), Transport v.e. plecht, d.d. 09-11-1577 een perceel bestaande uit een alinge, huijsinge en hoffstede op de hoek van de Donkergaerde. ZW de Stadstraete.
* Testament 10 januari 1564, p. 20-21, langstlevende roerende en onroerende goederen, tussen Willem Henrickss van Pass x Catharina Herman van leeuwendr.
* d.d. 20-04-1564 transporten: Anno 1564 den XXe aprilis: Willem Henrickssen van Passen verscheen voor haerlieden ende Catrina Herman van Leuwensdochter, zijn huijsfrou, daer hij geboorte bij heeft ende voer sijnen erfgenamen tot behoeft van Alit Herman van Leuwens weduwe, nu huijsfrouw van Jan Loeffs van der Meer, van alzulcke erffenissen ende besterffenisse als Catrijn voorschreven aengecomen ende bestorven is overmits dode haere vaders voorschreven [sij] dit [..ost] crachte van secker accoert ins[..?] die voorschreven parthijen gemaect werden van date die XVe octobris anno XVc een ende tsestich welcke accoerdt perthijen [ten] beijden zijden [anh?]vervolgen sullen naer zijn [iemuer?] ende inhouden, sonder arch. (lastige tekst).
* Transporten en plechten d.d. 14-05-1584 bl. 224-225. Willem van Pass, als erfgenaam van H(endrik van) Pas zijnen vader ende mede als speciael (geboortig) hebben van Borchgen Henrick van Pas ende [voogd?] van Cors Heijmans ende mede erffgenamen van Henrick [van?] Pas haeren vader, wesende die procuratie gepasseert [voor] Borgemeester ende Raede der stad Amstelredamme van date den XVIen dach in meij anno 1584 van welcke voorschreven procuratie [ten? ......] van date den achten dach in julij 1580 daer desen onsen tegenwoordigen brieff doorgetransfixeert is [hude?] zij [vertellen?] daer off tot behoeft van Willem van Pas ende Borchgen van Pas als recht was. Ende zij geloofden haer die jaarlijks rente en hooftsomme te vrijen en waren als recht is ende alle voorcomende off te doen. Ende dit als rest van 't geenen Willem en Borchgen voorschreven competeerde van der erffenisse ende besterffenisse van Hendrik van Pas haer zaliger vader. Daervan zijlieden op huijden datum [voer?] sesen voor ons outgerechte tot behoeff van den voorschreven comparante vertegenwoordigd zijn in [manrecht?] als dae vertichte voorz? brengt, sonder arch. (tekst gedeeltelijk beschadigd).
* NL 2004; d.d. 25-02-1595: Willem van de Pas, inwoner van Culemborg, verklaart ten verzoeke van Margareta van Leeuwen, weduwe van Jan Jans Vermeer, dat hij sinds zijn huwelijk met Catharina Hermans van Leeuwensdr., zijn huidige huisvrouw, van haar moeder zaliger Alijdt de Jonge, niet meer heeft ontvangen dan 250 gulden. Omdat hij daarna diverse malen 'quam claegen aen deselve sijns huysfrouwen moeder dat sij daer mede niet en mochte heencommen ende dat hij in regardt van sijns huysfrouwen vaders goet meer behoirde te hebben', is hij met Alijdt de Jonghe een akkoord aangegaan. Zij zou hem gedurende haar leve jaarlijks 50 gulden betalen. Hij heeft niettemin tijdens het leven van Jan Louffsz. Vermeer niets ontvangen hoewel zijn zwager Cornelis van Leeuwen dikwijls gezegd had dat hem wel meer dan 1.000 gulden toekwam (SA II, in.nr. 174).
* Notaris Jacob van Herwaerden inv.nr. 188 1600-1612. D.d. 23-12-1606 (87) Testament van Willem van Pas en gehuwd geweest met za. Catharijna van Leeuwen. Had 3 dochters, nl. Elijsabeth gehuwd met Aernt Franss, Mechteld gehuwd met Jan Harmanss doir tot Beusichem, Francijna gehuwd met Dirck Vuijstinck en een overleden dochter Aeffgen gehuwd geweest met Anthonis van Hardenbroek, nalatende een zoon Ghijsbert van Hardenbroek en een zoons kind Henrick Janss van Pas. Getuigen zijn Jan Rutgerss van den Berch, lantmeter en Cornelis van Voorst. (in dat jaar hertrouwt Willem Pas met Crijntgen Jansdr.).
