Genealogie van Joris ADRIAENSS
 
Deze familie is nog in onderzoek. De familie heette naast Westbroek ook Van der Veen.

I.1 Joris ADRIAENSS.
Kinderen:
1.  Cornelis Joriss van der VEEN (van Westbroek) (zie II.1).
2.  Frederick JORISS.
3.  Dirck JORISS (zie II.4).
4.  N.N. zo?
Gehuwd met Jan den HELT.

II.1 Cornelis Joriss van der VEEN (van Westbroek). U028c001-7, d.d. 20-05-1637, huwelijkse voorwaarden, notaris F. Zwerdecroon, Utrecht. Bruidegom: Cornelis Joriss. Assistenten: Joris Adriaenss, vader te Westbroeck; Frederick Joriss, broer; Dirck Cornelis Meuwss, zwager. Bruid: Aeltgen Peters: assistenten: Peter Barentss, substituut-schout van Westbroeck; Jaspar Peterss, voogd; Barent Peterss Schay, schout van Westbroeck. Onroerend goed: huijsinge c.a. - aanbreng bruidegom. Bijz.: huis staat op 20 morgen land, door Joris Adriaens gehuurd van het kapittel van St. Marie te Utrecht, bruidegom krijgt resterende huurjaren van dit land met vee en roerende goederen onderhandse akte slot van akte bevindt zich na het eerste gedeelte van akte 6.
* U028b001-180, d.d. 23-05-1648, koop en verkoop, notaris F. Zwaerdecroon, Utrecht. Kinderen van + Dirck Joriss en Belichen Otten van Buyren: verkopers: Anthonis Dirxss, 24 jaar; Cornelis Dirckss, 22 jaar; Jan Dirxss, 20 jaar; Philips Dirxs. Voogd: Frederick Joriss, oom; Philips Janss van Helt, neef. Verkoper: Adriaen Dirxss. Gemachtigde: Cornelis Joriss. Koper: Peter Goyertss. Betreft: helfte van 5 mergen lants. Belendingen: voor; andere helft, toegescheiden aan Frederick Joriss, achter: Hollantsche rade, oostw. heere van Zuijlen, westw. regulieren en Cathuysers. Gerecht: in 't Veenlant [Westbroek?]. Bijz.: verkopers zijn mede-erfgenamen van hun grootvader Joris Adriaenss de helft van Frederick Joriss strekt van land van de erven Johan van Someren tot het nu verkochte perceel onderhandse akte.
Zoon van Joris ADRIAENSS (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk op 20-05-1637 te Utrecht, huwelijkse voorwaarden. Echtgenote is Aeltje P(i)etersdr. (Aefje) SCHAIJ, dochter van Pieter Beerents SCHAIJ, schout van Zuijlen, en Maria HENDRICKSS (van Rossum).
Uit dit huwelijk:
1.  Gijsbertje Cornelis (van Westbroek), gedoopt op 29-08-1641 te Westbroek, * U71a1-82, d.d. 08-06-1668, koop en verkoop, notaris H. van Capel te Utrecht. Betreft: onroerend goed; huijsinge c.a. te Westbroeck op het land van het kapittel van St. Marie te Utrecht, voor de somme van 475 gulden.
1e partij: Jan Corenlissen van Westbroeck, Dirck Jansen van der Haer x Ghijsbertgen Cornelis van Westbroeck, Aert Woutersen Schinckel x Trijntgen Cornelis van Westbroeck, Corenlis Jorisen van Westbroeck, Berent Cornelissen van Westbroeck, Arien Cornelissen van Westbroeck. Voogd 1e partij: Dirck Cornelisen van Vliet. Voogd 1e partij: Cornelis Petersen Schaey. 2e partij: Cornelis Jansen Vrachter x Neeltje Jans de Rooy.

Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 10-02-1666 te Westbroek, huw. voorwaarden met Dirk Jansen van den HAER, * Notariele akten Utrecht: inv.nr. U75b1, aktenr. 8, d.d. 10-02-1666, notaris A. Houtman te Utrecht, aktesoort Huwelijkse Voorwaarden. 1e partij: Dirck Janss van de Haer, wonende te Achtienhoven, assistenten: Jan Thoniss van de Haer, vader, Cornelis Janss van de Haer, broer, Anthonis Janss van de Haer, broer. 2e partij: Ghysbertgen Cornelis, wonende te Wesbroeck, assistenten: Joris Corneliss, broer te Westbroeck, Dirck Corneliss van de Vliet, oom te Achtienhoven, Cornelis Peeterss Schaij, oom te Utrecht. Soort onroerend goed: huysinge, erven ende gront met 1/2 mergen lands daer aen behorende en cameren annex - aanbreng bruidegom. Naar onroerend goed: de Oude Cruytmolen, ligging Vechte, gerecht Achtienhoven. Bijzonderheden: met belofte om Jan Thoniss van de Haer in hun huis te onderhouden zijn leven lang.
* Notariele akten Utrecht: inv.nr. U83b1, aktenr. 68, d.d. 19-01-1672, notaris N. Vonck, Utrecht, aktesoort Voogdbenoeming. 1e partij: Dirck Janss van de Haer x Gijsbertjen Cornelis, woonplaats: Hooglantsesteeg annex Utrecht, in de herberge waar de Groeneweyde uithangt. 2e partij: langstlevende, Antony Janss van de Haer, woonplaats: Utrecht. Inhoud akte: over onmondige kinderen. In het kort: de Momboirschap wordt uitgesloten bij de erfenis, getuigen o.a. Cornelis Janss van Suijlen. Dirck Janss van de Haer blijkt bij de opstelling ziek te zijn.
* Notariele akten Utrecht: inv.nr U75c1, aktenr. 92, d.d. 08-03-1669, aktesrt. Koop en Verkoop, notaris A. Houtman, Utrecht. 1e partij: Dirck Janss van de Haer, Anthonis Janss van de Haer, broer. 2e partij: Johannes Hagenaer, te Utrecht. Soort onroerend goed: huysinge c.a. en 1/2 mergen lant, ligging Vechte, gerecht Ach[t]tienhoven. Bijzonderheden: in erfpacht van de convent van Mariendaal met kwitantie voor klein deel van koopsom d.d. 09-03-1669.
* Notariele akten Utrecht: inv.nr. U75c1, aktenr. 93, d.d.08-03-1669, aktesrt. Akkoord. Notaris: A. Houtman. 1e partij: Dirck Janss van de Haer, zoon van Jan Anthoniss van de Haer (+). 2e partij: Anthonis Janss van de Haer, broer. Inhoud akte: over verdeling van de boedel van hun vader (650 gulden en huijsinge te Acht[t]ienhoven.

Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 23-05-1672 te Utrecht (Jacobikerk) (ned.ger.) (getuige(n): Bastiaen Cornelissen Groeneveld, zijn vader; Joris van der Veen, haar broer), hij wonende buiten de Weerd, afkomstig van Gorkom; zij weduwe van Dirk Jansen van de Haar, wonende buiten de Weerd. Echtgenoot is Herman Bastiaenssen GROENEVELD, herbergier te Utrecht, de Noort, geboren circa 1650 te Gorinchem. Inventarisnr. U82a2 Aktenr. 20 d.d. 28-04-1674 Overdracht Notaris A. Houtman
1e partij: Harman Bastiaenss van Groenevelt x Gijsbertje Cornelis, herbergier te Utrecht, de Noort
2e partij: Peeter Verborch, substituut schout van Utrecht
Inhoud: - van het recht en op de nalatenschap van Pieter Beerntss Schaij, grootvader, in leven schout van Zuijlen; - van hun recht en op nalatenschappen van Arien Corneliss en Cornelis Joriss, respectievelijk broer en vader van Gijsbertje Cornelis, vanwege geleverd bier.
Zoon van Bastiaan Cornelisse GROENEVELT en Neelken HERMENS.
2.  Trijntgen Cornelis van WESTBROECK, gedoopt op 26-12-1643 te Wesbroek, * U83b22-48, d.d. 15-06-1699, voogdbenoeming, notaris N.Vonck te Utrecht. Betreft: over onmondige kinderen naast langstlevende. 1e partij: Aert Wouterss Schinkel, hovenier x Tryntien Cornelis van Westbroek, wonende op de Noort. 2e partij: Joris Corneliss van Westbroek, Jan Corneliss van Schalkwijk. Zij ligt siekelijk te bedde.
Gehuwd met Aert Wouterss SCHINKEL, hovenier.
3.  Marichjen, gedoopt op 16-11-1651 te Wesbroek.
4.  Bert (Berend?), * onmundig in 1668.
Gehuwd voor de kerk op 09-08-1670 te Utrecht (Anthonisgasthuis) (geref.) (getuige(n): Gijsbertjen Cornelis, zijn suster; Abraham Willemsen van Cantelberg, haar vader), hij wonende op Buurkerkhof, afkomstig van Westbroek, zij wonende aan de Veengracht buijtende Weert met Francijntje Abrahams van CANTELBERG.
5.  Joris Corneliss, wolkammer (tot 1667); dienst genomen in de militie te paard (1667), * U25a1-618, d.d. 24-08-1667, overdracht, not. J. van Steenre, Utrecht. 1e partij: Maria van Schaijck, gehuwd met Joris Corneliss van Westbroeck, wolkammer. 2e partij: Harman Coert; Henrick Stevenss van Dort. Inhoud: van partijen wol en kledingstukken ter voldoening van een schuld van f. 400,- vanwege geleverde wol. Bijz. echtgenoot heeft dienst genomen in de militie te paard. Akte is niet ondertekend door notaris. Met afschrift. GSc.
* U048a003-341-1, d.d. 31-08-1667, overdracht, notaris H. van Zuylen, Utrecht. Betreft: van portie in bedrag dat Isaac Verhoeven ingevolgen sententie van hof van Utrecht schuldig is. Overdrager: Joris Corneliss van Westbroek x Maria van Schaick, ruijter, in guarnisoen in 's-Gravenhage. Ontvanger: Piter van Schaick, zwager; Ontvanger: Henrick van Pothuijsen. Bijz.: i.v.m. borgtochten door 2e partij t.b.v. Henrik van Woensel en Jan Ariss Gelderman tevens overdracht aan Piter van Schaick van portie in huur van huis en kameren bij de Vollersbrug wegens huurschuld en voorgeschoten geld. Maria van Schaick is dochter en mede-erfgename van Adriaen van Schaick en Geertruyt van Houten.
* U048a003-341-2, d.d. 31-08-1667, procuratie, not. H. van Zuylen, Utrecht. Inhoud: om helft van huis aan de oostzijde van de Oudegracht en 2 kameren te transporteren aan zijn zwager Piter van Schaick. Constituant: Joris Corneliss van Westbroek x Maria van Schaick, ruijter, in guarnisoen in 's Gravenhage. Geconstitueerden: Henrick van Pothuijsen; Theodorus van Rothoven; Hubertus van Thiel. Inhoud: indien overdracht van restant van huur niet toereikend blijkt te zijn, zie akte 341-1. Piter van Schaick gaat accoord. Eventueel batig saldo zal ten goede komen aan lastgever.
* Transporten en Plechten d.d. 18-04-1669 pag. 127-128, 2 Fiches: (verkoop) 1) Oude Eigenaar: Pieter van Schaijck en Joris van Westbroeck; Nieuwe Eigenaar: Pieter Fransz Luijckeman x Adriana van Vulpen. Ligging perceel: Oostzijde Oudegracht tegenover de Volderbrugh. Belendingen: Noordwaards De Plaets (= tegenwoordig Stadhuisbrug), Zuidwaards huijsinge bewoond bij den Backer. Betreft: huis met 2 cameren erachter. Plecht f. 2000,- blijft f. 1250,- rente ontvangt Aeltgen van Westerborch, zij den jaerlijks f. 40,- overeengekomen door haar man zaliger Adriaan van Schaijk haar leven lang en samen met 2 cameren: Achterwegh.
2) Oude Eigenaar: Pieter van Schaijck en Joris van Westbroek. Nieuwe Eigenaar: Pieter Fransz Luijckeman x Adriana van Vulpen. Ligging perceel: Aechterwech. Bijzonderheden: 2 cameren. Plecht f. 2000,- blijft f. 1250,- rente ontvangt Aeltgen van Westbroek zijnde jaarlijks f. 50,- overeengekomen door haar man zaliger Adriaen van Schaijk haar levenlang samen met huis, Oude Gracht.
* Inv.nr. U128a1, aktenr. 151 d.d. 06-09-1703, Attestatie, notaris J. Vonck, Utrecht. Betreft: over wangedrag van Pieter Brasser. 1e partij: Maria van Schayk x Joris van Westbroek, Maria Jans x Borgh Pieterssen, Jacomina Glauwe weduwe van Laurens Adrianissen, Petronella Ariens x Cornelis van Ameleveen, Hendrina van Delffsgauw x Cornelis van Westbroek, woonplaats 1e partij: Utrecht, onder de Wall op 't Vreburgh. 2e partij: peter van Eykelenbergh x Aeltie Jans van Rhenen, Utrecht onder de Wall op 't Vreburgh (alleen uitdraai voorpagina in bezit).

Gehuwd met Maria van SCHAIJK.
6.  Cornelis van WESTBROECK.
Gehuwd met Hendrina van DELFFSGAUW.
7.  Arien Corneliss van WESTBROEK, * onmundig in 1668.
8.  Jan Cornelis van WESTBROEK.

II.4 Dirck JORISS, zoon van Joris ADRIAENSS (zie I.1).
Gehuwd met Belichen Otten van BUYREN.
Uit dit huwelijk:
1.  Anthonis DIRXSS, geboren in 1624.
2.  Cornelis DIRCKSS, geboren in 1626.
3.  Jan DIRXS, geboren in 1628.

Homepage | E-mail