* Testament d.d. 23-12-1608 Notaris Jacob van Herwaerden, Utrecht. Tg. 34-4. Willem van Pas, burger en inwoner te Utrecht (Protocol 1607-1609. UA no. 188 deel 18), hij noemt daarin als erfgenaan Ghijsbert van Hardenbroeck, zoon van zijn overleden dochter Aeffgen, die huisvrouw was van Anthonis van Hardenbroeck.
* Zie ook NL 1951.
Zoon van Hendrick (Jans?) van PAS (Passert, Passaert, Pasher etc.) (zie 23800) en Remborch van ELTEN (Reijmvonk) (zie 23801).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1564 te Utrecht met Catharina Hermans van LEEUWEN (zie 11901).
Gehuwd voor de kerk (2) op 06-08-1608 te Utrecht (schepenen). Willem Pas den Ouden weduwenaar van Cathrina van Leuwen ende Crijntgen Jansdr. weduwe van Godtschalk van Winsen, wonende binnen deser stad Utrecht. Gedolemniseert voor Nijhoff ende Van der Lith schepen op 6-08-1608 met Quirina Jan Meussoondr. (Crijntgen) van MONTFOORT (Crijntgen Jansdr), geboren te Montfoort? * Transporten en plechten: plecht, d.d. 12-04-1597, pag. 199-201. Oude eigenaar: Goodtschalck van Winsen, procuruer van de Cleijne rolle, x Querina Jansdr. Nieuwe eigenaar: Gerrit van Raetsvelt x Odilia van Outbarnevelt. Ligging perceel: Oostz. Nijenstraet. Bijz.: huijsinge. Plecht f. 387,50 6 1/4% als reste van somma van meerdere coop van huijsingen d.d. 22-11-1596, betaelende in drie termijnen.
* Transporten en plechten: testament, d.d. 08-11-1603, pag. 268-269. Oude Eigenaar: Gordtschalck van Winssen, procureur x Quirina Jansdgt. Nieuwe eigenaar: langstlevenden, Goidtschalck van Winssen x Quirina Jansdgt. Bijz.: roerende en onroerende goederen enz. bestemd voor de langstlevenden.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 11-005-1607, pag. 236-238. Oude Eigenaar: Goodtschalck van Winsen, procureur voor de cleijne rolle 's Hoofts te Utrecht x Crijntgen Jansdr. Nieuwe eigenaar: Dirck Janss van Weerden, sackdrager. Ligging perceel: westzijde Nieuwstraet op de hoeck van Joost de Roijensteechgen. Bel.: Zuidw. Joost de Roijensteechgen. Noordw. ergen. van Henrick de Roij. Bijz.: camer. Op de last van: f.100,- 6% t.b.v. Goodtschalck van Winsen eventueel na 't proces aan de Zielpriesters. F 1,- t.b.v erfgenamen van Theodora en Petronella van Ratingen 10 stuijvers t.b.v. juffr. van der Molen; 10 stuivers t.b.v. Mr. Dirck van der Kerck.
* Transporten en plechten: Acte van Afstand, d.d. 27-06-1608, pag. 348-349, Oude Eigenaar: Goodschalck van Winsen, in sijn leven echtgenoot van Crijntgen Jansdr. Verwanten/erfgenamen: Jacob Reijerss van Leeuwen, laeckencoper, binnen Cuijlenborch x Maria van Winsen. Nieuwe eigenaar: Crijntgen Jansdr weduwe van Goodschalck van Winsen. Bijz.: goederen en erffenisse.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 16-05-1616, pag. 278-279. Oude Eigenaar: Crijntgen Jansdgt weduwe van Willem Henricxzn van Pas. Nieuwe eigenaar: Thijman Gerritszn van Vijffhuijzen, goudsmit. Ligging perceel: oostzijde Nijestraat. Bel.: achter: Thijman Gerritszn; noordw. Thijman Gerritsz; zuidw. Dirck de Knoopmaker. Bijz.: huis en hofstede. Plecht f. 64,- 5% t.b.v. St. Barbara Gasthuijs. Outeigen: f. 0.07s t.b.v. de abdij van St. Pouwels.
Dochter van Jan MEEUS en Geertruida.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aefje, overleden na 1595, voor 1608, * Verschillende notariele acten opgemaakt betreffende het huwelijk, nl. in. 1582, 1602, 1630, 1632 en 1640.
* Notariele acte in 1582: Wij, Jan Hagen ende Hendrick Jans, borgers der stad Utrecht, verklaren ende affirmeren mits desen onder presentatie van 't selve vorder bij eede te affirmeren, ist nooth tot vermaninge, dat Anthonis Jans van Hardenbroek ende Aefgen Willem Hendricks van den Passendochter in echte state aen malkanderen vergadert sijn ende malkanderen getrouwt hebben ten huijse oft woenplaatse van Hermannus, pastoer van Sinte jacobskercke binnen Utrecht op den 28en Septembris lestleden des avonds in presentie van denselven pastoer mitsgaders Willem Hendricksen van den Pas, des voorsz. Aeffgens vader ende mede in onse als getuijgen daar toe gerequireert, presentie, ende dit na dat eerste drie voorgaende geboden tusschen Anthonis Jans van Hardenbroeck ende Aeffgen bij de voorsz. pastoer gedaan waren, te weten den negenden Septembris het eerste, den 23en Septembris het anderen, den ses ende twintigsten september al in dit tegenwoordige jaar van twee en tachentigh het derde ende leste gebod gedaan waren, des 't oirkonde hebben wij Jan Hagen ende Hendrick Jansz ende noch onderstond gecollationeert tegen die principale attestatie ende bevonden te accorderen ende was onderteijckent H. van de Poll, Hendrick Janse Jansoen.
 
* Gelders Archief: d.d. 08-11-1595: Toegangsnr. 0124, hof van Gelre en Zutphen; Inv.nr. 836. Plaats: Arnhem. - 10661 Missive van het hof aan Frederick van Winssen, abt van Marienweerd, met het verzoek om advies op het request van Aeffken van de Pasch, weduwe van Anthonis van Hardenbroeck, gewezen conventuaal.

Gehuwd voor de kerk op 28-09-1582 te Utrecht (St. Janskerk). Zie ook: Familie-archief Huis Van Hardenbroek, toegangsnr. 643-1. Stuk 238 Huwelijksakte van Antonis Janssone van Hardenbroek en Aeffgen van der Passen, dochter van Willem Henrickszone van der Passen, 1582 (afschrift 1832) van de vidimus van 1630 2 stukken. Echtgenoot is Anthonis van HARDENBROEK, oorspronkelijk kloosterling in Mariënweerd. * nog 4 kinderen jong gestorven.
* Culemborg 20-08-1588 (rechterlijk Archief Culemborg, no. 242, Register van Testamenten 1575-1607) passage uit het testament van zijn ouders: "Willende ende verclarende voirss voor uijterste wille omme sonderlinge oirsaken hun daer toe porrende, als dat Anthoenis van Hardenbroeck haerer beijder soone, nae den lesten overlijden van hun beijden uijt den boedel ende van hun geheele achtergelaten goederen niet meer hebben ende genieten sal dan eens de somme van thien karolis gulden ende dat mede overmits denselven haeren soon hun veel gecost ende uijt den boedel meer als anderen gehadt ende genoeten heeft..."
* zie ook Nederlandse Leeuw 1951
, zoon van Johan van HARDENBROEK en Johanna van CUIJCK.
2.  Elijsabeth. Haar naam wordt vermeld in het testament van Willem van Pas gehuwd geweest met zaliger Catharijna van Leeuwen d.d. 23-12-1606 (87), inv.nr. 188 1600-1612, notaris Jacob van Herwaerden.
Relatie met Aernt FRANSS.
3.  Hendrik Willems (zie 5950).
4.  Mr. Herman, canonnik St. Jans, gevonden ene Herman van Leeuwen 22-03-1650 Bron. Overluidingen van de Dom 1562-1751. Begraven op 25-01-1592 te Utrecht.
5.  Johan, overleden voor 1606.
Relatie.
6.  Mechteld, zie testament Willem van Pas wednr. van Catharijna van Leeuwen. 23-12-1606, notaris Jacob van Herwaerden inv.nr. 188.
Relatie met Jan HARMANSS, * doir tot Buesinchem.
7.  Francina Willems (Fransje) van de PAS, begraven op 30-09-1653 te Utrecht, * Index personen aan wie Hof van Utrecht octrooi heeft verleend om te testeren: 5839, Fransgen Willem van Passendr (e. 8070), 23-01-1617, 99.
* verklaring afgelegd te Utrecht voor notaris G. van Waeij door Francina van de Pas, zuster van Aafje en echtgenote van Dirck Vuijstingh, goudsmid te Utrecht (bron:NL1951): Ick Fransgen Willems, huijsvrouw van Dirck Vuijstingh, borger 't Utrecht, verclare en attesteerde mits desen voor de gerechte waarheijd, ten versoecke van Jonker Gijsbert Van Hardenbroeck, waarachtigh te sijn, dat ick wel weete ende mij wel bekend is, dat Jonker Antonis van Hardenbroeck des producents vader wettelick ende publicquelick alhier 't Utrecht in de kercke getrouwt is aan Aaltgen Willems van de Pas, des producents moeder, beijde zaliger gedachten, verklaere vorders dat den gemelden Jonker Antonis van Hardenbroeck ende Aeltgen van de Pas, na dat sijliden als voorseijd wettelick getrouwt waren, als egteluijden lange jaare alhier binnen Utrecht gewoondt ende huijsgehouden hebben, verklarende voor redenen van wetenschap, dat ick, tegenwoordigh oud zijnde omtrent seventigh jaaren, den voornoemden Jonker Antonis van Hardenbroeck ende sijne huijsvrouwe wel hebbe gekend ende dat zijlieden in den gemelten wettelijcken echten state wesende ses of aght eghte kinderen ende onder anderen mede den producent alhier binnen Utrecht bij malkanderen geprocreëert hebben, presenterende 't geene voorschreven staat des nood ende versocht sijnde bij eede te stercken, oircont mijn hand desen vijffden Octobris anno XVIe ende veertigh stilo antique. w.g. Fransgen Willems.
Bron: Ned.Leeuw 1951 p. 263.
* Transporten en plechten: testament, d.d. 15-11-1602, pag. 213-215.
Oude eigenaar: Dirck Vuijsting, goudsmit x Fransgen Willem Passensdr. Nieuwe eigenaar: langstlevende Dirck Vuysting x Fransgen Willem Passensdr. bijz.: testament, roerende en onroerende goederen voor de langstlevende.
* Transporten en plechten: transport, d.d. 11-10-1605, pag. 144-145. Oude eigenaar: Dirck Vuystinck x Fransgen Willem Passendr. Nieuwe eigenaar: Jacob Evertse van Voorst, schoenmaker x Alphertgen Thijmansdr van Huesden. Ligging perceel: Westzijde Lijnmerct. Bel.: Zuidw. Seijme Vreem, noordw. Johan Bolijn. Bijz.: huijsinge, hoffstede, cluijs, kelder met toebehoren.
* U34a3-229, d.d. 09-09-1653, procuratie, notaris N. de Cruyff, Utrecht. 1e partij: Francina Willems van de Pas, weduwe van Dirck Vuystingh, wonende Hierusalemsteege te Utrecht. 2e partij: Thomas van Daecken; Pieter van Daecken, wijnkoper te Amsterdam. Inhoud: om te Amsterdam de door Reynier Bosch verschuldigde renten te innen.
* U34a3-366, d.d. 15-08-1654, procuratie, notaris N. de Cruyff, Utrecht. 1e partij: erven Francina van de Pas, in leven weduwe van Dirck Vuystingh, Agnes Vuystingh, weduwe van Dirck Strycker, Alexander van Lamsweerde gehuwd met Eva Vuystingh, Peter Vuystingh, advocaet 's hooffs van Utrecht, Catharina Vuystingh, Arnout van Bockholt gehuwd met Burrichgen Vuystingh, Joannes de Haan. 2e partij: Aernt van Lamsweerde, wijncooper te Amsterdam. Inhoud: om f. 200,- als restant van f. 2200,- te innen van Thomas van Daken en Peter van Daken.
* U34a3-386, d.d. 22-09-1654, kwitantie, not. N. de Cruyff, Utrecht. 1e partij: erven Henrick van de Pas; kinderen Aelbert Claess Cats en + Grietgen Buijtinghs, voogd: Aelbert Claess Cats (Aelbert Clasen Cadts), vader. 2e partij: boedel + Henrick van de Pas. executeur test. Peter Vuystingh, neef van Aelbert Claess Cats, advocaet 's hooffs van Utrecht. Inhoud: voor voldoening van hun erfportie van hun oom Henrick van de Pas. Verwijzingen: testament d.d. 03-10-1652 voor notaris Albert van Loenen. Bijz.: met garantie voor door tweede partij gepresteerde borgtocht.
* U067a001-264, d.d. 18-06-1668, procuratie, notaris D. de Swart, Utrecht. Inhoud: om op stadhuis in Amsterdam f. 2.400,- te innen, aldaar geconsigneerd door de schepenen, voor hun ouders. 1e partij: Erven Dirck Vuystingh en Francina van de Pas: Eva Vuystingh, weduwe van Alexander van Lamsweerde; Aernold van Boeckhold x Walburch Vuystingh; Cristina de Prins, weduwe van Peter Vuystingh; Joannes Zielhorst x Catharina Strijckers; Johannes de Haan; Theodorus Bemmel. 2e partij: Henrick van Lamsweerde, advocaet hove van Utrecht.

Relatie met Dirk VUIJSTINK, goudsmit te Utrecht, borger te Utrecht, begraven op 15-08-1644 te Utrecht.
8.  Borchgen van PASSDR. * Transporten en plechten: Donatie [2 fiches] Fiche I, d.d. 31-03-1626 [?], pag. 165-167. Oude Eigenaar: Borrichgen Hendrick Passendr. weduwe van Cornelis Heijmensz. Verwanten/erfgenamen: de 3 kinderen van Willem Gijsbertsz van Wijck. Nieuwe eigenaar: de 3 kinderen van Willem Gijsbertsz van Wijck. Ligging perceel: Donkergaerd aan de Bischopstrap. Huisnaam: 't witte broodskijnt. Bijz.: huis, 2 plechten a f. 650,-. Samen met fiches 2 Lijnmerckt. Zie rest Fiche II.
* Transporten en plechten: Donatie [2 fiches] Fiche II, d.d. 31-03-1636 [?], pag. 165-167. Oude Eigenaar: Borrichgen Hendricks Passendr. weduwe van Cornelis Heijmensz. Verwanten/erfgen.: de 3 kinderen van Willem Gijsbertsz van Wijck. Nieuwe Eigenaar: De 3 kinderen van Willem Gijsbertsz van Wijck. Ligging perceel: oostzijde in de Lijnmerckt. Bel.: zuidw. de buijr... noordw. Gerrit Matijss Nastelmaecher. Bijz.: huis en hoffsteede, 2 plechten a f. 650,-; 3 deel van plecht a f. 216,- 5% t.b.v. Gerrit Willemsz van Wijck. Plecht a f. 600,- t.b.v. Cornelis van Westrenen. Huis wordt bewoond door Dirck Vuysstingh. Wanneer een van de kinderen van Willem Gijsbertsz van Wijck komen te overlijden zonder nalaten van kinderen, komen hun portie aan de naaste vrienden van Borrichgen Hendrick Passendr, en komt ook de anderen te overlijden zonder na te laten kinderen, dan gaat haar portie naar Dirck Vuijstingh x Francina Willem van Passendr en op haar zusters. Samen met fiche/Donkere gaerd.

Relatie met Corss HEIJMANSZ, overleden voor 1636.
11901 Catharina Hermans van LEEUWEN, Trijntje, geboren circa 1534, overleden op 07-05-1608 te Cuijlenburg. Catharina Hermansdr. van Leeuwen, vrouw van Willem Henrickgen van Pas, ov. te Cuijlenburg. * vermeld in de Lenen van J. Kort d.d. 26-03-1556 betreft land in Jaarsveld, gaat over op Jan van Leeuwen, haar broer, en eventueel op haar.
* in 1547 uitlandig
, dochter van Herman Janss van LEEUWEN (liet de naam Coevoet varen) (zie 23802) en Alit Heijndrick (Aleid) de JONGE (zie 23803).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 15 van 19 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail